vakarų kranto galimybių studija

Report
VAKARŲ KRANTAS
Galimybių studija
VAKARŲ KRANTO PROJEKTAS
• Projektas „Regioninė galimybių studija „VAKARŲ KRANTAS“ (sutrumpinimas
- Vakarų krantas)“ rėmuose;
• Projektą įgyvendina Klaipėdos regiono savivaldybės, pagrindinis partneris –
Šilutės rajono savivaldybės administracija;
• Projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-33-001;
• Projektas yra finansuojamas Lietuvos valstybės, savivaldybių partnerių ir
Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo
priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų
plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai veiklos
planai“
VAKARŲ KRANTO PROJEKTAS
Galimybių studijos
rengimas
Galimybių studijos
sprendinių perkėlimas į
Klaipėdos regiono
plėtros planą
Galimybių studijos
sprendinių perkėlimas į
Klaipėdos regiono
savivaldybių strateginius
dokumentus
VAKARŲ KRANTO GALIMYBIŲ STUDIJA
Galimybių studijos tikslas – parengti tikslingą ir ekonomiškai pagrįstą
Klaipėdos regiono bevariklio, lengvojo, viešojo ir vandens transporto sistemos
optimizavimo ir plėtros koncepciją.
Galimybių studijos uždaviniai:
• Identifikuoti pagrindinius optimizavimo ir plėtros elementus bei jų sąsajas.
• Nustatyti optimizavimo ir plėtros elementų vystymo koncepciją ir
prioritetus.
• Pasiūlyti koncepcijos įgyvendinimo planą.
VAKARŲ KRANTO GALIMYBIŲ STUDIJA
Esamos būklės
analizė
Grafinės dalies
parengimas,
darbo
įforminimas
Formuojami ir su
partneriais
derinami
sprendiniai
Vizijos
formulavimas
Alternatyvių
sprendinių
analizė
VAKARŲ KRANTO GALIMYBIŲ STUDIJA.
TYRIMAI (1)
Rengiant galimybių studiją, buvo atlikti šie svarbūs tyrimai ir analizė:
☒ parengta Klaipėdos regiono transporto rūšių (geležinkelio, oro, dviračių,
vandens) analizė, identifikuotos ekologinio transporto plėtros galimybės,
pateiktos išvados
☒ Šilutės rajono savivaldybės Šilutės , Rusnės ir Kintų seniūnijų; Klaipėdos m.
Melnragės, Girulių, Smiltynės gyvenviečių; Klaipėdos rajono savivaldybės
Priekulės, Kretingalės seniūnijų, Skuodo rajono savivaldybės Mosėdžio
seniūnijos kurortinės teritorijos statuso gavimo galimybių analizė (įskaitant
veiksmų planą)
VAKARŲ KRANTO GALIMYBIŲ STUDIJA.
TYRIMAI (2)
Rengiant galimybių studiją, buvo atlikti šie svarbūs tyrimai ir analizė:
☒ autotransporto (viešojo, individualių automobilių ir krovininio
autotransporto) srautų tyrimai
☒ gyventojų nuomonės tyrimas
☒ turistų nuomonės tyrimas
☒ autotransporto taršos tyrimai
☒ Klaipėdos regiono savivaldybių strateginių dokumentų analizė
VAKARŲ KRANTO GALIMYBIŲ STUDIJA.
PROBLEMOS (1)
Mažinti naudojimąsi
individualiais
automobiliais regiono
viduje
Mažinti į regioną
atvažiuojančių
individualių
automobilių skaičių
Skatinti naudojimąsi
ekologiškesnėmis
transporto
priemonėmis
Sudaryti sąlygas
turizmo ir susisiekimo
plėtrai ne Pajūrio
įtakos zonoje
VAKARŲ KRANTO GALIMYBIŲ STUDIJA.
PROBLEMOS (2)
• Automobilis besąlygiškai nukonkuruoja viešąjį transportą tiek gyventojų, tiek ir
turistų atžvilgiu.
• Skirtingų transporto sistemų integralumo trūkumas nesudaro prielaidų
gyventojams, o ypač turistams, keliauti regionu greitai, komfortiškai ir sąlyginai
pigiai.
• Rekreacinių teritorijų pasiekiamumo (ekologiškesniu transportu) problema.
• Dviračių transporto infrastruktūros, vientisumo ir integralumo visame Klaipėdos
regione trūkumas.
• Mažas tiesioginis pasiekiamumas iš užsienio oro ir jūrų transportu.
• Neišnaudotas vidaus vandens transporto tinklo potencialas.
• Vietiniam gyventojui, o juo labiau turistui, veikianti transporto sistema nesudaro
galimybių po regioną laisvai ir be didesnių sunkumų judėti be automobilio.
VAKARŲ KRANTO
GALIMYBIŲ STUDIJA.
SIEKIAMYBĖ
Klaipėdos regionas – Lietuvos kraštas,
kuriame naudojamas ekologiškiausias
transportas. Čia sudarytos palankiausios
sąlygos ekologiškesniam transportui:
planavimas
monitoringas
verslo
pritraukimas
VAKARŲ KRANTO GALIMYBIŲ STUDIJA
išskirtinumas
• įgauti vaidmenį Lietuvoje
• formuoti ir įgyvendinti
numatytus veiksmus pagal
vaidmenį
patrauklumas
tvarumas
• pasiekiamumo ir
susisiekimo
• skirtingų transporto rūšių
integracija
• turizmo požiūriu
• sprendinių įgyvendinimo
kompleksiškumas
• nuoseklus planavimas ir
įgyvendinimas
• visų savivaldybių dalyvavimas
VAKARŲ KRANTO GALIMYBIŲ STUDIJA
Turizmas
Susisiekimas
(transportas)
VAKARŲ KRANTO GALIMYBIŲ STUDIJA.
PASIŪLYMAI (1)
• Park&Ride (Park+Ride, Park and Ride, P+R) sistemos diegimas. Tikslas –
sumažinti individualių automobilių naudojimą ir paskatinti naudojimąsi
viešuoju transportu. Siūloma [paskatinti] įrengti 16 P+R aikštelių
• Bike&Ride (Bike+Ride, Bike and Ride, B+R) sistemos diegimas. Tikslas –
prailginti kelionių dviračiu trukmę, sumažinti individualių automobilių
naudojimą ir paskatinti naudojimąsi viešuoju transportu. Siūloma
[paskatinti] įrengti 28 B+R aikšteles
• Regioninės dviračių nuomos punktų (DNP) sistemos sukūrimas. Tikslas –
paskatinti gyventojų ir svečių naudojimąsi dviračiais, sukurti patogų
susisiekimą dviračiais panaudojant ir kitas transporto rūšis. Siūloma
[paskatinti] įrengti 26 DNP punktus ir juos vienu rinkodaros ženklu sujungti į
vieną veikiančią sistemą (kiek įmanoma panaudojant esamus smulkius
dviračių nuomos punktus)
VAKARŲ KRANTO GALIMYBIŲ STUDIJA.
PASIŪLYMAI (2)
• Dviračių infrastruktūros plėtra (dviračių takų, poilsio aikštelių, ženklinimo,
dviračių saugojimo galimybių plėtojimas) ir panaudojimo skatinimas
(dviračių laikiklių įrengimas viešajame transporte). Tikslas – sukurti
palankias ir patogias judėjimo dviračiais sąlygas.
• Elektra varomų transporto priemonių atsiradimo ir naudojimo skatinimas.
Tikslas – paskatinti ekologiškesnių transporto rūšių atsiradimą ir
panaudojimą: elektrobusų panaudojimą viešajame transporto ir
elektromobilių nuomos punktų sistemos atsiradimą. Siūloma įsigyti ir
„paleisti“ apie 67 elektra varomus viešojo susisiekimo autobusus, įrengti 8
elektrobusų greitojo įkrovimo aikšteles bei [paskatinti] įrengti 21
elektromobilių nuomos punktų tašką
VAKARŲ KRANTO GALIMYBIŲ STUDIJA.
PASIŪLYMAI (3)
• Danės upės, Karaliaus Vilhelmo (Klaipėdos) kanalo, Nemuno deltos, Kuršių
marių ir Baltijos jūros panaudojimas susisiekimui ir rekreacijai; Minijos upės
maršruto plėtra. Tikslas – panaudoti esamus vandens išteklius susisiekimui
vidaus vandenimis bei poilsiui, rekreacijai. Siūloma tiesti trūkstamus
farvaterius bei praplėsti esamą uostų, uostelių ir prieplaukų tinklą – iš viso
apie 20 objektų
• Paplūdimių ir maudyklų infrastruktūros plėtra. Tikslas – pagerinti poilsio
prie vandens sąlygas, praplečiant paplūdimių ir maudyklų infrastruktūrą
turistinių maršrutų įtakos zonose (maždaug 6-7 km nuo pagrindinių
regioninių turizmo maršrutų). Siūloma praplėsti apie 27 objektų (ir jų
grupių) infrastruktūrą
VAKARŲ KRANTO GALIMYBIŲ STUDIJA.
PASIŪLYMAI (4)
• Turizmo skatinimas. Tikslas – paskatinti turizmą, panaudojant skirtingas
transporto rūšis ir priemones. Siūloma įrengti/praplėsti apie 19 turizmo
maršrutų, panaudojant dviračius, viešąjį kelių transportą, traukinį, keltą
• Teigiamo judumo principų populiarinimas. Tikslas – paviešinti Klaipėdos
regiono gyventojams teigiamo judumo principus, paskatinti juos siekti
teigiamo judumo principų, t.y. pakeisti gyventojų kelionės (iš namų į darbą,
laisvalaikio metu ir pan.) įpročius ekologiškesnių transporto priemonių
panaudojimo link
• Tinkamas Klaipėdos regiono transporto sistemos planavimas, sprendinių
įgyvendinimas ir stebėsena
IR KAIP MES TAI MATUOSIME?
1. KLAIPĖDOS REGIONO GYVENTOJŲ KELIONIŲ KASDIENIAIS REIKALAIS
ĮPROČIAI (angl. „modal split“)
2. TURISTŲ KLAIPĖDOS REGIONE STATISTIKA (Turizmo informacijos centrų ar
analogiškas paslaugas teikiančių institucijų duomenys, apgyvendinimo
įstaigose apgyvendintų svečių skaičius ir trukmė)
• KLAIPĖDOS REGIONO SVEČIŲ KELIONIŲ ĮPROČIAI
„MODAL SPLIT“ TENDENCIJOS
Kelionių
susisiekimo
sistemoje dalis
(pagal keliones
iš namų į darbą)
Pėsčiomis
Dviračiu
Viešuoju
transportu
Individualiu
automobiliu
Mato vienetas
Klaipėdos m.
(Lietuva)
Vilnius (Lietuva)
Amsterdamas
(Nyderlandai)
Proc.
Proc.
Proc.
6,8 (2012)
1,3 (2012)
43,5 (2012)
36 (2011)
0 (2011)
26 (2011)
4 (2010)
38 (2010)
30 (2010)
Proc.
48,0 (2012)
38 (2011)
28 (2010)
DĖMESIO!
• Regioniškumas, regiono vaidmuo (ne atskirų savivaldybių pastangos ir
veiksmai)
• Verslo pritraukimas
• Savivaldybių bendrosios pastangos ir lobizmas, sprendžiant regiono
problemas
VAKARŲ KRANTO GALIMYBIŲ STUDIJA
DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ
UAB „LYDERIO GRUPĖ“ KOLEKTYVAS

similar documents