กลุ่มที่ 3 - กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

Report
กลุ่มที่ ๓
การบังคับใช้ กฎหมาย
ประเด็น/ปัญหา
แนวทางแกไข/
้
๑. ควรมีการจัดทา/รวมรวบ
ขึ ้นมาใหม่
อ
ความรวมมื
่
๑. พ.ร.บ. ป่าไม้
๑. ควรมีการจัดทา/
พ.ศ.๒๔๘๔ มี
รวมรวบขึน
้ มา
การแกไข/
ใหม่
้
เพิม
่ เติมบอยครั
ง้
่
ทาให้เกิดความ
สั บสน
๒. ควรมีการปิ ด
ประกาศทุกๆ ๕
ประเด็น/ปัญหา
แนวทางแกไข/
้
อ
ความรวมมื
่
๓. ม.๗๐ เรือ
่ งการ ๓. ควรใช้คาวา่
รับของโจร ใน
“รวมกั
นกระทา
่
กรณีทไี่ มมี
ผิด”
่
หลักฐานเอาผิดผู้
ตองสงสั
ยแน่ชัด
้
๔. ม.๖๔ ทวิ
ประเด็น/ปัญหา
แนวทางแกไข/
้
อ
ความรวมมื
่
๕. ของกลางจาก
กฎหมายหลาย
ฉบับเมือ
่ คดี
สิ้ นสุดแลว
้
จะตองไปอยู
ที
้
่ ่
หน่วยงานใด
๕. จัดทา MOU
ระหวาง
่
หน่วยงาน
ประเด็น/ปัญหา
แนวทางแกไข/
้
อ
ความรวมมื
่
๖. การขัดขวาง
การทางานของ
เจ้าหน้าที/่ การ
ลอมกรอบ
้
เจ้าหน้าที่
๖. ในการเขียน
บันทึกการจับกุม
ให้มีพฤติกรรม
พิเศษทีแ
่ สดง
ความรุนแรง
ความกาวร
าว
้
้
ประเด็น/ปัญหา
แนวทางแกไข/
้
อ
ความรวมมื
่
๗. เมือ
่ มีการสอบ ๗. ควรมีการ
ปากพยานจาก
เตรียมความ
กรมอุทยานฯ
พรอม/ซ
้
้อม
มักพบปัญหา
พยาน ทัง้ นี้ตอง
้
พยานเท็จ
ใช้พยานจริง
พยานคลอยตาม
้
ประเด็น/ปัญหา
แนวทางแกไข/
้
อ
ความรวมมื
่
๘. บทลงโทษน้อย/ ๘. ส่งขอมู
้ ลลับแก่
รอลงอาญา
อัยการหรือศาล
ทัง้ นี้การส่ง
ขอมู
้ ลลับถึง
อัยการหรือศาล
นั้น
ประเด็น/ปัญหา
แนวทางแกไข/
้
อ
ความรวมมื
่
๙. การยึดของ
กลาง
๙. แกกฎหมาย/
้
ใช้ตาม
สานักงาน
ปปส. ทัง้ นี้ควร
เขียนรายงาน
บันทึกการจับกุม
ประเด็น/ปัญหา
แนวทางแกไข/
้
อ
ความรวมมื
่
๑๐. ระยะเวลาการ ๑๐. ควรเผือ
่ เวลา
สอบสวน
ให้อัยการ ซึง่
อาจมีการสอบ
เพิม
่ เติม
แนวทางแกไข/ความร
วมมื
อ
้
่
่ วกับ
๑๑. การจัดฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีเ่ กีย
กระบวนการยุตธิ รรม/การเบียนบันทึก
จับกุม และการจัดการองคกรการ
์
บังคับใช้กฎหมายสั ตวป
์ ่ าและพืชป่า
ให้ความสาคัญอยูในระดั
บ
่
อาชญากรรมดานยาเสพติ
ด
้

similar documents