یادگیری

Report
‫یـادگـیـری ـ یـاددهـی‬
‫یادگیری اساس رفتار افراد را تشکیل می دهد‪ .‬از طریق یادگیری فرد با محیط خود آشنا‬
‫می شود و از محیط برای تأمین احتیاجات خود استفاده می کند‪ ،‬گاهی محیط را تحت‬
‫تسلط و فرمان خود در می آورد و زمانی خویشتن را با آن سازگار می کند ‪.‬‬
‫زندگی در هر مرحله از رشد‪ ،‬مستلزم فراگرفتن اموری است که بدون آنها ادامه زندگی‬
‫برای فرد میسر نیست‪ .‬قسمت عمده رفتار آدمی آموختنی است‪ .‬انسان سخن گفتن را‬
‫می آموزد و از این راه مقاصد خود را با دیگران در میان می گذارد و از افکار و عقاید‬
‫دیگران مطلع می شود ‪.‬‬
‫در زمینه عاطفی‪ ،‬چگونگی بروز عواطف و نیز طرز کنترل آنها را می آموزد‪ .‬از لحاظ‬
‫اجتماعی در خانواده و گروه همسن‪ ،‬طرز معاشرت با دیگران را فرا می گیرد و روابط‬
‫خود را با دیگران به صورت مطلوب و رضایتبخش درمی آورد ‪.‬‬
‫شناختن خود و جهان خارج نیز از طریق یادگیری امکان دارد‪ .‬رشد قوه تفکر یا طرز حل‬
‫مسأله امری است که به تدریج و در سایه یادگیری در افراد بوجود می آید ‪.‬‬
‫مفهوم یادگیری‬
‫فرآیندهای آموزش و پرورش باید متضمن یادگیری باشند‪ .‬به عبارت دیگر آموزش و‬
‫پرورش ی که به هیچ نوع تغییر و تحولی در رفتار یعنی یادگیری نینجامد‪ ،‬آموزش و پرورش‬
‫نیست‪ .‬به این ترتیب یادگیری را به وجود آمدن تغییر و تحول در رفتار تعبیر و تفسیر کرده‬
‫اند‪ .‬یعنی هرگاه تغییری در رفتار فرد به وجود آید‪ ،‬می گویند یادگیری حاصل شده‬
‫است ‪.‬‬
‫دو ویژگی مهم یادگیری به شرح زیر است ‪:‬‬
‫الف) تسلط‬
‫ب) تجربه‬
‫تسلط‪ :‬فرآیند یادگیری همیشه با کسب نوعی تسلط و مهارت در چیزی یا در کاری همراه‬
‫است‪ .‬زمانی می گوییم یادگرفتیم که به اندازه یا حد معینی از دانستن یا توانایی انجام‬
‫ً‬
‫ً‬
‫کاری دست یافته باشیم‪ .‬مثال اطالع پیدا کردن از چیزی که قبال نمی دانستیم یا به‬
‫دست آوردن مهارت خاص ی ‪.‬‬
‫تجربه‪ :‬کسب تسلط برای مشخص کردن «یادگیری» کافی نیست؛ زیرا امکان دارد بعض ی‬
‫ً‬
‫دانستنی ها مثال در نتیجه تغییرات ناش ی از بلوغ در افراد به وجود آیند‪ ،‬اما این دانستنی‬
‫ها و مهارت ها را به عنوان موارد آموخته شده توصیف نمی کنیم ‪.‬آن چه مورد نظر‬
‫است‪ ،‬تسلط و دستیابی به معرفت و مهارت هایی است که حاصل تجربه خود شخص‬
‫هستند‪ .‬به این معنا که تغییر رفتار ـ یادگیری ـ می توان از راه تجربه نیز که حاصل تعامل‬
‫فرد با محیط است‪ ،‬به وجود آید ‪.‬‬
‫طرح توسعه فرآيندهاي ياددهي‪ -‬يادگیري‬
‫هر نوع فعاليت آموزش ي يا تدريس بايد منجر به يادگیري شود‪ .‬ياددهنده اي كه مي‬
‫خواهد فعاليت يا مهارتي را دنبال كند بايد توجه داشته باشد كه نتيجه اين فعاليت‬
‫ها بايد منجر به يادگیري شود‪....‬‬
‫راهبردهای آموزش ی توسط ياددهنده اجرا می شوند‪ ،‬اما راهبردهای یادگیری توسط‬
‫فراگیر به اجرا در می آیند و مورد استفاده قرار می گیرند‪... .‬‬
‫هدف هر نظام آمو ِزش ی‪ ،‬ارتقای یادگیری فراگیر است‪ .‬اجرا کننده ی اهداف نظام‬
‫آموزش ی‪ ،‬ياددهندگان هستند که نقش اساس ی در تحقق آن دارند‪... .‬‬
‫هدف هر نظام آموزش ی‪ ،‬ارتقای یادگیری فراگیران است‪ .‬از عوامل اصلی که در طراحی و‬
‫تنظیم نظام آموزش ی به میزان قابل توجهی باید مد نظر قرار گیرد‪ ،‬پیش بینی‬
‫«راهبردهای آموزش ی» و «یادگیری معنی دار» است‪... .‬‬
‫ً‬
‫بيش از ‪ 75‬درصد از يادگیري هايي که رخ مي دهد (که غالبا خيلي هم با ارزش هستند)‪،‬‬
‫يادگیري غیر رسمي است که بر اساس نيازها و عالقه هاي يادگیرنده هدايت مي شود‪.‬‬
‫همگام با تغییر و تحوالت عصر ارتباطات ‪ ،‬اطالعات و گستردگی پهنای علم و دانش و به‬
‫تبع آن تحوالت شگرف در عناصر اصلی برنامه ي درس ی مانند منابع متنوع یادگیری ‪،‬‬
‫اهداف مهارتی و نگرش ی اجتماعی و همچنین رویکرد ارزشیابی توصیفی‪ ،‬ایجاب می کند‬
‫در اساس ی ترین اصل برنامه درس ی(روش ها و فنون یاددهی‪-‬یادگیری) تحولی بنیادین‬
‫صورت گیرد ‪.‬‬
‫اهمیت و ضرورت ‪ :‬همگام با تغییر و تحوالت عصر ارتباطات ‪ ،‬اطالعات و گستردگی‬
‫پهنای علم و دانش و به تبع آن تحوالت شگرف در عناصر اصلی برنامه ي درس ی مانند‬
‫منابع متنوع یادگیری ‪ ،‬اهداف مهارتی و نگرش ی اجتماعی و همچنین رویکرد ارزشیابی‬
‫توصیفی‪ ،‬ایجاب می کند در اساس ی ترین اصل برنامه درس ی(روش ها و فنون یاددهی‪-‬‬
‫یادگیری) تحولی بنیادین صورت گیرد ‪.‬‬
‫اهداف‪ :‬با عنايت به اينكه این طرح تمامی ابعاد و عناصر بنیادین حوزه محيط هاي‬
‫آموزش ي اعم از فراگیران ‪ ،‬ياددهندگان ‪ ،‬اقتصاد آموزش ي ‪ ،‬تکنولوژی و فناوری ‪،‬‬
‫فضای آموزش ی و مشارکت آموزش ی در راستای تغییر و تحوالت بنیادین آموزش ي را در بر‬
‫خواهد گرفت ‪ ،‬لذا از مهمترين اهداف آن مي توان به موارد ذيل اشاره كرد‪:‬‬
‫‪ -1‬حرکت و تغییر از رویه ي تدریس دانش محور محدود و با واسطه در محيط هاي‬
‫آموزش ي به آموزش روش محور نامحدود شده و بی واسطه در محيط هاي آموزش ي ‪،‬‬
‫خانه و اجتماع ‪.‬‬
‫‪ -2‬تغییر شخصیت فراگیران منفعل و ساکن در فرآیند یادگیری به فراگیران فعال ‪،‬‬
‫مسئولیت پذیر و مشارکت جو در یادگیری ‪.‬‬
‫‪- 3‬ایجاد محيط هاي آموزش ي یادگیرنده و با نشاط با محیط سازی یادگیری به سبک‬
‫دگر آموزی ‪ ،‬خود آموزی و هم آموزی ‪.‬‬
‫‪ -4‬حرکت و توسعه و ارتقای نقش ياددهندگان از نقش منبع صرف یادگیری و مدیریت‬
‫یادگیری به سوی مرجعیت یادگیری و رهبری یادگیری که زمینه پیشگیری از آسیب های‬
‫فیزیولوژی و خستگی های مفرط ياددهندگان را فراهم می کند ‪.‬‬
‫‪ -5‬بهره گیری از تکنولوژی فکر که بصورت فراگیر و آسان ‪ ،‬در اختیار فراگیران قرار‬
‫خواهد گرفت که با مدیریت این سبک ‪ ،‬زمینه سازی بهره مندی از تمامی ظرفیت ها و‬
‫فناوری های موجود در جغرافیای آموزش ی منطقه و خانه صورت خواهد گرفت ‪.‬‬
‫ُ‬
‫‪ -6‬فضا سازی آموزش ی شناور در یادگیری در قالب هر کمیت و نرم‪.‬‬
‫‪ -7‬جلب مشارکت تمامی ارکان موثر و متأثر در امر یادگیری‬
‫در راستای تعمیق داده ها ‪.‬‬
‫‪-8‬توسعه ي کیفی اقتصاد از طریق رشد تحصیلی ‪ ،‬توسعه ي محیط آموزش ی‬
‫‪www.aftabir.com/articles/view/science...learning...‬‬
‫‪keo.ir/man/tabid/1013/Default.aspx‬‬

similar documents