File - SMJK Ayer Tawar

Report
MEMPERKASAKAN
PENGURUSAN PANITIA
(SEKOLAH)
Bagaimana Menguruskan Panitia yang
Berkualiti
•
•
•
•
•
Berdasarkan Pekeliling Ikhtisas 4/1986
Perancangan yang teratur
Pengetahuan
Pengalaman dan pengalamian
Perkongsian idea dan tenaga
Bidang Pengurusan Panitia
1. Perancangan Tahunan Panitia
2. Mesyuarat Panitia
3. Pengajaran & Pembelajaran
4. Program Sokongan Panitia
5. Pencerapan
6. Pembangunan Staf
7. Post Mortem Ujian / Peperiksaan
8. Koordinasi Persatuan
9. Pengurusan Fail Panitia
10. Stok dan Kewangan
1
Perancangan Panitia
• “Buku Perancangan Panitia 2014”
yang terancang
• Buku perancangan mengandungi :
a)
b)
c)
d)
Pengurusan dan Pentadbiran Panitia
Perancangan Akademik Panitia
Perancangan Persatuan / Kelab
Dokumen sokongan
Buku Perancangan Panitia
(Bahagian 1 : Pengurusan Pentadbiran)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visi, misi, matlamat sekolah
Carta organisasi sekolah
Carta organisasi Jawatankuasa Kurikulum
Carta organisasi Panitia
Senarai guru dan biodata
Senarai penyedia soalan ujian / peperiksaan
Data pelajar tahun semasa
Perancangan aktiviti panitia (Carta Gantt)
Anggaran pendapatan dan perbelanjaan
Buku Perancangan Panitia
(Bahagian 2 : Perancangan Akademik)
• Prestasi semasa mata pelajaran tahun
lalu semua tingkatan / darjah dan
peperiksaan awam
• Data / rekod peperiksaan mata
pelajaran hingga tahun terkini
• Perancangan strategik semua tahun :
– Keputusan peperiksaan terakhir
– Sasaran tahun semasa
– Strategi / aktiviti peningkatan prestasi
Buku Perancangan Panitia
(Bahagian 3 : Perancangan Persatuan/Kelab )
•
•
•
•
•
•
Jawatankuasa Persatuan / Kelab
Objektif Persatuan / Kelab
Sasaran pencapaian Persatuan semasa
Carta Gantt aktiviti tahun semasa
Anggaran pendapatan dan perbelanjaan
Projek Khas Persatuan
Buku Perancangan Panitia
(Bahagian 4 : Dokumen Sokongan)
Penetapan kuota latihan setiap tahun
Penetapan kadar penggunaan peralatan
Panduan penentuan gred ujian atau peperiksaan
Jadual pemeriksaan buku nota / latihan / kerja /
projek pelajar
• Jadual dan laporan pemantauan
• Sistem Fail Panitia
• Senarai buku rujukan / CD / BBM untuk guru
•
•
•
•
PENGURUSAN FAIL PANITIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KOD DAN KANDUNGAN FAIL PANITIA
CONTOH:1
SKTT 700 2/1 (1)
CONTOH:2
SKTT – NAMA SEKOLAH
700 – KOD BAGI KURIKULUM
2/ – KOD BAGI PANITIA
/1 – KOD MATA PELAJARAN
(1) – NOMBOR FAIL
Pengurusan Fail Panitia
Bil
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Nama Fail
Fail Induk Panitia
Fail Sukatan/Huraian Sukatan Panitia
Fail Mesyuarat Panitia
Fail Program Kecemerlangan
Fail Keputusan Ujian & Peperiksaan/ Headcount
Fail Penyeliaan/ Pencerapan
Fail Pemeriksaan Buku Latihan/ Nota
Koakademik
Fail Bank Soalan
Fail Kewangan Panitia/ PCG
PENGURUSAN PANITIA
MATA PELAJARAN
PANDUAN PENSKORAN
AKSES KENDIRI
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,
JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN
PENSKORAN
Pengurusan Fail Panitia
1
0
2
3
4
1.1 Carta Organisasi Kurikulum
Tiada
Lengkap
1.2 Carta Oragnisasi Panitia
Tiada
Lengkap
1.3 Maklumat Butir Diri Guru
Tiada
1.4 Jadual Waktu Persendirian
Tiada
1.5 Senarai Buku Rujukan Guru
Tiada
Fail Induk
Panitia
Pekeliling Ikhtisas yang
1.6
berkaitan
Sukatan
Sukatan Pelajaran dan
Pelajaran
Huraian Sukatan Pelajaran /
2.1
dan
Dokumen Standard
Huraian
Kurikulum terkini
Sukatan
2
Pelajaran /
Rancangan Pelajaran
Dokumen
2.2 Tahunan mengikut takwim
Standard
persekolahan semasa
Kurikulum
(DSK)
Tiada
Tiada
Tiada
Mesyuarat diadakan minima
Tiada
3.1
3 kali
mesyuarat
3
1
Mesyuarat 3.2 Surat Panggilan Mesyuarat
Panitia
3.3 Minit Mesyuarat
Tiada
Tiada
minit
Ada,
sehingga
25%
lengkap
Ada,
sehingga
25%
lengkap
Ada,
sehingga
50%
lengkap
Ada,
sehingga
50%
lengkap
Ada,
sehingga
75%
lengkap
Ada,
sehingga
75%
lengkap
CATATAN
Pengerusi : Pengetua
/ GB
Pengerusi : Ketua
Panitia
Lengkap
Maklumat diri EMIS /
Mengikut format
yang sesuai
Lengkap
Jadual waktu
peribadi terkini
Ada
Ada,
sehingga
25%
lengkap
Ada,
sehingga
25%
lengkap
Ada,
sehingga
50%
lengkap
Ada,
sehingga
50%
lengkap
Ada,
sehingga
75%
lengkap
Ada,
sehingga
75%
lengkap
Ada,
sehingga
25%
lengkap
Ada,
sehingga
50%
lengkap
Ada,
sehingga
75%
lengkap
Lengkap
Wajib ada SPI 4/1986,
SPI 3/1999, SPI
3/1987 dan pekeliling
yang berkaitan
Lengkap
Lengkap
Mengikut takwim
persekolahan
semasa
Mesyuarat mematuhi
Ada mesyuarat. Lihat kesesuaian
Mesyuarat sekurangperancangan
bilangan mesyuarat semasa
kurangnya 3x
sepenuhnya semasa
pemantauan
setahun
pemantauan
Ada mesyuarat.Mengikut bilangan
Tercatat agenda
Lengkap
mesyuarat semasa pemantauan
mesyuarat
Ada minit,
Ada minit,
Ada minit,
kurang
lengkap, Ada minit, lengkap,
lengkap,
lengkap,
teperinci
teperinci dan
kurang
kurang
tidak
diedarkan
teperinci
teperinci
diedarkan
PENSKORAN
Pengurusan Fail Panitia
Program
Peningkatan
4
Pencapaian
Akademik
4.1
Perancangan Tahunan
Panitia
Dokumen Pelaksanaan
4.2
Program / Aktiviti
Penilaian
Analisis Keputusan
dan
5
5.1 Peperiksaan UPSR / PMR /
Pentaksiran
SPM / STPM
/ Headcount
Analisis Pencapaian Mata
5.2 Pelajaran dalam peperiksaan
awam
Analisis Pencapaian Mata
Pelajaran dalam peperiksaan
5.3
dalaman semua tahun /
tingkatan
Headcount Mata Pelajaran
5.4
(semua tahun / tingkatan)
Headcount UPSR / PMR /
5.5
SPM /STPM tahun semasa
0
2
3
Tiada
Tiada
4
Lengkap
Ada,
sehingga
25%
lengkap
Ada,
sehingga
50%
lengkap
Ada,
sehingga
75%
lengkap
Lengkap
CATATAN
Perancangan untuk
semua tahun /
tingkatan mengikut
potensi murid
Mengandungi Tajuk /
Tarikh / Tempat / Masa
/ Objektif / Aktiviti /
Kehadiran / Jemputan
Tiada
Lengkap
Tiada
Lengkap
Tiada
Lengkap
Tiada
Lengkap
Rujuk data HC3
Tiada
Lengkap
Rujuk data HC3
Analisis Item soalan ujian /
peperiksaan
Tiada
Post Mortem dilaksanakan
5.7 untuk semua tahun /
tingkatan
Tiada
5.6
1
Ada, kelas
Ada, kelas
peperiksaa
peperiksaa Ada untuk
n UPSR /
Ada untuk semua
n UPSR / semua
PMR / SPM
tahun / tingkatan dan
PMR / SPM tahun /
/ STPM
didokumentasi-kan
/ STPM tingkatan sahaja dan
sahaja
didokumen
tasi-kan
Ada, kelas
Ada, kelas
peperiksaa
peperiksaa Ada untuk
n UPSR /
Ada untuk semua
n UPSR / semua
PMR / SPM
Rujuk Minit Mesyuarat
tahun / tingkatan dan
PMR / SPM tahun /
/ STPM
/ Minit Curai
didokumentasi-kan
/ STPM tingkatan sahaja dan
sahaja
didokumen
tasi-kan
PENSKORAN
Pengurusan Fail Panitia
Program Pemulihan dan
5.8 Pengayaan dirancang
berdasarkan Post Mortem
6
Penyeliaan
/
Pencerapan
P&P
6.1
Jadual Pencerapan P&P guru
disediakan
Laporan Pencerapan oleh
6.2
Pentadbir
7.1
Jadual Semakan Buku Nota /
Buku Latihan
Semakan
7 Buku Nota /
Laporan Semakan Buku Nota
Latihan 7.2
/ Buku Latihan
Koakademik
8
9
8.1
Surat menyurat koakademik /
persatuan
/
Koordinasi
8.2 Laporan pelaksanaan aktiviti
Persatuan
Bank
Soalan
0
1
Tiada
Ada, kelas
peperiksaa
n UPSR /
PMR / SPM
/ STPM
sahaja
2
3
4
Ada, kelas
peperiksaa
Ada, semua tahun /
n UPSR /
Ada,semua
tingkatan
PMR / SPM
tahun /
dilaksanakan setiap
/STPM
tingkatan
kali selepas Post
sahaja dan
Mortem
dilaksanaka
n
Tiada
Tiada
Ada
Ada,
sehingga
25%
lengkap
Ada,
sehingga
50%
lengkap
Ada,
sehingga
75%
lengkap
Tiada
Tiada
Lengkap
Ada,
sehingga
25%
lengkap
Ada,
sehingga
50%
lengkap
Ada,
sehingga
75%
lengkap
Lengkap
Ada
Ada,
sehingga
25%
lengkap
Ada,
sehingga
50%
lengkap
Ada,
sehingga
75%
lengkap
Lengkap
9.1 Soalan Peperiksaan Awam
Tiada
Ada
9.2
Soalan Ujian / Peperiksaan
peringkat Sekolah
Tiada
Ada
9.3
Koleksi soalan dari sekolah
lain / negeri lain / internet
Tiada
Ada
Tiada
Tiada
Ada
Lengkap
9.4 Rekod Pergerakan Soalan
10 Belanjawan Panitia
Rujuk data e-Cakna
Ada
Tiada
Tiada
CATATAN
Mengandungi Tajuk /
Tarikh / Tempat / Masa
/ Objektif / Aktiviti /
Kehadiran / Jemputan
Soalan boleh dalam
bentuk hard copy atau
soft copy
Soalan boleh dalam
bentuk hard copy atau
soft copy
Soalan boleh dalam
bentuk hard copy atau
soft copy
Credit to : Tn Haji Hilmi Abdullah
KPP Matematik, SPA, JPN Kelantan
[email protected]
A person referred to as “Meister” is one who has extensive
theoretical knowledge and practical skills in his profession

similar documents