งานกลุ่มสร้างเสริมสุขภาวะโภชนาการ

Report
กลุม่ สร้างเสริมสุขภาวะโภชนาการ
โดย นางสุจิตรา ผลประไพ
นักโภชนาการชานาญการพิเศษ
หัวหน้ ากลุ่มสร้ างเสริมสุขภาวะโภชนาการ
โครงสร้างกลุ่มสร้างเสริมสุขภาวะโภชนาการ
นางสุจิตรา ผลประไพ
นักโภชนาการชานาญการพิเศษ
หัวหน้ ากลุ่มสร้ างเสริมสุขภาวะโภชนาการ
ดร.กานดาวสี มาลีวงษ์
นักโภชนาการชานาญการพิเศษ
นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล
นักโภชนาการชานาญการพิเศษ
นางกานต์ณัชชา สร้ อยเพชร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
น.ส.ลักษณิน รุ่งตระกูล
นักโภชนาการ
บทบาทหน้าทีข่ องกลุ่มสร้างเสริมสุขภาวะโภชนาการ
 กำหนดกรอบทิศทำง นโยบำยยุทธศำสตร์ และแผนงำนสร้ำงเสริมสุขภำวะ
โภชนำกำรทุกกลุม่ วัย
 ศึกษำวิจยั พัฒนำเทคโนโลยีประยุกต์ และบริหำรจัดกำรองค์ควำมรูแ้ ละ
นวัตกรรมด้ำนสร้ำงเสริมสุขภำวะโภชนำกำรทุกกลุ่มวัย เช่นสำรวจกำรบริโภค
อำหำรและโภชนำกำร
 พัฒนำและจัดทำเกณฑ์มำตรฐำนเครือ่ งมือ ตัวชีว้ ดั รวมทัง้ ระบบรับรอง
มำตรฐำนด้ำนสร้ำงเสริมสุขภำวะโภชนำกำรทุกกลุ่มวัย เช่น ธงโภชนำกำร ,
DRI , FBDG. เป็ นต้น
บทบาทหน้าทีข่ องกลุ่มสร้างเสริมสุขภาวะโภชนาการ(ต่อ)
 พัฒนำระบบและกลไกเครือข่ำยเฝ้ำระวัง รวมทัง้ จัดทำข้อมูลในกำรสร้ำงเสริมสุข




ภำวะโภชนำกำรทุกกลุ่มวัย เช่น โปรแกรมเฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตของเด็ก
(Nutri-GSP)
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีดำ้ นสร้ำงเสริมสุขภำวะโภชนำกำรให้ทุกภำคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ประสำนควำมร่วมมือปฏิบตั งิ ำนรร่วมกับ หรือสนับสนุ นและส่งเสริมกำร
ดำเนินงำนแก่ทุกภำคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ควบคุม กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ปฏิบตั งิ ำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
สรุปรายละเอี ยดโครงการ
ของกลุ่มสร้างเสริมสุขภาวะโภชนาการ
ปี งบประมาณ 2556
1. โครงการเด็กไทยสูงสมส่วน สมองดี แข็งแรง
วัตถุประสงค์โครงการ
 เพื่อส่งเสริมให้ เด็กมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ
 เพื่อให้ ภาคี / เครือข่ายขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็ก
 เพื่อให้ มีระบบเฝ้ าระวังภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของเด็ก
อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
กิจกรรมการดาเนินงาน
 ประชุมระดมสมองวางแผนการใช้ เกณฑ์มาตรฐานนา้ หนักส่วนสูงของ WHO.
 พัฒนาโปรแกรมเฝ้ าระวังการเจริญเติบโต
 ชี้แจงการดาเนินงานเฝ้ าระวังการเจริญเติบโต และองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็ม
ศักยภาพระดับจังหวัด
 จัดทาและสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์
 ติดตามและประเมินการดาเนินงานองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพในพื้นที่
2. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ด้านโภชนาการ
วัตถุประสงค์โครงการ
 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โภชนาการให้ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้ องและประชาชน
ทั่วไป
 เพื่อติดตามการดาเนินงานโภชนาการ
กิจกรรมการดาเนินงาน
 รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ด้ านโภชนาการใน
วันสาคัญ
 นิเทศ ติดตามงานพื้นที่ ดาเนินงานโครงการสายใยรักแห่ งครอบครัว
ส่วนกลางและศูนย์เขต
3. โครงการพัฒนาปริมาณสารอาหารอ้างอิงทีค่ วรได้รบั ประจาวันสาหรับ
คนไทย (DRI) และข้อแนะนาการบริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพทีด่ ี (FBDG)
วัตถุประสงค์โครงการ
 เพื่อพัฒนาปริมาณสารอาหารอ้ างอิงที่ควรได้ รับประจาวันสาหรับคนไทย (DRI)
 เพื่อพัฒนาข้ อแนะนาการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (FBDG) ทั้งในรูปของข้ อปฏิบัติ
ด้ านการกินและธงโภชนาการ
 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปริมาณสารอาหารอ้ างอิงที่ควรได้ รับประจาวันสาหรับคนไทย
(DRI) และข้ อแนะนาการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (FBDG) ทั้งในรูปของข้ อ
ปฏิบัติการกินและธงโภชนาการ
กิจกรรมการดาเนินงาน
 ประชุมคณะกรรมการจัดทาข้ อกาหนดสารอาหารอ้ างอิงที่ควรได้ รับประจาวันสาหรับคนไทย
(DRI)
 ประชุมคณะทางานจัดทาข้ อกาหนดสารอาหารอ้ างอิงที่ควรได้ รับประจาวันสาหรับคนไทย
(DRI) แบ่งเป็ น 10 กลุ่ม
 ประชุมคณะกรรมการจัดทาข้ อแนะนาการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (FBDG) ทั้งในรูป
ของข้ อปฏิบัติการกินและธงโภชนาการ
4. โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร
(ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร)
วัตถุประสงค์โครงการ
 เพื่อส่งเสริมโภชนาการของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
กิจกรรมการดาเนินงาน
 ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในโครงการ กพด.
 สนับสนุนวัสดุอป
ุ กรณ์เพื่อส่งเสริมโภชนาการเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารได้ แก่ นา้ เสริมไอโอดีน และยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
 ติดตามผลการดาเนินงาน
5. โครงการคนไทยไร้พุง ปี 2556
วัตถุประสงค์โครงการ
 เพื่อพัฒนาผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ผลักดันสร้ าง
กระแสสังคมให้ เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองแบบยั่งยืน
ตามหลักการ 3 อ. สนับสนุนให้ เครือข่ายดาเนินงานในการจัดกิจกรรม
สร้ างเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคด้ านอาหารและโภชนาการ
และการใช้ แรงกายที่เหมาะสมของคนในชุมชน / องค์กร อันจะนาไปสู่การ
สร้ างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรควิถชี ีวิต
5. โครงการคนไทยไร้พุง ปี 2556 (ต่อ)
กิจกรรมการดาเนินงาน
 ขับเคลื่อนยกระดับองค์กรไร้ พุงเป็ นศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้ นแบบไร้ พุง อย่างน้ อย 2
แห่ง/จังหวัด
 เฝ้ าระวังติดตาม มอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณ แห่องค์กรดีเด่น ผู้นาองค์กร
ดีเด่น บุคลากรชายดีเด่นขององค์กร และบุคลากรหญิงดีเด่นขององค์กร ในโครงการ
กรมอนามัยรณรงค์ทาความดี เข้ าพรรษา ลดนา้ หนักสร้ างสุขภาพดีวิถชี ีวิตไทย ภายใต้
แนวคิด “เข้ าพรรษา ลดอ้ วน สร้ างบุญ : ได้ บุญล้ นใจ คนไทยลดอ้ วน”
 สร้ างกระแส “รวมใจสลายพุง” ติดตามครั้งที่ 2 จานวน 1 ครั้ง
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รูปแบบ
นวัตกรรม การเป็ นศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้ นแบบไร้ พุง”
 ผลิตและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์องค์ความรู้ด้านการจัดการลดอ้ วน ลดพุง
 ประเมินผลและนิเทศติดตามผลระบบข้ อมูล/เฝ้ าระวัง คนไทยไร้ พุง และศูนย์การ
เรียนรู้องค์กรต้ นแบบไร้ พุง
ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

similar documents