Искуства и проблеми у досадашњем раду ( 843KB)

Report
ИСКУСТВА И ПРОБЛЕМИ У
ДОСАДАШЊЕМ РАДУ
ТЕЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Ђорђе Врањеш, дипл.инж.саобраћаја
ТЕЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У Р. СРБИЈИ
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
ОКО 50% ОПШТИНА ЈЕ
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА.
ФОРМИРАЛО
ТЕЛА
ЗА
ТЕЛА СЕ ФОРМИРАЈУ У ОБЛИКУ САВЕТА, КОМИСИЈА,
КОРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА…
ЧЛАНОВИ САВЕТА СУ НАЈЧЕШЋЕ ПРЕСЕДНИЦИ И
ПОТПРЕСЕДНИЦИ ОПШТИНА, РАДНИЦИ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА САОБРАЋАЈ, ОПШТИНСКИ
ИНСПЕКТОРИ ЗА САОБРАЋАЈ, РАДНИЦИ МУП-а, И ДР.
ЧЛАНОВИ
ПРОФИЛА.
ТЕЛА
СУ
РАЗЛИЧИТИХ
СТРУЧНИХ
САРАДЊА И КООРДИНАЦИЈА ИЗМЕЂУ ТЕЛА ЗА БС У
РАЗЛИЧИТИМ
ОПШТИНАМА
ЈЕ
МИНИМАЛНО
ЗАСТУПЉЕНА.
!
Саветодавна улога
Тело за безбедност
саобраћаја
Председник
Општине /
Градоначелник
Програм
трошења
средстава
Општинско /
градско веће
Извештај
о стању БС
Скупштина
општине / града
Проблеми
Безбедности
саобраћаја
Праћење и правилно
усмеравање средстава
ИНИЦИЈАТИВА ЗА
ФОРМИРАЊЕ САВЕТА
ИЗБОР ЧЛАНОВА
РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ
САВЕТА ЗА БС
ПРАВИЛНИК (ПОСЛОВНИК)
О РАДУ САВЕТА
ФОРМИРАЊЕ РАДНИХ ГРУПА
ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА
СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА И ПЛАНА
ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА
ДА СЕ ПОДСЕТИМО!
ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА
ПОЛИТИКА
САСТАВ
САВЕТА
5 година
ЧЛАНОВИ САВЕТА:
МУП (Саобраћајна полиција)
Локална самоуправа
ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА
Просветни сектор
Здравствени сектор
Дирекције за изградњу
Јавна предузећа итд.
СТРУКА
Секретар
савета
-Градоначелник;
-Председник општине;
-Начелник
општинске/градске
управе итд.
РАДНЕ ГРУПЕ У ОКВИРУ САВЕТА ЗА БС
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТЕВА И УЛИЦА
ЗА ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
ЗА ЗАШТИТУ РАЊИВИХ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ
ЗА ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У БС
ЗА РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У БС НА ПУТЕВИМА
И ДРУГЕ ГРУПЕ.
ПРЕДСЕДНИК РАДНЕ ГРУПЕ
ЧЛАНОВИ РАДНЕ ГРУПЕ
ЧЛАН САВЕТА
ЧЛАНОВИ САВЕТА, ОДНОСНО
НЕКА ДРУГА СТРУЧНА ЛИЦА
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА САВЕТА
План коришћења средстава намењених за финансирање БС
НАМЕНСКО
НЕНАМЕНСКО
Финансирање
активности
из усвојеног
програма и
плана.
-Зараде,
-Путни трошкови,
-Канцеларијски
намештај и др.
Подношење
извештаја
чл.14 ст. 2 Зобс-а
Подношење
извештаја???
НАЧИН РАДА САВЕТА
САРАДЊА И
КООРДИНАЦИЈА
Правилник о раду савета за БС
СЕДНИЦЕ САВЕТА
ПРИСУСТВО СЕДНИЦАМА
1 МЕСЕЧНО
УГЛАВНОМ ПРАТЕ
ДНЕВНИЦЕ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА САВЕТА
ОБАВЕЗАН???????
СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ
И ДРУГИ ПОСЛОВИ
СЕКРЕТАР САВЕТА
+НАКНАДА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О
СПРОВЕДЕНИМ АКТИВНОСТИМА
ОБАВЕЗАН???????
Проблеми и недоумице у расподели средстава
50%
50%
Поправљање
саобраћајне
инфраструктуре
1) рад Тела за координацију,
2) унапређење саобраћајног васпитања и
образовања,
3) превентивно-промотивне активности из
области безбедности саобраћаја,
4) научно-истраживачки рад у области
безбедности саобраћаја,
5) техничко опремање јединица саобраћајне
полиције које контролишу и регулишу
саобраћај на путевима и других органа
надлежних за послове безбедности саобраћаја.
ПОПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Крпљење ударних рупа, набавка
асфалтирање путева и улица, итд.
саобраћајне
сигнализације,
ИЗРАДА СТУДИЈА:
-Анализа стања безбедности саобраћаја на путевима општине/града,
-Идентификација црних тачака на путевима и улицама
општине/града,
-Мапирање ризика на путевима и улицама општине/града,
-Идентификација и санација црних тачака и опасних деоница,
-Дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима и
независне оцене доприноса пута настанку и обиму последица
оваквих незгода,
-Периодична провера безбедности саобраћаја (RSI), Ревизија
безбедности саобраћаја (RSA), провера безбедности саобраћаја на
високоризичним деоницама путева и улица итд.
Постављање техничких средстава за успорење саобраћаја,
уређење зоне школе, постављање заштитних (сигурносних)
ограда, постављање расвете на раскрсницама итд.
??????????
УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
Стручно усавршавање учитеља и наставника у основним и
средњим школама
Израда и набавка публикација за децу (саобраћајни буквар и др.)
Финансирање пројеката у циљу унапређења
образовања и васпитања деце и одраслих
саобраћајног
Стручно усавршавање чланова тела за безбедност саобраћаја
Подршка јавним скуповима и манифестацијама које имају за циљ
унапређење свести о значају безбедности саобраћаја
ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Припрема и реализација кампања безбедности саобраћаја
Припрема и израда извештаја или билтена о стању безбедности
саобраћаја у општини/граду
Подршка манифестацијама које промовишу безбедно коришћење
путева и улица (такмичење шта знаш о саобраћају, најбољи
ликовни радови на тему безбедности саобраћаја итд.)
Едукација и опремање школских саобраћајних патрола и
саобраћајних патрола грађана и др.
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ОБЛАСТИ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Израда стратегије безбедности саобраћаја за општину/град
Израда Извршног плана безбедности саобраћаја за општину/град
Израда методологије за управљање црним тачкама на путевима и
на високоризичним деоницама
Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у
саобраћају на подручју општине/града
Израда студија изводљивости за увођење система видео надзора
односно система за снимање прекршаја проласка кроз црвено
светло и прекршаја за прекорачење дозвољене брзине кретања
Истраживање других проблема у безбедности саобраћаја на
подручју општине/града и др.
СРЕДСТВА ЗА РАД ГРАДСКОГ/ОПШТИНСКОГ ТЕЛА ЗА БС
Треба да обухвате минимални део финансијских средстава!
-Накнаде за присуство седницама,
-Накнаде за рад у радној групи,
-Трошкови припреме материјала за седнице,
-Трошкови опремања тела са неопходним техничким средствима,
- и друго.
Како извршити ефикасну расподелу средстава у програму?
СРЕДСТВА
Кључни
проблеми
БС
Расподела новчаних средстава:
-треба да буде промењива.
-не сме бити универзална.
-мора се заснивати на стварном
стању.
-врши се процентуално.
1 тело
1 расподела
1 година
РЕШЕЊЕ
ПРОБЛЕМА
Програм и план
рада
КО ВРШИ КОНТРОЛУ НАД ПОТРОШЕНИМ
БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА?
СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ БУЏЕТА ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ
Макензијева 41 11000 Београд
еmail: [email protected]ov.rs
+381 11 30 42 200
+381 11 30 42 234
СМЕРНИЦЕ ЗА БУДУЋИ РАД
ЛОКАЛНИХ ТЕЛА ЗА БС
Формирајте тело за безбедност саобраћаја у вашем граду/општини.
Чланови тела треба да буду људи из струке, а председник треба да
буде доносилац одлука.
Формирајте радне групе и укључите све значајне субјекте и
појединце у рад тела.
Урадите правилник о раду тела, програм рада тела, годишњи план
рада тела и правилну расподелу финансијских средстава.
Истражујте проблеме безбедности саобраћаја и будите усмерени ка
проналажењу одговарајућих решења.
Искористите искуства других и формирајте сопствене методологије
рада.
Приоритети у раду су увођење видео надзора на главним
саобраћајницама,уређење зона школа, заштита рањивих категорија
учесника у саобраћају, утврђивање и санирање црних тачака и др.
ПРОБЛЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА СЕ
МОГУ РЕШИТИ!
Хвала Вам на пажњи.
email:
[email protected]

similar documents