PowerPoint Presentation - Vores Varde

Report
DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Generelt om organisationen Varde Kommune
Lidt om samfundsstrømninger og hvordan de påvirker
vores hverdag
Præsentation af fagområderne ved cheferne
Borger og Arbejdsmarked
Social og Sundhed
MED-systemet – din vej til indflydelse
Aktuelle temaer
Rundvisning på Borgercenter Varde
Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse
SOM ANSAT I KOMMUNEN UNDERLÆGGES DU ET POLITISK SYSTEM,
SOM I VARDE ER ORGANISERET TRADITIONELT MED FAGUDVALG
Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse
Kommunaldirektør
Max Kruse
Den overordnede
organisation
Ledelsessekretariat
Økonomi
Personale
Direktør, Social, Sundhed
og Beskæftigelse
Erling S. Pedersen
Direktør, Plan Kultur og
Teknik
Direktør, Børn og Unge
Louise Raunkjær
Bent Peter Larsen
Sekretariat
Maiken
Schmiegelow
Ældre og Handicap
Sundhed og Rehabilitering
Thorkild S. Pedersen
Kirsten Myrup
3 Centerområder
2 Hjemmeplejedistrikter
Lunden
Krogen
Handicap Bo- og
Beskæftigelse
Hjælpemiddeldepotet
Center for
Sundhedsfremme
Borger- og
Arbejdsmarkedscenter
Erik Schultz
Sygeplejen
Jobcenter
Borgerservice
Social og Handicap
Gitte Eskesen
Socialpsykiatrien
DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION UNDER SOCIAL,
SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE
FÆLLES KURS SIKRES BL.A. GENNEM
Værdi- og ledelsesgrundlag
Politikker – lovgivning og fagudvalgenes faktiske prioriteringer
Budgetarbejdet (Årshjulet)
Overordnede mål og strategier for direktørområdet
Aftalestyring
God ledelse. Fokus på samarbejde og nedbrydning af fagsiloer og på at
drage nytte af medarbejdernes viden.
Projektarbejder på tværs hvor nye samarbejder afprøves fx relationel
ledelse.
Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse
OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER FOR ALLE
MEDARBEJDERE OG LEDERE
• Vi sætter borgeren i centrum og sikrer nem adgang
• Vi øger graden af inddragelse af frivillige
• Vi arbejder for lighed i sundhed
• Vi sikrer trivsel og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen
• Vi har fokus på udvikling af den faglige kvalitet
• Vi tilpasser os så den organisatoriske kvalitet sikres
• Vi søger mere innovative måder at arbejde på
• Vi forbedrer og tilpasser samarbejdet på tværs af afdelinger og fag
Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse
SAMFUNDSSTRØMNINGER DER PÅVIRKER OMRÅDET..
•
”Velfærdsklemme” - flere ældre og færre forsørgere
•
Ulighed i sundhed
•
Forebyggelse, rehabilitering og recovery som de
helt store Buzzwords
•
Fokus på at inddrage civilsamfundet i opgaveløsning
•
Indførelse af velfærdsteknologi på de store
velfærdsområder
•
Større mediebevågenhed og
brug af nye sociale medier
Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse
TILPASNING …
Vi har fokus på:
Fra ”mere til bedre”
Vi skal ikke producere mere – vi skal i stedet gøre det bedre
Fra ”harder til smarter”
Nye løsninger skal skabe højere effektivitet fx digital velfærd
Fra ”eksklusion til inklusion”
Større fokus på nye medarbejdergrupper og på inddragelse af
frivillige, pårørende etc..
Fra ”servicering til aktiv i eget liv” – hjælp til selvhjælp fx ved
rehabilitering. Vi tror på, at alle har en drøm om at klare sig selv
Fra ”dem til os” – fokus på nedbrydninger af fagsiloer og på udvikling
af nye samarbejder.
Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse
BORGER- OG
ARBEJDSMARKEDSCENTER
Chef borger og arbejdsmarked
Fælles
Sekretariat/Ydelsesteam
Borgerservice
chef
Jobcenterchef
Team Job &
Uddannelse
Team Udvikling
Team Unge <30 år
Kompetenceteam
Front
Back 1
Back 2
UDVALGET ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION
615,2 mio
Procentvis fordeling af nettodriftsudgifter for
Arbejdsmarked og Integration
9%
13%
33%
Førtidspensioner og personlige
tillæg
Kontante ydelser
Revalidering
44%
Øvrige
CENTRALPOLITISKE UDMELDINGER
• Førtidspensions- og fleksjobreformen
• Styrket indsats overfor unge
• Ændrede regelsæt vedr. kontanthjælp og sygedagpenge
• Fælles offentlig digitaliseringsstrategi
• Samling af objektive sagsområder i Udbetaling Danmark
MÅLGRUPPER I JOBCENTER VARDE
Forsikrede ledige
Kontanthjælp
Sygedagpenge
Revalidering
Ledighedsydelse
Fleksjob
Førtidspension
I alt
Opgjort som gennemsnit for 2012
Antal 18-64 årige i Varde Kommune ca 26.500
Fuldtidspersoner
804
894
908
152
176
536
2175
5607
UDVIKLING I BESKÆFTIGELSEN
Personer
Personer
28.000
28.000
Arbejdsstyrken
27.000
Tilbagetrækningsreform
27.000
26.000
26.000
25.000
25.000
Beskæftigelsen
24.000
24.000
23.000
23.000
Prognose
2030
2027
2024
2021
2018
2015
2012
2009
2006
2003
2000
1997
22.000
1994
22.000
SAMARBEJDE
- ET NØGLEORD I EN SAMLET BESKÆFTIGELSESINDSATS
I forhold til jobafklaring og etablering af
ressourceforløb er der tæt samarbejde
med Sundhedscentret og Social- og
Handicapafdelingen samt regionen
(lægekonsulent)
Der udvikles og eksperimenteres med
måder, hvorpå det er muligt at integrere
Sundheds- og Beskæftigelsesindsatsen
Hver 5. i den arbejdsdygtige alder har
psykiske problemer (OECD rapport).
Derfor tæt samarbejde med psykiatrien,
som bl.a. leverandører på mentorstøtten
BORGERSERVICE
- DET ANDET BEN I BORGER OG ARBEJDSMARKEDSCENTRET
Kommunens digitale kraftcenter
Betjening af borgerne i Borgerservice tager
altid udgangspunkt i at benytte den digitale
vej. De borgere der kan selv – skal jf.
lovgivningen selv!
De borgere der ikke er digitalt parate
hjælpes og støttes, således at de over tid
bliver i stand til at manøvrere i den digitale
offentlige sektor.
Der vil i de kommende år blive flere og flere
offentlige serviceydelser, der bliver
obligatorisk for borgerne at klare selv
digitalt, og dermed er der til stadighed brug
for hjælp til gruppen af ikke digitalt parate
borgere.
Vidste du at...
Borgerservice årligt opkræver
600 mio. kroner, hos borgere og
virksomheder.
Øvrige opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Administration af ejendomsskat for kommunens
35.000 ejendomme
Anvisning af pladser i dagtilbud til børn
Central telefonomstilling for hele kommunens
administration
Kontrolgruppen – arbejder med forebyggelse af
snyd med offentlige midler for alle kommunens
afdelinger
Kørselskontoret – visitering og administration af al
individuel befordring (læge, speciallæge, daghjem,
genoptræning) og visitering til ældreboliger
Pas og kørekort
Folkeregister
Sygesikring, herunder EU sygesikring for
udenlandske borgere
Tillæg til pensionister, helbredstillæg, personlige
tillæg og enkeltydelser
Valg – valgbøger, brevstemmer, afgivning af
stemme i hjemmet.
Udstedelse af NemID
Ældreboliger
SUNDHEDS- OG SOCIALOMRÅDET
ET SAMLET BUDGET PÅ CA. 767 MIO. KR.
Vidste du at …
Sundheds- og
Socialområdet udgør knap
30 % af det kommunale
budget ? Til sammenligning
udgør Økonomiudvalget
3,4 %
Ca. 86 % eller 176 mio. kr.
af kommunens
sundhedsudgifter er
betalinger til regionen
Sundhed, Ældre, Handicap og
Psykiatriområdet
Budget
Sundhed
Ældre
Handicap/
psykiatri
Fagområderne betjener mange af de
samme borgere – der er derfor både
god borgerservice og god økonomi i at
koordinere indsatser og ydelser.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Antal personer
VELFÆRDSKLEMMEN
35000
30000
25000
20000
15000
Antal +75-årige i Varde Kommune
18-67-årige i Varde Kommune
10000
5000
0
År
FRA ÆLDREBYRDE TIL
ÆLDRESTYRKE ?
Udviklingen i antal 85+ årige i Varde Kommune
1200
1000
800
Antal 85+ årige i Varde kommune
600
Antal modtagere af hjemmehjælp i Varde
Kommune (85 plus)
400
200
0
2008K1
2009K1
2010K1
2011K1
2012K1
2013K1
VORES UDGANGSPUNKT ER, AT ALLE HAR EN DRØM OM
AT KLARE SIG SELV
Rehabilitering og forebyggelse er et
fælles fagligt fundament for hele
Sundheds-, Handicap-, Psykiatri-,
Ældre- og Beskæftigelsesområdet.
Fokus på at fastholde eller udvikle
bedst mulige fysiske, sansemæssige,
intellektuelle, psykologiske og sociale
funktionsevner.
Rehabilitering giver mennesker med
nedsat funktionsevne de redskaber,
der er nødvendige for at opnå
uafhængighed og selvbestemmelse.
Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse
STYRINGSMODELLEN (BESTILLER UDFØRER MODEL)
Der er én indgang i kommunen til sociale ydelser: Social- og Handicapafdelingen. Denne
afdeling bestiller ydelser ved forskellige leverandører. Der er krav i lovgivningen til
forvaltningsmæssige afgørelser, så borgerens retssikkerhed sikres. På sundhedsområdet
ordinerer lægen, imens kommunen fastsætter omfanget og metoden.
Den såkaldte BUM-model er baseret på tillid i Varde Kommune. Det betyder, at alle
ansatte ved, at alle led er væsentlige i borgerens forløb, og at godt samarbejde skaber de
bedste forløb for borgerne. I Varde Kommune er det valgt at have en bred
myndighedsfunktion.
Værdikæden i Myndighedsafdelingen kan skematisk fremstilles som nedenfor
Funktionsniveau
Råd og vejledning
Henvendelse
Ansøgning
Udredning
Vurdering
Afgørelse
Mindre indgribende
Afslag
Den røde tråd
Handleplan
Opfølgning
Bestilling
Indsats
Status
Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse
Sort = myndighed Blå= drift
KUNSTEN FOR ALLE MEDARBEJDERE ER AT SKABE GODE OG
EFFEKTIVE BORGERFORLØB:
Handicapbil
SL § 114
Der kan være mange
hjælpeforanstaltninger for
den enkelte og dermed
mange enkeltdele og
paragraffer, der skal spille
sammen for, at
borgerforløb opleves
sammenhængende. Og for
at det fungerer fx
arbejdsmæssigt og/eller i
hverdagen for borgeren.
Lablovens §74
Parkeringsforhold
Vejafdelingen
Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse
UDVIKLINGSOMRÅDE: DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN
Kommunen:
•
Er borgerens indgang til sundhedsvæsenet
•
Fremmer borgerens sunde livsstil og forebygger sygdom.
•
Forebygger indlæggelser gennem levering af almen og specialiseret
sygepleje, genoptræning, rehabilitering og selvtræning.
•
Understøtter behandlingen af borgeren i og nær borgerens eget hjem.
•
Understøtter borgerens muligheder for at tage hånd om egen sygdom
blandt andet gennem brug af uddannelse og moderne teknologi
•
Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og
sygehusvæsenet for at sikre sammenhæng i patientforløb.
•
Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret.
Kilde: Det nære sundhedsvæsen, KL
Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse
UDVIKLINGSOMRÅDE: DIGITAL VELFÆRD
Redskaber til effektivisering og kvalitetsforbedring
Vidste du at...
Velfærdsteknologi udbredes, så
fx visse sygehusydelser kan
leveres i eget hjem.
Man i hjemmeplejen i mange år
har anvendt digital planlægning
og dokumentation.
Eksempler på velfærdsteknologi, som understøtter
borgernes ønsker om at klare sig selv.
• Living Lab Varde
• Digitalt sundhedscenter
• Sensorgulve på plejecentre
Der politisk er afsat en pulje til
indkøb af velfærdsteknologi.
• Digital dagsstruktur og planlægning i Krogens
unge bofællesskab. Et redskab til at få de unge
klar til egen bolig
Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse
MED-SYSTEMET
MED-systemet sikrer vores medarbejdere både medindflydelse og
medbestemmelse.
Gennem vores MED-system udvikler vi samarbejdet mellem medarbejderne, de
politiske ledere og de administrative ledere. Alle vores medarbejdere kan få
indflydelse – enten gennem deres repræsentant eller ved selv at deltage. Vi tror
på, at dialogen mellem medarbejdere og ledere skaber bedre beslutninger for
alle.
Direkte indflydelse på beslutningerne
Vores MED-system fokuserer på medarbejdernes indflydelse og sikkerhed.
MED udvalgene diskuterer alle aktuelle beslutninger, som har betydning for
medarbejderne. Det er særligt personaleforhold, arbejdsforhold,
kompetenceudvikling, samarbejde, effektiviseringer, sikkerhed og sundhed.
Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse
HOVED-MED
- VI TROR PÅ, AT DIALOGEN MELLEM MEDARBEJDERE OG
LEDERE SKABER BEDRE BESLUTNINGER FOR ALLE
• Hele kommunens MED
• Overordnede strategier, personaleforhold,
arbejdsmiljø mv.
• Nedsætte arbejdsgrupper
• Ansvar for den samlede MED-aftale
Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse
FÆLLES-MED
• Børn & Unge; Plan, Kultur & Teknik;
Social, Sundhed & Beskæftigelse.
• Koordinering af funktioner på
direktørområdet
• Faglig repræsentation
Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse
LOKALE MED
• Konkrete ”dagligdags” problemstillinger
• Sikkerhed, arbejdsmiljø, sundhed mv.
• Let adgang
• Medarbejderrepræsentation
• TR & SR
Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse
HJEMMESIDE
Varde Kommunes hjemmeside –
www.vardekommune.dk - her kan du blandt andet
følge med i udvalgsbeslutninger, få mere
information om de forskellige institutioner og linke
direkte til selvbetjeningsløsninger.
Intraforum – http://intraforum.varde.dk
her kan du blandt andet følge med i MED-referater
og personalenyt.
Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse
AKTUELLE TEMAER
• Finanslovsaftalen
• Politik for Seniorliv
• Handicap-, Psykiatri- og
Udsattepolitik
• Integrationspolitik
• Effektmåling

similar documents