Oplæg-UUDK - UU

Report
Edison
-Et innovationsprojekt for 6.-7. klasse
Oplæg: Sine B. Martinussen, UU vejleder
[email protected], tlf. 29610783
I Vejle deltager ca. 1000 elever/18 skoler om året i Edison.
UU Vejle står for såvel planlægning som gennemførelsen af
projektet.
Edison
– blot ét af mange forløb udarbejdet af
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise:
- Forståelsen af entreprenørskabbegrebet er udvidet.
- Innovationsundervisningen bliver en del af et fremtidsrettet
dannelsesideal, da eleven får kompetencer til at se
muligheder og skabe værdi i bred forstand, og samtidig
redskaber til at kunne håndtere de mange udfordringer, der
er forbundet med at være menneske i en globaliseret og
foranderlig verden.
- Progressionsmodel: Handling, kreativitet,
omverdensforståelse og personlig indstilling.
- Læs mere på www.ffe-ye.dk
Innovation som læringsmetode i det
obligatoriske emne Uddannelse & Job
- Skolen etablere samarbejde med UU et tæt samarbejde
med virksomheder, ungdomsuddannelser, arbejdsmarkedets
parter m.fl.
- De grundlæggende kompetencer skal indgå i tværgående
emner og problemstillinger, som grundlag for
tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering.
- Undervisningen skal tilrettelægges så den imødekommer
målsætningen om en længere og mere varieret skoledag,
heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning,
bevægelse, åben skole og understøttende undervisning.
Ungdomsuddannelser
Virksomheder
Grundskole
Edison
Vejle
Erhvervsudvikliing
Organisationer
Young
Enterprise
UCL
Faserne i Edison:
Lærercamp: Internat i slutningen af august.
Lærerne afprøver et innovationsforløb på egne krop og bliver
rustet teoretisk og praktisk til facilitatorrollen.
Elevcamp:4 klasser fra forskellige grundskoler samles
på en ungdomsuddannelse en dag i september. Eleverne
gennemfører et mini- innovationsforløb og får præsenteret
årets tema af en fagperson indenfor området.
Projektperiode: KIE-modellen samt sparring fra unge på
ungdomsuddannelser, erhvervsfolk og egne forældre.
Messer uge 47: Eleverne præsenterer deres ideer for lokale
erhvervsfolk, der bedømmer ideerne , hvorefter 1.-3.
pladserne går videre til Danish Entrepreneurship Award
KIE-Modellen
Kreativitet: fx arbejde på Den Kreative Platform
Kombinere kendte ting, ord, begreber eller viden på en ny
måde og bragt i anvendelse i en ny sammenhæng.
Innovation: Er kreativitet der italesættes, systematiseres og
belyses fra flere perspektiver. Ideerne tilskrives en værdi fx om
hvorvidt en idé er nyttig og værdifuld for andre.
Entreprenørskab: Er det handlende aspekt hvor det gælder
om at være foretagsom og føre innovationerne – de
gennemarbejdede og værdifulde ideer - ud i livet.
Kreativt flow – sådan!
•
Lav mange fejl! Frygt ikke at fejle! Fejl = mønsterbrud!
•
Fokuser på kreativitet – accepter alle ideer (sig ”ja”)!
•
Dit succeskriterium er at de andre får gode ideer!
•
Brug din viden og din erfaring!
•
Vær i nu´et og vær spontan!
•
Styrk den divergente tænkning!
•
3D øvelser – at arbejde i tre dimensioner! (Krop, sprog og indstilling)
7
I innovative læringsforløb:
- omsættes tillært viden til anvendelige kompetencer,
hvilket rummer mulighed for at påskønne og anvende praktisk
viden, eller den viden der kan transformeres til en værdifuld
handlen i praksis.
- fokuseres der på en klar systematik, når der arbejdes
med kreativitet, konkrete opgaver, værditilskrivning af ideer,
udmøntning og formidling.
- arbejdes med korte deadlines, tydelige rammer og et
afgrænset tema, hvorved der gives rum til at eleverne kan
fokusere på og fordybe sig i processen.
Kirketerps foretagsomhedsdidaktik
Succesoplevelser: Krav om handling indenfor nærmeste
udviklingszone. Banduras autentiske mestringsoplevelser
Vikarierende rollemodeller: Personer der kan anvise næste
trædesten. Saravathys effectuation
Omgivelsernes påvirkning: Anerkendelse af aktiv
foretagsom adfærd. Damasios Somatiske markører
Emotionel/fysiologisk viden om sig selv: Hvem er jeg
(karakterstyrker) og hvem kender jeg? Banduras self-efficacy
Bill Law’s karrierelæringsteori
Didaktiks analyseapparat af hvilken læring og færdigheder der
er basis for handling fx til at træffe kompetente valg:
1. At opdage - få nok indtryk, information og kontakter til at
komme videre.
2. At ordne – information på en meningsfuld måde for at
blive klar over forskelle og uligheder. Sammenligne,
bemærke og opdage sammenhænge.
3. At fokusere – vide hvem og hvad man skal være
opmærkom på og hvorfor. Mærke og tjekke hvad er
virkelig vigtigt (for mig og for andre).
4. At forstå – vide hvordan noget fungere og hvilke
handlinger, der synes at føre til hvad. Forklar og begribe.
Adaptability.
Life Design
– Savikas karrierelærings teori
”Unge kan ikke planlægge livet, men må i stedet forberede sig på
livet”.
Vejlederens vigtigste arbejde er at hjælpe den unge med:
- at forstå og designe deres liv, ved at de skaber deres egen
biografi hvor den vejledte er forfatter og vejlederen er redaktør.
- livsretnings-kompetence og livshistorie-strategier
I U&J kan evt. bruges skema til selv-rating af karriere-tilpasningsfærdigheder, som test-, refleksions – og evalueringsværktøj:
1. Opmærksomhed, 2. Kontrol, 3. Nysgerrighed, 4. Selvtillid,
5. Samarbejde og 6. Samfundsfølelse.
Karrierelæring/refleksion
U&J udgør et særligt læringsrum, hvor karrierevalgsprocessen kan
foldes ud og vejledning ved at forbinde skolelæring med læring
udenfor skolen.
Udfordringen er at få skabt sammenhæng for eleverne i disse
processer og derfor er refleksionen af stor betydning.
Knud Illeris’ definition: ”Refleksivitet er at lære sig selv at kende,
at forstå sine egne reaktioner, tilbøjeligheder, præferencer, stærke
og svage sider osv. som forudsætning for at træffe meningsfulde
valg og dermed til en vis grad tage styringen af sit eget livsforløb”.
Lærere og UU må i samarbejde iscenesætte særlige ”rum”, hvor
refleksion kan finde sted i fællesskab og/eller hos den enkelte.
LINKS
www.vejle.dk/edison
www.ye.dk
www.krealab.dk
www.piif.dk
www.bedreinnovation.dk
www.pionerprisen.dk
www.selvstaendighedsfonden.dk
www.uuv.vejle.dk

similar documents