روند نماهای رویداد

Report
‫موسسه آموزش عالی صنعتی فوالد‬
‫مهندس ی نرم افزار ‪1‬‬



‫ مراجع درس‬
Software Engineering, principles and practice, Hans van Vliet
Wiley
Software Engineering, a practitioner’s approach, Roger S
Pressman, McGraw-Hill
Software Engineering, Ian Sommerville, Addison-Wesley
‫امتیاز بندی درس‬
%10 : ‫تکالیف درس ی‬
%40: ‫ مرحله‬4 ‫ تا‬3 ‫پروژه‬
‫ مستندسازي‬،‫ مديريت پروژه‬،‫ برنامهريزي‬،‫تحليل و طراحي‬
%50
‫امتحان ميانترم و پايان ترم‬
‫ارائهي سر كالس نمرهي اضافي‬






‫فصل سوم‬
‫روندنمای رویداد )‪(EFD‬‬
‫بخش اول‬
‫اصول روند نماهای رویداد‬
‫چرا به روندنماهای رويداد نياز داريم؟‬
‫‪ ‬روش های موجود دارای مشکالت زیر هستند‪:‬‬
‫‪ ‬استفاده از کلمات و اصطالحات تکنیکی‬
‫‪ ‬ایجاد دیاگرامهایی که برای افراد سازمان به طور کامل قابل فهم نیستند‪.‬‬
‫‪ ‬تفاوت بین دید کاربر (افراد سازمان) از سازمان با دید کارگزار (ایجاد‬
‫کننده مدل ) وجود دارد‪.‬‬
‫‪ ‬مدل ایجاد شده فعالیت های سازمان را به طور دقیق نشان نمی دهد‪.‬‬
‫‪ ‬با استفاده از ‪: EFD‬‬
‫‪ ‬ایجاد روندنماهای رویداد مربوط به فعالیت های هر کاربر توسط خود کاربر‬
‫‪ ‬ایجاد یک مدل کامل از فعالیت های سازمان با کنار هم گذاشتن روندنماهای‬
‫رویداد مربوط به افراد مختلف‬
‫چرا به روندنماهای رويداد نياز داريم؟(ادامه‪)..‬‬
‫‪ ‬يک ‪ EFD‬دياگرامی است که بخشی از يک سازمان را با استفاده از‬
‫اجزايی مانند فرآيند و جريان اطالعات نشان می دهد‪.‬‬
‫‪ EFD ‬به صورت نرم افزاری است و قابل تغییر و اصالح‬
‫‪ EFD ‬به عنوان مبنای اصلی ایجاد سیستم های اطالعاتی کامپیوتری در‬
‫سازمان مورد استفاده است‪.‬‬
‫‪ ‬برای ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آموزش کارکنان جدید در سازمان‬
‫نشان دادن شرح وظایف افراد در سازمان‬
‫برنامه ریزی مشاغل و پست های جدید سازمانی‬
‫تدوین راهنما برای مراجعین به سازمان‬
‫عالئم مورد استفاده در روندنماهای رويداد‬
‫‪ ‬رويداد‪ :‬یک رویداد باعث به راه افتادن جریانی از اطالعات و یا مواد‬
‫در داخل سازمان و محیط اطراف آن می شود‪.‬‬
‫‪ ‬عمل (کار يا فعاليت)‪ :‬فعالیتی که در داخل سازمان انجام می شود‪.‬‬
‫عالئم مورد استفاده در روندنماهای رويداد (ادامه‪)..‬‬
‫‪ ‬پرونده يا شی ‪ :‬اطالعات یا اشیائی که عمل ها روی آنها انجام می شود‪.‬‬
‫‪ ‬جريان اطالعات يا اشياء‪ :‬نقل و انتقال اطالعات یا اشیاء بین عمل ها و‬
‫یا سایر اجزاء سازمان و محیط اطراف در قالب یک شماره شناسایی‬
‫نمایش داده می شود‪.‬‬
‫عالئم مورد استفاده در روندنماهای رويداد (ادامه‪)..‬‬
‫‪ ‬جدول شرح جزئيات ‪ :‬برای توضیح دادن هرکدام از جریانات‪ ،‬شماره‬
‫آنها به همراه توضیح الزم و نوع آن در یک جدول سه ستونی نمایش‬
‫داده می شود‪.‬‬
‫‪ ‬انواع جریانات‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ D‬برای سند ها‬
‫‪ V‬برای اطالعات شفاهی‬
‫‪ I‬برای اطالعات نرم افزاری‬
‫برای اشیا‬
‫‪ M‬نوع‬
‫شرح‬
‫شماره‬
‫شناسايی‬
‫‪D‬‬
‫پرداخت توسط مشتری‬
‫‪1‬‬
‫‪V‬‬
‫سفارش تلفنی مشتری‬
‫‪2‬‬
‫‪M, D‬‬
‫اقالم صادر شده از انبار به انضمام برگ صدور کاالی‬
‫مربوطه‬
‫~‬
‫‪29‬‬
‫عالئم مورد استفاده در روندنماهای رويداد (ادامه‪)..‬‬
‫‪ ‬واحد (قسمت)‪ :‬تقسیم بندی طبیعی یک سازمان در قالب یک واحد‬
‫‪ ‬تقسیم بندی کوچکتر در داخل یک واحد هم به عنوان قسمت‬
‫‪ ‬عامل خارجی‪ :‬هر شخص یا سازمانی که خارج از سازمان مورد‬
‫بررسی قرار دارد‪ .‬و با آن در ارتباط است‬
‫مثالی از عالئم به کار رفته در ‪EFD‬‬
‫نوع‬
‫شرح‬
‫شماره‬
‫شناسايی‬
‫‪D‬‬
‫چک پرداختی به مشتری‬
‫‪1‬‬
‫‪D‬‬
‫صورتحساب مشتری که پرداخت برایش انجام شده است‬
‫‪2‬‬
‫روند رويداد و نحوه بيان آن در روند نماها‬
‫‪ ‬روند رويداد )‪ :(Event flow‬زنجیره عمل هایی که در اثر یک‬
‫رویداد در داخل سازمان انجام می گیرد‪ .‬به انضمام سایر اجزا وابسته به‬
‫آنها‬
‫‪ ‬روند نمای رويداد در واحد )‪:(DEFD‬‬
‫‪ ‬تقسیم بندی سازمان به واحدهای مختلف به عنوان مبنای تقسیم بندی یک روند‬
‫رویداد به منظور جلوگیری از پیچیدگی روندنماها برای استفاده کنندگان‬
‫‪ ‬رسم یک روند نما برای هر بخش از روند رویداد که در یک واحد از سازمان‬
‫انجام می شود‪.‬‬
‫‪ ‬بنابرین برای هر واحد تعدادی روندنمای رویداد در واحد رسم می شود‪.‬‬
‫روند رويداد و نحوه بيان آن در روند نماها‬
‫‪ ‬روند نمای رويداد در واحد )‪:(DEFD‬‬
‫‪ ‬کامل ترين نوع روند نما‬
‫‪ ‬بيان جزئيات کامل عمل های انجام شده‬
‫در اثر هر رويداد‬
‫مثال‪ :‬روندنمای رويداد در واحد – نقد کردن چک از بانک‬
‫جريان های چندشاخه و رابط ها‬
‫‪ ‬بعضی موارد پس از انجام یک عمل با توجه به نتیجه آن باید‬
‫از بین عمل های مختلف یکی انتخاب شود یا اینکه چند عمل‬
‫به طور همزمان انجام شود‪.‬‬
‫‪ ‬انتخاب يک شاخه از دو شاخه ‪ :‬استفاده از عالمت ‪OR‬‬
‫‪ ‬انتخاب همزمان دو عمل ‪ :‬استفاده از عالمت ‪AND‬‬
‫‪ ‬رابط ها‪ :‬در مواردی که به دلیل وجود شاخه های متعدد و یا کمبود‬
‫فضای کافی روی کاغذ نیاز به تقسیم کردن روندنمای رویداد به چند‬
‫قسمت داریم‪.‬‬
‫مثال‪ :2‬جريان های چند شاخه (نقدکردن چک از بانک)‬
‫مثال‪ :2‬جريان های چند شاخه (نقدکردن چک از بانک)‬
‫نحوه شکستن يک رويداد بين چند واحد‬
‫‪ ‬عمل های مربوط به یک رویداد درون چند واحد سازمانی‬
‫بوقوع می پیوندد‪.‬‬
‫نحوه شکستن يک رويداد بين چند واحد‬
‫مثال ‪ :3‬يک روند رويداد در چند واحد (پرداخت قبوض‬
‫برق)‬
‫‪ ‬روند نمای اول ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫شروع کننده روند نما‪ :‬دریافت قبوض برق در واحد امور انرژی‬
‫‪ ‬روند نمای دوم‪:‬‬
‫‪ ‬دویداد آغاز کننده ”دریافت قبوض پرداخت شده“‬
‫مثال ‪ :3‬يک روند رويداد در چند واحد (پرداخت قبوض‬
‫برق)‬
‫مثال ‪ :3‬يک روند رويداد در چند واحد (پرداخت قبوض‬
‫برق)‬
‫مثال ‪( :3‬ادامه‪)..‬‬
‫قواعد مهم برای ساختن روند نماهای رويداد در واحد‬
‫‪ ‬عالمت شروع در اين نوع روندنماها ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫رويداد اصلی ‪ :‬رویداد شروع کننده اولین عمل در یک روندنمای رویداد‬
‫آخرين عالمت در يک روندنمای رويداد ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يک عامل خارجی‪ :‬اطالعات یا مواردی به این واحد فرستاده‬
‫يک واحد ‪ :‬نشان می دهد این روند نما ادامه یک روند نمای دیگر است‪.‬‬
‫يک عمل ‪ :‬شروع کننده روند رویداد در این واحد است و در اثر رویداد به اجرا‬
‫در آمده‬
‫يک عامل خارجی‪ :‬اطالعات یا مواردی را از این روند رویداد دریافت می کند‪.‬‬
‫يک واحد‪ :‬ادامه عملیات این روند رویداد‪ ،‬در آن واحد است‪.‬‬
‫يک عمل ‪ :‬نتیجه کارخود روی جریان ورودی اش را در یک پرونده ذخیره می‬
‫کند‪.‬‬
‫پرونده ها‪ ،‬شی ها و رويدادها فقط می توانند به عمل ها متصل شوند‪.‬‬
‫يک رابط خروجی بايد در جای ديگری به عنوان يک رابط ورودی معرفی‬
‫شده باشد‪.‬‬
‫بخش دوم‬
‫مفاهیم پیشرفته در روندنماهای رویداد‬
‫روندنماهای خالصه‬
‫‪ ‬روندنماهای رويداد در واحد نشان دهنده پایین ترین سطح‬
‫جزیئات مروبط به عمل های انجام شده در واحد ها هستند‪.‬‬
‫‪ ‬روند نمای خالصه‪ :‬حذف مقداری از جزئیات‬
‫روندنماهای خالصه‬
‫‪ ‬روندنماهای رويداد در سازمان ‪(Organizational‬‬
‫)‪Event Flow Diagram – OEFD‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نشان دهنده جریان اطالعات و مواد بین واحدهای مختلف سازمان و‬
‫عوامل خارجی‬
‫‪DEFD‬هایی که در یک واحد قرار دارند به یک ‪ OEFD‬در سطح‬
‫متوسط خالصه می شوند‪.‬‬
‫روندنماهای خالصه‬
‫مثال‪ :4‬روندنمای رويداد در سازمان برای درخواست کاال از‬
‫انبار‬
‫مثال‪ :4‬روندنمای رويداد در سازمان برای درخواست کاال از‬
‫انبار‬
‫روندنماهای خالصه‬
‫‪ ‬روندنماهای جامع واحدها ‪(Overall Departmental‬‬
‫)‪Flow Diagram – ODFD‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برای نمایش کل فعالیت های یک سازمان و نقل و انتقال‬
‫اطالعات و مواد بین واحدهای مختلف‬
‫نمایش واحدهای مختلف سازمان‪ ،‬عوامل خارجی مرتبط با‬
‫سازمان و جریانات بین آنها‬
‫رسم یک روندنمای جامع واحدها (روندنمای سطح باال)‬
‫روندنماهای خالصه‬
(Overall Departmental ‫ روندنماهای جامع واحدها‬
Flow Diagram – ODFD)
‫مثال‪ :5‬روندنمای جامع واحدها ردی يک سازمان بصورت‬
‫خالصه نشده‬
‫مثال‪ :5‬روندنمای جامع واحدها ردی يک سازمان بصورت خالصه‬
‫نشده‬
‫مثال‪ :6‬روندنمای جامع واحدها به صورت خالصه شده‬
‫‪ ‬قواعد خالصه سازی‪:‬‬
‫‪ ‬بکاربردن نام هر واحد سازمانی فقط یکبار در سرتاسر روندنما‬
‫‪ ‬بکاربردن نام هر عامل خارجی فقط یکبار در سرتاسر روندنما‬
‫‪ ‬قراردادن واحدها در وسط روندنما‬
‫‪ ‬قراردادن عوامل خارجی در اطراف روندنما‬
‫‪ ‬تلفیق کردن جریانات بین واحدها و بین واحدها و عوامل خارجی‬
‫و نشان دادن همه آنها روی یک خط و حذف عالئم تلفیق‬
‫)‪(AND, OR‬‬
‫مثال‪ :6‬روندنمای جامع واحدها به صورت خالصه شده‬
‫ساير امکانات رونماهای رويداد‬
‫‪ ‬نوع عمل‪:‬‬
‫‪ ‬عمل دستی‬
‫‪ ‬عمل ماشینی‬
‫‪ ‬نوع يک پرونده‬
‫مثال‪ :7‬روندنمای رويداد در واحدحاوی عمل ها و پرونده‬
‫های ماشينی‬
‫مثال‪ :7‬روندنمای رويداد در واحدحاوی عمل ها و پرونده‬
‫های ماشينی‬

similar documents