prezentace

Report
Ideologie v diskurzu
protektorátního denního tisku
Metoda:
kritická analýza diskurzu
(CDA – critical discourse analysis)
Struktura prezentace
•
•
•
•
•
•
•
Cíle
Protektorát Čechy a Morava, 17. listopad 1939
Média v době Protektorátu
Diskurz a jeho kritická analýza
Diskurzivně-historická analýza
Praktická analýza textů
Závěry
Cíle - Hlavní výzkumná otázka
• Změní se ideologické působení v diskurzu
protektorátního denního tisku v období událostí
17. listopadu oproti kontrolnímu období před 28.
říjnem?
• Hypotéza: Ve zmíněném období se míra
ideologického působení zvýší.
• Zdůvodnění: nutnost znovunastolení pořádku
Cíle - Výzkumné podotázky
– Z jakého pohledu budou události vykresleny?
(okupanti)
– Jaká ideologicky zatížená témata se v diskurzu
protektorátního tisku objevují? (poměry v
Protektorátu, mezinárodními vztahy, propagací
nacistické politiky a historickými souvislostmi)
– Jsou tvrzení založena na falešných argumentech?
(ano)
– Jaké osoby jsou v daném diskurzu zmiňovány a jak
jsou přímo či nepřímo charakterizovány? (politici,
obyvatelé)
Protektorát Čechy a Morava
•
•
•
•
březen 1939 – květen 1945
po Mnichovské dohodě a druhé republice
autonomie?
Národní souručenství
17. listopad 1939
• demonstrace 28. října a smrt Jana Opletala
• popravy, demonstrace a uzavření vysokých
škol
Média v době Protektorátu
Diskurz
• Michel Foucault
• dnes: nejasné pojetí
• „Text s určitým
atributem“, tedy se
specifickým vztahem
k určitému prostředí a
funkci. (Kraus)
Kritická analýza diskurzu
• východiska: rétorika, lingvistika, antropologie,
filozofie, psychologie, …
• cíle
• diskurz jako „sociální praxe“
• zaměření na ideologické účinky diskurzu
• angažovanost
• přístupy:
– dialekticko-relační analýza (Norman Fairclough)
– sociálně-kognitivní analýza (Teun van Dijk)
– diskurzivně-historická analýza (Ruth Wodak)
Diskurzivně-historická analýza (DHA)
• Ruth Wodak: studium inst. komunikace, bariér
řeči, otázky sexismu, rasismu a antisemitismu
• praktická aplikace
• klíčové pojmy: kritika, moc, ideologie
• principy: triangulace, intertextualita a
interdiskurzivita
DHA - postup
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktivace předchozí znalosti
Systematický sběr dat
Výběr a příprava dat
Formulace výzkumných otázek a předpokladů
Kvalitativní pilotní analýza
Detailní případová studie
Formulace kritiky
Aplikace výsledků
DHA – nástroje
• Nominace (pojmenování)
• Predikace (přisuzované charakteristiky)
• Argumentace (užité argumenty, toposy, falacie,
tvrzení)
• Perspektivizace (z jakého pohledu?)
• Zesilování, zeslabování (výroků)
Text
Témata
Argumentace
Velkoněmecká říše
Říše chrání
o status
převzala jeho ochranu a
Protektorát a chce
českých
nepomýšlí na to, aby
dobře jednat s Čechy
obyvatel
příslušníkům této části
(falacie ochrany a
obyvatelstva byly
respektování
spláceny všechny ony o absence msty českých zájmů)
trpkosti, kterých
o stav
zakusili její vlastní
němečtí obyvatelé
soukmenovci duševně i
Čech trpěli
německých
materiálně v posledních
(topos/falacie útrap
obyvatel v
dvaceti letech.
německých Čechů)
minulosti
Sociální aktéři
Predikace
Nominace
Adolf Hitler
- uvedl dějinným činem město vlastní jména, deixe, profesní
Brno na cestu nového
a ideologická označení,
vzestupu
kolektiva, územní a správní
celky, konkréta, abstrakta
Moravská země
- byla ušetřena ničivých
účinků války
- je zeměpisnou polohou
určena pro tvorbu mostu mezi
Slezskem a Východní markou
Závěry
• Zvýšení ideologického působení oproti
kontrolnímu období (H1 potvrzena)
• Vykreslení tématu z úhlu favorizujícího
okupanty (H2 potvrzena částečně)
• Zahrnutí ideologických témat (H3 potvrzena
částečně)
• Četný výskyt manipulativních argumentačních
strategií (H4 potvrzena)
• Odkazování (H5 potvrzena)
Děkuji za pozornost!
Tereza Veselská, 2. 5. 2014, Poděbrady

similar documents