ovdje

Report
UPRAVNI ODJEL ZA ZAJEDNIČKE POLITIKE I
FONDOVE EU
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
MJERA 4 -ULAGANJA U
FIZIČKU IMOVINU
Studeni, 2014.
Korisnici:
 fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je
ekonomska veličina manja od 8.000 eura
 proizvođačke organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj
organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i
pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda
Kriteriji prihvatljivosti:
 prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan dostaviti
dokument iz kojeg je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog
gospodarstva iskazana u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu
(engl. Standard Output) poljoprivrednog gospodarstva
 dokument izdaje Savjetodavna služba
Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od
čega Europska unija sudjeluje s 85 posto udjela, a Republika Hrvatska s 15 posto
udjela
Intenzitet potpore:
 do 50% od iznosa prihvatljivog ulaganja
 do 75% iznosa prihvatljivog ulaganja - za ulaganja povezana s Nitratnom
Direktivom 91/676/EEC
Uvećanje za 20%:
 za mlade poljoprivrednike koji su tijekom 5 godina prije datuma podnošenja
Zahtjeva za potporu. postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog
gospodarstva,
 za zajednička ulaganja, za integrirane projekte
 za ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i
ostala područja s posebnim ograničenjima
 za ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP)
 za ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom
poljoprivredom

Maksimalni intenzitet potpore NE smije prijeći 90% od ukupno prihvatljivih
troškova
Prihvatljivo nematerijalno ulaganje:
 kupnja ili razvoj računalnih programa
 kupnja prava na patente i licence
 autorska prava
 robni žigovi
 ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem
Prihvatljivo opće ulaganje:
 usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, do 10%
vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
Neprihvatljiva ulaganja:
 porez na dodanu vrijednost
 drugi porezi, naknade, doprinosi, kamate
 rabljena: poljoprivredna mehanizacija, gospodarska vozila, radni strojevi i
oprema
 svi troškovi održavanja i amortizacije
 troškovi vezani uz ugovor o leasingu
 troškovi vlastitog rada
 operativni troškovi
 kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupovina
životinja, kupovina i sadnja jednogodišnjeg bilja
 troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu
4.1. POTPORA ZA ULAGANJA U
POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA
Podmjera 4.1. sastoji se od tri tipa Operacija:
4.1.1.
Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti
poljoprivrednih gospodarstava
4.1.2.
Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju
smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
4.1.3.
Korištenje obnovljivih izvora energije
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti
poljoprivrednih gospodarstava
Prihvatljivo materijalno ulaganje:

ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu
poljoprivrednog gospodarstva

ulaganje u građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg
bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog
gospodarstva

ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima,
opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti

ulaganje u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje poljoprivrednih proizvoda za vlastite potrebe

ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije, radnih strojeva i opreme za primarnu proizvodnju i
gospodarskih vozila

ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za skladištenje, hlađenja, čišćenje, sušenje, klasiranje i pakiranje
proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje sa pripadajućom opremom i infrastrukturom

ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

ulaganje u izgradnju i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

ulaganje u uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja
(bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu

ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti
poljoprivrednih gospodarstava

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen

Isplata potpore može biti jednokratna ili u ratama (maksimalan broj rata je 3)
Visina tražene potpore
 najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura
 najniža vrijednost javne potpore za velika poduzeća po projektu iznosi 150.000 eura
 najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 3 milijuna eura(?)

najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi do 5 milijuna eura(?) u sektoru:
 mlijeka i mliječnih proizvoda za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za držanje
muznih krava
 svinjogojstva za ulaganja u građenje i /ili opremanje repro centara
 jaja za ulaganje u građenje i/ili opremanje valionica
 voća i povrća za ulaganja u zatvorene/zaštićene prostore i ulaganja u podizanje novih
višegodišnjih nasada
 kod ulaganja u integrirani/zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore ne može
iznositi više od 5 milijuna eura (?)
SPECIFIČNI UVJETI ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNU
MEHANIZACIJU (traktori)
Vrsta proizvodnje
• Pojašnjenje uvjeta i kriterija za kupnju kombajna:
 Nije prihvatljivo ulaganje u nabavu kombajna za one podnositelje koji će
isključivo iz usluge drugim poljoprivrednim gospodarstvima obavljati
poslove žetve/berbe
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju
smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
Prihvatljivo materijalno ulaganje:
 ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući
opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata
 ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar,
transport i primjenu gnojiva - mineralnog i organskog gnojiva)
 prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz
financijski leasing do tržišne vrijednosti imovine
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja
štetnog utjecaja na okoliš

Intenzitet potpore za ulaganja u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12.
prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima
poljoprivrednog podrijetla iznosi 75 posto iznosa prihvatljivih troškova za sve
Zahtjeve za potporu odobrene do 01. srpnja 2017. godine

Intenzitet potpore za ulaganja u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ koji iznosi
75%, primjenjuje se na cijelom teritoriju Republike Hrvatske

Nakon 01. srpnja 2017. godine intenzitet potpore za ulaganje u provedbi
Direktive Vijeća 91/676/EEZ iznosi do 50 posto od ukupno prihvatljivih troškova
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja
štetnog utjecaja na okoliš

Maksimalni intenzitet kombinirane potpore ne smije prijeći 90 posto od
ukupno prihvatljivih troškova

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije
ograničen. Isplata potpore može biti jednokratna ili u ratama (maksimalan
broj rata je 3)

Visina tražene potpore:
 najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura
 najniža vrijednost javne potpore za velika poduzeća po projektu iznosi 150.000 eura
 najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 1 milijun eura
 kod ulaganja u integrirani/zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore ne
može iznositi više od 5 milijuna eura (?)
4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Prihvatljivo materijalno ulaganje
 ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih
izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom
i infrastrukturom
 ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje
sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i
infrastrukturom
 ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje,
transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim
površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz
financijski leasing do tržišne vrijednosti imovine
4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije
ograničen. Isplata potpore može biti jednokratna ili u ratama (maksimalan
broj rata je 3)

Visina tražene potpore :
 najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura
 najniža vrijednost javne potpore za velika poduzeća po projektu iznosi 150.000 eura
 najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 1 milijun eura
 Kod ulaganja u integrirane/zajedničke projekte, najviša vrijednost javne potpore ne
može iznositi više od 5 milijuna eura
OPĆI DIO (izdvojeno)
 ulaganja - poljoprivredni proizvodi osim proizvoda ribarstva
 korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu u trenutku
podnošenja Zahtjeva za potporu
 korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta osim projekata ispod 150.000 eura u kunskoj
protuvrijednosti.
 korisnici u teškoćama nisu prihvatljivi kao korisnici (stečaj, postupak predstečajne nagodbe ili likvidacije)
 korisnik na početku ulaganja, mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću
sukladno slijedećim kriterijima:
- za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt:
nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno
zaposlenih u obrtu ima najmanje tečaj osposobljavanja iz područja poljoprivrede i veterinarstva te prehrambene
tehnologije ili je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva od najmanje 3 godine.
- za pravne osobe:
najmanje jedan stalno zaposleni, ima najmanje završenu strukovnu školu ili tečaj osposobljavanja iz
područja poljoprivrede i veterinarstva te prehrambene tehnologije ili je upisan u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstva od najmanje 3 godine
- mladi poljoprivrednik:
završenu najmanje strukovnu školu iz područja poljoprivrede, veterinarstva te prehrambene tehnologije ili
završen tečaj osposobljavanja iz području poljoprivrede i veterinarstva te prehrambene tehnologije ili ima radno
iskustvo iz tih područja u trajanju od najmanje 3 godine
4.1 POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA
GOSPODARSTVA
POSEBNI DIO (izdvojeno)
 OIE - proizvedena električna i toplinska energija - podmirenje potrošnje električne i
toplinske energije tog gospodarstva (dopušta se prodaja viškova u okviru vlastite
godišnje proizvodnje)
 postrojenja za proizvodnju toplinske i električne energije koje koristi
obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gospodarstvu mora imati:
 instaliranu snaga - manja ili jednaka priključnoj snazi poljoprivrednog
gospodarstva
 planirana godišnja proizvodnja toplinske i električne energije postrojenja - manja
ili jednaka godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva.
4.2. POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU, MARKETING I/ILI
RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Operacije:
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
Korisnici: fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti
preradom proizvoda ili pamuka, osim proizvoda ribarstva
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
Prihvatljivo materijalno ulaganje :
 ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s
pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu
opremu za sirovo mlijeko
 ulaganje u specijalizirana transportna vozila za prijevoz sirovog mlijeka s dodatnom opremom
 ulaganje u građenje i /ili opremanje klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za preradu
(mesa, jaja) s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 ulaganje u građenje i/ili opremanje centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada i
nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i
vanjskom infrastrukturom
 ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za vino),
aromatičnog, začinskog i ljekovitog ostalog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i
vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje,
 ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu maslina, komine masline s
pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
 ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu žitarica, i uljarica i industrijskog bilja
s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
 ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s
pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji osnovne djelatnosti
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
 ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme
(uključujući tehnološku i informatičku opremu) za preradu, pakiranje, etiketiranje,
skladištenje, manipulaciju
 ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih
poljoprivrednih proizvoda
 troškovi promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda vezani uz ulaganje u
podmjeri 4.2.
 ulaganje u građenje objekata te opremu za obradu otpadnih voda u preradi i trženju,
filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom
infrastrukturom
 ulaganje u laboratorij i laboratorijsku opremu za vlastite potrebe
 ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10 % vrijednosti
ukupno prihvatljivih troškova projekta uz mogućnost kupnje prije podnošenja
Zahtjeva za potporu, ali ne prije 01.01.2014. godine
 ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima
4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
•
Prihvatljivo materijalno ulaganje:
 ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih
izvora za potrebe vlastitog proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom
i infrastrukturom,
 ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje
sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i
infrastrukturom,
 ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje,
transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim
površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.
4.2. POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU, MARKETING I/ILI
RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Visina potpore:
 50% od iznosa prihvatljivog ulaganja
 min. 10.000 €/projekt - max. 3 mil. €/projekt
 5 mil. €/za ulaganja u sektore: - mesa - za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata
i/ili, - mlijeka i mliječnih proizvoda - za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata
u slučaju ulaganja samo u operacije vezane uz korištenje obnovljivih izvora energije,
maksimalna potpora je 1 mil. €/projekt
Uvećanje za 20%:
 ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP)
 ulaganja koja provode proizvođačke organizacije
Maksimalni intenzitet potpore NE smije prijeći 90% od ukupno prihvatljivih troškova
4.2. POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU, MARKETING I/ILI
RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
OPĆI DIO:
 objekt za preradu mora biti registriran/odobren za obavljanje prerađivačke djelatnosti na kraju ulaganja.
 korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu u
trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
 korisnici u teškoćama nisu prihvatljivi kao korisnici (stečaj, postupak predstečajne nagodbe ili likvidacije)
POSEBNI DIO:
 OIE - proizvedena električna i toplinska energija - podmirenje potrošnje električne toplinske energije tog
gospodarstva (dopušta se prodaja viškova u okviru vlastite godišnje proizvodnje)
-postrojenja za proizvodnju toplinske i električne energije koje koristi obnovljive izvore energije na
poljoprivrednom gospodarstvu
a) instalirana snaga - manja ili jednaka priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva te
b) planirana godišnja proizvodnja toplinske i električne energije postrojenja - manja ili jednaka godišnjoj
potrošnji poljoprivrednog gospodarstva.
 korisnik je dužan izraditi poslovni plan ukoliko vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više od
150.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
 opći troškovi - do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (max. 5% ukoliko je u projekt
uključena kupnja zemljišta i/ili objekata)
 troškovi kupnje zemljišta i/ili objekata – do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
UKUPNO: max 15% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
Po završetku projekta, korisnik je dužan najmanje narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom
proizvodnjom za koju je ostvario potporu
MJERA 4. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU

INTEGRIRANI PROJEKT - projekt koji objedinjuje Operacije iz Podmjere 4.1. i Podmjere 4.2.
 korisnik koji prijavljuje integrirani projekt mora zadovoljiti propisane uvjete odabranih operacija/podmjera
 minimalan postotak iznosa prihvatljivog ulaganja bez općih troškova Podmjere 4.1. > 51 posto, odnosno
minimalan postotak iznosa prihvatljivog ulaganja bez općih troškova Podmjere 4.2. > 10 posto u
ukupnom iznosu prihvatljivih ulaganja bez općih troškova
 ulaganja koja su predmet integriranog projekta, moraju biti proizvodno povezana.
 uvećani intenzitet potpore od 20 i više postotnih bodova odnosi se na vrijednost ukupno prihvatljivih
troškova cjelokupnog integriranog projekta
 korisnik je dužan izraditi jedan zajednički poslovni plan (Podmjera 4.1., Podmjera 4.2.) u kojem će biti
prikazana dva projekta kao jedan integrirani projekt kod kojeg ekonomski i/ili okolišni i/ili energetski
pokazatelji moraju biti veći od pokazatelja istih da su rađeni kao pojedinačni projekti
 korisnik je dužan izraditi poslovni plan ukoliko vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više od
150.000 eura u kunskoj protuvrijednosti te za sve integrirane i zajedničke projekte
 ukoliko korisnik podnosi zahtjev za integrirani projekt, isti može prijaviti ulaganja koja nisu u okviru
prijavljenog integriranog projekta, ali za ta ulaganja ne može ostvariti povećanje intenziteta potpore od
20%
 ukoliko korisnik ne objedinjuje operacije iz Podmjere 4.1. i 4.2., isti neće moći ostvariti pravo na uvećanje
intenziteta potpore od dodatnih 20 postotnih bodova
 ukoliko korisnik podnosi Zahtjev za potporu za integrirani projekt uz Zahtjev za potporu mora priložiti
troškovnik radova/ponudu iz kojih je jasno vidljivo koji se troškovi odnosi na podmjeru 4.1, a koji na
podmjeru 4.2.
MJERA 4. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU

ZAJEDNIČKIM PROJEKTOM smatraju se ulaganja provedena od strane 2 ili više korisnika
u podmjeri 4.1. i 4.2. te predmet ulaganja koriste svi korisnici zajedničkog projekta
 Korisnici sklapaju Ugovor o poslovnoj suradnji (na rok od najmanje 10 godina) kojim definiraju
jednog korisnika koji će biti podnositelj Zahtjeva za potporu u ime njih u kojem će biti definiran
način korištenja predmeta ulaganja zajedničkog projekta od strane svih korisnika zajedničkog
projekta
 velika poduzeća moraju u zahtjevu opisati stanje bez potpore, koje se naziva protučinjenični scenarij
 ukoliko korisnik izradi i dostavi poslovni plan, a nije u obvezi, trošak izrade istoga biti će priznat
kao prihvatljiv trošak
 ukoliko se u projektu ulaganje odnosi na kupnju poljoprivrednog zemljišta i/ili objekata radi
realizacije projekta, opći troškovi i troškovi kupnje zemljišta i/ili objekata mogu iznositi najviše 15
posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova s tim da opći troškovi ne smiju prelaziti 5 posto
vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova
 najviša vrijednost javne potpore po projektu bez obzira na broj aktivnosti iz pojedinih operacija ne
može iznositi više od 3 milijuna odnosno 5 milijuna eura(?) u kunskoj protuvrijednosti
 korisnik je dužan u Zahtjevu za potporu izjaviti ukoliko su mu dodijeljena sredstva za iste
prihvatljive troškove u okviru ove podmjere za koju je podnio Zahtjev za potporu
 nakon konačne isplate, korisnik je dužan najmanje narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom
proizvodnjom za koju je ostvario potporu
MJERA 4. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
 projekti koji budu imali štetan utjecaj na okoliš, neće biti financirani sredstvima javne potpore
 ako projekt zahtijeva provedbu postupka ocjene o potrebi procjene i/ili procjene utjecaja
zahvata na okoliš u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje procjena utjecaja
zahvata na okoliš, ista se mora provesti prije ulaganja
 kod građenja objekata za životinje, rekonstrukcije postojećih objekata kada se
rekonstrukcijom objekt namjerava prenamijeniti u objekt za drugu kategoriju životinja i u
slučaju nabave opreme za držanje kokoši nesilica potrebno je ishoditi mišljenje o usklađenosti
dokumentacije sa propisima, od strane Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane
Ministarstva poljoprivrede
 za ulaganja u sustave navodnjavanja potrebno je priložiti ishoditi prethodno odobrenje
projekta od strane Uprave nadležne za vodno gospodarstvo Ministarstva poljoprivrede
 poljoprivredne površine poljoprivrednih gospodarstava na kraju ulaganja moraju biti upisane
u ARKOD
 u slučaju ulaganja u građenje, opremanje objekata nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora
dostaviti Ugovor o najmu koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina. Navedeni
Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige
 korisnik mora dokazati u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pravo vlasništva ili
korisnik mora dokazati da ima pravo koristiti katastarsku česticu / lokaciju
 korisnik mora u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu dostaviti Elaborat procjene tržišne
vrijednosti nekretnine od ovlaštenog sudskog vještaka.
MJERA 4. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
Zahtjev za potporu, postupak obrade i donošenje odluke :
 Podnošenje zahtjeva za potporu:
 nakon podnošenja zahtjeva za potporu (prijave projekta) korisnik može početi s
realiziranjem istog
 temeljem Natječaja o provedbi MJERE 4 kojeg raspisuje Agencija za plaćanja koji se
objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja
(www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) određuju se rokovi i uvjeti
za podnošenje Zahtjeva za potporu
 zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET sustava zaštićena mrežna aplikacija namijenjena korisnicima za upis u Evidenciju korisnika
potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu
 korisnik mora biti upisan u Evidenciji korisnika kako bi mu Agencija za plaćanja
dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET
 po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je
dužan u roku propisanom Natječajem dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva
za potporu zajedno s propisanom dokumentacijom u izvorniku u papirnatom obliku
MJERA 4. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
 korisnik treba za svaku pojedinačnu nabavu/ulaganje dostaviti jednu ponudu
 korisnik koji nije obveznik provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj
nabavi i podzakonskim propisima temeljem Zakona o javnoj nabavi dužan je
prilikom pribavljanja ponuda za pojedinu nabavu/ulaganje objaviti Poziv na
dostavu ponuda na internetskim stranicama Agencije za plaćanja, osim za opće
troškove te projekte ukupne vrijednosti ulaganja do 75.000,00 HRK i projekte koji
se odnose na kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta
MJERA 4. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
 Javna nabava
 postupak javne nabave provodi se prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 korisnik je u obvezi dostaviti dokumentaciju iz postupka javne nabave u elektronskom
obliku na CD-u/DVD-u prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu
 Administrativna kontrola Zahtjeva za potporu
 prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost,
potpunost, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima, broj bodova sukladno
kriterijima rangiranja te iznos prihvatljivih izdataka
 Poslovni plan
 kriteriji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti projekta su slijedeći:
 razdoblje povrata investicije ne duže od ekonomskog vijeka trajanja projekta bez ostatka
vrijednosti projekta
 neto sadašnja vrijednost jednaka ili veća od 0 uz korištenje diskontne stope ne manje od
kamatne stope kredita i ne manje od 5%
 interna stopa rentabilnosti veća od kamatne stope kredita te veća od 5%
 likvidnost projekta - kumulativ financijskog tijeka mora biti pozitivan od prve do
posljednje godine ekonomskog vijeka projekta
MJERA 4. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
 Rangiranje zahtjeva za potporu
 nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, za sve potpune,
pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu formira se Rang lista sukladno
kriterijima, bodovanje se vrši na temelju dostavljene dokumentacije
 Izdavanje odluka
 Agencija za plaćanja će nakon obrade Zahtjeva za potporu donijeti odluku o dodjeli
sredstava ili odluku o odbijanju
 u slučaju da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike Agencija za
plaćanje će donijeti odluku o privremenoj raspodjeli ukupno raspoloživih sredstava
po korisnicima za sve korisnike koji udovoljavaju uvjetima i kriterijim Pravilnika i
Natječaja, neovisno o ostvarenom broju bodova i poziciji na Rang listi
 završetkom žalbenog postupka na odluke Agencija za plaćanje donijeti će konačne
odluke o dodijeli sredstava ili odbijanju
MJERA 4. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
 Promjene podataka o korisniku
 korisnik mora obavijestiti Agenciju za plaćanja o promjenama koje podnosi putem
AGRONET-a
 Promjene zahtjeva za potporu
 korisnik je obavezan prijaviti promjenu priloženih akata kojima se odobrava
građenje građevina iz Zahtjeva za potporu, promjenu ponuditelja, promjenu
krajnjeg roka za predaju Zahtjeva za isplatu i ostalih općih podataka koji su
sadržani u Odluci o dodjeli sredstava
 Potvrda o odustajanju i izjava o poništenju odluke
 u slučaju da korisnik želi odustati od dodjele sredstava iz EPFRR programa dužan
je podnijeti Zahtjev za odustajanje putem AGRONET-a (Odustajanje u fazi
administrativne kontrole – Agencija prekida sve radnje vezane uz donošenje
odluke; odustajanje nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava – Agencija izdaje
Izjavu o poništenju obveze)
MJERA 4. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
 Zahtjev za isplatu, postupak obrade i donošenje odluke
 potpora se korisniku isplaćuje temeljem Zahtjeva za isplatu/ Zahtjeva za isplatu
predujma
 korisnik može podnijeti Zahtjev za isplatu jednokratno ili u ratama do najviše 3 rate
 maksimalni iznos prve rate iznosi do 50% odobrenih sredstava javne potpore
 korisnik može putem Zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam za investicije i
to do 50% odobrenih sredstava javne potpore
 nakon provjere Zahtjeva za isplatu/Zahtjeva za isplatu predujma s pripadajućom
dokumentacijom, Agencija za plaćanja će korisniku izdati:

Odluku o isplati predujma

Odluku o odbijanju isplate predujma

Odluku o isplati

Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu
MJERA 4. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
 Kontrola na terenu
 kontrolu na terenu provode kontrolori (djelatnici Agencije za plaćanje) kontrolom
prije isplate i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja
(ex post kontrola)
 kontrolu ulaganja mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije
za plaćanja, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije,
revizori Europske komisije, Europski revizorski sud i predstavnici Europske
agencije za borbu protiv prijevara (OLAF)
MJERA 4. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
 Povrat sredstava
 Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu isplaćenih sredstava od korisnika
zahtijevati povrat isplaćenih sredstava ako se utvrdi administrativna pogreška,
učinjena od strane Agencije za plaćanja, u slučaju utvrđenih pojedinih nepravilno
isplaćenih izdataka, odnosno kada utvrđena nepravilnost ne prelazi iznos od 50%
ukupne vrijednosti projekta, ukoliko utvrđena nepravilnost prelazi iznos od 50%
ukupne vrijednosti projekta, ukoliko utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja
sumnju na prijevaru, ukoliko se ne dostavi Zahtjev za isplatu preostalih sredstava u
slučaju isplate u ratama, ukoliko kontrola na terenu utvrdi nepravilnosti u korištenju
sredstava isplaćenih po osnovi mjere, ukoliko je korisnik nezakonito ostvario pravo
na isplatu novčanih sredstava
KRITERIJI ODABIRA
Kriterij
1 Veličina gospodarstva SO1
do 14.999
15.000 -49.999
50.000 -499.999
preko 500.000
2 Proizvođačke organizacije
3 Stručna sprema i radno iskustvo nositelja ili odgovorne osobe
VSS, VŠS agronomskog ili veterinarskog smjera ili min. 8 g. radnog iskustva u poljoprivredi
SSS agronomskog ili veterinarskog smjera ili min. 4 g. radnog iskustva poljoprivredi
4 Korisnik je uključen u sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) 2
5 Ulaganje u prioritetne sektore
voće i povrće
stočarstvo
ostali sektori
6 Tip ulaganja
ulaganje u izgradnju (sa ili bez opremanja)3
ulaganje u rekonstrukciju, modernizaciju (sa ili bez opremanja) 4
ulaganje u opremanje (kupnja) i/ili nabavu poljoprivredne mehanizacije
7 Ulaganje na gospodarstvu koje pozitivno utječe na biološku raznolikost 5
8 Ulaganje na gospodarstvu koje je uključeno u sustav sheme kvalitete 6
7
9 Ulaganje ima pozitivan utjecaj na vodu, tlo i zrak
8
10 Ulaganje ima pozitivan utjecaj na energetsku učinkovitost
9
11 Ulaganjem se uvodi inovativni tehnološki proces
12 Indeks razvijenosti JLS-a ( po mjestu ulaganja)
manji od 50% prosjeka Republike Hrvatske
između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske
između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske
između 100% i 125% prosjeka Republike Hrvatske
10
13 Ulaganje u područjima sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima
MAKSIMALNI BROJ UKUPNIH BODOVA
PRAG PROLAZNOSTI
Bodovi
max. 20
15
20
10
5
20
max. 5
5
3
5
max. 20
20
18
10
max. 15
15
10
5
5
5
5
5
5
max. 5
5
4
3
2
10
125
30
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents