Reducing disparities _x0003_Strengthening

Report
EEZ finanšu instrumenta programmas
„Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana”
neliela apjoma grantu shēma „Kultūras mantojuma saglabāšana”
2013. gada 22.oktobris
ES māja
Rīga, Aspazijas bulvāris 28
Programmas mērķis – pasargāt un saglabāt nākamajām
paaudzēm kultūras un dabas mantojumu, padarīt to publiski
pieejamu, kā arī paplašināt kultūras dialogu, veicinot Eiropas
identitāti
Projektu un pasākumu īstenošanai pieejamais programmas
līdzfinansējums – 11 787 647 euro
Programmā plānots īstenot:
• neliela apjoma grantu shēmu “Kultūras mantojuma
saglabāšana” (programmas līdzfinansējums 1 287 928 euro)
• neliela apjoma grantu shēmu “Kultūras apmaiņa” (programmas
līdzfinansējums 589 929 euro)
• 5 iepriekš noteiktos projektus
• Divpusējās sadarbības fondu
Grantu shēmas mērķis
“Kultūras mantojuma saglabāšana” – kultūras
mantojuma objektu restaurācija un saglabāšana,
veicinot to ekonomiskās darbības formu attīstību un
dažādošanu un sekmējot ekonomisko aktivitāti
attiecīgajās teritorijās
Mērķa grupa:
sabiedrība, īpaši kultūras mantojuma objektu
apmeklētāji un tuvākās teritorijas iedzīvotāji, kas būs
ieguvēji no kultūras mantojuma objektu un apkārtējās
vides sakārtošanas, kā arī kultūras pakalpojumu
sniedzēji un institūcijas, kas darbojas kultūras
mantojuma saglabāšanas jomā gan Latvijā, gan
donorvalstīs
Atbalstāmās darbības
Kultūras mantojuma saglabāšana:
•vietējas vai valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu, īpaši
jūgendstila un koka arhitektūras pieminekļu, saglabāšana un
restaurācija, iekļaujot to elementu atjaunošanu un autentiskuma
nodrošināšanu;
•kultūras mantojuma saglabāšanā iesaistīto restauratoru
kvalifikācijas celšana;
•projekta vadība;
•informācijas, publicitātes pasākumi
Projektu iesniedzēji
•valsts iestāde (ne komercsabiedrība), kuras īpašumā,
valdījumā vai lietojumā ir arhitektūras piemineklis;
•pašvaldība, pašvaldības iestāde vai cita atvasināta
publiska persona (ne komercsabiedrība), kuras
īpašumā ir arhitektūras piemineklis
Projektu partneri
Projektu iesniedzēji var veidot partnerību:
•ar valsts vai pašvaldību institūciju, biedrību vai nodibinājumu, kas ir
reģistrēts Latvijas Republikā;
•ar publisku vai privātu institūciju, kas ir reģistrēta kādā donorvalstī –
Norvēģijā, Lihtenšteinā vai Islandē;
•ar publisku vai privātu institūciju, kas ir reģistrēta kādā citā
saņēmējvalstī – Polijā, Rumānijā, Ungārijā, Čehijā, Bulgārijā, Lietuvā,
Slovākijā, Grieķijā, Portugālē, Spānijā, Igaunijā, Slovēnijā, Kiprā un
Maltā (turpmāk – citas saņēmējvalstis)
Šajā grantu shēmā partnerības veidošana nav obligāta!
Programmas līdzfinansējums
Kultūras mantojuma saglabāšana:
Minimālā summa: 50 000 euro
Maksimālā summa 250 000 euro
Programmas līdzfinansējums
Atkarīgs no projekta iesniedzēja veida:
ja projekta iesnieguma iesniedzējs ir valsts institūcija – 100% no kopējās
projekta attiecināmo izmaksu summas;
ja projekta iesniedzējs ir pašvaldības institūcija vai pašvaldība – 95% no
kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas
Attiecināmās izmaksas
• projekta administrēšanas izmaksas
(nepārsniedzot 10 % no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām): īstenošanas
personāla izmaksas (ne vairāk kā 8,54 euro
stundā); sakaru pakalpojumu izmaksas;
kancelejas izmaksas un komandējumu
izmaksas;
• Visām šīm izmaksām jābūt saistītām ar
projekta mērķi un aktivitātēm
Attiecināmās izmaksas
• konsultantu, ekspertu un lektoru atlīdzība un ar
to saistītās izmaksas (nepārsniedzot vidējās
izmaksas valstī);
• informācijas un publicitātes pasākumu
izmaksas;
• donorvalstīs un citās saņēmējvalstīs reģistrēto
projekta partneru audita izmaksas
Attiecināmās izmaksas
• sadarbības pasākumu izmaksas, tai skaitā
sadarbības pasākumu organizēšanas, ekspertu,
tulkošanas, ceļa, uzturēšanās, izmaksas.
Piemēram, pieredzes apmaiņa, apmācības,
konferences, semināri
Attiecināmās izmaksas
• ar būvprojekta sagatavošanu, būvniecības uzraudzību un
kultūras pieminekļa atjaunošanu saistītās izmaksas:
• projekta sagatavošanas izmaksas (izņemot veidlapas aizpildīšanas
izmaksas), kas radušās pēc programmas apstiprināšanas,
nepārsniedzot 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām,
tai skaitā:
• būvprojekta sagatavošanas izmaksas;
• inženierizpētes izmaksas;
• objekta apsekošanas izmaksas;
• kultūrvēsturiskās izpētes izmaksas;
• kultūrvēsturiskās inventarizācijas izmaksas;
• arheoloģiskās inventarizācijas izmaksas;
Attiecināmās izmaksas
• projekta uzraudzības izmaksas (izņemot izmaksas, kas radušās,
pamatojoties uz darba līgumu):
• būvuzraudzības izmaksas;
• autoruzraudzības izmaksas;
• arheoloģiskās uzraudzības izmaksas;
• ēku un būvju renovācijas, restaurācijas un konservācijas
izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem kultūras pieminekļu
aizsardzības jomā;
• kultūras piemineklim tieši piegulošās teritorijas labiekārtošanas
un apzaļumošanas izmaksas, ja teritorija iekļauta kultūras
pieminekļa aizsardzības zonā, nepārsniedzot 5 % no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām (izņemot izmaksas, kas radušās,
pamatojoties uz darba līgumu);
Attiecināmās izmaksas
• neparedzētie izdevumi, kuri var rasties aktivitātēs, kas saistītas ar
būvniecību, ne vairāk kā 5 % apmērā no būvniecības attiecināmajām
izmaksām. Rezerve neparedzētiem izdevumiem izmantojama pēc
iepriekšējas saskaņošanas ar programmas apsaimniekotāju
Būtiski jautājumi
• Jebkura iestāde/pašvaldība drīkst iesniegt tikai
vienu projekta iesniegumu katrā grantu shēmā;
• Kultūras mantojuma saglabāšanas projektu
iesnieguma veidlapa aizpildāma latviešu
valodā, vairākas sadaļas gan latviski, gan
angliski;
Būtiski jautājumi
• Var iekļaut arī neatdalāmā interjera
renovēšanas izmaksas;
• Reliģiskas organizācijas un biedrības nevar būt
projektu iesniedzēji šajā grantu shēmā;
• Projekta iesniedzējs var piešķirt arī lielāku
līdzfinansējumu nekā MK noteikumos
minimāli noteiktais
Objekta darbības stratēģija
• Stratēģija ir viens no pielikumiem projekta
iesniegumam;
• Tai jābūt izstrādātai līdz projekta iesniegšanai
• Tai jābūt saistītai ar
rekonstruējamo/renovējamo arhitektūras
pieminekli un projekta ietvaros aprakstīto
pasākumu plānu tajā
Plānotie rezultāti
Kultūras mantojuma saglabāšana:
•atjaunoti un saglabāti divi koka arhitektūras mantojuma objekti;
•atjaunots un saglabāts viens jūgendstila arhitektūras mantojuma objekts;
•atjaunots un saglabāts viens kultūras mantojuma objekts.
Šie rezultāti ir tikai provizoriski un potenciālajiem projektu iesniedzējiem nav
jāuztraucas par to sasniegšanu.
Šie rezultāti nenozīmē, ka tiks apstiprināts tikai viens projekts par kultūras
mantojuma objektu, kas nebūs ne koka, ne jūgendstila arhitektūras piemineklis!
Iesniegšanas termiņš
• Neliela apjoma grantu shēma “Kultūras
mantojuma saglabāšana” – 2013. gada
6.decembris
• Projektu īstenošanas termiņš:
2016.gada marts
Kas ietilpst projekta iesniegumā?
• Projekta iesnieguma veidlapa (MK not. 1. pielikums)
• Projekta vadības personāla dzīvesgaitas apraksti (CV)
• būvvaldē akceptēts objekta tehniskais projekts vai būvvaldē
akceptēts objekta skiču projekts, vai būvvaldes izsniegts
plānošanas un arhitektūras uzdevums un būvniecības
izmaksu tāme
• Pašvaldības lēmums par projekta īstenošanu un visu ar projekta
īstenošanu saistīto juridisko saistību uzņemšanos, norādot projekta
kopējās izmaksas (ja attiecināms)
• spēkā esoša objekta darbības stratēģija
• Dokumenti, kas pamato projekta budžetā paredzēto materiāli
tehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres un nomas maksas
aprēķinu (ja attiecināms)
• Partnerības apliecinājums, kas paredz projekta partnera
apņemšanos piedalīties projekta īstenošanā un apņemšanos noslēgt
partnerības līgumu, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts
(ja projektu īsteno kopā ar projekta partneri)
• projekta ietvaros atjaunojamā kultūras mantojuma objekta
īpašumtiesības apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
Projektu iesniegšana
Papīra formā
• Projekta iesniegums jāiesniedz 2
eksemplāros (oriģināls, elektroniskā
kopija) KM personīgi Personāla un
dokumentu pārvaldības nodaļā VAI pa
pastu ierakstītā vēstulē
• Uz aploksnes vai kastes norāda šādu
informāciju:
• Adresāts: Kultūras ministrija,
K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV1364
• Norāde “Ierobežotas pieejamības
informācija”
• Projekta iesniedzēja nosaukums
un adrese
• Projekta nosaukums
• Norāde “EEZ finanšu
instrumenta 2009. – 2014. gada
perioda grantu shēma “Kultūras
mantojuma saglabāšana”
Elektroniskā formā
• Paraksta ar drošu elektronisko parakstu,
apliecina ar laika zīmogu un noformē
atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu apriti
• Nosūta uz Kultūras ministrijas e-pastu:
[email protected]
• Sūtot uz KM e-pastu, sadaļā tēma jānorāda
tā pati informācija, kas, iesniedzot papīra
formā, uz aploksnes vai kastes
• Papildus informācija:
• EEA GRANTS mājas lapa:
http://www.km.gov.lv/lv/eea-grants-culture/
• KM mājas lapa:
http://www.km.gov.lv/lv
• MK noteikumi Nr.763:
http://likumi.lv/doc.php?id=259739
PALDIES
Jautājumi? Komentāri?
Kontakti:
Dāvids Zalāns
Kultūras ministrija
Eiropas Savienības fondu departaments
Tālr. 67330233
[email protected]

similar documents