Physical examination & History taking

Report
In the name of god
‫معاینه فیزیکی وگرفتن شرح حال‪:‬‬
‫‪ ‬مهارت های مراقبت ومعالجه بیماران‬
‫‪ ‬تقویت ارتباط بابیماران‬
‫‪ ‬جهت دادن به تفکر بالینی‬
‫‪ ‬گزینش آزمایش های مناسب‬
‫‪ ‬داشتن مهارتهای ارتباطی وبالینی‬
‫عناصر اساسی مراقبت بالینی‬
‫• گوش دادن همدالنه‬
‫• توانایی مصاحبه با بیماران درسنین وخلقیات‬
‫وفرهنگ های مختلف‬
‫• روش های معاینه دستگاه های مختلف بدن‬
‫• فرآیند استدالل بالینی‬
‫مراحل استدالل بالینی‪:‬‬
‫‪‬شناسایی عالیم بیماری ویافته های غیر‬
‫طبیعی‬
‫‪‬مرتبط ساختن یافته ها با فرآیند زمینه ای‬
‫‪‬آزمودن دسته ای از فرضیه های‬
‫توضیحی‬
PATIENT ASSESSMENT:
COMPREHENSIVE OR FOCUSED
Comprehensive Assessment:
new patients in the office or hospital
fundamental and personalized knowledge about the
patient
Strengthens the clinician-patient relationship
Helps identify or rule out physical causes related to
patient concerns
Provides baselines for future assessments
Creates platform for health promotion through
education and counseling
Develops proficiency in the essential skills of physical
examination
Focused Assessment:
Is appropriate for established patients,
especially during routine or urgent care visits
Addresses focused concerns or symptoms
Assesses symptoms restricted to a specific body
system
Applies examination methods relevant to
assessing the concern or problem as precisely
and carefully as possible
Subjective Data:
What the patient tells you
The history, from Chief Complaint
through Review of Systems
Example: Mrs. G is a 54-year-old
hairdresser who reports pressure over
her left chest “like an elephant sitting
there,” which goes into her left neck
and arm.
Objective Data:
What you detect during the examination
All physical examination findings
Example: Mrs. G is an older, overweight
white female, who is pleasant and
cooperative. Height 5′4″, weight 150
lbs, BMI 26, BP 160/80, HR 96 and
regular, respiratory rate 24,
temperature 97.5°F
Identifying Data and Source of the
History
Chief Complaint(s)
Present Illness
Past History
Family History
Personal and Social History
Review of Systems
‫مشخصات فردی‪:‬‬
‫نام –نام خانوادگی‪ -‬سن‪ -‬جنس –شغل –‬
‫وضعیت تاهل‪-‬مذهب‪-‬اهل‪-‬ساکن‪-‬نوبت بستری‬
‫منبع ارایه شرح حال‪:‬خود بیمار ‪ -‬یک عضو‬
‫خانواده‪-‬یک دوست‪-‬نامه ارجاع بیمار یا پرونده‬
‫پزشکی‬
‫قابلیت اعتماد‬
‫شکایت های اصلی) ‪)cheif complaint‬‬
‫• یک یا چندعالمت یانگرانی(به زبان خود‬
‫بیمار)‬
‫• شکایت اصلی می تواند به صورت تب‬
‫ولرز‪-‬سردرد –تهوع واستفراغ‪-‬درد سینه‪-‬‬
‫تپش قلب‪-‬سرفه‪-‬اسهال‪-‬ادرار خونی‬
‫و‪...‬باشدویا تشدید عالیم فوق باشد‬
Present Illness:
Amplifies the Chief Complaint; describes how
each symptom developed
Includes patient's thoughts and feelings about
the illness
Pulls in relevant portions of the Review of
Systems, called “pertinent positives and
negatives”
May include medications, allergies, habits of
smoking and alcohol, which are frequently
pertinent to the present illness
‫بیماری فعلی)‪(present illness‬‬
‫‪ ‬محل )‪)location‬‬
‫‪ ‬کیفیت )‪)quality‬‬
‫‪ ‬کمیت یا شدت (‪)quantity or severity‬‬
‫‪ ‬زمان )‪ )timing‬شروع‪-‬مدت‪-‬دفعات‬
‫‪ ‬انتشار(‪)radiation‬‬
‫‪ ‬عوامل تشدید ویا تخفیف دهنده‬
‫‪ ‬عالیم همراه(‪(assosiated symptom‬‬
‫‪ ‬باذکرتقریبی تاریخ هر گونه تغییر وتحول درسیربیماری‬
‫‪ ‬اطالعات مشهودازپاراکلینیک بیمارهنگام مراجعه‬
Present Illness:
This section of the history is a complete,
clear, and chronologic account of the
problems prompting the patient to seek
care. The narrative should include the
onset of the problem, the setting in
which it has developed, its
manifestations, and any treatments.
Patients often have more than one
symptom or concern. Each symptom
merits its own paragraph and a full
description
‫‪Drug history‬‬
‫‪ .I‬نام دارو‬
‫‪ .II‬مقدار مصرف‬
‫‪ .III‬روش مصرف‬
‫‪ .IV‬دفعات مصرف‬
‫‪ .V‬درمان های خانگی‬
‫‪ .VI‬داروهای بدون نسخه‬
‫‪ .VII‬مکمل های گیاهی وویتامینها‬
‫‪.VIII‬داروهای ضد بارداری‬
‫وضعیت فعلی سالمتی( ‪current health‬‬
‫)‪status‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪.ii‬‬
‫‪.iii‬‬
‫‪.iv‬‬
‫مصرف دخانیات ‪-‬الکل‪-‬مواد مخدر‪:‬روش مصرف‪-‬طول‬
‫زمان مصرف‪-‬مقدار مصرف واگر مصرف دخانیات را‬
‫ترک کرده است مدت زمان آن باید ذکر شود ومصرف‬
‫سیگار به صورت ‪ pack-year‬ذکر می شود‬
‫سابقه حساسیت های دارویی‪-‬غذایی‪-‬عوامل محیطی‬
‫واکسیناسیون‬
‫سابقه الرژی غذایی یادارویی (مقدار‪.‬مدت‪.‬کیفیت )‬
Note tobacco use, including the type.
Cigarettes are often reported in packyears (a person who has smoked 1½
packs a day for 12 years has an 18-packyear history). If someone has quit, note
for how long.
‫تاریخچه بیماریهای قبلی(‪)past history‬‬
‫‪ ‬بیماریهای دوران کو دکی‬
‫‪ ‬بیماریها ی بزرگسالی (درچهار حیطه به دست‬
‫آورید‪*:‬بیماریهایی طبی نظیر دیابت‪.‬فشار خون‬
‫باال‪.‬هپاتیت‪.‬آسم‪.‬ایدز*جراحی های انجام شده*تاریخچه‬
‫مامایی‪.‬وضعیت قاعدگی‪*.‬بیماریهای‬
‫روانی‪:‬تاریخ‪.‬تشخیص‪.‬بستری‪.‬درمان)‬
‫‪ ‬سابقه انتقال خون‬
‫‪ ‬تصادفات وسوانح‬
‫تاریخچه خانوادگی(‪)family history‬‬
‫‪ o‬سن ووضعیت سالمت ویا علت مرگ در بستگان درجه یک‬
‫‪ o‬سابقه وجود بیماریهای زیر درخانواده سوال شود‪:‬فشار‬
‫خون باال‪-‬افزایش کلسترول خون –سکته مغزی‪-‬دیابت‪-‬آسم‬
‫تشنج‪-‬سل‪-‬بیماری روانی‪-‬آرتریت‪-‬خودکشی‪-‬سابقه سرطان‪-‬‬‫سابقه بیماری ژنتیکی‬
‫‪ o‬سابقه بیماری مشابه درافراد خانواده‬
‫‪ o‬هرگونه بیماری مهم درافرادخانواده‬
‫تاریخچه شخصی واجتماعی‬
‫‪personal and social history‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شغل وآخرین وضعیت تحصیلی‬
‫موقعیت مالی ووضعیت بازنشستگی‬
‫سطح پایه عملکرد دربیماران مسن‬
‫عادات شیوه زندگی نظیر ورزش ورژیم غذایی‬
‫فعالیت های اوقات فراغت و وابستگی ها ی مذهبی‬
Review of Systems:
Documents presence or absence of
common symptoms related to each
major body system
‫وضعیت عمومی( ‪:)General‬‬
‫تغییرات وزن – خستگی –ضعف –تب –لرز – تعریق ‪-‬‬
‫پوست و ناخن ‪:‬‬
‫بثورات‪ -‬توده – خشکی –خارش‪ -‬تغییر رنگ پوست –ریزش مو‪ -‬تغییرات ناخن‬
‫–تغییر اندازه یا رنگ خال ها‬
‫سر وگردن ‪:‬‬
‫سردرد ‪ -‬ضربه به سر‪-‬گیجی –احساس سبکی سر‪-‬درد گردن –سفتی عضالت‬
‫گردن‬
‫چشم ها‪:‬‬
‫اشکال در بینایی‪-‬استفاده ازعینک یا لنز تماسی –اشک ریزش‪ -‬قرمزی –خارش‬
‫وسوزش‪-‬خشکی چشم –دوبینی –تاری دید‪-‬جرقه های نورانی‪-‬لکه های میدان‬
‫بینایی –نقطه های میدان بینایی‪-‬کاتاراکت‪-‬گلوکوم‪-‬حساسیت به نور‬
‫گوش ها‪:‬‬
‫اشکال در شنوایی‪ -‬استعمال سمعک –وزوز گوش‪-‬گوش‬
‫درد‪-‬ترشح از گوش –‬
‫بینی وسینوس ها‪:‬‬
‫سرما خوردگی های مکرر‪-‬گرفتگی بینی –ترشح وخارش‪-‬‬
‫خون دماغ –‬
‫سردردو درد صورت در ناحیه سینوس ها‬
‫پستان ها‪:‬‬
‫ترشح از نوک پستان (رنگ‪-‬قوام‪-‬مقدار‪-‬‬
‫یک طرفه یا دو طرفه)‬
‫توده قابل لمس‬
‫درد یا احساس ناراحتی‬
‫اگزمای نوک پستان‬
‫سیستم تنفسی‬
‫آخرین رادیو‬
‫گرافی قفسه‬
‫سینه‬
‫خس خس‬
‫سینه‬
‫‪respiratory system‬‬
‫تنگی نفس‬
‫(زمان شروع‬
‫– دفعات –‬
‫متناوب یا‬
‫دایمی –نقش‬
‫آلرژن ها)‬
‫درددرهنگام‬
‫دم عمیق‬
‫خلط (رنگ –‬
‫مقدار)‬
‫سرفه (زمان‬
‫شروع‪-‬خشک‬
‫یا خلط زا)‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫ناراحتی یادرد در قفسه سینه‬
‫تنگی نفس کوششی‬
‫تنگی نفس در حالت خوابیده‬
‫تنگی نفس حمله ای شبانه‬
‫تپش قلب‬
‫فشار خون باال‬
‫سوفل قلبی‬
‫تب روماتیسمی‬
‫نتایج نوار قلبی یا سایر آزمون های قلبی‬
‫سیستم گوارشی )‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫بی اشتهایی ‪anorexia‬‬
‫تهوع‪-‬استفراغ ‪nausia-vomiting‬‬
‫مشکل دربلع ‪dysphasia‬‬
‫سوزش سردل ‪heartburn‬‬
‫اسهال‪-‬یبوست ‪diarrhea-obstipation‬‬
‫تغییر در عادات اجابت مزاج‬
‫وجود خون در مدفوع ‪hematochezia‬‬
‫مدفوع قیری وچسبنده وبدبو ‪melena‬‬
‫زردی‬
‫استفراغ خونی‬
‫)‬
‫• استفراغ ‪:‬‬
‫‪‬محتویات ان‬
‫‪‬رنگ‬
‫‪‬وجود یا عدم خون‬
‫‪‬وجود تهوع پیش از آن‬
‫‪‬زمان آن نسبت به غذاخوردن‬
‫‪‬درد شکم همراه‬
‫سیستم ادراری ‪Urinary system‬‬
‫درد حین‬
‫ادرار کردن‬
‫درد‬
‫سوپراپوبیک‬
‫تکرر ادرار‬
‫پرادراری‬
‫سنگ های‬
‫کلیوی‬
‫شب ادراری‬
‫قطره قطره‬
‫ادرار‬
‫چکیدن‬
‫بی اختیاری‬
‫ادراری‬
‫فوریت‬
‫ادراری‬
‫وجود خون‬
‫در ادرار‬
‫سیستم تناسلی ‪genital system :‬‬
‫• مردان‪:‬فتق ها – ترشحات یا زخم های تناسلی‬
‫– درد یا توده های بیضه – سابقه بیماریهای‬
‫مقاربتی –روش های پیشگیری‬
‫• زنان‪:‬سن اولین قاعدگی – منظم بودن – مدت‬
‫عادات ماهیانه – درد حین قاعدگی –ترشحات‬
‫مهبلی – خارش – توده –سابقه بارداری –‬
‫زایمان –سقط‪-‬روشهای پیشگیری از حاملگی‬
‫سیستم عضالنی اسکلتی‬
‫‪Musculoskeletal‬‬
‫دردهای عضالنی یا مفصلی‬
‫آرتریت‬
‫درد پشت‬
‫خشکی صبحگاهی و مدت آن‬
‫لنگیدن متناوب‬
‫محل مفاصل در گیر ووجود‬
‫تورم –قرمزی –درد‪-‬‬
‫حساسیت –سفتی – ضعف –‬
‫محدودیت حرکات –‬
‫درد گردن یا کمر درد‬
‫نقرس‬
‫سفتی عضالنی‬
‫کرامپ عضالنی‬
‫سابقه ضربه‬
‫واریس‬
‫سیستم عصبی ‪neurologic system‬‬
‫سردرد –‬
‫سرگیجه‬
‫فلج‬
‫غش‬
‫سیاهی‬
‫رفتن‬
‫چشمها‬
‫تشنج‬
‫لرزش‬
‫فراموشی‬
‫گز گز‬
‫ومور مور‬
‫شدن‬
‫عصبی‬
‫بودن‬
nervo
usness
‫هیجان‬
exitem
ent
‫خلق‬
mood
‫بی‬
‫قراری‬
agitati
on
‫هذیان‬
delusi
on
‫توهم‬
halluci
nation
‫حافظه‬
memo
ry
‫الگوی‬
‫خواب‬
‫سیستم خون سازی‬
‫‪hematologic‬‬
‫‪system‬‬
‫کبودشدن یا‬
‫خونریزی‬
‫آسان‬
‫کم خونی‬
‫واکنش به‬
‫تزریق‬
‫خون‬
‫سابقه‬
‫تزریق‬
‫خون‬
‫غدد درون ریز‬
‫تغییرات‬
‫اندازه‬
‫کفش یا‬
‫دستکش‬
‫مشکالت‬
‫تیرویید‬
‫‪Endocrine system‬‬
‫پر‬
‫ادراری‬
‫گرسنگی‬
‫یا‬
‫تشنگی‬
‫شدید‬
‫تعریق‬
‫بیش از‬
‫حد‬
‫عدم‬
‫تحمل به‬
‫گرما یا‬
‫سرما‬
‫معاینه فیزیکی بزرگساالن‬
‫آماده شدن برای معاینه‪:‬‬
‫‪ ‬درمورد رویکردتان تفکر کنید‬
‫‪ ‬مقدار روشنایی ومحیط را مناسب نمایید‬
‫‪ ‬بیمار را در وضعیت راحت قرار دهید‬
‫‪ ‬لوازم خود را باز بینی کنید‬
‫‪ ‬توالی معاینه را بر گزینید‬
EQUIPMENT FOR THE PHYSICAL
EXAMINATION:
A flashlight or penlight
An ophthalmoscope and an otoscope..
Tongue depressors
A ruler and flexible tape measure, preferably
marked in centimeters
Often a thermometer
A watch with a second hand
A sphygmomanometer
A stethoscope with the following characteristics:
A reflex hammer
Tuning forks, ideally one of 128 Hz and one of
512 Hz
Cotton for testing the sense of light touch
:‫فنون اصلی معاینه‬
inspection ‫مشاهده‬
palpation ‫لمس‬
percussion ‫دق‬
auscultation ‫سمع‬
)general appearance) ‫وضعیت ظاهری‬
good-ill –toxic ‫حال عمومی‬
‫وزن کردن بیمار‬
‫وضع هوشیاری‬
bp(mm.hg) -pulse rate - ‫عالیم حیاتی‬
respiratory rate -temperature (oral
,axiallar,rectal)
‫ دربیماران بد حال‬Pulse oximetry
Body mass index (BMI)
General Survey:
Observe the patient's general state of
health, height, build, and sexual
development. Obtain the patient's weight.
Note posture, motor activity, and gait;
dress, grooming, and personal hygiene; and
any odors of the body or breath. Watch the
patient's facial expressions and note
manner, affect, and reactions to people and
things in the environment. Listen to the
patient's manner of speaking and note the
state of awareness or level of
consciousness.
Skin:
Observe the skin of the face and its
characteristics. Assess skin moisture or
dryness and temperature. Identify any
lesions, noting their location,
distribution, arrangement, type, and
color. Inspect and palpate the hair and
nails. Study the patient's hands.
Continue your assessment of the skin as
you examine the other body regions.
‫معاینه پوست ومو وناخن ‪:‬‬
‫•‬
‫‪Pallor‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Jundice‬‬
‫‪Erythema‬‬
‫‪:Erosion‬ازبین رفتن اپیدرم‬
‫‪:Ulcer‬از بین رفتن اپیدرم ودرم‬
‫‪:Crust‬بقایای خشک شده زخم‬
‫‪:Excoriation‬خراشیدگی پوست‬
‫‪:Scar‬جای گزینی درم با نسج هم بند‬
‫‪:Keloid‬ترمیم برجسته اسکار‬
‫‪:Macule‬تغییر رنگ پوست وقطر کمتر از ‪1cm‬‬
‫‪:Patch‬تغییر رنگ پوست و قطر بیشتر از ‪1cm‬‬
‫‪:Papule‬برآمدگی سفت وبرجسته وقطر کمتر از ‪(1cm‬جوش های پوستی )‬
‫‪:Nodule‬برآمدگی سفت وبرجسته وقطر بین ‪( 1-2cm‬خالهای پوستی )‬
‫‪:Tumor‬ندول باقطر بیش از ‪( 2cm‬لیپوم )‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪: Vesicle‬برجستگی پوست حاوی مایع وقطر کمتر از‪1cm‬‬
‫‪: Bulla‬وزیکول با قطربیش از ‪1cm‬‬
‫‪: Pustule‬وزیکول حاوی ترشحات چرکی‬
‫‪: Petechiae‬خونریزی اینترا درمال‪– 1-2mm-‬بافشاررنگ‬
‫آن تغییر نمی کند‪-‬قرمز ارغوانی‬
‫‪:Purpura‬پتشی بزرگتر از ‪2mm‬‬
‫‪: Echymosis‬پورپورای بزرگتر از ‪1cm‬‬
‫‪(onycholysis -hirsutism - Alopecia‬جداشدن ناخن)‬
‫‪(koilonychia‬ناخن قاشقی ) –‪( clubbing‬انگشت چماقی)‬
Head, Eyes, Ears, Nose, Throat(HEENT)
Head: Examine the hair, scalp, skull, and face. Eyes:
Check visual acuity and screen the visual fields. Note
the position and alignment of the eyes. Observe the
eyelids and inspect the sclera and conjunctiva of
each eye. With oblique lighting, inspect each cornea,
iris, and lens. Compare the pupils, and test their
reactions to light. Assess the extraocular
movements. With an ophthalmoscope, inspect the
ocular fundi.
Ears: Inspect the auricles, canals, and drums. Check
auditory acuity. If acuity is diminished, check lateralization
(Weber test) and compare air and bone conduction (Rinne
test). Nose and sinuses: Examine the external nose; using a
light and a nasal speculum, inspect the nasal mucosa,
septum, and turbinates. Palpate for tenderness of the
frontal and maxillary sinuses. Throat (or mouth and
pharynx): Inspect the lips, oral mucosa, gums, teeth,
tongue, palate, tonsils, and pharynx. (You may wish to
assess the cranial nerves during this portion of the
examination.)
Neck:
Inspect and palpate the cervical lymph
nodes. Note any masses or unusual
pulsations in the neck. Feel for any
deviation of the trachea. Observe the
sound and effort of the patient's
breathing. Inspect and palpate the
thyroid gland.
‫معاینه سر وگردن ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫شکل ظاهری سر (نرمو سفال – میکروسفال –هیدروسفال)‬
‫آثار ضربه‬
‫وجود توده یا تورم‬
‫گردن‪:‬وجود توده ویا اتساع ورید های گردنی‪-‬موقعیت و اندازه‬
‫تیرویید –نرم یالبوله بودن –موقعیت تراشه‬
‫غدد لنفاوی گردنی قدامی وخلفی –ساب منتال –ساب‬
‫مندیبوالرباید توصیف شوند‬
‫توصیف شامل تعیین اندازه وتعداد –حساس بودن به لمس –‬
‫سفت ویانرم بودن –متحرک یا ثابت بودن –سمع تیرویید‬
‫وعروق گردنی جهت بررسی برویی‬
Back:
Inspect and palpate the spine and •
muscles of the back. Observe shoulder
height for symmetry
Posterior Thorax and Lungs:
Inspect and palpate the spine and muscles of •
the upper back. Inspect, palpate, and percuss
the chest. Identify the level of diaphragmatic
dullness on each side. Listen to the breath
sounds; identify any adventitious (or added)
sounds, and, if indicated, listen to the
transmitted voice sounds
Breasts, Axillae, and Epitrochlear
Nodes:
In a woman, inspect the breasts with her arms
relaxed, then elevated, and then with her
hands pressed on her hips. In either sex,
inspect the axillae and feel for the axillary
nodes. Feel for the epitrochlear nodes
musculoskeletal system:
You have inspected the hands, surveyed the upper
back, and at least in women, made a fair estimate
of the shoulders' range of motion. Use these and
subsequent observations to decide whether a full
musculoskeletal examination is warranted. If
indicated, with the patient still sitting, examine
the hands, arms, shoulders, neck, and
temporomandibular joints. Inspect and palpate
the joints and check their range of motion. (You
may choose to examine upper extremity muscle
bulk, tone, strength, and reflexes at this time, or
you may decide to wait until later.)
Anterior Thorax and Lungs:
Inspect, palpate, and percuss the chest. •
Listen to the breath sounds, any
adventitious sounds, and, if indicated,
transmitted voice sounds
The patient position is supine. Ask
the patient to lie down. You
should stand at the right side of
the patient's bed.
Cardiovascular System:
Observe the jugular venous pulsations
and measure the jugular venous
pressure in relation to the sternal angle.
Inspect and palpate the carotid
pulsations. Listen for carotid bruits.
Elevate the head of the bed to
approximately 30° for the cardiovascular
examination, adjusting as necessary to
see the jugular venous pulsations.
Inspect and palpate the precordium. Note
the location, diameter, amplitude, and
duration of the apical impulse. Listen at
each auscultatory area with the
diaphragm of the stethoscope. Listen at
the apex and the lower sternal border
with the bell. Listen for the first and
second heart sounds and for physiologic
splitting of the second heart sound.
Listen for any abnormal heart sounds or
murmurs.
Ask the patient to roll partly
onto the left side while you
listen at the apex for S3 or
mitral stenosis. The patient
should sit, lean forward, and
exhale while you listen for the
murmur of aortic regurgitation.
Abdomen:
Inspect, auscultate, and percuss the
abdomen. Palpate lightly, then deeply.
Assess the liver and spleen by
percussion and then palpation. Try to
feel the kidneys, and palpate the aorta
and its pulsations. If you suspect kidney
infection, percuss posteriorly over the
costovertebral angles.
Lower Extremities
. •
Examine the legs, assessing three systems
while the patient is still supine. Each of
these three systems can be further
assessed when the patient stands.
The patient is supine.
With the Patient Supine
Peripheral Vascular System. Palpate the femoral pulses •
and, if indicated, the popliteal pulses. Palpate the
inguinal lymph nodes. Inspect for lower extremity
edema, discoloration, or ulcers. Palpate for pitting
edema.
Musculoskeletal System. Note any deformities or •
enlarged joints. If indicated, palpate the joints, check
their range of motion, and perform any necessary
maneuvers.
Nervous System. Assess lower extremity muscle bulk, •
tone, and strength; also assess sensation and reflexes.
Observe any abnormal movements.
With the Patient Standing
 Peripheral Vascular System. Inspect for varicose
veins.
 Musculoskeletal System. Examine the alignment of
the spine and its range of motion, the alignment of
the legs, and the feet.
 Genitalia and Hernias in Men. Examine the penis
and scrotal contents and check for hernias.
 Nervous System. Observe the patient's gait and
ability to walk heel-to-toe, walk on the toes, walk
on the heels, hop in place, and do shallow knee
bends. Do a Romberg test and check for pronator
drift
Nervous System.
The complete examination of the nervous
system can also be done at the end of the
examination. It consists of the five segments
described below: mental status, cranial
nerves (including funduscopic examination),
motor system, sensory system, and reflexes.
The patient is sitting or supine.
Mental Status:
If indicated and not done during the •
interview, assess the patient's
orientation, mood, thought process,
thought content, abnormal perceptions,
insight and judgment, memory and
attention, information and vocabulary,
calculating abilities, abstract thinking,
and constructional ability.
Cranial Nerves.
If not already examined, check sense of
smell, strength of the temporal and
masseter muscles, corneal reflexes,
facial movements, gag reflex, and
strength of the trapezia and
sternomastoid muscles
Motor System:
Muscle bulk, tone, and strength of •
major muscle groups. Cerebellar
function: rapid alternating movements
(RAMs), point-to-point movements,
such as finger-to-nose (F → N) and heelto-shin (H → S); gait
Sensory System:
Pain, temperature, light touch, vibration,
and discrimination. Compare right with
left sides and distal with proximal areas
on the limbs
Reflexes:
Including biceps, triceps, brachioradialis, •
patellar, Achilles deep tendon reflexes;
also plantar reflexes or Babinski reflex
The patient is lying on his left side for
the rectal examination (or standing
and bending forward).
The rectal and genital examinations
are often performed at the end of
the physical examination
‫معاینه چشم ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫قدرت ومیدان بینایی‬
‫تقارن چشمها‬
‫اسکلرا وملتحمه(زرد‪-‬آنمیک –پرخون)‬
‫مردمک ها(اندازه‪-‬شکل‪-‬واکنش به نور)‬
‫نیستاگموس (واکنش ریتمیک چشم ها)‬
‫اگزوفتالموس (بیرون زدگی کره چشم )‬
‫‪(Lid retraction‬کشیدگی پلک فوقانی)‬
‫‪(Lid lag‬کندی حرکت پلک )‬
‫‪( Ptosis‬افتادگی پلک فوقانی )‬
‫‪(Anisocoria‬عدم تساوی مردمک ها )‬
‫‪ ) blepharitis‬تورم کناره پلک ها )‬
‫‪( Chalazion‬کیست غده مبوتین در ضخامت پلک –غیر حساس )‬
‫‪(Sty‬عفونت فولیکول مو )‬
‫افتالموسکوپی (فوندوسکوپی‪:‬مشاهده دیسک بینایی‪-‬شبکیه‪-‬و‪)...‬‬
‫مردمک ها‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫انقباض مردمک ( ‪)miosis‬‬
‫انبساط مردمک ( ‪)mydriasis‬‬
‫‪: adie tonic pupil‬انقباض مختصر به نور وتطابق‬
‫‪6-3‬میلی مترمیدریازیر‬
‫‪: Argyll robertson pupil‬عدم واکنش به نور –واکنش‬
‫به آزمون تطابق ‪ 2-1-‬میلی متر میوز‬
‫‪: Marcus gunn pupil‬تاباندن نور به چشم سالم باعث‬
‫تنگی هردو مردمک وتاباندن نور به چشم معیوب موجب‬
‫گشادی مردمک آن می شود‬
‫معاینا ت قفسه سینه‪:‬‬
‫• ‪:Inspection‬فرم قفسه سینه نرما ل‪-‬قفسه‬
‫سینه بشکه ای‪-‬قفسه سینه قیفی شکل‬
‫(‪–) pectus excavatum‬قفسه سینه‬
‫کبوتری (‪– )pectus carinatum‬‬
‫‪(kyphosis‬قوز) – ‪- kyphoscolosis‬‬
‫‪symmetric‬بودن حرکات –‬
‫‪retraction‬عضالت بین دنده ی‬
‫لمس ( ‪:) palpation‬‬
‫ناهنجاریهای‬
‫ساختمانی‬
‫مناطق‬
‫حساس به‬
‫لمس‬
‫لرزش لمسی‬
‫‪tactile‬‬
‫‪fremitus‬‬
‫میزان اتساع‬
‫قفسه سینه‬
‫سمع ‪:auscultation‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫صداهای طبیعی ریوی ‪:‬‬
‫صدای وزیکولر ‪:‬روی قسمت اعظم ریه ‪-‬صدای‬
‫دمی>صدای بازدمی‬
‫صدای برونکو وزیکولر‪:‬درفضای بین دنده ای اول‬
‫ودوم –صدای دمی = صدای باز دمی‬
‫صدای برونشیال‪:‬روی مانوبریوم – صدای باز دمی‬
‫>صدای دمی‬
‫صدای تراکه آل‪:‬روی نای در گردن – صدای دمی‬
‫=صدای بازدمی‬
‫صداهای غیر طبیعی ریوی ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪( Crackles‬رال )‪:‬ناپیوسته –کوتاه مدت‬
‫‪ Fine crackles‬کراکل ظریف –پایان دم با سرفه از‬
‫بین نمی روند‬
‫‪ Coarse crackle‬کراکل خشن‬
‫‪( Rhonchi‬رونکوس ) صدای بلند وخشن –تجمع‬
‫موکوس دربرونشهای اصلی–در دم وباز دم شنیده می‬
‫شوند‬
‫‪( Wheeze‬خس خس ) صدای سوت مانند – در دم‬
‫وباز دم شنیده می شوند‬
‫آزمونهای الزم برای صداهای غیر طبیعی ریه‪:‬‬
‫• ‪: Egophony‬تغییر صدای ‪ eee‬به‪aaa‬‬
‫احتمال افیوژن ویا تراکم‬
‫• ‪: Bronchophony‬صداهای بلند تر‬
‫وواضح تر‪-‬‬
‫• ‪: Whispered pectoriloquy‬صداهای‬
‫بلند تر وواضح ترهنگام سمع ریه ها‬
‫معاینه سیستم قلب وعروق ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫نگاه‪:‬تعیین محل ‪ PMI‬فضای بین دنده ای پنجم ودر‬
‫فاصله‪ 9- 7‬سانتی متری خط مید استرنال‬
‫سمع‪:‬کانون های سمع قلب‬
‫‪: Aortic‬فضای دوم بین دنده ای راست‬
‫‪: Pulmonic‬فضای دوم بین دنده ای چپ‬
‫‪: Tricuspid‬لبه تحتانی جناغ در سمت چپ‬
‫‪: Mitral‬نوک قلب‬
‫اندازه گیری فشار ورید ژوگولر‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫بیمار دروضعیت ‪ supine‬قرار می گیرد{زاویه‬
‫‪45‬درجه}‬
‫یک خط کش را به طور افقی ویک خط کش را به‬
‫طور عمود در زاویه جناغی قراردهیدبه طوریکه با‬
‫هم زاویه ‪ 90‬درجه بسازند‬
‫فاصله عمودی بین باالترین نقطه تالقی وزاویه‬
‫استرنال را اندازه گیری می کنیم‬
‫اگر‪ 4‬سانتی متر باالی زاویه جناغی ویا بیشتر از ‪9‬‬
‫سانتی متری دهلیز راست باشد غیر طبیعی است‬
: ‫درجه بندی دامنه نبض به هنگام لمس‬
4 = Bounding
3= full – increase
2= expected
1= diminshed
0= absent
‫انواع نبض های غیر طبیعی ‪:‬‬
‫‪.A‬‬
‫‪.B‬‬
‫‪.C‬‬
‫‪.D‬‬
‫‪.E‬‬
‫نبض ‪: Alternating‬ریتم طبیعی – تغییر دامنه نبض –‬
‫نارسایی بطن چپ‬
‫نبض ‪: bisferiens‬نبض دو قله ای –تنگی ونارسایی ‪aorte‬‬
‫‪: Bounding pulse‬هایپر کینتیک – ورزش – تب –هایپر‬
‫تیروییدی –آترو اسکلروز‬
‫نبض ‪:water-hammer/ corrigan‬دامنه بلند ونزول‬
‫ناگهانی – ‪AI– PDA‬‬
‫نبض معکوس ‪: Paradoxical‬کاهش در دم وافزایش در‬
‫بازدم (بیش از ‪10‬میلی متر)‪ – cp -‬آمفیزم –آسم – انسداد‬
‫مسیر نای وبرونش ها‬
‫سمع قلب ‪: auscultation‬‬
‫• در چهار وضعیت انجام می شود‪:‬‬
‫‪ .1‬خوابیده به پشت (‪PMI:) supine‬‬
‫‪ .2‬دکوبیتوس کناری چپ ( ‪left lateral‬‬
‫)‪:decubitus‬تنگی میترال‬
‫‪ .3‬ایستاده (‪)upright‬‬
‫‪ .4‬ایستاده وبه جلو خم شده ( ‪upright with‬‬
‫)‪: leaning forward‬نارسایی ‪aorte‬‬
‫لمس قلب ‪:‬‬
‫• ضربان آپیکال را شناسایی کنید‪.‬‬
‫قطر –دامنه –طول مدت ضربان‬
‫آزمون ‪(Thrill‬لرزش قلبی)‪:‬به وسیله کف دست پزشک‬
‫احساس می شود‬
‫آزمون ‪Heave‬قلبی‬
‫قطر نرمال ‪ 3-2 PMI‬سانتی متر‬
‫سوفل های قلبی ‪:‬‬
‫• سوفل ها ناشی از جریان تالطمی در دیواره های‬
‫قلب ویا دیواره عروق خونی می باشد که ثانویه به‬
‫انسداد جریان خون از مجرای تنگ به مجرای گشاد‬
‫تر می باشد‬
‫• مشخصات هر سوفل(‪:)Murmurs‬زمان –محل‪-‬‬
‫انتشار‪-‬طول زمان‪-‬تعیین شدت –کیفیت سوفل –‬
‫ارتباط با تنفس –ارتباط با وضعیت بدن‪-‬مشخص‬
‫کردن زیر وبمی سوفل‬
‫درجه بندی شدت سوفل ها ‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫سوفل درجه یک‪:‬بسیار ضعیف –درهمه وضعیت ها شنیده‬
‫نمی شود‬
‫سوفل درجه دو‪:‬آرام‪ -‬با گوشی شنیده می شود‬
‫سوفل درجه سه‪:‬متوسط‬
‫سوفل درجه چهار ‪:‬بلند همراه باتریل‬
‫سوفل درجه پنج ‪:‬بلند همراه با تریل وبا برداشتن قسمتی از‬
‫گوشی شنیده می شود‬
‫سوفل درجه شش‪:‬بلند همراه با تریل وبا برداشتن کامل گوشی‬
‫از قفسه سینه شنیده می شود‬
‫معاینه شکم ‪:‬‬
‫• مشاهده‪:‬پوست ‪:‬اسکار –استریا –وریدها ناف‪:‬فتق –‬
‫التهاب ‪ -‬تقارن ارگانهای بزرگ شده –توده ها ‪:‬فالنک‬
‫های برجسته –کبد یا طحال بزرگ –تومور امواج‬
‫پریستالتیک ‪:‬انسداد نبض های افزایش یافته ‪:‬آنوریسم‬
‫‪ o‬سمع ‪:‬صداهای روده ‪:‬‬
‫‪ o‬افزایش ‪:‬اسهال –مراحل اولیه انسداد روده‬
‫‪ o‬کاهش یا فقدان ‪:‬ایلوس –پریتونیت‬
‫برویی شریانی ‪:‬انسداد شریان های کلیه‬
: ‫تقسیم بندی چهار گانه ونه گانه‬
:
right upper quadrant
Left upper quadrant
Right lower quadrant
Left lower quadrant
:
Right hypochondrium
Right lumbar
Right inguinal
Epigastric
Umblical
Supra pubic
Left hypochondrium
Left lumbar
Left inguinal
.I
.II
.III
.IV









‫مشاهده شکم‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪:Grey turner sign‬خون مردگی وسیع دیواره‬
‫شکم ناشی از پانکراتیت خون ریزی دهنده‬
‫‪:Cullen sign‬کبودی در ناف ناشی ازخون ریزی‬
‫در پریتوین‬
‫‪Everted umbilicus‬‬
‫‪Umbelical hernia‬‬
‫‪Incisional hrenia‬‬
‫لمس شکم‪:‬‬
‫‪‬لمس مالیم‬
‫‪‬لمس عمیق (توده های شکمی‪:‬فیزیولوژیک‬
‫{بارداری}‪-‬التهابی{دیورتیکولیت کولون}‪-‬‬
‫عروقی {آنوریسم آئورت شکمی} –‬
‫توموری{سرطان کولون}‪-‬انسدادی{مثانه متسع‬
‫یا لوپ متسع روده}‬
‫‪(Rebound tenderness‬ارزیابی التهاب‬
‫صفاقی)‬
‫دق کبد‪:‬‬
‫لمس کبد ‪:‬‬
shifting dullness:‫ارزیابی آسیت‬
:Fluid wave
‫علل دردشکم‪:‬‬
‫ارزیابی توده های داخل دیواره شکم‪:‬‬
‫برامدگی موضعی در شکم‪:‬‬
‫فتق محل برش جراحی‪:‬‬

similar documents