นโยบายการศึกษา

Report
นโยบายการศึกษา
Hp เป็ นบริ ษทั ที่ตอ้ งการเจาะกลุ่มที่เกี่ยวกับกลุ่มการศึกษา
ดังนั้นทุกผลิตภัณฑ์ของ Hp จึงเกี่ยวข้องกับเรื่ องการศึกษาเป็ นส่ วน
ใหญ่
Hp จึงมีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปตามการศึกษาใน
แต่ละยุคสมัย
กล่าวง่ ายๆ คือ Hp ตามทันยุคสมัยเทคโนโลยีการศึกษา
HP ทุ่มงบประมาณกว่า
$40,000,000 สร้างภาพลักษณ์ใหม่
เน้นเจาะกลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มการศึกษา โดยมี
การการประชาสัมพันธ์ ที่มีท้ งั ศิลปิ น
ดารา มาแสดงในโฆษณาของ HP
ที่มา : http://notebookspec.com/web/?p=24033
ตัวโฆษณาของ Hp เน้นให้เห็นว่า คุณจะใช้ ชีวติ ได้ ง่าย
ขึน้ ด้ วยผลิตภัณฑ์ จาก HP ไม่ ว่าจะความสามารถด้ านเสี ยง ระบบ
เครือข่ าย อีกทั้งยังช่ วยประหยัดกระดาษได้ อกี ทาง ประมาณว่ ามี
อะไรก็ใส่ ใน HP ได้ เลยไม่ ต้องเปลืองกระดาษ
ที่มา : http://notebookspec.com/web/?p=24033
เครื่ องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage
แบบออลอินวันขนาดกะทัดรัด ตอบสนองกลุ่ม
การศึกษาได้เป็ นอย่างดี ทั้งราคาที่ไม่แพง และ
ความสามารถในงานพิมพ์ สแกน ทาสาเนา HP จะ
เน้น การประหยัดน้ าหมึก ด้วยหมึกพิมพ์แท้ เบอร์
703 ในราคาประหยัด เพียง 320 บาทต่อตลับแต่
พิมพ์ได้มากถึง 600 แผ่น เหมาะสาหรับนักเรี ยน
นักศึกษาที่ตอ้ งพิมพ์งานเอกสารจานวนมาก
ที่มา : http://www.krapalm.com/2011/10/news-hp-deskjet-ink-advantage/
บริษัท Hp เป็ นบริ ษทั ที่ผบู้ ริ โภคให้ความไว้วางใจในเครื่ องพิมพ์อิงค์เจ็ทออลอิน
วัน และเครื่ องพิมพ์เลเซอร์ เจ็ทมัลติฟังก์ชนั่
จาก รางวัล GfK Asia Award No.1 Brands in 2008
ของ บริ ษทั จีเอฟเค รี เทล แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด เป็ นบริ ษทั วิจยั
และสารวจข้อมูลการตลาด ชั้นนาระดับโลก จากผลสารวจว่า มียอดจัดจาหน่าย
สู งสุ ดในประเทศไทยตั้งแต่เดือนม.ค.–ธ.ค. 2551
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/tech/15454
Hp ต้องการสื่ อให้ผชู ้ มเห็นถึงความสามารถที่หลากหลาย
ของ HP ไม่วา่ จะเป็ นโน้ตบุก๊ ปริ้ นเตอร์ จึงไม่เพียงแค่การถ่ายทอด
ภาพสิ นค้าเท่านั้น แต่เป็ นการสื่ อให้ลูกค้าของเราเข้าใจว่า HP
ช่วยเหลืออะไรพวกเขาได้บา้ ง เพื่องานและธุรกิจที่ตอ้ งแข่งขันกัน
อยูต่ ลอดเวลาของพวกเขา
ที่มา : http://notebookspec.com/web/?p=24033
HP ไม่ใช่บริ ษทั แรกที่เน้นกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเยาวชน หรื อวัยรุ่ น ที่เป็ น
กลุ่มการศึกษา
ส่ วน Dell ก็มุ่งเน้นการดีไซน์ตวั บอดี้ดูทนั สมัย และมีลูกเล่นหลากหลาย
ทาให้หลายรุ่ นใน HP จึงต้องยกกิจการส่ วนหนึ่ งของพวกเขาเพื่อพัฒนาในส่ วนของ
Net book ซึ่ งดูเหมือนว่าบริ ษท
ั ที่เล็กกว่าอย่าง Acer และ ASUS จะเจาะ
กลุ่มเป้ าหมายได้ดีกว่า
ที่มา : http://notebookspec.com/web/?p=24033
แม้วา่ HP Mini ซี รี่ย ์ จะได้รับความสาเร็ จ แต่กไ็ ม่ได้มากไป
กว่า Asus Eee PC หรื อแม้แต่ความสามารถในการปรับแต่งได้
มากกว่าและถูกกว่าอย่าง Acer Aspire Ones แต่ท้ งั นี้ HP จึงตื่น
ขึ้นมาสร้าง แท็บเล็ท ใหม่ๆ เพื่อครองใจกลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มการศึกษา เช่น
HP Slate รุ่ นใหม่ ที่ HP ได้นาเสนอออกมาล่าสุ ด
ที่มา : http://notebookspec.com/web/?p=24033
จบ
การนาเสนอ

similar documents