I. Ulusal Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Kongresi Sunum

Report
Arkeoloji
•
•
•
•
Antik Dönemde Kadın Kimliği
Antik Dönemde Kadın ve Üretim
Antik Dönemde Cinsiyet
Ayrımcılığı ve Kadın I-II
Antik Dönemde Sosyo-ekonomik
Yapı ve Kadın Meslekleri
Felsefe
-
Feminist Teoriler I - II
Felsefe ve Feminizm
Cinsiyet Teorileri
Ethik ve Cinsiyet
İngiliz Dili ve Edebiyatı
-
Karşılaştırmalı Kadın Edebiyatı
Kadın Yazarlar ve Edebiyat Geleneği
Çağdaş Kadın Edebiyatı I - II
Radyo Televizyon ve Sinema
-
Medya ve Toplumsal Cinsiyet
Medyada Toplumsal Cinsiyet Stereotipleri ve
Beden İmajı
Kadın ve Görsel Medya
Feminizm ve Sinema
İşletme
-
Feminist Teori ve Eleştirel
Yönetim Teorisi Bağlamında
Yönetim ve Kadın
Radyo Televizyon ve Sinema
-
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri
Türk Dili ve Edebiyatı
-
Dilin Cinsiyeti
Osmanlı Edebî Metinlerinde Erotizm
Osmanlı Edebî Metinlerinde Cinsiyet
Kimliği ve Cinsiyetçilik
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında
Cinsiyet Rolleri
İngiliz Dili ve Edebiyatı
-
Antik Yunan Tiyatrosunda Cinsiyet
Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Temel
Kavramlar ve Temalar
Toplumsal Cinsiyet ve Tiyatro
Toplumsal Cinsiyet ve Edebi Tür
Sosyoloji
- Beden Kadın Toplum
- Seminer Dersi
- Sosyolojik Bakıştan Yöntem
- Sosyolojik Analizin Eşiğinde Beden ve
Kadın
Psikoloji
- Toplumsal Cinsiyet Rolleri
- Bağlanma, Çekim ve Yakın İlişkiler
- Cinsiyet ve Sosyal Psikoloji
- Grup içi ve Gruplar arası İlişkiler
Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı
- Ekofeminizm
- Dünya Edebiyatından Kadın Karakterler
- Eko-Feminist Okumalar
- Edebiyatta Anne- Kız İlişkileri
Radyo Televizyon ve Sinema
- Türk ve Dünya Sinemasında Kadın
Prof. Dr. Serap Yılmaz
(1949 - …)
Prof. Dr. Melek Göregenli
Doç Dr. Hale Okçay
Prof. Dr. Neşe Özgen
Prof. Dr. Nevzat Kaya
Yard. Doç. Dr. Gül Eryüksel
Toplam öğrenci
: 63
Tamamlanmış Tez
: 28
Hali hazırda öğrenci : 35
Son 3 yıla kadar kontenjanımız
5 iken artık 15 oldu.
Her yıl program açma imkanımız yokken artık var.
Ayrıca bu yıl 25 kontenjanla tezsiz program
da başlatıyoruz.
Sıla Çadırcıoğlu
Ayişe Savaşçı
Özlem Değerli
Aslı Elgün
Eda Özlü
Feza Onurgil
Şule Yüksel
Dilek Altay
“Hukuksal Açıdan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet; 4320 Sayılı Ailenin
Korunmasına Dair Kanun’un İzmir Mahkemelerindeki Uygulaması”
“Sendikalarda Cinsiyet Ayrımcılığı”
“Ekolojik Denge ve Kadının, Geleneksel ve Cinsiyetçi Rolleri Arasındaki
Farklılaşmalar”
“Toplumsal Cinsiyetin Oluşturulmasında Antik Yunan Mitolojisindeki Erkek
Arketiplerinin Kullanımı: Erkek Magazin Dergileri Yönelik Bir İnceleme”
“Francis Ford Copolla’nın Bram Stoker’s Dracula Adlı Filminde Apollon
Dionysos Dikotomisi”
“Adalet Ağaoğlu ve Orhan Pamuk’un Romanlarında Cinsiyet Rolleri ve
Bilişsel Çelişkiden Kurtulma Yöntemlerinin İncelenmesi”
“Edebi Metinlerde Metafor Kullanımının Cinsiyet Temsilleri Açısından
İncelenmesi”
“Kadın ve Erkek Yazarlarda Cinsiyet, Karakterlerin Mahremiyet Yaşantıları
ve Mekan Kullanımı. Bir Kadın ve Bir Erkek Yazarın Eserleri Üzerine Bir
Çalışma”
Şehribanu Sanem Doğan
Müge Boztepe
Funda Tosun Coşkun
“Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlar Kapsamında Kadınların Beden
Algılarının Psiko-Sosyal Uyumları ve Kendilik Saygıları Üzerine
Etkisi”
“İki Göç Arasında Yalnız Anne Olarak Kadın”
Hatice Nilüfer Günay
“George Thomson Rehberliğinde Tanrıça Kültlerinin Kültürel
Bağlamının Sorgulanması”
“1990’lı Yıllar ve Sonrasında Türk Sinemasında Toplumsal Cinsiyet
İncelemeleri Açısından Gay ve Lezbiyen Temsilleri”
“Kerime Nadir Romanlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İnşası”
Fulya İçöz
“Masalda Cadı: ÖTEKİ’nin Arketipi
Gülberk Ertap
“Cinsiyet ve Mekan ile Sınırlandırılmış Bir Görev: Ev Kadınlığı”
Evrim Aksoy
“Oya Baydar’ın Eserlerinde Kadın ve İktidar İlişkisi”
Hale Kolay
“Cahit Uçuk’un Özyaşam Öyküsü: Otobiyografi ve Kadın Tarihi”
Funda Şimşek
“Kadının Adı Yok Romanında Kadın ve Cinsellik”
Dilek Saniye Gül
Derya Kaylı
“Feminist Eleştirel Yaklaşımlarda Özgürleşme ve Kadın Bedeni”
Özge Önder
“Kadın Olmanın Arkeolojisine Dair Bir Araştırma”
Emre Say
“William Shakespeare’in Venedik Taciri ve Othello Adlı Oyunlarında
Venedik’in Temsili”
“Kültürel Ekoloji Olarak Klasik Yunan Tragedyası”
Hijlal Gündoğdu
Hatice Bülbül
Nihal Özgüven
Gözde Gençyılmaz
İntikam İlkay
Özdemir
Emel (Güreş)
Yalamaç
Yöntem Kılkış
“Aiskylos’un Oresteia Üçlemesi Işığında Türkan Şoray’ın Yılanı Öldürseler
Filmi”
“90’lı Yıllar ve Sonrasında Türk sinemasında Kadın Yazarların
Yapıtlarından Uyarlamalar”
“Apollonik Erkek Güzelliği”
“Harold Pinter’ın Eserlerinde Anaerkil Öğeler”
“2000 Sonrası Türk Sinemasında Kadın Temsilleri”
“Modernist Yazarlarda Toplumsal Cinsiyet ve Beden”
Gizem Ayşe Weber
“Kadın ve Dekadans: Colette’in Eserlerinde fin de siecle Motifleri”
Reha Keskin
İsmail Alacaoğlu
“Antik Yunan Tragedyasında Toplumsal Cinsiyet Bakımından Çirkinin
Estetiği”
“ ‘Şeytanı Baştan Çıkarmak’ Erica Jong ve Duygu Asena Romanlarında
Arzu-Toplum-Bellek Kıskacında Kadın ve Cinsellik
“Eşcinsel Edebiyatta Cinsellik Kurguları”
Didem Şenel
“Namus Olgusu ve Kadın Üzerindeki Psikolojik Etkileri”
Selda Ustabaş
“Gizli Özne Olarak Kadın”
Hande Ertinaş
“Türk Sinemasında Namus Cinayetlerinin Temsili”
Fırat Gül
“Elif Şafak’ın Pinhan ve Mahrem Romanlarında Cinsiyet Psikolojisi
Özge Sever
“Anaerkilliğin İmkanı ve Ataerkilliğin Meşruiyeti”
Hatice Gökçe Başkaya
“Türk Televizyonlarında Yayınlanan Kadın Programlarında Değer
Temsili”
“Ataerkil İdeoloji, Kadın Bedeni ve Üreme: Kürtaj ve Doğum Kontrol
Teknikleri”
Latife Canan Kaplan
Nursen
Çakmaklıoğulları
Melike Kaygan
“Oryantalist Söylemde Kadın”
İlkay Tanyer
“Ana Akım Psikolojinin Cinsiyet Bağlamında Eleştirisi: Feminist Psikoloji”
Eda Akgün
“Çağdaş Türk Edebiyatında ‘Kadın Sanatçı’nın Romanı”
Ayşegül Özdemir
“Ayla Kutlu’nun Kadın Destanı’na Ekofeminist Bir Yaklaşım”
Gizem Doğan
“Feminist Epistemoloji ve Modern Bilimin Eleştirisi”
Zülfiye Mutlu
“Feminist Etik Işığında Modern Ahlakın Eleştirisi”
İpek Tanık
“İş Yaşamında Kadının Güçlenmesi: Türkiye’de Özel Sektör Çalışma Hayatı
Üzerine Bir İnceleme”
“Çeşitli Boyutlarıyla Erken ve Zorla Yapılan Evlilikler”
Sabiha Rana
Dayıoğlu Oyman
Deniz Doğan
Dilek Koç
“Sevgi Soysal’ın Tante Rosa ve Yenişehir’de Bir Öğle Vakti Romanları
Üzerinden Toplumsal Cinsiyete Bakış”
“Murathan Mungan ve Angela Carter’ın Eserlerinde Metinlerarasılık ve
Toplumsal Cinsiyet
Hande Uz
Selçuk Tatar
Tuğba Karadeniz Yüksel
“1930’lar Amerikan Proletarya Edebiyatı: Sınıf Bilinci ve Sınıf
Dayanışmasına Övgü”
“Feminist Distopyalarda Mekan ve Zaman
Berçin Uluz
“Ekofeminizm ve Çamlıhemşin’de HES’lere Karşı Kadın
Direnişi”
“Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Son 10 Yılda Yapılmış Olan
Tezlerin Tematik Açıdan Değerlendirilmesi”
“Türkiye’de Militarizm ve Erkekliğin Sosyal İnşası”
Ebrar Uyanık
“Davranışsal Ekonomi ve Nöroekonominin Cinsiyet ile İlişkisi”
Neslihan Öztürkdaş
“Yeniden Yazılan Destanlarda Militarizmin Feminist Bir
Okuması
“Gündelikçi Kadınların Annelik Deneyimleri”
Havva Öznur Yıldız
Gülizar Aytekin Al


Gerek okurken gerek mezuniyet sonrası
öğrencilerimiz EKAM’ın proje ve etkinliklerinde
aktif rol almaktadır.
Hocalarımız da, kişisel ve kurumsal düzeyde,
EKAM bünyesinde gerçekleştirilen neredeyse
tüm çalışmalara doğrudan katkı sunarak gerek
proje geliştirme gerekse yürütme aşamalarına
eşlik etmektedir. Örneğin, Geniş Ufuklar
Projesi, Ege Üniversitesi Kültür Buluşmaları
Projesi gibi etkinliklerde bilfiil yürütücülük
görevleri yapılmış, çeşitli konferanslar ile
katkıda bulunulmuştur.

Hocalarımızın çoğu Ege Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nden olduğu için derslerimiz, fakültenin
dersliklerinde yapılmakta ve dekanlığımız bizi
desteklemektedir. Ancak zaman zaman EKAM’ın
salonunda da derslerimizin yapıldığı dönemler
olmuştur.
Eee bazen de eğlenmek için buluşuyoruz.

similar documents