Effectiviteit in praktijkgericht onderzoek Op zoek naar

Report
Effectiviteit in praktijkgericht onderzoek
Op zoek naar alternatieven voor het RCT
Louis Tavecchio
Praktijkgerichte onderzoeker; quo vadis?
Piet J.M. Verschuren
Em. Hoogleraar Methodologie
Radboud Universiteit Nijmegen
Wageningen University and Research Centre
***
Symposium
‘Praktijkonderzoek in discussie,
een pas op de plaats’
Amsterdam
23 mei
2014
Randomized controlled trial (RCT)
weinig extern valide
Twee redenen:
(a) Weinig naturalistisch (kunstmatig, steriel)
(b) Niet gebaseerd op ruime toevalssteekproef
(pm. Random toedeling is kwestie van interne validiteit)
Tweeledig probleem:
(1) inzichten niet in een praktijksituatie toepasbaar (zie a)
(2) algemeen geldend handelingsprotocol of praktijktheorie onmogelijk (zie a en b)
Randomized controlled trial (RCT)
weinig extern valide
Twee redenen:
(a) Weinig naturalistisch (kunstmatig, steriel)
(b) Niet gebaseerd op ruime toevalssteekproef
(pm. Random toedeling is kwestie van interne validiteit)
Tweeledig probleem:
(1) inzichten niet in een praktijksituatie toepasbaar (zie a)
(2) algemeen geldend handelingsprotocol of praktijktheorie onmogelijk (zie a en b)
Randomized controlled trial (RCT)
weinig extern valide
Twee redenen:
(a) Weinig naturalistisch (kunstmatig, steriel)
(b) Niet gebaseerd op ruime toevalssteekproef
(pm. Random toedeling is kwestie van interne validiteit)
Tweeledig probleem:
(1) inzichten niet in een praktijksituatie toepasbaar (zie a)
(2) algemeen geldend handelingsprotocol of praktijktheorie onmogelijk (zie a en b)
Impliciete aannamen
Van primair belang voor bruikbare kennis zijn:
1.
Effectevaluatie
 efficacy of effectiviteit van interventies
en professionele handelingspraktijken
2.
Externe validiteit
 generalisering tot algemene richtlijnen,
handelingsprotocollen, praktijktheorie
Maar zijn die aannamen zinvol?
a
Effectevaluatie is sluitstuk en negeert cruciale eerdere fasen
van de interventiecyclus
b
Externe validiteit is geen core business van praktijkgerichte onderzoeker
Nadruk op effectevaluatie en externe validiteit zijn uitsluitend gerechtvaardigd
onder voorwaarde van:
1.
óf adequate probleemanalyse, diagnose, oplossingsvoorwaarden en
interventieplan
2.
óf relatief eenvoudige problemen en geroutiniseerde en/of routiniseerbare
handelingspraktijken
Zie voorts Verschuren 2008
Interventiecyclus
1.
Probleemdefinitie (probleemanalyse)
2.
Diagnose (oorzaken, achtergronden)
6.
3.
Oplossingsvoorwaarden
4.
Interventieplan (ontwerp)
5.
Uitvoering (monitoring)
Evaluatie (effectiviteitscontrole)
Zie voorts Verschuren 2008
Verreweg grootste probleem
in praktijkgericht onderzoek
oplossing gevonden, probleem onbekend
Primaat van effectiviteitsonderzoek
vloeit voort uit EBP?
‘In de praktijk wordt EBP vaak verengd tot het gebruik van de resultaten
van effectiviteitonderzoek en kosteneffectiviteitanalyses … bij de selectie
van interventies’ (Tavecchio 2014: p. 1)
Soorten kennis en onderzoekdoelen
een typologie
type kennis
idiografisch
nomothetisch
verklarend
causaal
inzicht
causale
theorie
I II
III IV
prescriptief
probleemoplossing
prescriptieve
theorie *
Figuur 1. Typologie met vier typen kennis (Verschuren 2012)
type I en III
type II en IV
 theoriegericht onderzoek
 praktijkgericht onderzoek
* Generalistisch (type IV)  praktijktheorieën, handelingsprotocollen, best
practices, evidence based practices (EBP)
Verklaring versus prescriptie
Causale verklaring:
X
Y
Het bestaan, de hoedanigheid of de mate van Y
wordt verklaard door het bestaan, de hoedanigheid
of de mate van X
Prescriptie:
Als je Y wilt bereiken, dan is (het aanpakken van) X
een optie
Overconcentratie op type IV
beperkingen en nadelen
1.
Beperkte betekenis voor onderzoek in maatschappij-, beleids- en managementdisciplines ( complexe problemen, relatief weinig routinematig handelen)
2.
Overconcentratie leidt tot veronachtzaming en verwaarlozing van:
(a) probleemanalyse, diagnose, interventieplan
( interventiecyclus)
(b) probleemoplossend onderzoek
( type II: idiografisch)
3.
Afgestudeerden van het hbo worden niet geëquipeerd voor complexe problemen,
noch voor normaal probleemoplossend praktijkgericht onderzoek (type II) *
4.
HBO-instellingen missen synergie van onderwijs en onderzoek **
5.
Mist aansluiting bij methodologische literatuur: Vennix, 1996; Smid & Rouwette, 2011;
Rouwette, 2003; Geurts e.a., 2009; Verschuren 2008, 2009, 2013, + literatuur over o.a.
experimenteren en generaliseren (o.a. Smaling en Jansen in KWALON)
* zie Verschuren 2011b en 2012
** zie Verschuren 2012
Conclusies en aanbevelingen
(+ verwijzingen voor verdere argumentatie, uitleg en detail)
1
Minder nadruk op EBP, op het daaraan gerelateerde RCT (inclusief alternatieven)
en op type IV onderzoek (Verschuren 2009 en 2012)
2 Meer nadruk op de interventiecyclus en – methodologie, en vooral op
probleemanalyse (Verschuren 2008 en 2009)
3 Meer nadruk op probleemoplossend praktijkgericht onderzoek (type II) (zie
Verschuren 2009, 2011a en b, 2012, 2013)
4 Generalisering niet in een onderzoek nastreven, maar over de resultaten van
onderzoeken heen, en dit overlaten aan specialisten (Verschuren 2011a)
5 Kennis nemen van methodologie van alternatieven voor RCT ( veldexperiment,
exploratief experiment, vergelijkende case study; o.a.Verschuren 2009)
Voor verdere argumentatie, uitleg en bijzonderheden
zie
Verschuren, P. (2008). Probleemanalyse in organisatie- en beleidsonderzoek. Boom
Academic, Amsterdam
Verschuren, P. (2009). Praktijkgericht onderzoek. Ontwerp van organisatie- en
beleidsonderzoek. Boom Academic, Amsterdam
Verschuren, P. (2011a). Why a methodology for practice-oriented research is a
necessary heresy. Eleven International Publishing, The Hague
Verschuren, P. (2011b). Onderzoek in het hbo-onderwijs: voldoende doordacht,
wetenschappelijk, verantwoord? TvHO, 29, 3: 133-148
Verschuren, P. (2012). Praktijkgericht onderzoek door hbo-instellingen: diversiteit,
wetenschappelijkheid en complexiteit. TvHO, 30, 2: 93-112
Verschuren, P. (2013). Methodenonderwijs in de menswetenschappen aan Nederlandse
universiteiten: van deficiënties naar een verbeterde opzet. TvHO, 31, 3: 123-138

similar documents