2. Sources of information

Report
การค้ นคว้ าเพือ่ ตารา
รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทกั ษ์ ผล
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
จุดเริ่มต้ นของการ “ค้ นหา” และ “ค้ นคว้ า”
ตอบโจทย์ ให้ ได้ ก่อนว่ าจะเขียนเรื่องอะไร และเพือ่ อะไร ขั้น
แรกอาจมีหัวเรื่องในใจไว้ มากกว่ า 1 เรื่องได้
 สารวจเป้าหมายของตัวเอง พร้ อมเกณฑ์ (ต้ องการเขียนตารา
เพราะสอนโดยไม่ มีตาราทีถ่ ูกใจ ต้ องการความก้ าวหน้ าใน
ตาแหน่ งวิชาการ ต้ องการเขียนเอกสารเพือ่ ใช้ ประกอบการ
สอน)
 มีใครเขียนเรื่ องทานองเดียวกันบ้ าง

ก้ าวต่ อไป
สารวจตาราทีม่ ีอยู่ท้งั ไทยและต่ างประเทศ
 กาหนด “เรื่ อง” หรื อ “ขอบเขตของเรื่ อง” ที่ต้องการค้ นหา
 ถ้ าเหมือนกัน “เนือ
้ ใน” จะต่ างจากสิ่ งทีม่ ีอยู่อย่ างไร
 เขียนไม่ ได้ คิดไม่ ออก เป็ นผลจากการอ่ านไม่ พอ ยังไม่ ตกผลึก
 Primary source ได้ แก่ ตารา บทความวิชาการ บทความวิจย
ั
 Secondary source ได้ แก่ Systematic reviews, Meta analyses,
Clinical guidelines or protocols

หลังจากปักธงได้ เริ่มค้ นคว้ าเพิม่ เติม
ก่อนทา outline
Reference
Harvard, L. (2007). How to conduct an effective and valid
literature search. Nursing Times; 103: 45, 32-33.
Extend version available at
http://www.nursingtimes.net/nursing-practice-clinicalresearch/how-to-conduct-an-effective-and-valid-literaturesearch/217252.article
1. Creating a well focus question
Clear idea of what you are researching will
keep you on track with your search
“appropriate keywords and limitations for
your topic”
When forming your question,
Make sure you are specific about your
research topic. Things to consider are:
 The type of patient or population interest;
 The condition or situation you are
researching;
 The type of intervention or nursing
procedure you are investigate.
Things to consider to determine
limitations to your search



How many years you want to go back
in the literature-> more manageable
or clinically up to date for key
information;
Language : English or Thai;
Geographical specify: UK, EU or
international literature
2. Sources of information


Book can be a good start on a topic, giving you a
specific information. Generally, up to date means
published within the last five year especially for
treatments or drug. You can find books in
healthcare library.
Journals are one of the best sources of information
for current and specific. Additionally, most of the
important and ground-breaking research is
published in journals. Journal are best found using
citation database.
You need to be aware of the differences
of many type of articles
Research articles, including systematic reviews, are
the best source of evidence;
 Review articles give a summary of research or
letters to the editor or editorials;
 Case studies are a type of research that focuses on
one person or situation, as opposed to a group of
studies.
“It is important to look for research in peer-reviewed
journals.” This ensures that the articles have had
some quality control.

2. Sources of information (continued)
Internet sources are an invaluable source of evidence.
 A lot of research and statistics are published on the
internet, especially those sponsored by government
policy, academic and non-for-profit agencies.
 Useful information, such as clinical guidance and
government policy, is available in full or free to
download.
 Be extra careful in evaluating sites. There are good
web portals.
http://www.intute.ac.uk/
http://scholar.google.co.th/
รายงานสุ ขภาพคนไทย
2554
http://www.hiso.or.th/hiso5/report/report2011T.php
สกว http://www.trf.or.th/
http://www.tnc.or.th/e-journal/e-journal-list.html
บทคัดย่ อ + Full text
http://nu.kku.ac.th/nu/index.php?option=com_content
&view=category&layout=blog&id=30
http://www.tnaph.org/images/BookNurseJournal/nursing_j
ournal_jan_june54.pdf
http://www.thaicvtnurse.org/
บทคัดย่อ
http://advisor.anamai.moph.go.th/book_list.
html
ไwww.medscape.com
www.nursingcenter.com
www.nurscing center.com
3. Creating a search strategy




What database: Science direct, CINAHL, Mosby’s
Nursing consult
Key words and phrases – it is best to think
around a topic as much as possible to identify
useful terms.
Truncate (*) finding the base of a words that
begin with that base.
Nurs* = nursing, nurses, nursing, nursery.
Putting terms together “AND, OR, NOT”
handwash* NOT alcohol gel
Key points




A well-designed literature search will include a research
question that will provide keywords and phrases to begin
creating a search strategy;
Your search strategy will include keywords and synonyms,
along with any truncation. You will also apply limits to your
search, such as language or publication years.
There are many resources that you can use to search for
information, including print or electronic resources. All
literature that you relevance to your search.
Librarians at local public, academic and health libraries can
be valuable source of information and support during your
literature search. They can advise you on resources to
search and which databases, journals and books you have
access to.
ต้ องการเขียนเรื่อง
“การดูแลผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับ chemotherapy ที่บ้าน”
เข้ าไปที่ CINAHL
1. พิมพ์ ‘cancer’ -55,055 hits – มากเกินไป อ่ านไม่ ไหว
2. พิมพ์ ‘discharge’ - 15,896 hits;
3. Combine ‘cancer and discharge’ - 414 combined,
still too many to scan;
4. Type in ‘district nurse’ - 375 hits;
5. รวม “cancer and discharge” กับ “district nurse” limit เฉพาะ
ภาษาอังกฤษ, limit 2001-2007. Two articles which are:


Luker, K.A. et al (2003) The role of district nursing: perspectives of
cancer patients and their careers before and after hospital
discharge.[Journal Article, Research, Tables/Charts]European Journal
of Cancer Care; 12: 4, 308-16. (38 ref)
Wilson, K. et al (2002) Patient and cancer needs following a cancerrelated hospital admission: the importance of referral to the district
nursing service.[Journal Article, Forms, Research]Journal of
Advanced Nursing; 38: 3, 245-53. (31 ref).
6. You can scan the abstract briefly and then save the
search or e-mail it to yourself to find the articles again.
 7. You could also download the article in PDF format if the
full text is available. This enables you to read it again as it
was originally shown on the screen.

Fitzpatrick, J., (2007). Finding the research for evidence-based practice - PART
ONE - The development of EBP. Nursing times vol 103 (17) pp 32-33
http://www.thaicyberu.go.th/
Acrobat reader 10
การละเมิดลิขสิ ทธิ์ตามกฏหมาย 2 ประเด็น
1. การทาซ้า หมายถึง การคัดลอกไม่ ว่าด้วยวิธีใดๆ เลียนแบบ ทา
สาเนา ทาแม่ พมิ พ์ บันทึกเสี ยง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสี ยงและภาพ
จากต้ นฉบับ จากสาเนา หรือจากการโฆษณา ในส่ วนอันเป็ น
สาระสาคัญ ทั้งนีไ้ ม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วน สาหรับในส่ วนที่เกีย่ วกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ หมายถึง คัดลอก หรือทาสาเนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จากสื่ อบันทึกใด ไม่ ว่าด้ วยวิธีใดๆ ในส่ วนอันเป็ น
สาระสาคัญ โดยไม่ มีลกั ษณะเป็ นการจัดทางานขึน้ ใหม่ ทั้งนีไ้ ม่ ว่า
ทั้งหมด หรือบางส่ วน (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522… : 65)
การละเมิดลิขสิ ทธิ์ตามกฏหมาย 2 ประเด็น
2. การดัดแปลง หมายถึง ทาซ้าโดยเปลีย่ นรูปใหม่
ปรับปรุงแก้ ไขเพิม่ เติม หรือจาลองงานต้ นฉบับในส่ วนอัน
เป็ นสาระสาคัญโดยไม่ มีลกั ษณะเป็ นการจัดทางานขึน้ ใหม่
ทั้งนี้ ไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วน (พระราชบัญญัติ
สิ ทธิบัตร พ.ศ. 2522… : 65)
สิ่ งที่ไม่ พงึ ประสงค์ จากประสบการณ์ ที่พบ
 การโจรกรรมทางวรรณกรรม / การขโมยคัดลอกงานของ
ผู้อนื่ (Plagiarism)
การกระทาใดที่เข้ าข่ ายบ้ าง
ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติ Plagiarism ไว้ ว่า โจรกรรมทาง
วรรณกรรม หรือ การลอกเลียนวรรณกรรม ความหมายของคานีค้ อื
การนาผลงาน ความคิด หรือคาพูดของผู้อนื่ ไปใช้ โดยไม่ ให้ เครดิต
หรือการนาความคิดและงานของผู้อนื่ มาเขียน โดยทาให้ ดูเหมือนว่ า
มาจากความคิดของตนเอง
46
Plagiarism Version ฝรั่ง






turning in someone else’s work as your own
copying words or ideas from someone else without
giving credit
failing to put a quotation in quotation marks
giving incorrect information about the source of a
quotation
changing words but copying the sentence structure of
a source without giving credit
copying so many words or ideas from a source that it
makes up the majority of your work, whether you give
credit or not (see our section on “fair use” rules)
http://www.plagiarism.org/learning_center/printable_docs.html
47
Plagiarism ภาคไทย
 ลอกงานของคนอืน
่ ที่เป็ น secondary source อยู่แล้ วลงมา
เลย พบมากโดยเฉพาะในส่ วนของการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
 ลอกเนือ
้ หามาทั้งหมด 2-3 หน้ า โดยเขียนอ้ างอิงครั้งเดียว
 ลอกเนือ
้ หามาเป็ นส่ วน ๆ แล้ วประกอบเองเล็กน้ อย
 นาตาราง ภาพ แผนภูมิ ของผู้อน
ื่ มาใช้ โดยไม่ เขียนอ้ างอิง
 แปลจากตาราภาษาอังกฤษ เป็ นไทย ทั้งหมด
ความลับไม่ มีในโลก!
48
Plagiarism เป็ นเรื่องร้ ายแรงในสั งคมนักวิชาการ
สิ่ งทีไ่ ม่ ได้ มาจากตัวเราเอง จะต้ องทาให้ ร้ ู ว่าไม่ ได้ มาจากตัวเอง
โดยบอกแหล่ งทีม่ าของข้ อมูลเสมอ โดยเฉพาะในสิ่ งต่ อไปนี้
• ความคิด ความเห็น ทฤษฎี ของผู้อนื่
• วาทะ หรือข้ อเขียนของผู้อนื่
• นาถ้ อยคาหรือข้ อเขียนของผู้อนื่ มาเขียนใหม่ หรือการสรุป
ความของผู้อนื่
• ข้ อเท็จจริง สถิติ กราฟ รู ปวาด หรือข้ อมูลทีไ่ ม่ ใช่ ข้อมูล
พืน้ ฐานทีร่ ้ ู กนั ทัว่ ไป
49
สิ่ งทีผ่ ้ ูเขียนผลงานทางวิชาการต้ องทาเพือ่ หลีกเลีย่ งการเป็ นผู้
โจรกรรมทางวรรณกรรม
สร้ างงานด้ วยมุมมองของตัวเอง
 วางเค้ าโครงเรื่ อง ในแต่ ละส่ วน
 หาเนือ
้ หาทีม่ ีอยู่มาเขียนเชื่อมโยงประสานกัน โดยใช้ สานวนตัวเอง
 เขียนแล้ วต้ องขัดเกลาหลาย ๆ ครั้ ง โดยให้ ผ้ ูอน
ื่ (เพือ่ น ผู้รู้ เนือ้ หา
อาจารย์ ) อ่ าน วิจารณ์ แก้ ไข ก่ อนส่ งไปเพือ่ รับการพิจารณาตีพมิ พ์
 การใช้ ภาพ ตาราง แผนภูมิ ต้ องอ้ างอิง/ ขออนุญาตให้ ถูกต้ องตาม
กฏหมาย

50
สิ่ งที่ไม่ พงึ ประสงค์ จากประสบการณ์ ที่พบอืน่ ๆ
ปัญหาจากการละเมิดลิขสิ ทธิ์ รู ปภาพ แผนภูมิ ข้ อมูล เครื่องมือ
 นาเครื่ องมือของผู้อน
ื่ มาใช้ โดยไม่ ได้ ขออนุญาต -> ต้ องมีเอกสาร
แสดงการได้ รับอนุญาตให้ ใช้ เครื่องมือ
 ดัดแปลงเครื่ องมือโดยไม่ ได้ รับอนุญาต/ไม่ แจ้ งเจ้ าของเครื่ องมือ

51
“It is not the strongest
of the species that
survive, nor the most
intelligent, the one
most responsive to
change”
Charles Darwin
“ To think is easy. To act is hard. But
the hardest thing in the world is to
act in accordance with your think.”
Johann Wolfgang von Boethe
(cited in Melnyk and Fineout-Overholt, 2005: 235)
ของฝากจากใจ




ึ ษาลาด ับการนาเสนอ ทาความ
การอ่านตารา ควรศก
้ หา ตาราทีม
เข้าใจเนือ
่ ก
ี ารตีพม
ิ พ์หลายครงั้ ต้อง
ติดตามเล่มทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใหม่ เพือ
่ ดูการเปลีย
่ นแปลงของ
แนวคิดทฤษฎี
การอ่านวารสาร บทความวิจ ัย ควรรวบรวมวิธก
ี ารเขียน
รายงานการวิจ ัย เครือ
่ งมือวิจ ัย การนาเสนอผลการวิจ ัย
ื่ วารสารทีต
วิธก
ี ารอภิปรายผล “ชอ
่ พ
ี ม
ิ พ์”
“บรรณานุกรม”
ั
ห ัดสงเกต
“key words” ท้ายบทค ัดย่อ เพือ
่ จะได้ใช ้
ค้น
ื่ ต ัวเอง เรือ
เชอ
่ งของเรา เราต้องอ่าน และอ่านแล้วต้องรู ้
เรือ
่ ง ให้กาล ังใจต ัวเอง และทาสมา
่ เสมอ

similar documents