pptx-fil - Rasmus-Fink

Report
Ronni
Andersens
6
Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA University College, 2012
• Ny dansk ungdomslitteratur
• Kompetencetilgangen
• Ronni Andersens 6
Temaer og tendenser
• Crossover ml. genrer (Nordkraft, Potter)
• Genremangfoldighed (Djævelens lærling)
• Ingen vej tilbage (cirkularitet vs. linearitet)
(Sirene)
• Ambivalens tematiseres (overgang til voksen)
(Golak)
• Fremmedgjorthed og usikkerhed (Ægte Brøker)
• Ung skriver til ung (Kære Dødsbog, Mit lorteliv,
Date med en engel, 6)
• Det kompetente barn – medskaber af eget liv
”Den aktuelle ungdomslitteratur bidrager med særegne
indsigter i den nutidige ungdommelige tilværelse og gør det
muligt at dvæle ved sammensatte og ambivalente
øjebliksstemninger og fastholde en åben tilgang til
identitetsdannelse, som en relativ og processuel
konstruktion. De unge protagonister befinder sig alle i et
eksistentielt vakuum og i en proces, hvor de langsomt får
mod til at opstille, diskutere og eventuelt forandre de
værdier og relationer, de er indlejret i. Samtidig har
romanerne alle forskellige tekstuelle modtager, fx i form af
en grænseoverskridende tematik, et udfordrende sprog
eller en vedkommende narrativitet, der fordrer læserens
interaktion med teksten, idet sådanne modhager kræver, at
læseren går i clinch med teksten. ”
Ayoe Quist Henkel
Hurtigskriv…
• Nedskriv jeres umiddelbare indtryk af
romanen nu! (5 min.)
• Notaterne gemmes til senere brug
Aktive værksteder
Vælg mellem:
1. Intertekstualitetsværkstedet
2. Sprogværkstedet
3. Charlieværkstedet
4. Tal- og temaværkstedet
1. Intertekstualitetsværkstedet:
Nærlæs teksten og opspor intertekstuelle referencer af alle
slags! Skriv dem på en planche.
Når brudstykker af fx Asterix, Lucky Luke og Juncker
kommer i fokus, skal I diskutere 1) hvilken betydning
referencerne har for skildringen af Charli og hans måde af
opfatte verden på, og 2) hvad det betyder for læsningen og
oplevelsen at man skal gætte sig til betydningen af de
mange citater og referencer.
Det er mange centrale steder i bogen fx . 168 hvor Charlie
ønsker sig en transmogrif… Find selv flere!
Formål: at stimulere den hermeneutiske kompetence,
herunder intertekstualitet som begreb i fiktion.
2. Sprogværkstedet
-
I skal arbejde med romanens mikroniveau herunder syntaks,
ordvalg og metaforer. Med udgangspunkt i jeres umiddelbare
indtryk, udvælger I en/flere centrale passager til nærmere analyse.
Bagefter skal I tage stilling til følgende mere overordnede
spørgsmål:
Hvorfor taler Charli som han gør?
Hvad betyder det for vores forståelse af ham, hans miljø og den tid
han befinder sig i?
Hvem er romanens implicitte læser?
Kan I identificere jer med karaktererne og miljøet? Hvorfor/hvorfor
ikke?
Formål: udvikle den sproglige bevidsthed herunder bevidstheden
om at sprog medvirker til at definere sociale grupper som fx unge.
3. Charliværkstedet
I skal arbejde med at sætte jer ind i Charlis verden. I
skal skaffe seks flyttekasser. Tegn seks centrale temaer
fra romanen som I selv vælger og begrunder. I er nødt
til at diskutere udvælgelsen i gruppen og blive enige
først.
Analyser forholdet mellem den eksplicitte og den
implicitte fortæller. (stikord: impotens/lyst, den evige
refleksion)
Formål: at arbejde med den empatiske kompetence,
samt at opnå en større forståelse af litterære
virkemidler mshp. fortælleren
4. Tal- og temaværkstedet
-
I skal arbejde med betydningen af tallet 6 og dets relation til
romanens temaer vha. perspektiveringer til andre tekster. Fokus er
på 1) Charlis fikse idé med tværsummen af alt og 2) bogens
kompositoriske princip.
Se Tomas Vinterbergs novellefilm ”Drengen der gik baglæns” og
diskuter de tematiske ligheder (tilgængelig på filmstriben.dk)
Læs uddrag af Inger Christensens digtsamling ”Alfabet” (1981)
Skriv jeres egne systemdigte el. noveller bygget over et fast
kompositorisk princip. Disse skal hænges op i klassen
Jagt enhver form for anvendelse af tallet 6 i romanen og diskuter
dem!
Formål: at stimulere den hermeneutiske kompetence og få indsigt i
romanens kompositoriske princip vha. arbejdet med tematik og
formsprog.
• Afsluttende gruppefremlæggelser:
• I fremlægger jeres produkter og fortæller om
jeres overvejelser, diskussioner og tolkninger
af bogen
• Arbejdet rundes evt. af med en lærerstyret
Stikord:
litteratursamtale
- Eksistentialisme
- Dannelsespotentiale
- Det litterære rums muligheder
Litteratur
Henkel, Ayoe Quist (2011): ”Billeder af
ungdomsliv”
Lorentzen, Rasmus Fink (2011):
”Virkelighedsflugt og masser af sex”
Begge i: Stjernebilleder 3, Ungdomslitteratur –
indføring og læsninger, bind 3, København:
Dansklærerforeningens Forlag

similar documents