دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - صندوق پژوهش و فناوری پرشین

Report
‫صندوق پژوهش وفناوری پرشین داروی البرز‬
‫نقش صندوق های پژوهش و فناوری‬
‫در تجاری سازی دانش و فناوری های نوین دارویی‬
‫و توسعه صنعت دارویی کشور‬
‫‪1‬‬
‫معرفی صندوق پژوهش و فناوری‬
‫صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی باستناد ماده ‪ 100‬قانون برنامه‬
‫سوم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن‪ ،‬مصوب‬
‫هیأت وزیران به شماره ‪/35675‬ت ‪24721‬ه و به تاریخ ‪ 1381.12.25‬و به‬
‫منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت‬
‫کمی و کیفی از فعالیت های پژوهش ی کاربردی‪ -‬توسعه ای با شخصیت‬
‫حقوقی غیردولتی توأم با استقالل مالی فعالیت می کند‪ .‬این قانون در برنامه‬
‫چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی تنفیذ گردیده و در برنامه پنجم (الیحه)‬
‫نیز بصورت کلی تداوم یافته است‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫مثلث مفهومی‬
‫تامین منابع‬
‫برقراری‬
‫ارتباط با‬
‫صاحبان‬
‫دانش فنی و‬
‫فناوری‬
‫تولید‬
‫تولید انبوه و‬
‫ورود به‬
‫بازارهای‬
‫تجاری‬
‫صندوق‬
‫پژوهش و‬
‫فناوری‬
‫تعامل فناوری‬
‫و صنعت‬
‫‪CRO‬‬
‫توسعه صنعت‬
‫و زیرساختها‬
‫‪3‬‬
‫ترکیب سهامداران صندوق‬
‫بخش‬
‫دولتی‬
‫بخش خصوص ی‬
‫ترکیب سهام داران‬
‫درصد سهام‬
‫نمایندگان‬
‫شرکت سرمایه گذاری البرز‬
‫آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری‬
‫‪50.8‬‬
‫شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز‬
‫آقای علیرضا خسروانی‬
‫‪0.01‬‬
‫شرکت داروسازی تولید دارو‬
‫آقای دکتر ناصر محمدی‬
‫‪0.01‬‬
‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‬
‫آقای دکتر اصغر عبادی فر‬
‫‪28‬‬
‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‬
‫آقای دکتر محمد رحمتی رودسری‬
‫‪17‬‬
‫‪51‬‬
‫‪49‬‬
‫‪4‬‬
‫صندوق پژوهش‪،‬‬
‫در فاز پژوهشهای آماده‬
‫تجاری سازی وارد سرمایه‬
‫گذاری شده و با تامین‬
‫صندوق‬
‫منابع مالی زمینه را‬
‫برای تولید صنعتی فراهم‬
‫می سازد‬
‫ماهیت سرمایه گذاری‬
‫پرمخاطره‬
‫توسعهیا‬
‫رشد‬
‫بلوغ‬
‫نمونه‬
‫معرفی‬
‫)‪Venture Capital (VC‬‬
‫به‬
‫اولیه‬
‫بازار‬
‫سرمایه‬
‫بانک ها و بورس‬
‫آغاز‬
‫بخش‬
‫‪5‬‬
‫صندوقهای پژوهش و‬
‫فناوری‬
‫دانشگاه ها و‬
‫واحدهای تحقیق و توسعه‬
‫صنعت‬
‫‪6‬‬
‫سرمایه گذاری سهامداران صندوق‬
‫سرمايه گذاري بانكها و وام و تسهيالت مؤسسات مالي‬
‫و اعتباري‬
‫سرمايه گذاري مراكز پژوهش ي‪ ،‬واحدهاي‬
‫تحقيق و توسعه‪ ،‬تشكلهاي صنفي و‬
‫پژوهشگران منفرد‬
‫اعتبار مصوب وزارتخانه ها‪ ،‬سازمانها‪ ،‬شركتها و‬
‫مؤسسات دولتي‪.‬‬
‫منابع مالی‬
‫صندوق‬
‫کمک بالعوض یا مشارکت دولت‬
‫صندوقهای پژوهش و‬
‫فناوری‬
‫دانشگاه ها و‬
‫واحدهای تحقیق و توسعه‬
‫صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و‬
‫شکوفایی ماده ‪ 5‬قانون برنامه پنجم‬
‫كمكها و اعانات اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير‬
‫منابع مجاز قانوني‬
‫صنعت‬
‫‪7‬‬
‫منابع درآمدی صندوق‬
‫• درآمدهای عملیاتی‬
‫– سرمایه گذاری در طرحهای تجاری سازی دانش و فناوری‬
‫• به نسبت سرمایه گذاری‬
‫– حق عاملیت پروژه های سرمایه گذاری‬
‫• ‪ 3‬درصد از سرمایه گذار (مبلغ قرارداد عاملیت) و‬
‫• ‪ 2‬درصد از محقق (مبلغ قرارداد)‬
‫– سایر عملیات درآمدی بر حسب تشخیص صاحب سرمایه‬
‫• حق نظارت بر طرحها و پروژه ها‬
‫– ‪ 3‬تا ‪ 5‬درصد مبلغ قرارداد براساس نوع نظارت‬
‫• حق مشاوره و ایجاد ارتباط بین سرمایه گذار و محقق‬
‫– ‪ 3‬تا ‪ 5‬درصد مبلغ قرارداد از سرمایه گذار‬
‫– ‪ 2‬درصد مبلغ قرارداد از محقق‬
‫• درآمدهای غیرعملیاتی‬
‫– سودبانکی (تا ‪ 21‬درصد)‬
‫‪8‬‬
‫نقش های اجرایی صندوق‬
‫تحلیل و ارزیابی طرح های پژوهش ی آماده تجاری سازی‬
‫تأمین منابع مالی مورد نیاز و ایجاد تضامین الزم‬
‫ارائه خدمات مشاوره ای فنی‪ ،‬حقوقی و مالی‬
‫برقراری ارتباط با صنعت و ایجاد زمینه های تولید صنعتی‬
‫‪10‬‬
‫الویت های صندوق در حمایت از طرح ها‬
‫طرح آماده تجاری سازی‬
‫اولویت طرح های تحت حمایت‬
‫دارای طرح کسب و کار‬
‫دارای طرح توجیهی مالی و اقتصادی‬
‫طرح های زودبازده و آماده ورود به بازار‬
‫طرحهایی که نقشه اجرایی و راه کامل دارند (قرارداد فیمابین پژوهشگر و صنعت)‬
‫‪11‬‬
‫نحوه مشارکت با دانشگاه‬
‫دانشگاه دارای ایده های دانش و منابع مالی‬
‫انعقاد تفاهم نامه‬
‫انعقاد قرارداد عاملیت‬
‫تعیین حیطه همکاری‬
‫تعیین نوع همکاری‬
‫مزایای حاصل از انعقاد قرارداد عاملیت‪:‬‬
‫‪ -1‬تجاری سازی طرح های دانشگاه‬
‫‪ -2‬بازگشت اصل سرمایه بودجه توسعه فناوری‬
‫‪ -3‬مشارکت در سود حاصل از تجاری سازی طرح های داخل دانشگاه‬
‫‪ -4‬مشارکت در تجاری سازی طرح های خارج از دانشگاه (طرح های دریافتی از سایر دانشگاه‬
‫ها یا مؤسسات دانش بنیان)‬
‫فرآیند حمایت از طرح های توسعه فن آوری‬
‫محقق‬
‫‪-----------------‬‬‫شرکت دانش بنیان‬
‫مراکز رشد‬
‫مراکز تحقیقاتی‬
‫دانشگاه‬
‫پژوهشگاه‬
‫صنعت (تحقیق و توسعه)‬
‫امضاء ‪CDA‬‬
‫بررس ی مدارک محقق و طرح‬
‫تهیه طرح کسب و کار و ‪FS‬‬
‫امضا تفاهم نامه و قراردادهای‬
‫فیمابین‬
‫محقق‬
‫صنعت‬
‫صندوق‬
‫سرمایه گذاران طرح ها‬
‫‪----------‬‬‫دانشگاه‬
‫شرکت های سرمایه گذاری‬
‫بانک ها‬
‫سهامداران‬
‫صندوق نوآوری و شکوفایی‬
‫و‬
‫صندوق توسعه ملی‬
‫سرمایه گذاران‬
‫‪13‬‬
‫روش اجرایی ارزیابی و نظارت طرح ها‬
‫روش اجرایی صندوق‬
‫استفاده از کارشناسان مالی جهت بررس ی توجیه‬
‫فنی و اقتصادی‬
‫بررس ی و ارزیابی‬
‫طرح ها‬
‫استفاده از کارشناسان آشنا به کسب و کار برای‬
‫انجام مطالعات بازار محصول‬
‫استفاده از متخصصین هر طرح جهت بررس ی‬
‫علمی طرح‬
‫استفاده از کارشناسان مالی‬
‫نظارت بر اجرایی سازی طرح ها‬
‫استفاده از کارشناسان فنی‬
‫‪15‬‬
‫شرایط قرارداد با محقق و موسسات دانش‬
‫بنیان و مراکز دانشگاهی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫واگذاری حق مالکیت تجاری محصول به سرمایه گذار بین ‪ 5‬الی ‪ 10‬درصد به مدت‬
‫تا ‪ 10‬سال‬
‫بازگرداندن اصل سرمایه تخصیص ی به سرمایه گذار در مدت سه سال بصورت‬
‫پلکانی بعد از یک سال تنفس از آغاز فروش‬
‫پرداخت ‪ 3‬تا ‪ 5‬درصد مبلغ تخصیص ی بعنوان حق نظارت در صورت واگذاری‬
‫نمایندگی به صندوق جهت نظارت بر اجرایی سازی پروژه‬
‫پرداخت ‪2‬درصد کارمزد توسط محقق به صندوق‬
‫قرارداد منعقده در دفترخانه رسمی به ثبت می رسد و قراردادهای ثبتی در دفترخانه‬
‫بعنوان اسناد الزم االجرا می باشند‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫قراردادهای عاملیت منعقده و منابع مالی دریافتی‬
‫قراردادهای عاملیت منعقده‬
‫شرکت دارویی برکت‬
‫شرکت داروسازی البرزدارو‬
‫مبلغ قراردادهای عاملیت‬
‫جمع منابع مالی‬
‫‪ 10‬میلیارد ریال‬
‫‪2‬میلیارد و ‪ 670‬میلیون ریال‬
‫‪ 12‬میلیارد و ‪ 670‬میلیون ریال‬
‫(بخش خصوص ی)‬
‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‬
‫‪ 30‬میلیارد ریال‬
‫دانشگاه علوم پزشکی تبریز‬
‫‪15‬میلیارد ریال‬
‫دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه‬
‫‪ 8‬میلیارد ریال‬
‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬
‫‪ 15‬میلیارد ریال‬
‫دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله‬
‫‪ 40‬میلیارد ریال‬
‫‪ 53‬میلیارد ریال‬
‫(بخش دولتی)‬
‫بخش دولتی‬
‫(درحال انجام)‬
‫در حال انعقاد تفاهم نامه های همکاری برای توسعه تجاری‬
‫انستیتو پاستور‪ ،‬موسسه رویان‪ ،‬مرکز ژنومیک دانشگاه علومی‬
‫ساز پزشکی شهید بهشتی و مراکز رشد دانشگاههای علوم پزشکی‬
‫تبریز‪ ،‬کرمان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬زنجان‪ ،‬شهید بهشتی و هم چنین انجمن متخصصین علوم دارویی‪ ،‬شرکت کونزال مدیکال در‬
‫آملان‪ ،‬و ‪ 5‬موسسه بین املللی در اسپانیا و ایتالیا و پارک علم و فناوری مادرید با هدف انتقال تکنولوژی و بومی سازی آن و‬
‫‪17‬‬
‫مشارکت در توسعه دانش و فناوری‬
‫مدلهای (طراحی شده) تجاری سازی پروژه ها‬
‫تولید قراردادی در یک‬
‫کارخانه داروسازی‬
‫تولید در یک کارخانه‬
‫دارو‬
‫مالکیت‬
‫تضمین حق‬
‫مدلهایسازیتشریح شده‪،‬‬
‫اصل سرمایه و‬
‫کلیه‬
‫در‬
‫(پروانه تولید به نام کارخانه دارویی)‬
‫حق امتیاز توسط محقق‬
‫خرید دانش فنی و اجرا در یک‬
‫کارخانه تولیدکننده‬
‫تجاری به نسبت سرمایه‬
‫گذاری‬
‫تضمین ر‬
‫سرمایه‬
‫متعلق به‬
‫گرفتهواز سوی سرمایه گذاران‪،‬‬
‫سرمایه و‬
‫تضمین اصل‬
‫ت سرمایه‬
‫صواصل‬
‫حق امتیاز توسط‬
‫کارخانه‬
‫تولید در کارخانه تولیدی‬
‫وابسته به محقق‬
‫تضمین اصل سرمایه و‬
‫حق امتیاز توسط محقق‬
‫گذاران می باشد‪.‬‬
‫مدلهای‬
‫تجاری سازی‬
‫حق مالکیت تجاری‬
‫مشترک بین محقق و‬
‫سرمایه گذار‬
‫حق امتیاز توسط‬
‫صندوقمشاوره و برقراری‬
‫ارتباط مستقیم سازمان‬
‫پژوهشگر و صنعت‬
‫دریافت حق مشاوره و‬
‫برقراری ارتباط از طرفین‬
‫‪18‬‬
‫طرح های در حال اجرا‬
‫عنوان طرح‬
‫طرح تولید اسپکولوم یکبارمصرف‬
‫مجری طرح‬
‫سرمایه گذار‬
‫درصد‬
‫پیشرفت‬
‫مبلغ سرمایه گذاری‬
‫(میلیون ریال)‬
‫مبلغ پرداختی‬
‫(میلیون ریال)‬
‫مهندس سالکی‬
‫دانشگاه علوم پزشکی‬
‫شهید بهشتی‬
‫‪70‬‬
‫‪6،000‬‬
‫‪4,425‬‬
‫طرح تولید پالرگونیوم‬
‫شرکت پارس گیتادارو‬
‫طرح تولید روزاکانینا‬
‫شرکت پارس گیتا دارو‬
‫صندوق و سرمایه گذاری‬
‫البرز‬
‫صندوق و سرمایه گذاری‬
‫البرز‬
‫‪100‬‬
‫‪5،000‬‬
‫‪3,750‬‬
‫‪40‬‬
‫طرح سامانه‬
‫دانش گستر برکت‬
‫دکتر عالءالدینی‬
‫شرکت دارویی برکت‬
‫‪50‬‬
‫‪3،100‬‬
‫‪1،630‬‬
‫خرید سایت ایرانمدکس‬
‫دکتر عالء الدینی‬
‫شرکت دارویی برکت‬
‫‪65‬‬
‫‪4،900‬‬
‫‪2,450‬‬
‫مشاور‬
‫شرکت دارویی برکت‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫دکتر احمدی آشتیانی‬
‫شرکت دارویی برکت‬
‫‪100‬‬
‫‪320‬‬
‫‪320‬‬
‫راه اندازی فروشگاه مجازی‬
‫چاپ کتاب تاریخچه داروسازی ایران‬
‫‪19‬‬
‫طرح های در دست بررس ی‬
‫عنوان طرح‬
‫مجری طرح‬
‫معرف‬
‫محل اجرای طرح‬
‫مبلغ‬
‫سرمایه گذاری‬
‫(میلیارد لایر)‬
‫طرح تولید یدات پتاسیم‬
‫آقای دکتر عزیزی‬
‫معاونت تحقیقات و فناوری‬
‫دانشگاه علوم پزشکی شهید‬
‫بهشتی‬
‫مرکز تحقیقات بیماریهای‬
‫متابولیسم و غدد درون ریز‬
‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‬
‫‪5‬‬
‫طرح تولید کیتهای‬
‫آزمایشگاهی و آنتی سرمها‬
‫آقای دکتر مصطفایی‬
‫معاونت تحقیقات و فناوری‬
‫دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه‬
‫دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه‬
‫‪16‬‬
‫طرح تولید داروی اپرپیتنت‬
‫شرکت ایران دارو‬
‫شرکت ایران دارو‬
‫تهران – شرکت ایران دارو‬
‫‪7‬‬
‫آقای دکتر سبزواری‬
‫دکتر دیناروند‬
‫نانوفناوران دارویی الوند‬
‫‪40‬‬
‫شرکت داروسازی‬
‫البرزدارو‬
‫شرکت البرزدارو‬
‫قزوین و تهران‬
‫‪20‬‬
‫‪ 31‬طرح بیوتکنولوژی‬
‫موسسات دانش بنیان و‬
‫مراکز تحقیقاتی‬
‫معاونت تحقیقات و فناوری‬
‫وزارت بهداشت و درمان‬
‫مراکز رشد و مراکز دانشگاهی‬
‫‪360‬‬
‫‪ 10‬طرح ماده اولیه دارویی‬
‫مرکز رشد و مراکز‬
‫تحقیقاتی تبریز‬
‫معاونت تحقیقات و فناوری‬
‫دانشگاه علوم پزشکی تبریز‬
‫تبریز‬
‫‪15‬‬
‫طرح تولید دو فرآورده ضد‬
‫سرطان نانوتکنولوژی‬
‫طرح تولید دو فرآورده‬
‫ضد سرطان‬
‫‪20‬‬
‫اهم اقدامات انجام شده‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تهيه و تدوين آئین نامه هاي‪:‬‬
‫– ارائه تسهيالت‪ ،‬مشاركت‪ ،‬سرمايه گذاري و خدمات‬
‫– تجاري سازي ايده هاي پژوهش ي‬
‫– مشاركت مدني‬
‫– نظارت بر طرح ها‬
‫مراكز‬
‫– صدور ضمانت نامه‬
‫تعداد مراكز دانشگاهي‬
‫– مالي و معامالتي داخلي‬
‫تعداد محققین و اساتيد‬
‫– خدمات مشاوره ای‬
‫تهيه و تدوين فرم هاي الزم براي ثبت طرح ها و سياستهاي پذيرش طرح ها‬
‫تهيه و تدوين چك ليست ارزيابي طرح پژوهش ي‬
‫طراحی فرایند ارزیابی و تصویب طرحها‬
‫تشکیل بانک اطالعاتی پژوهشگران و موسسات پژوهش ی عرصه دارویی‬
‫تعداد‬
‫‪9‬‬
‫‪316‬‬
‫‪21‬‬
‫طرح های استراتژیک آینده صندوق (شبکه سازی)‬
‫ترکیب قدیمی‬
‫سهامداران جدید‬
‫ترکیب سهام داران جدید‬
‫درصد سهام‬
‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‬
‫‪30‬‬
‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‬
‫‪17‬‬
‫شرکت سرمایه گذاری البرز‬
‫‪50.8‬‬
‫شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز‬
‫‪0.01‬‬
‫شرکت داروسازی تولید دارو‬
‫‪0.01‬‬
‫دانشگاه علوم پزشکی تبریز‬
‫‪2‬‬
‫دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا (عج)‬
‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬
‫دانشگاه علوم پزشکی شیراز‬
‫دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه‬
‫دانشگاه علوم پزشکی کرمان‬
‫دانشگاه علوم پزشکی زنجان‬
‫دانشگاه علوم پزشکی همدان‬
‫‪22‬‬
‫همکاری متقابل با بانک دی و تفاهم نامه همکاری‬
‫•‬
‫•‬
‫مشارکت بانک در سرمایه گذاری های مشترک پروژه های حوزه فناوری های نوین و پیشرفته دارویی و تجهیزات پزشکی‬
‫ارائه تسهیالت الزم به فناوران و محققین حقیقی و حقوقی معرفی شده از طرف صندوق جهت پروژه های مورد تأئید صندوق و با‬
‫نرخ های حداقل ترجیحی و با تضمین صندوق‬
‫ارائه خط اعتباری به دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی همکار با صندوق جهت انجام و عقد قرارداد پروژه های دارای توجیه‬
‫اقتصادی صندوق (مشابه بانک توسعه صادرات)‬
‫تأمین سرمایه در گردش برای موسسات دانش بینان با پروژه های در دست اقدام صندوق و با تضمین صندوق‬
‫ارائه تسهیالت عمومی از قبیل قرض الحسنه‪ ،‬درمان‪ ،‬جاعله‪ ،‬خودرو‪ ،‬مسکن‪ ،‬فروش اقساطی و غیره به پرسنل‪ ،‬فناوران‪،‬‬
‫محققین و اساتید وابسته به صندوق با معرفی صندوق‬
‫•‬
‫درگاه الکترونیکی برای پرداخت الکترونیکی برای مشتریان‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪23‬‬
‫مذاکره با بانک ملت – بخش معاونت سرمایه گذاری – دپارتمان‬
‫سالمت و دارو‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫بررس ی و تحلیل شرایط بازار دارویی‬
‫بررس ی مدلهای همکاری متقابل برای توسعه فناوریهای دارویی بویژه با فناوری های پیشرفته‬
‫مدل سازی ایجاد صندوق مشترک سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران‬
‫مدل سازی همکاری متقابل‬
‫– صندوق پژوهش و فناوری و تیم تخصص ی برای ارزیابی های فنی طرحهای استراتژیک‬
‫– بانک ملت برای ارزیابی مالی و اقتصادی طرحها‬
‫‪24‬‬
‫درخواست از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)‬
‫• تشکیل کمیته ارزیابی طرحهای زیر مجموعه یا قابل اجرا در شرکتهای تابعه‬
‫• تمرکز بودجه های تحقیقاتی و توسعه فناوری شرکت دارویی برکت در‬
‫صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز‬
‫• حمایت از طرح های توسعه فناوری معرفی شده از سوی صندوق‬
‫‪25‬‬
‫مزایا و منافع حاصله‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تشکیل صندوق توسعه تحقیقات از طریق بازگشت اصل سرمایه و سودحاصله از‬
‫محل حق امتیاز‬
‫هدایت طرحهای استراتژیک تحقیق و توسعه و با قابلیت تجاری سازی و ورود به بازار‬
‫امکان فروش دانش فنی و فناوری تولید به سایر شرکتها و کشورها‬
‫ورود هولدینگ دارویی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به عرضه کنندگان‬
‫دانش فنی و فناوری تولید در منطقه‬
‫گسترش تعامل کارآمد و اثربخش با شرکتها و موسسات دانش بنیان‬
‫ایجاد مزیت رقابتی برای توسعه سبد محصوالت جدید شرکتهای زیرمجموعه‬
‫‪26‬‬
‫با تشکر از توجه ش‬
‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان احمد قصیر‪ ،‬خيابان پنجم‪ ،‬پالك ‪.11‬‬
‫كد پستي‪ .1513718111 :‬تلفن تماس‪ 88480135 :‬نمابر‪88480160 :‬‬
‫‪ www.pdartf.com‬آدرس الكترونيكي‪[email protected] :‬‬
‫سايت اينترنتي‪:‬‬
‫‪27‬‬

similar documents