2013-2016 beleidsplan powerpoint

Report
Pastoraal beleidsplan


September 2013 tot september 2016
•
•
•
•
Welkomstwoord
Toelichting pastoraal beleid door pastoresteam
Toelichting parochiebestuur over organisatie en
middelen
Toelichting locatieraad en pastoraatgroep op de
uitwerking van het pastoraal beleid in onze
geloofsgemeenschap
PAUZE
•
•
werkgroepen en vrijwilligers
Vragenrondje
Afsluiting
- Team, bestuur, locatieraden en pastoraatgroepen:
evaluatie vorige beleidsplan
- Team:
concept-beleidsplan samengesteld
met begeleiding van Henk Brussel
- Bestuur: parochiemonitor/sterkte-zwakte
analyse/inventarisatie
werkgroepen
- Team, bestuur, locatieraden en pastoraatgroepen:
concept besproken en over gediscussierd
- Parochianen: bespreken van het concept-beleidsplan
Tijdens de evaluatie hebben we gezien:







Krimp deelname pastoraal programma / Vergrijzing
Minder vrijwilligers
Beleid bisdom: eucharistisch centrum
H.Marcellinusparochie: nog meer tot ontwikkeling komen
Bestaande programma gecontinueerd
Aan vernieuwing niet toegekomen
Nabije toekomst: regionale samenwerking van pastores
Genoeg om ons pastoraal beleid te hernemen
Centrale vraag: waar staan we voor?

Kortste formulering van de missie is de parochienaam:
H.Marcellinus
o Bij fusie: eerder belofte dan realiteit, het mag groeien

Marcellinus: pelgrim, prediker, doorzetter
o Ging ongebaande wegen, vergt lef

Jezus: prediker, leraar, weldoener
o Speciaal oog voor de kwetsbare mens

Twentse volksaard: nuchter, platteland, behoudend,
hulpvaardig
o Goastok, noaberschap
Al deze elementen bij elkaar vormen onze missie:
Met Marcellinus willen wij treden in het
voetspoor van Jezus en beloven wij elkaar:
…in vertrouwen op weg te gaan…

´mensen van de weg´ te zijn: d.w.z. God eren, goed doen ….
Beleidsplan: antwoord zoeken bij de volgende vragen:
1.
- Hoe gaan we om met de krimp?
- Hoe creëren we ruimte voor vernieuwing?
2.
- Wat doen de pastores?
- Wat doen de vrijwilligers?
En ook: waar in de organisatie gebeurt het?
Een onderscheid aanbrengen tussen
kerntaken, nabijheid en ondernemerschap
1.
Kerntaken: traditioneel pastoraat (taken die de
parochie minimaal moet behartigen)

Inhoud:
o Eucharistie- en WoCo-vieringen
o Sacramenten catechese en bediening
o Uitvaarten
o Individueel pastoraat
o Noodhulp
Taak: pastoraal team, ondersteund door
vrijwilligers
 Plaats van handeling: geloofsgemeenschap,
parochie

2.
Nabijheid: eigen programma geloofsgemeenschap
 Inhoud: accent ligt op zorg en ontmoeting
o Bezoekwerk
o Inloop en ontmoetingsactiviteiten
o Geloofsgroepen (rondom de Schrift, Geloven Nu etc.)
o Uitvaarten
o Andersoortige vieringen
o kinder- en jongerenwerk


Taak: pastoraatsgroep en vrijwilligers
ondersteund door pastoraal team
Plaats van handeling: lokale geloofsgemeenschap
3.
Ondernemerschap: nieuwe initiatieven ontwikkelen
Inhoud: nader te bepalen op basis van
ingebrachte initiatieven waarvoor budget
vrijgesteld kan worden
Vorm: projecten
 Taak: pastoraal team en/of geloofsgemeenschappen in samenwerking met
bondgenoten
 Plaats van handeling: parochie of lokaal

Centrale vraag: waar gaan we voor?
Uitgangssituatie
 Verschillende onderzoeken (o.a. parochiemonitor)
o Geloofsgemeenschappen zijn klassiek-liturgisch
o Sterk naar binnen gericht

Algehele trend: krimp en vergrijzing zet door
o Vitaliteit onder druk in elke gemeenschap

Het bestaande gecontinueerd
o Geen ruimte voor vernieuwing
Waar gaan we voor?
1.
Toekomstperspectief dichtbij (tot 1 januari 2015)
Uitkomsten onderzoeken geven aan dat:
 Uiterste poging om eigen kracht te organiseren
 Actueel: ontwikkelen plannen van aanpak
 Nu: onduidelijk wat resultaat zal zijn
 Toekomst: eigen kracht vooral gericht op lokale nabijheid
Het pastoresteam:
 Continueert zoveel mogelijk de weekendliturgie
 Stimuleert vergaande samenwerking bij de sacramenten
 Zet stap op terrein van vernieuwing
2.
Toekomstperspectief verder weg (vanaf 1 januari 2015)
Het pastoresteam wil gaandeweg het pastoraal
programma anders inrichten en aanbieden:
 Handhaven lokale geloofsgemeenschappen
 Inrichten van twee clusters
 Erkennen verschil in vitaliteit gemeenschappen
 Ontstaan van ander type gemeenschappen
 Uitgangspunt pastorale drieslag
1.
Gefaseerd concentreren van het kernprogramma:
o Eucharistie en woco-vieringen
o Sacramentencatechese en bediening
o Uitvaarten
o Individueel pastoraat
o Noodhulp (in samenwerking met PCI)
2.
Twee clusters:
 Cluster Rijssen, Nijverdal en Hellendoorn
 Cluster Wierden, Enter, Bornerbroek en Vroomshoop
3.
Het verzelfstandigen van een programma van nabijheid.
o Pastores begeleiden gemeenschappen met het
ontwikkelen van eigen pastoraal jaarplan
o Start met ingang van januari 2014
o Vertrekpunt: bestaande activiteiten op terrein van
zorg, ontmoeting en geloofscommunicatie
4.
Het vernieuwen van het pastoraat naar vorm en inhoud
met het oog op nieuwe deelnemers:
o Project ‘Hoe ontmoet ik God’
o Project ‘Meditatieve wandeltocht’
o Project ‘Anders vieren’
o Project ‘Marcellinus’
o Plus: initiatieven van geloofsgemeenschappen

Eerste fase tot 1 januari 2015: geloofs- gemeenschappen zitten
in een verbetertraject en maken start programma nabijheid.

Tweede fase vanaf januari 2015:
De kwetsbare gemeenschappen haken steeds meer aan voor het
kernprogramma bij hun clusterlocatie

Derde fase vanaf najaar 2015 onderzoek en begeleiding van
kwetsbare gemeenschappen. Verdere concentratie.

Vierde fase vanaf 1 jan 2016: voltooiing drieslag
Taakvelden Parochie Bestuur:
-
Het waken over de identiteit van de parochie
-
Het bewaren van de eenheid tussen de gemeenschappen
die deel uitmaken van de parochie
-
Het scheppen van voorwaarden voor de realisatie van het
pastoraal beleidsplan
Samenstelling en portefeuilles:
- Voorzitter: pastoor Scheve
- Vice voorzitter: Jos Nijland
- secretaris: Wim Bots
- Penningmeester: Elina vd Wel
- Personeel en organisatie: Ton Loman
- Communicatie en website: vacature
- Bouwzaken: Hans Boenders
- Vrijwilligersbeleid: vacature
- Bestuurslid: Cees Smale
- Notuliste: Anne Verver
Plan:
- Drie aandachtsvelden (beleidsplan) worden verdeeld onder
bestuursleden
- Iedere geloofsgemeenschap krijgt een bestuurlijk
aanspreekpunt
Eén beleid voor:
- Parochiesecretariaat
- Centrale ledenadministratie
- Media- en communicatiebeleid
- Vrijwilligersbeleid
- Gebouwenbeleid
- Financieel beleid
Tot 2015: geen kerksluitingen
Kerksluiting aan de orde als:
- Er geen vitale geloofsgemeenschap meer is
- Er onvoldoende financiële middelen zijn voor
instandhouding, beheer en onderhoud
Eerste verantwoordelijkheid kerksluiting ligt
bij de lokale geloofsgemeenschap
Begroting 2013 sluit met een neutraal resultaat,
echter geen bedrag opgenomen voor (groot) onderhoud
>>> Standpunt PB: pas op de plaats mbt investeringen
voor (groot) onderhoud: hoogstnoodzakelijke uitgaven
voor onderhoud is mogelijk. Wel vooraf overleg met PB
Toerusting vrijwilligers voor nabijheid:
PB maakt financiële ruimte vrij voor de toerusting van
vrijwilligers
>>> Dien bij PB voorstellen in en PB beoordeelt deze
Verbeterpunten:
Punt van zorg:
Punt van zorg:
Punt van zorg:
financiën
leeftijd vrijwilligers
jongeren
DUS:
OOK AAN HET WERK!
2011
LASTEN
onroerend goed
persoonskosten
erediensten
pastoraal
afdrachten
beheer
21.000
88.000
19.000
17.000
24.000
9.000
178.000
BATEN
kerkbijdragen
collectes etc.
bezit & belegging
119.000
46.000
8.000
__
173.000
2012
LASTEN
onroerend goed
persoonskosten
erediensten
pastoraal
afdrachten
beheer
20.000
87.000
17.000
15.000
21.000
7.000
167.000
BATEN
kerkbijdragen
collectes etc.
bezit & belegging
114.000
52.000
14.000
.
180.000

IN HET VOETSPOOR VAN JEZUS

Catechese
Ons geloof doorgeven, het verhaal blijven vertellen
We laten onze kinderen dopen, en dan?
Onze kinderen doen de H. Communie, en dan ?
Onze kinderen worden gevormd, en dan ?
Wat willen ouders, kinderen en kleinkinderen ?

IN HET VOETSPOOR VAN JEZUS
Liturgie
Luisteren naar Gods woord en het voorbeeld van Jezus zien.
We vieren onze levensmomenten. Wat raakt ons nog meer ?
Vele vormen aangereikt, weinig deelname.
Wat willen we vieren ? Hoe willen we vieren ?

IN HET VOETSPOOR VAN JEZUS
Diaconie
De daad bij het woord voegen
Nabij zijn in eigen gemeenschap, lokaal en wereldwijd.
Zijn ook jongeren bereid dit werk voort te zetten ?

IN HET VOETSPOOR VAN JEZUS
Gemeenschapsopbouw
Ogen en oren open houden voor signalen, ook van buiten
onze St. Jan
Goede communicatie
Staan we open en zijn we bereikbaar ? Laten we ons zien ?
En tips !

Dinsdag 19 november 19.30 uur

Rapportage van de “opbrengst”

Plannen voor de toekomst

similar documents