hoe wordt een wet gemaakt

Report
Het bestuur van
België
Wereldoriëntatie les 3
Federale staat – hoe wordt een wet gemaakt –
parlementaire democratie
Even opfrissen
• Zorg dat je per …. personen gaat staan. Het aantal personen is evenveel
als dat er gemeenschappen zijn in België.
• Probeer met je bekomen groepje te noteren wat de reden is van de
indeling in gemeenschappen.
• Het bestuur van de gemeenschappen beslist over 4 dingen. Welke
waren die dingen ook al weer?
• Kies uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
Economie
Huisvesting
Onderwijs
Cultuur
Leefmilieu
Gezondheidszorg
Openbare werken
Kinderbijslag
• Waarvoor is België weer ingedeeld in gewesten?
België is een federale staat
• Bij het bestuur van België staat de federale staat bovenaan.
FEDERALE STAAT
FEDERAAL parlement
FEDERALE regering of overheid
Beslist over:
maakt wetten voor ALLE Belgen
1. Defensie vb. leger
2. Openbare orde vb. politie
3. Justitie vb. organisatie rechtbanken en
gerechtshoven
4. Buitenlandse zaken vb.
ontwikkelingssamenwerking, handel
5. Sociale zekerheid vb.
werkloosheidsuitkering, pensioen (geen
kinderbijslag meer)
Begrepen? Even oefenen!
• Schrijf bij elke foto over welk ‘werkterrein’ (defensie, cultuur,
onderwijs, openbare orde, sociale zekerheid, …) het gaat en
wie ervoor bevoegd (gemeenschap, gewest, federale
regering).
• Cultuur geregeld door gemeenschappen
• Openbare werken geregeld door gewesten
• Gezin geregeld door gemeenschappen
• Defensie geregeld door federale overheid
• Openbare orde geregeld door federale overheid
• Onderwijs geregeld door gemeenschappen
Het federaal parlement
Het federaal parlement
Federaal parlement
De Kamer van
Volksvertegenwoordigers
De Senaat
Telt 150 volksvertegenwoordigers
(Vlamingen, Walen en Duitstaligen)
Taak:
• controleren federale regering
(toepassing wetten, besteden
belastingen)
• Stemmen over nieuwe wetten
(goed- of afkeuring)
Telt 50 senatoren
Taak:
• Zoeken oplossingen bij problemen
tussen federaal parlement en
andere parlementen
• Denken na, praten, stemmen over
wetsvoorstellen van de Kamer
Nota
Om hun werk goed te kunnen doen, hebben de
volksvertegenwoordigers en de senatoren
………commissie………………………(= werkgroepen) opgericht.
Daarin praten ze over bepaalde onderwerpen en over
voorstellen voor nieuwe wetten.
Er zijn ook onderzoekscommissies Zij proberen uit te zoeken
waar ergens iets is misgelopen. Waarom Sabena failliet gegaan
is, bijvoorbeeld. Of hoe het mogelijk was dat Marc Dutroux
kinderen kon ontvoeren.
Kort samengevat
• België heeft 6 regeringen met 6 bijbehorende parlementen:
1. De federale regering.
2. De Vlaamse regering (een samenvoeging van de regering
van de Vlaamse Gemeenschap en de regering van het
Vlaams Gewest).
3. De Waalse Gewestregering.
4. De Brussels Hoofdstedelijk Gewestregering.
5. De Franstalige Gemeenschapsregering.
6. De Duitstalige Gemeenschapsregering
Kort samengevat
Vlaams parlement
Franse
gemeenschapsraad
Raad van de Duitstalige
gemeenschap
Federaal parlement
(Kamer en Senaat)
Brussels
hoofdstedelijke raad
Waalse gewestraad
Hoe wordt een wet gemaakt?
• Een parlementslid dient een wetvoorstel in.
Hoe wordt een wet gemaakt?
• Een wetsontwerp (= wettekst ) wordt aan de Kamer
voorgelegd
Hoe wordt een wet gemaakt?
• Er volgt een discussie of debat in de Kamer
Hoe wordt een wet gemaakt?
• De wettekst wordt eventueel nog wat aangepast
Hoe wordt een wet gemaakt?
• De senaat geeft raad en stemt soms mee
Hoe wordt een wet gemaakt?
• Stemming:
• Meerderheid ja? Wet wordt aangenomen
• Meerderheid neen? Wet wordt afgevoerd of gaat terug naar
de Kamer om eventueel nog te laten aanpassen
• Meerderheid = de helft + 1
Hoe wordt een wet gemaakt?
• De wet wordt ondertekend door de koning en daarna
uitgevoerd door de uitvoerende macht (= de regering)
Een parlementaire democratie
• België is een parlementaire democratie. Even wat meer uitleg
hierover…
• In een democratie ligt de macht in handen van het
…volk…………., d.w.z. dat het volk beslist wat er gebeurt. Maar
omdat men niet over elk onderwerp of voorstel de mening
van alle Belgen (en dat zijn er meer dan 10 miljoen!) kan
vragen, worden er verkiezingen georganiseerd.
• Op die dag kiezen de mensen ‘afgevaardigden’ die hen in een
parlement zullen vertegenwoordigen. De bevolking beslist wie
het land bestuurt. Zo kunnen ze dan toch hun zegje doen.
Hoe vaak?
Om de …
Volgende
verkiezingen
Gemeentelijke verkiezingen (gemeenteraad)
6 jaar
2018
Provinciale verkiezingen (provincieraad)
6 jaar
2018
Vlaamse verkiezingen (Vlaamse parlement)
5 jaar
2014
Federale verkiezingen (federale parlement)
4 jaar
2014
Europese verkiezingen (Europese parlement)
5 jaar
2014
In België zijn er heel wat verkiezingen!
Wist je dat
• er in België opkomstplicht/stemplicht/stemrecht is? Dit
betekent dat alle Belgen vanaf 18 jaar verplicht zijn zich aan te
melden, maar ze kunnen blanco of ongeldig stemmen als ze
dat willen. Wie zich niet aanmeldt, riskeert een fikse boete.
• in sommige landen de macht niet verdeeld wordt, maar in
handen ligt van één persoon, nl. een dictator?
• Er is niemand die hem mag tegenspreken of controleren.
• Deze bestuursvorm noemt men een
…………dictatuur….………..…
Verwerking
• Oefen even mee, klik op het prentje:
Zelf aan de slag!
• Werkbundel
• Klaar?
• Klasblog => oefeningen op bestuur België

similar documents