Upravljanje kvalitetom

Report
UPRAVLJANJE KVALITETOM
20.03.2013.
ZNAČAJ KVALITETA ZA TRŽIŠNU POZICIJU

Kvalitet poslovanja podrazumeva menadžerski
pristup.
Tri dimenzije kvaliteta:
1. Tržišna
2. Poslovna
3. Društvena
Tri aspekta kvaliteta:
1. Marketinški
2. Poslovni
3. Društveni
ASPEKTI KVALITETA
ULOGA MENADŽEMTA U UPRAVLJANJU
KVALITETOM

Top menadžment- izvršno rukovodstvo- opredeljenje ka kvalitetu.
Ko je predvodnik- lider?









Veliki lideri uživaju u dvosmislenosti
Veliki lideri vole prazan papir
Veliki lideri su sigurni u sebe
Veliki lideri vole da imaju što više opcija
Veliki lideri su spremni da se suoče sa činjenicama
Veliki lideri se ne plaše upoređivanja rezultata
Veliki lideri veruju u sebe
Veliki lideri su duboki mislioci
Veliki lideri su surovo iskreni prema sebi
KJOTO DEKLARACIJA
Predlozi za povećanje produktivnosti:
1. Briga o ljudskim resursima
2. Saradnja rukovodstva sa zaposlenima
3. Međusobno razumevanje
4. Globalna saradnja
5. Rad za bolju budućnost
Prema Drakeru – organizacija zasnovana na
znanju zahteva da svako preuzme odgovornost za
zadata ostvarenja , da razmisli o svom doprinosu.
KOLIKO JE VAŽNA DRUŠTVENA
ODGOVORNOST?

Obaveza preduzeća da smanji negativan, a poveća pozitivan
uticaj na društvo.
Koncepti društvenog marletinga:
 Blagostanje celokupnog društva
 Zadovoljenje potreba potrošača
 Ostvarenje profita preduzeća
„Ako me pitate u šta treba više ulagati, reći ću vam definitivno u
korporativnu društvenu odgovornost“, ističe Stavros Joanu direktor Eurobank
EFG štedionice.
„Ljudi su umorni od reklama koje su nekada potpuno neiskrene.
Bombardovani su reklamama sa svih strana, a sa društvenom odgovornošću
se ulaže u obrazovanje i kulturu i zajednica to uviđa“,
dodaje
Miodrag
Stojadinović
menadžer
Filip
Morisa.
DRUŠTVENA ODOGOVORNOST- KNJAZ
MILOŠ
Na spisku institucija kojima je kompanija „Knjaz Miloš“
pomogla nalaze se i:
 Dečiji dom „Mladost“ iz Kragujevca
 Dom za decu i omladinu ometenu u mentalnom
razvoju u Sremčici
 Školu sa domom za decu sa oštećenim sluhom iz
Kragujevca
 Dom
za
decu
i
omladinu
ometenu
u
razvoju „Veternik“
 Ustanova za decu i omladinu SOS Dečije selo „Dr
Milorad Pavlović“ iz Sremske Kamenice
 Dom za decu i omladinu „Duško Radović“ iz Niša
 Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju iz Kulina
KNJAZ MILOŠ- DRUŠTVENA ODGOVORNOST
U okviru projekta „Aqua Viva u misiji za zdraviji život“, više od 10 000
ljudi potražilo je stručne savete i obavilo važne zdravstvene preglede u
„Karavanu zdravlja” koji je posetio 36 gradova Srbije
DRUŠTVENA ODGOVORNOST- EUROBANK
EFG
Od svog osnivanja u Srbiji 2003. godine, Eurobanka neprekidno
kombinuje strategiju dinamičnog i uspešnog rasta sa doprinosom
zajednici u kojoj posluje, kroz brojne akcije i događaje. U martu 2006.
godine, kada se Eurobanka pozicionirala među vodećim bankama na
tržištu Srbije, formiran je sveobuhvatni program korporativne
drustvene odgovornosti pod nazivom „Investiramo u evropske
vrednosti“.
U ovaj program je do sada investirano preko 3,5 miliona evra, i to u
kontinuiranu podršku stožerima:
Eurobank Obrazovanje
Eurobank Ekologija
Eurobank Jednakost
Eurobank KulturaEurobank Zdravstvo
.
MEĐUNARODNI STANDARDI ISO 9000
MIL-Q-9858- standardi za potrebe vojne
industrije SAD.
 Međunarodna organizacija za standardizaciju
(ISO) je 1987.g publikovala prvu verziju
međunarodne serije standarda ISO 9000.

Primena standarda omogućuje:
Sagledavanje
uzroka
problema,
identifikaciju i otklanjanje.
njihovu
RAZVOJ STANDARDA MENADŽMENTA
KVALITETOM
SERIJA STANDARDA ISO 9000:1994
Verzija standarda iz 1994.g sastoji se iz tri modela, na
osnovu kojih se vrši sertifikacija uvedenog sistema
kvaliteta u organizaciji. Ti modeli su sledeći:
 ISO 9001 – model za obezbeđivanje kvaliteta u
projektovanju, razvoju, proizvodnji, ugradnji i
servisiranju
 ISO 9002 – model za obezbeđivanje kvaliteta u
proizvodnji, ugradnji i servisiranju
 ISO 9003 – model za obezbeđivanje kvaliteta u završnoj
kontroli i ispitivanju
ZAHTEVI STANDARDA ISO 9001




















Odgovornost rukovodstva
Sistem kvaliteta
Preispitivanje ugovora
Kontrola projekta
Kontrola dokumenata i podataka
Nabavka
Kontrola proizvoda isporučenog od kupca
Identifikacija i sledljivost proizvoda
Kontrola procesa
Kontrolisanje i ispitivanje
Kontrola opreme za kontrolisanje, merenje i ispitivanje
Status kontrolisanja i ispitivanja
Kontrola neusaglašenog proizvoda
Korektivne i preventivne mere
Rukovanje, skladištenje, pakovanje, čuvanje i isporuka
Kontrola zapisa o kvalitetu
Interne provere kvaliteta
Obuka
Servisiranje
Statističke metode
SERIJA STANDARDA ISO 9000:2000
Nova verzija standarda iz 2000 godine zasniva se na 4
megaprocesa u okviru kojih se definiše sistem upravljanja
kvalitetom. Ti megaprocesi su sledeći:
 Odgovornost rukovodstva
 Upravljanje resursima
 Realizacija proizvoda
 Merenje, analiza i unapređenje
8 MENADŽMENT PRINCIPA
Organizacija okrenuta kupcu
 Liderstvo
 Uključenost ljudi
 Procesni pristup
 Sistemski pristup
 Stalno unapređenje
 Činjenični pristup odlučivanju
 Obostrano koristan odnos sa snabdevačima


similar documents