ปี 2548

Report
ประวัติ
ดาราสาวสวย
พัชราภา ไชยเชื้อ (อั้ม)
ประวัติอ้ มั พัชราภา ไชยเชื้อ
(อั้ม)
• เส้ นทางในวงการบันเทิงของ อัม้ พัชราภา เริ่มต้ นด้ วยการประกวด มิส แฮคส์ เมื่อ
ปี 2540 และสามารถคว้ ารางวัลชนะเลิศมาครองได้ สาเร็จ และด้ วยความสูง
กว่า 168 เซนติเมตร น ้าหนักเพียง 45 กิโลกรัม รวมทังผิ
้ วเนียน ๆ ตาโต ๆ และ
ใบหน้ างดงามอันเป็ นเอกลักษณ์ของเธอก็นาพาให้ มีผลงานชิ ้นแรกเป็ นมิวสิควิดีโอ
ของ ต้ น อาภากร ที่มีชื่อว่า "ไม่ใช่คนในฝั น" จากนันความสามารถทางด้
้
านการ
แสดงของเธอก็ถกู จับตามองกับผลงานละครเรื่ องแรก คือ มณีเนื ้อแท้ ซึง่ ดัดแปลง
มาจากบทประพันธ์ของ โสภี พรรณราย โดยประกบคูก่ บั หนุ่ม-คงกระพัน แสง
สุริยะ และเรื่ องนี ้นี่เอง ที่เริ่มฉายแววความดังของ อัม้ พัชราภา
ประวัติ
•
•
•
•
•
•
ชื่อ พัชราภา ไชยเชื ้อ(ก่อนที่จะชื่อ พัชราภา เคยชื่อ ไข่มกุ มาก่อน)
ชื่อเล่น อัม้ เกิดวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑
น ้าหนัก ๔๕กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๖๘เซนติเมตร
อายุ ๓๕ ปี
ประเภทของดารา ดารา,นักแสดง,
นางแบบ
การศึกษา
•
•
•
•
•
•
•
ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาโรงเรี ยนสตรี วรนารถ
ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรี ยนดัดดรุณี
ระดับมหาลัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
งานอดิเรก ฟั งเพลง ช๊ อปปิ ง้ เสื ้อผ้ า,เข็มขัด,รองเท้ า
สิ่ งที่ช้ืนชอบ
• ชอบสี ดากับชมพู
• ชอบกีฬา ว่ายน ้า
• ชอบคาราโอเกะเพลงช้ าของมาช่า มาลีวลั ย์
* ชอบเพลงปาน-ธนพร เพลงเก่งคือเพลงอย่าปล่อยให้ เขาเห็นน ้าตา
* ชอบเพลง บูโดกัน เพลงรักจนตัดใจ
* ชอบเพลงพี่แหวน เพลงดาวกระดาษ ของปนัดา
• ชอบท่องเที่ยวกับธรรมชาติ เช่น ไปดาน ้า ไปเที่ยวทะเล ชมน ้าตก
• หลังจากนัน้ อัม้ ก็มีผลงานละครอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2541 เธอมีละครถึง
3 เรื่ องคือ อีสา-รวีช่วงโชติ, ชวนฝั นพนันรัก และคูเ่ ขยคูข่ วัญ ก่อนตอกย ้า
ความแรงของดาวรุ่งดวงใหม่ด้วยละคร 4 เรื่ องรวดในปี 2542 ได้ แก่ ลูกหว้ า,
รักสองภพ, พลับพลึงสีชมพู และแม่นาค ต่อมาในปี 2543 เจ้ าแม้ นเมือง ใน
ละคร รากนครา ซึง่ รับบทโดย อัม้ พัชราภา ก็สง่ ให้ เธอโด่งดังมากขึ ้นไปอีก
•
แต่ทว่า บทบาทที่ทาให้ คนดูจดจาเธอได้ มากกว่าบทไหน ๆ ก็เห็นจะ
เป็ นบทร้ ายในละคร คมพยาบาท ที่ประชันบทบาทกับ ยุ้ย จีรนันท์ มะโนแจ่ม
ต้ องบอกว่า กระแสของละครเรื่ องนี ้แรงสุด ๆ ฉุดให้ อมโด่
ั ้ งดังขึ ้นมาอีกระดับ
และเธอก็เริ่ มถูกมองว่าเป็ นลูกรักแห่งวิกหมอชิตพิสจู น์ได้ จากงานละครที่ถกู
ป้อนให้ เล่นชนิดไม่ขาดสาย ประกบคูก่ บั พระเอกระดับแถวหน้ ามาแล้ วนับไม่
ถ้ วน
•
ผลงานละคร
• ปี 2540 แสดงเรื่ อง มณีเนื ้อแท้ รับบท พลอยไพริน
• ปี 2541 แสดงเรื่ อง อีสารวีช่วงโชติ,ชวนฝั นพนันรัก, คูเ่ ขยคูข่ วัญ
• ปี 2542 แสดงเรื่ อง ลูกหว้ า,รักสองภพ, พลับพลึงสีชมพู,แม่นาค
ปี 2543 แสดงเรื่ อง มรสุ มแห่งชีวิต,รากนครา
•
•
•
•
ปี 2544 แสดงเรื่ อง คมพยาบาท,เพชรตัดเพชร, ทัณฑ์กามเทพ
ปี 2545 แสดงเรื่ อง จิตสังหาร,จารชนยอดรัก,
ปี 2546 แสดงเรื่ อง กามเทพตัวน้ อย,โซ่เสน่หา, เดิมพันวันวิวาห์
ปี 2547 แสดงเรื่ อง 7 พระกาฬ,ฟ้าใหม่,นางสาวจริงใจกับนายแสนดี
ปี 2548 แสดงเรื่ อง เชลยบาป,เพลิงพายุ,เหมราช,
สองเสน่หา
• ปี 2549แสดงเรื่ อง สายเลือดแห่งรัก,ปิ่ นมุก, แรงฤทธิ์พิศวาส
• ปี 2550แสดงเรื่ อง บุเพเลห์รัก
• และอีกเรื่ องที่ไม่พดู ถึงเดี๋ยวแฟนคลับอาจจะเคือง เมื่อสาวอัม้ แปลงร่างเป็ นสาวโก๊ ะ
ในละครเรื่ อง นางสาวจริ งใจกับนายแสนดี ประกบคูก่ บั พระเอกสุดหล่อตลอดกาล
ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี ของค่ายโพลีพลัส ทาเอาเรตติ ้งกระฉูด ๆ จนโพลีพลัสติดใจ จีบ
สาวอัมมาลงจอกั
้
บบท เเจ๋ว ในละคร เเจ๋วใจร้ ายกับคุณชายเทวดา ที่งานนี ้ อมั ้ รับบท
เป็ นเจ๊ ดนั ส่งให้ เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ แจ้ งเกิดในด้ านละครด้ วย
•
• เรี ยกได้ วา่ ลองเล่นมาหลายบทบาท ทังน่
้ ารักกุ๊กกิ๊ก สาวห้ าว โก๊ ะ แก่นเซี ้ยว เรี ยบร้ อย
ร้ ายลึก บู๊แอคชัน่ แต่ดเู หมือนว่าแฟน ๆ ละครจะติดภาพ อัม้ พัชราภา ในแบบฉบับ
นางเอกสู้คน ยิ่งหากเรื่ องไหนรับบทร้ ายด้ วยแล้ ว รับรองดังเป็ นพลุแตก โดยเฉพาะกับ
เรื่ อง เมียหลวง ที่ต้องเชือดเฉือนอารมณ์กบั ป๊ อก ปิ ยะธิดา วรมุสกิ ในบทของ อร
อินทร์ เมียน้ อยสุดเซ็กซี่ ซึง่ แม้ วา่ เรื่ องนี ้จะถูกติงจากกระทรวงวัฒนธรรม แต่ดู
เหมือนว่า ยิ่งเป็ นข่าวก็ยิ่งดังไปกันใหญ่
ปี 2551แสดงเรื่ อง เย้ยฟ้ าท้าดิน
ปี 2552แสดงเรื่ อง เมียหลวง,แจ๋วใจร้ ายกับคุณชายเทวดา,กุหลาบเหนือเมฆ
ปี 2553แสดงเรื่ อง พระจันทร์ลายพยัคฆ์
• ปี 2554แสดงเรื่ อง คูแ่ ค้ นแสนรัก,ในรอยรัก
ปี 2555 แสดงเรื่ อง อุบตั ิเหตุ
แสดงภาพยนตร์เรื่ อง
•
•
•
•
•
Fake โกหกทังแพ
้
ผีเลี ้ยงลูกคน
สาระแนเห็นผี
30 กาลังแจ๋ว
ภาพยนตร์ สนของซั
ั้
นซิลเรื่ อง "นวดใจได้ เจอรัก" (ร่วมกับ พอร์ ช ศรัณย์)
พ.ศ. 2555
• ภาพยนตร์ สนของซั
ั้
นซิลเรื่ อง "2 เริ่ด เชิ่ด สวย" (ร่วมกับ ตุ๊กกี ้ ชิงร้ อยชิง
ล้ าน) พ.ศ. 2556
พิธีกรรายการ จ้อจี้
• เป็ นพิธีกรรายการจ้ อจี ้มาตังแต่
้ พธุ ศักราช 2546
รางวัล
•
•
•
•
•
•
•
•
ดาราหญิงยอดนิยมอันดับที่ 1 (ปี 2546)
ดาราหญิงยอดนิยมอันดับที่ 1 (ปี 2547)
ดาราหญิงยอดนิยมอันดับที่ 1 (ปี 2548)
ดาราหญิงยอดนิยมอันดับที่ 1 (ปี 2549)
ดาราหญิงยอดนิยมอันดับที่ 3 (ปี 2550)
ดาราหญิงยอดนิยมอันดับที่ 2 (ปี 2552)
ดาราหญิงยอดนิยมอันดับที่ 2 (ปี 2553)
ดาราหญิงยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 (ปี 2554)
•
•
•
•
ปี 2540
รางวัลชนะเลิศ MISS HACK ประจาปี 1997
ปี 2545
รางวัล ดูเร็กซ์ โกบอล เซ็กส์ 2002 ในฐานะสาวเซ็กซี่แห่งปี 2545 จัดโดย ดูเร็กซ์
• ปี 2547
• รางวัล ดูเร็กซ์ โกบอล เซ็กส์ 2004 ในฐานะสาวเซ็กซี่แห่งปี 2547 จัด
โดย ดูเร็กซ์
• รางวัล Most Talk About จากนิตยสาร Gossip Star
• รางวัล สาวเซ็กซี่แห่งปี 2004 จากนิตยสาร FHM
• รางวัลเทพทอง
• รางวัล TOP AWARDS ในฐานะนักแสดงนาฝ่ ายหญิงยอดเยี่ยม ประจาปี
2546 จากละครเรื่ อง โซ่เสน่หา ทางช่อง 7
•
•
•
•
ปี 2548
รางวัล ดูเร็กซ์ โกบอล เซ็กส์ 2005 ในฐานะสาวเซ็กซี่แห่งปี 2548 จัดโดย ดูเร็กซ์
รางวัล Most Talk About จากนิตยสาร Gossip Star
รางวัล สาวเซ็กซี่แห่งปี 2005 จากนิตยสาร FHM
• รางวัล "ชุดแต่งกาย , ขวัญใจแจ๋ว , ขวัญใจสาวหล่อ , ขวัญใจแอร์ โฮสเตจ , ขวัญ
ใจนักศึกษา" จากงานครบรอบ 16 ปี นิตยสารทีวีพลู (ผลการโหวตจากสวนดุสิต
โพล)
• รางวัล ขวัญใจ Oops! จากนิตยสาร Oops!
• ปี 2549
• รางวัล In Young Generation Choice 2005 สาขา "Sexy
Girl ดารา-นักร้ องสุดเซ็กซี่" และ สาขา "Best Actress นางเอกใน
ดวงใจ" จากนิตยสารอิน
• รางวัล TOP AWARDS ในฐานะนักแสดงนาฝ่ ายหญิงยอดเยี่ยม
ประจาปี 2548 จากละครเรื่ อง เพลิงพายุ ทางช่อง 7
• รางวัล "All time sexiest woman in Thailand " จากนิตยสาร FHM
• รางวัล "ขวัญใจนักศึกษา" จากงานครบรอบ 17 ปี นิตยสารทีวีพลู (ผลการโหวตจากสวนดุสิต
โพล)
• รางวัล "ดารานาหญิงยอดนิยม จากละครสายเลือดแห่งรัก จากนิตยสารทีวี กอสซิป
• ปี 2550
• รางวัล In Young Generation Choice 2006 สาขา "Sexy Girl ดารา-นักร้ องสุด
เซ็กซี"่ และ สาขา "Best Actress นางเอกในดวงใจ" จากนิตยสารอิน
• รางวัล "ดารานาหญิงยอดนิยม จากละครปิ่ นมุก จากนิตยสารทีวี กอสซิป
• รางวัล "ขวัญใจนักเรี ยน นักศึกษา , แต่งกายดีเด่น" จากงานครบรอบ 18 ปี นิตยสารทีวพี ลู
• รางวัล "สวยเลือกได้ " จากงาน EFM BIRTHDAY FEST ครบรอบ 1 ปี 94 EFM
• ปี 2551
• รางวัล In Young Generation Choice 2007 สาขา "Sexy
Girl ดารา-นักร้ องสุดเซ็กซี่", สาขา "Best Actress นางเอกใน
ดวงใจ"
และ สาขา "Hot Buddy คูห่ คู ฮู่ อตแห่งปี " อัม้ พัชราภา ไชยเชื ้อ และ
เมย์ เฟื่ องอารมย์ จากนิตยสารอิน
• รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรังสิต
• รางวัล "นักแสดงหญิงอารมณ์ดี"
• ปี 2552
• รางวัล In Young Generation Choice 2008 สาขา "Sexy Girl ดารา-นักร้ อง
สุดเซ็กซี่" จากนิตยสารอิน
• รางวัล "The Sexiest Woman and Sexiest Forever in Thailand
2009" จากนิตยสาร FHM
• รางวัล "สาวเจ้ าเสน่ห์ และ รางวัลเซ็กซี่สตาร์ " ประจาปี 2552 จากงานครบรอบ 20 ปี
นิตยสารทีวีพลู
• รางวัล นักแสดงนาหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่ องเมียหลวง จากงานสยามดาราสตาร์ ปาร์ ตี ้
2009
• รางวัล "นางเอกฮอตแห่งปี "จากงาน ทีวีอินไซด์ ฮอท อวอร์ ด 2009 จากละครแจ๋วใจร้ ายกับ
คุณชายเทวดา ครบรอบ 6 ปี นิตยสารทีวีอินไซต์
• รางวัล เซ็กซี่เกียรติยศของงานครบรอบ 14 ปี สยามบันเทิง
• ปี 2553
• รางวัล In Young Generation Choice 2009 สาขา "Sexy
Girl ดารา-นักร้ องสุดเซ็กซี่" จากนิตยสารอิน
• รางวัล นักแสดงหญิงยอดนิยมจากละครเมียหลวง และ ละครแจ๋วใจร้ ายกับ
คุณชายเทวดา จากคมชัดลึก อวอร์ ด ครัง้ ที่ 7
• รางวัล ขวัญในนักข่าวบันเทิงฝ่ ายหญิง ในงาน สตาร์ เอนเตอร์ เทนเมนต์
อวอร์ ดส 2009 ครัง้ ที่ 8
• รางวัล นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมละคร จากละครพระจันทร์ ลายพยัคฆ์ ในงาน
สยามดาราสตาร์ อวอร์ ด 2010
•
•
•
•
รางวัล ผู้หญิงที่เซ็กซี่ตลอดกาลในเมืองไทย จากนิตยสาร FHM
รางวัล Queen Of Hot จากงาน ทีวีอินไซด์ ฮอท อวอร์ ด 2010
ปี 2554
รางวัล ดาราหญิงไทย ที่เป็ นที่ชื่นชอบมากที่สดุ ในปี 2553 จากการสารวจเอแบค
โพลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• รางวัล TOP AWARDS ในฐานะนักแสดงนาฝ่ ายหญิงยอดเยี่ยม ประจาปี
2010 จากละครเรื่ อง พระจันทร์ ลายพยัคฆ์ทางช่อง 7
•
•
•
•
•
รางวัล ผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สดุ แห่งปี 2011 จากนิตยสาร FHM
รางวัล สาวเจ้ าเสน่ห์ จากงาน 22 ปี ทีวีพลู STARS PARTY
รางวัล เซ็กซี่สตาร์ จากงาน 22 ปี ทีวีพลู STARS PARTY
ปี 2555
รางวัล "ดารานาหญิงมณีเมขลามหานิยมแห่งปี " จากการประกาศ
รางวัลเมขลามหานิยมแห่งปี ครัง้ ที่ 24 จากละครเรื่ อง "คูแ่ ค้ นแสนรัก"
• รางวัล "เกิดมาฮอต" จากการประกาศรางวัลเกิดอวอร์ ด
รู ปภาพ
BY AUMPATCHRAPA

similar documents