โครงการภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ (Wisdom : Eco

Report
1
กลุมจั
่ งหวัดที่ 15 (ภาคเหนือ
ตอนบน 1)
วิสัยทัศน์
“ส่งเสริมโอกาสและบูรณาการการศึ กษา ให้มีมาตรฐาน
สู่คุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ”ี
1. เสริมสรางให
้
้
ประชาชน
ไดรั
้ บโอกาสทาง
การศึ กษา
ทุกกลุม
่ ทุกระดับ
2. ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึ กษา
3. พัฒนาการ
4. จัดการศึ กษา
บริหาร
ให้ประชาชนมี
จัดการศึ กษาโดย คุณภาพชีวต
ิ และ
การมี
สิ่ งแวดลอมที
ด
่ ี
้
ส่วนรวมจากทุ
ก
่
ภาคส่วน

2
ประเด็นยุทธศาสตร ์
โครงการภูม ิ
ปัญญา
การศึ กษา ขอ
้ 4.
สู่คุณคาเชิ
จัดการศึ กษาให้
่ ง
ประชาชนมีคุณภาพ (Wisdomนิเ: วศ
Eco-value)
ชีวต
ิ
และ
สิ่ งแวดลอมที
ด
่ ี
้
ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (มท.)
์ ่
ข้อ1. ฟื้ นฟูและอนุ รก
ั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
้
3
วัตถุประ
สงค ์
4
• หน่วยงาน องคกร
์
กลุมเป
ภาครัฐและเอกชน และ
่ ้ าหมาย
ชุมชน
• นักเรียน นักศึ กษา
กลุมผู
่ มี
้ ส่วนได้
เยาวชน
และประชาชน
ส่วนเสี ย
ทุกภาคส่วน
5
•
กลุ
มจั
ง
หวั
ด
ภาคเหนื
อ
่
สถานที่
ตอนบน
๑
ดาเนินก
(เชียความรู
งใหมเชิ
ลลึาปาง
่
•
องค
ง
ก ๔๐ แห่ง
้
์
าร
เป้าหม
าย
ล
าพู
น
แม
ฮ
องสอน)
่
่
• ประชากรกลุมตั
่ วอยางร
่ อยละ
้
๙๐ ไดรั
้ บความรูจากการ
้
เผยแพรองค
ความรู
่
้
์
• ขยายผลองคความรู
ให
้ ้
์
สถานศึ กษาและชุมชน
จานวน ๑๖ แหง
6
๑. สื บค้นขอมู
้ ลภูม ิ
ปัญญาฯ
๒. จัดทาฐานขอมู
้ ล
องคความรู
้
์
๓. ถายทอด
เผยแพร่
่
องคความรู
้
์
๔. ขยายผลองคความรู
้
์
สู่วิถท
ี องถิ
น
่
้
7
๑.ประชุม
คณะทางาน
ขับเคลือ
่ น
๒.ประชุม
จัดสราง
้
เครือ
่ งมือ
๘.ประชุม
วิเคราะห ์
สรุปขอมู
้ ล
๗.ออก
จัดเก็บ
ข้อมูลเชิง
ลึก
๙.จัดทา
ระบบ
ฐานข้อมูล
ติดตาม
๑๐
ประชาสั มพั
นธ/ท
์ า
เอกสาร
๓.ประชุม
ชีแ
้ จง
จนท.สารวจ
ข้อมูล๘๐๐
คน ม
๖.ประชุ
ชีแ
้ จง
จนท.สารวจ
ข้อมูลเชิง
ลึก ๘๐
คน
๑๑.จัดเวที
แลกเปลีย
่ น
เรียนรู้
ติดตาม
๔.
ออกสารวจ
ข้อมูล
๕.ประชุม
คัดเลือก
ข้อมูล
๑๒.ขยายผล
องคความรู
์
้ให้
สถานศึ กษา
และชุมชน
ติดตาม
8
ข้ อมูล 3,560
พืน้ ฐาน เรื่อง
ข้ อมูลเพือ่
การจัดเก็บ
ข้ อมูลเชิงลึก
41
เรื่อง
ข้ อมูล
เชิงลึก
ข้ อมูล
เชิงลึก
ข้ อมูลเชิง
ลึก
ชมรม
ชุมชน
กลุ่ม
อิสระ
ชุมชน
อาสา
สถาน
ศึกษา
องค์ ความรู้
41 เรื่อง
9
ดิน
(๙)
บริหาร
จัดการ
ทัง้ ระบบ
น้า
(๑๐)
ภูม ิ
ปัญญา
(๔๑)
(๔)
สิ่ งแวดลอ
้
ม
(๙)
ป่าไม้
(๙)
10
เชียงใหม่
(๑๒)
แม่ ฮ่องสอน
(๘)
กลุ่ม
จังหวัดที่
๑๕
ลาปาง
(๑๑)
ลาพูน
(๑๐)
11
ประเภท
ดิน
(3)
นา้
(3)
ป่ าไม้
(3)
สิ่ งแวดล้ อม
(2)
การบริหาร
จัดการทั้งระบบ(1)
จังหวัดเชียงใหม่ (12)
- การทาหัวเชื้อจุลนิ ทรีย์จากป่ าลึก บ้ านโป่ ง ต.บ้ านโป่ ง อ.พร้ าว
- การทานาแบบเกษตรอินทรีย์และการทานาแบบลดต้ นทุน ต.ป่ าไผ่ อ.สั นทราย
- การทาปุ๋ ยหมักจากสมุนไพร บ้ านหนองบัวน้ อย ต.สั นป่ ายาง อ.แม่ แตง
- ฝายชะลอน้า บ้ านเวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
- ดินดาน้าดี แมกไม้ เขียวขจีเป็ นผลดีต่อสิ่ งแวดล้ อมมนุษย์ บ้ านโรงวัว
ต.น้าบ่ อหลวง อ.สั นป่ าตอง
- ฝายพญาคา บ้ านช่ างเคิง่ ต.สารภี อ.สารภี
- ป่ าชุมชนบ้ านแม่ ฮ่องไคร้ บ้ านแม่ ฮ่องไคร้ ต.แม่ โป่ ง อ.ดอยสะเก็ด
- การฟื้ นฟูและการสร้ างคุณค่ าของป่ าไม้ บ้ านวัดม่ อนรัตนาราม ต.ดอยหล่ อ
อ.ดอยหล่ อ
- อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ บ้ านพระบาทสี่ รอย ต.สะลวง อ.แม่ ริม
- เกษตรอินทรีย์บ้านโพธิ์ทองเจริญ บ้ านโพธิ์ทองเจริญ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
- เกษตรธรรมชาติ บ้ านนาหืก ต.สะลวง อ.แม่ ริม
-การท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ(นายพรมมินทร์ พวงมาลา) บ้ านแม่ กาปอง ต.ห้ วยแก้ ว
อ.แม่ ออน
12
ประเภท
ดิน(2)
นา้ (3)
ป่ าไม้ (2)
สิ่ งแวดล้อม (1)
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน (8)
๑. เกษตรอินทรีย์ บ้ านขุนยวม ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม
๒. การขุดนาขั้นบันได บ้ านห้ วยไทร ต.ห้ วยปูลงิ อ.เมือง
๑. พัฒนาลานา้ ปุ๊ อาสาสมัครกู้สายนา้ เพือ่ แผ่ นดิน ต.จองคา อ.เมือง
๒. การสร้ างฝายกั้นนา้ รักษาภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น บ้ านกลาง ต.ห้ วยโป่ ง
อ.เมือง
๓. แก่ฝาย (ผู้จัดการแหล่ งนา้ ) บ้ านป่ าฝาง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม
๑. วิถีนา้ วิถีป่าปกากะญอสาละวิน บ้ านแม่ คะตวน ต.สบเมย อ.สบเมย
๒. การอนุรักษ์ ป่าชุ มชน บ้ านแม่ ลาก๊ะ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม
๑. การอีดนา้ มันงาโดยใช้ พลังนา้ บ้ านสบสอย ต.ปางหมู อ.เมือง
13
ประเภท
ดิน(2)
จังหวัดลาปาง (11)
๑. การบารุงดิน ต.เมืองมาย อ.แจ้ ห่ม
๒. ปรับสภาพดินด้ วยการปลูกพืชหมุนเวียนและผสมผสาน
(แก้ปัญหาดินลูกรัง) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม
นา้ (2)
๑. การทาประปาภูเขา ต.ทุ่งผึง้ อ.แจ้ ห่ม
๒. การแบ่ งปันนา้ ต.ห้ างฉัตร อ.ห้ างฉัตร
ป่ าไม้ (2)
๑. คนต้ นแบบการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูป่าชุ มชน ต.แม่ มอก อ.เถิน
๒. ป่ าไม้ ชุมชน ต.แม่ สุก อ.แจ้ ห่ม
สิ่ งแวดล้อม(3)
๑. ธนาคารขยะ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
๒. ขยายพันธุ์พชื ต.บ้ านแลง อ.เมือง
๓. การผลิตอาหารสุ กร ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา
การบริหารจัดการ ๑. ชุ มชนบ้ านสามขา ต.หัวเสื อ อ.แม่ ทะ
ทั้งระบบ(2)
๒. โรงเรียนทุ่งกว๋ าววิทยา ต.ทุ่งกว๋ าว
อ.เมืองปาน
14
ประเภท
ดิน
(2)
นา้
(2)
ป่ าไม้
(2)
สิ่ งแวดล้ อม
(3)
การบริหารจัดการ
ทั้งระบบ(1)
จังหวัดลาพูน (๑๐)
๑. ระเบิดดิน ๑๙ พลัง ชุมชนมหาวัน ชุมชนมหาวัน ต.ในเมือง อ.เมือง
๒. การปรับสภาพดินด้ วยหัวเชื้อจุลนิ ทรีย์ ชุมชนทุ่งหัวช้ าง ต.ทุ่งหัวช้ าง
อ.ทุ่งหัวช้ าง
๑. การเลีย้ งผีขุนน้า บวชป่ า และสร้ างฝายชะลอน้า บ้ านเตาปูน ต.บ้ านธิ
อ.บ้ านธิ
๒. ฝายพญาอุต บ้ านใหม่ สันมะนะ ต.ต้ นธง อ.เมือง
๑. อนุรักษ์ ป่าชุมชนป่ าน้าจา บ้ านทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง
๒. การเพาะผักหวาน บ้ านใหม่ ศิวไิ ล ต.ลี้ อ.ลี้
๑. ปุ๋ ยหมัก น้าหมักจากบ่ อแก๊ ส บ้ านเหล่ ายาวเหนือ ต.เหล่ ายาว อ.บ้ านโฮ่ ง
๒. ไส้ เดือนดินกาจัดขยะ บ้ านหนองล่ อง ต.หนองล่ อง อ.เวียงหนองล่ อง
๓. ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอใยกล้ วย บ้ านไร่ ป่าคา ต.ท่ าตุ้ม อ.ป่ าซาง
๑. ศูนย์ อุโมงค์ ลดโลกร้ อน บ้ านป่ าเหว ต.อุโมงค์ อ.เมือง
15

similar documents