Professionelle læringsfællesskaber i teori og

Report
Professionelle læringsfællesskaber
i
teori og praksis
Ny Nordisk Skole - Akademidag
Thomas R.S. Albrechtsen (UC Syddanmark)
og Lars Bluhme (Odder Gymnasium)
Odense, d. 2. februar, 2015
Udfordringer for lærerteam
• Historien om ”den privatpraktiserende lærer”
• Isolationsudfordringen – kollegers undervisning som en ”black box”
• Skolernes traditionelle ”æggebakkestruktur” (Lortie, 1974)
• I dag: lærerteam som en almindelig del af det professionelle lærerliv
Udfordringer for lærerteam
• Undersøgelse af Danmarks Evalueringsinstitut
om gymnasiernes teamorganisering (2012)
Udfordringer for lærerteam
Kristeligt Dagblad, 13. august, 2013
Udfordringer for lærerteam
Nogle hovedresultater fra SFI-rapporten:
Lærere, undervisning og elevpræstationer
i folkeskolen. 2013.
”Jo hyppigere lærerne deltager i klasseteams, desto bedre
faglige præstationer har eleverne.”
”..elever klarer sig dårligere i klasser, hvor deres lærer
deltager hyppigt i årgangsteam. Denne sammenhæng kan
dog skyldes, at lærerne mødes oftere på grund af fx
mistrivsel” (SFI, 2013: 187)
Udfordringer for lærerteam
At være organiseret i team og få tid til samarbejde i team er ikke nok…
”Når der på skoler gives tid til, at lærere kan være uden for deres klasser,
ønsker de alt for ofte at bruge tiden på at rette opgaver, forberede sig eller
finde resurser. Disse aktiviteter er ikke uden betydning – men det, der
efterlyses her, er en kultur, hvor lærere bruger mere tid sammen på at
forberede planlægning og kritisere denne forplanlægning og arbejde i
lærergrupper om at fortolke evidensen om deres virkning på eleverne.”
(Hattie, 2013: 298)
Professionelle læringsfællesskaber
• Inspiration fra Nordamerika: Professional
Learning Communities (”PLCs”)
• Blandt andet Ontario, Canada:
” Et professionelt læringsfællesskab er
kendetegnet ved samarbejde, der har
grundlag i en reflekterende dialog, hvor
medarbejderne har samtaler omkring
elever, undervisning og læring, identificerer
relaterede problemstillinger og debatterer
strategier der vil kunne medfører reelle
Forandringer i organisationskulturen”
(Ontario Ministry of Education, 2005, min oversættelse)
Professionelle læringsfællesskaber
”Idéen om professionelle læringsfællesskaber
bygger på den antagelse, at hvad lærere gør
uden for deres klasseværelser, kan være lige så
vigtig, som hvad de gør inden for i forhold til
skoleforbedring, læreres professionelle udvikling
og elevers læring” (Sleegers et al., 2013: 119f.,
min oversættelse)
• Begrebet er flerdimensionelt og har flere
niveauer
Professionelle læringsfællesskaber
Flere niveauer
Professionelle læringsfællesskaber på forskellige
niveauer og udvidelse af medlemskab (Stoll & Louis, 2007):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Skolebaserede lærerteam
Hele skolen og alt personale som inkluderet i et professionelt
læringsfællesskab
Inklusion af bestyrelse, forældre og elever
Inklusion af andre professionelle i det lokale nærområde
Tværinstitutionelt samarbejde; (nationale) skole- og lærernetværk
Interkulturelt samarbejde; på tværs af landegrænser
(internationalisering)
Professionelle læringsfællesskaber
Støttende betingelser: Politisk, økonomisk, organisatorisk – tid, penge, kapacitet
1. Fælles værdier og vision
• Undervisning som en grundlæggende etisk aktivitet – inklusion,
trivsel, omsorg og retfærdige beslutninger i forhold til eleverne
• Hvilke personlige overbevisninger og værdier har man som lærer?
• Hvad er de gældende normer, og hvilken ”professionel etos” er
fremherskende i den kollegiale kultur? Hvilken historie fortæller
man om skolen – og hvilken vil man gerne fortælle?
• Hvad er skolens profil i forhold til omverdenen?
• Diskussioner om prioriteringer og læreplaner
1. Fælles værdier og vision
Et spørgsmål om prioriteringer
Mission: Hvorfor eksisterer vi? Vores
hovedformål?
Vision: Hvad håber vi på at blive?
Værdier: Hvad skal vi forpligte os på for at
forbedre vores evne til at opfylde vores formål?
Mål: Hvilke mål skal vi benytte for kunne følge
vores fremskridt?
1. Fælles værdier og vision
Fra generelle værdier og visioner til konkret
målsætning og ”operationalisering” i lærerteam
”SMART”-tjek:
•
•
•
•
•
Er målet specifikt nok formuleret?
Er det målbart?
Er målet attraktivt formuleret – er det opnåeligt?
Er målet relevant?
Hvordan er målet tidsbundet?
2. Fokus på elevers læring
• Hvilke overbevisninger hersker omkring
elevers læring?
• Hvordan er sammenhængen mellem
undervisning og læring?
• Inddrages didaktisk forskning i hverdagens
planlægning og evaluering af undervisningen?
Hvordan? Eller hvorfor ikke?
2. Fokus på elevers læring
• Orientering i forskellige læringsteorier
- Læring som adfærdsmodifikation
- Læring som kognitiv tilegnelse
- Læring som deltagelse i en praksis
- Læring som kreativ vidensudvikling – innovation, kritisk
tænkning
• Orientering i forskningsresultater: ”evidensinformeret praksis”
• Datadrevne beslutninger: ”praksisinformeret evidens”/ brug
og fortolkninger af ”elevdata”
2. Fokus på elevers læring
• Eksempelvis fokus på brugen af feedback i
undervisningen til at støtte elevers læring
• Jf. Regeringens udspil til en ny
gymnasiereform
• Hvad er ”feedback” i det hele taget?
• Forskellige typer feedback:
– 1. på produktniveau
– 2. på procesniveau
– 3. på selvreguleringsniveau
3. Reflekterende dialoger
• Idealet om den reflekterende praktiker (Schön 1983).
En undersøgelsesbaseret tilgang til teamdialogerne
• Hvad tales der om på teammøderne? (Fx lærings- og
løsningsorienteret)
• Hvordan taler man med hinanden? (Fx typen af spørgsmål og
kollegial feedback)
• Hvordan kan man inddrage erfaringer og ”data” fra undervisningen
til fælles fortolkning og vurdering?
• Fremme både elevers læring og egen professionelle læring
Undersøgelse af egen praksis (Timperley, 2011)
4. Deprivatisering af praksis
Åbenhed, gensidig respekt og tillid
•
•
•
•
•
•
Fælles rettelse og diskussion af elevopgaver
Sparring og vidensdeling
Mentorordninger
Kollegavejledning
Undervisningsbesøg hos hinanden
Aktionsforskning/
aktionslæring/lektionsstudier/deltagelse i
udviklingsprojekter
• Videooptagelser af egen undervisning (fremvisning for
andre)
4. Deprivatisering af praksis
Hvad bygger den gensidige tillid på?
1. At man udtrykker en velvilje over for hinanden
2. At man oplever hinanden som troværdige
3. At man oplever, at der er den nødvendige
kompetence til stede
4. At man oplever hinanden som ærlige
5. At man oplever en åbenhed i forhold til hinanden
Kilde: Hoy & Tschannen-Moran (1999).
5. Samarbejde
Forskellig grad af gensidig afhængighed mellem
kolleger:
1. Udvekslinger (fx af læremidler, informationer)
2. Koordinering/synkronisering (fx arbejdsdeling
med et fælles mål i sigte, fx flerfagligt forløb)
3. Fælleskonstruktion (stærk gensidig afhængighed,
fx undervise sammen)
5. Samarbejde
• Pædagogisk ledelse og fælles beslutninger
• Hvem træffer den endelige afgørelse i tilfælde af
uenighed? (Teamlederrollen)
• Konstruktive og destruktive konflikter i samarbejdet; at
kunne fungere som ”den kritiske ven” (tillid)
• Aktiv brug af specialviden – eksempelvis de faglige
vejlederes rolle i lærerteamene

similar documents