zelena_skola

Report
ZELENÁ ŠKOLA
Eco-School?
je program, ktorý vznikol v roku1994
s podporou Európskej komisie sa implementoval v Dánsku,
je
certifikačno-vzdelávací
program
Grécku,
Nemecku a vo Veľkej Británii
jeodpoveďou
súčasťounacelosvetovej
je
Summit Zemesiete
1992 vEco-School
brazílskom
Rio de Janeiru, kde bola vyjadrená potreba zapájať mladých
ľudí do ochrany životného prostredia
v roku 2003 uznal Program OSN pre životné prostredie
Eco-Schools ako praktický model pre vzdelávanie k trvalo
udržateľnému rozvoju
v súčasnosti je do programu zapojených viac ako 35 000 škôl
zo 47 krajín sveta
ZELENÁ ŠKOLA
na Slovensku
odštartovala v roku 2004
koordinuje ju
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
garantom certifikácie je sieť
environmentálne-výchovných organizácii ŠPIRÁLA
7 krokov k Zelenej škole
1. Vytvorenie Kolégia Zelenej školy
2. Environmentálny audit školy
3. Environmentálny akčný plán školy
4. Monitoring a hodnotenie
5. Pro – environmentálna výučba
6. Informovanie a spolupráca
7. Eko - kódex
Kolégium Zelenej školy
Ing. Martin Krúdy
starosta obce Dobrá Niva
Ing. Miroslav Vidhold
Ján Slosiarik
prednosta OcÚ Dobrá Niva
riaditeľ Obecných lesov Dobrá Niva
Ing. Miroslav Saniga
Ústav ekológie lesa SAV, pracovisko Staré Hory
Mgr. Ján Slosiarik
riaditeľ Gymnázia a obchodnej akadémie Krupina
Martin Rajčok
Poľovné združenie Päť vrchov
Radoslav Hudák
Rodinná farma Podzámčok
Eva Straková
Hanka Kristeľová
Ľubica Krúdyová
Daniela Lietavová
Mgr. Lenka Šimková
Ing. Katarína Tupanová
Emília Baculíková
Soňa Balková
PaedDr. Mária Slosiariková
Emília Baculíková Anežka Gašparová
Barbora Peťková
Alexandra Vaverčáková
Bianka Randisová
Kristína Lepiešová
Environmentálny audit školy
voda
odpad
energia
doprava a ovzdušie
zelené obstarávanie
zeleň a ochrana prírody
prioritná téma
–
ODPADY
Environmentálny akčný plán
CIEĽ
1:Znížiť množstvo komunálneho odpadu o 10% zavedením
trojzložkového(papier, plasty, tetrapak) separovaného
zberu do konca mája 2013
AKTIVITA 1:
Pripraviť informačnú kampaň
„Čo je Zelená škola?“
•letáky
•prezentácia
•kvíz
•vytvoriť na stránke školy okienko Zelenej školy
•vytvoriť v novinkách obcí Dobrá Niva, Podzámčok, Babiná a Sása
okienko Zelená škola
•vytvoriť „krabicu nápadov“
AKTIVITA 2:
Prioritná téma: Odpady
•zistiť, čo sa nachádza v odpadkových košoch v triedach
AKTIVITA 3:
•pripraviť letáky na tému – Separácia odpadu
AKTIVITA 4:
•pripraviť prezentáciu o separovaní v škole a v domácnostiach
a prednášku pre žiakov školy na tému - Separácia odpadu
AKTIVITA 5:
•zakopanie odpadov
AKTIVITA 6:
•vytvorenie ekohliadok
AKTIVITA 7:
•pripraviť hry/výučbový program pre školský klub detí
a materskú škôlku na tému separácia odpadu
•AKTIVITA 8:
•vytvoriť nádoby na separáciu odpadov
AKTIVITA 9:
•vytvoriť kompostovisko
AKTIVITA 10:
•výstavka z odpadového materiálu
AKTIVITA 11:
•módna prehliadka z odpadového materiálu
AKTIVITA 12:
•vytvorenie loga(vyhlásenie súťaže pre žiakov školy
o najkrajšie logo, ktoré sa následne bude používať na stránke školy
AKTIVITA 13:
•vytvorenie tričiek batikovaním použitím prírodných farbív
AKTIVITA 14:
•exkurzia na skládku
•vytvorenie recyklovaného papiera z odpadového papiera na škole
RECYKLÁCIA
... recyklácia je proces opätovného využitia
predtým už použitých
materiálov a produktov ...
... recyklácia zabraňuje mrhaniu zdrojov,
redukuje spotrebu surových prírodných materiálov,
redukuje množstvo uskladnených odpadov
a redukuje spotrebu energie...
PAPIER
Do modrých nádob zbierame:
noviny
časopisy
NEZBIERAME!!!
mokrý, mastný alebo
letáky
inak znečistený papier,
knihy
voskový papier, použité plienky
zošity
a hygienické potreby
SKLO
Do zelených nádob zbierame:
fľašky od nápojov
sklenené nádoby
sklenené črepiny
NEZBIERAME!!!
keramiku, porcelán, autosklo,
zrkadlá, žiarovky a žiarivky
PLASTY
Do žltých nádob zbierame:
PET flaše
plastové nádoby
krabičky od tukov
plastové obaly z potravín
– tégliky, misky a fólie
sáčky
NEZBIERAME!!!
obaly z nebezpečných
látok ako sú motorové
oleje, chemikálie a farby
KOVY
Do červených nádob zbierame:
konzervy, starý riad, spinka
obaly zo sprejov, klinec
kovový šrot, drôty a káble
oceľové plechovky od nápojov,
kovové vrchnáky z fliaš a
pohárov, kovové tuby od pást,
hliníkové viečko, hliníkový obal,
kovové viečko
NEZBIERAME!!!
kovy hrubo znečistené
zvyškami jedla, farbami a
rôznymi chemickými
látkami
BIOODPAD
Do hnedých nádob zbierame:
zvyšky ovocia a zeleniny
vaječné škrupiny
šupky zo zeleniny a ovocia
kávové a čajové zvyšky
starý chlieb
NEZBIERAME!!!
šupky z citrusového ovocia
(pozn.: banány nie sú citrusy a
navyše šupky obsahujú veľa pre
bezmäsité zvyšky jedla
pôdu užitočného draslíka),
škrupinka z orecha
mäsité zvyšky jedla, kosti,
kvety, tráva, lístie, piliny
kamene, obväzy, cigaretové
ohorky a pod.
TETRAPAKY
Do červených nádob zbierame:
obaly od mlieka smotany a
NEZBIERAME!!!
iných mliečnych výrobkov,
viacvrstvové obaly od kávy,
ovocných štiav a džúsov,
vreckových polievok,
vína, avivážnych prostriedkov
pudingov, práškov do
pečiva, práškového cukru,
korenín, nanukov,
kakaového prášku a pod
NEBEZPEČNÉ
ODPADY
Čo považujeme
za nebezpečný odpad?
Lieky a lekárenský materiál, batérie,
akumulátory, olejové filtre,
rozpúšťadlá, kyseliny, lepidlá,
syntetické chladiace a mraziace
prostriedky, žiarivky, odpad
obsahujúci azbest a ortuť
Separácia v triedach
stránka školy - zsmsdn.edupage.org
Krabica nápadov
Vlajka a certifikát Zelenej školy
ZELENÁ ŠKOLA
... PRE ĽUDÍ A ŠKOLY, KTORÍ...
VNÍMAJÚ... krásu a prepojenosť všetkého živého,
MYSLIA...tvorivo a kriticky,
A KONAJÚ...v prospech zachovania života na Zemi...
...PRETOŽE LEN SLOVÁ NESTAČIA...

similar documents