Kvalitet i virksomheden

Report
VIRKSOMHEDSFORSTÅELSE OG ØKONOMI
PINDENE ER KUN EKSEMPLER – DER SKAL INDØVES EN
TANKEGANG – LAD NOGLE AF PINDENE VÆRE VALGFRIT.
DET VIL VÆRE INDIVIDUELT HVAD DER ER BRUG FOR
1A STRUKTUR OG OPBYGNING
Eleven skal have forståelse for virksomhedens
generelle struktur og bl.a. hvad det indebærer af
arbejdsopgaver: Organisationsteori

Swot-analysen

Mål, vision, strategi

Image

Planlægningsopgave ud fra en given
strategi/retningslinie

Personalepolitikker

1B FORRETNINGSGANGE
Eleven skal have forståelse for
effektiviseringer/optimering af arbejdsopgaver:

Værdikædebegrebet

Lean

Udformning af nye
retningslinier/arbejdsgange/politikker

1C ØKONOMISKE BEGREBER
Eleven skal have forståelse for væsentlige
økonomiske begreber der knytter sig til de
administrative arbejdsopgaver:

Cost benefit-analyser

Balanced scorecard

Løn

Indkøbskalkulationer

Budgettering

Bogføring

VIRKSOMHEDSKULTUR
OG KOMMUNIKATION
Eleven har forståelse af egen rolle som en intern
servicefunktion
Kulturen i virksomheden
Forståelse af ledelsesstile
Forståelse af effekten af netværk – også på
arbejdspladsen
Personlighedstyper (”læringsstile”)
VIRKSOMHEDSKULTUR
OG KOMMUNIKATION
Eleven har kendskab til medarbejder-motivation,
herunder fx medarbejdertrivsel og
medarbejderudvikling
Herzberg / Maslow
 Medarbejdertrivsel
 Medarbejderudvikling
 FISH
 Evt. en caseopgave

VIRKSOMHEDSKULTUR OG KOMMUNIKATION
Eleven har forståelse af betydningen af egen
skriftlig og mundtlig kommunikation i forhold til
virksomhedens sprogbrug og evt. sprogpolitik
Kommunikationsmodeller
 Transaktionsanalyse
 Skrivearbejde – forskellige øvelser
 Effekten af en sprogpolitik

VIRKSOMHEDSKULTUR OG KOMMUNIKATION
Eleven har forståelse af betydningen af
konflikthåndtering både internt og eksternt og
eleven kan anvende grundprincipper for
konflikthåndtering, herunder fx assertion, i
forhold til kunder og kollegaer
Sprog og fælles forståelse
 Kulturbegreber (fx sprog, handling og ritualer)
 Non violent communication

KVALITET I VIRKSOMHEDEN
Gruppeopgave
Individuel opgave
FÆLLES OPTAKT
KVALITET

Der tages afsæt i læst materiale

Hvad er kvalitet

Oplæg og diskussion

Nå frem til et fælles begreb
GRUPPEOPGAVE
KVALITET I VIRKSOMHEDEN

Gruppeopgave i kvalitet og planlægning
GRUPPEOPGAVE
KVALITET I VIRKSOMHEDEN



Udgangspunktet er en case med en kort
virksomhedsbeskrivelse og problemstilling
Gruppen udvælger et indsatsområde på
baggrund af beskrivelsen.
Indsatsområdet skal relateres til modulets
teoriområder
GRUPPEOPGAVE
KVALITET I VIRKSOMHEDEN

Gruppen udarbejder selv:






Definition af opgaven
Delemner
Mål
Kontrolplan
Gantt-kort
Opgaven afsluttes med:
Opponering med en anden gruppe
 Relateret til ”kommunikation i virksomheden” samt
”virksomhedsforståelse”
 Opgaven afleveres og der gives mundtlig og skriftlig
tilbagemelding

INDIVIDUELT
KVALITET I EGNE ARBEJDSOPGAVER



Eleven udvælger et af sine egne centrale
arbejdsområder
Området defineres og beskrives
Eleven udarbejder detaljeret plan for
kvalitetsstyring på området
INDIVIDUELT
KVALITET I EGNE ARBEJDSOPGAVER

Præcisering af mål

Beskrivelse af kontrol og milepæle

Udarbejdelse af Gantt-kort

Sparring med en eller flere kolleger

Opgave rettes og der gives skriftlig
tilbagemelding

similar documents