ES struktūrinių fondų investicijos

Report
ES STRUKRTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS:
EKO-INOVACIJŲ DIEGIMAS, EKOLOGINIO
PROJEKTAVIMO GALIMYBĖS
2014–2020 M.
Inga Veževičienė
Europos Sąjungos paramos
koordinavimo departamentas
Pagrindiniai
ES struktūrinių fondų investavimo principai
•
Investavimo supaprastinimas
 Fiksuotos sumos/ fiksuoti įkainiai.
 Daugiau visuotinės dotacijos būdu (čekiai) įgyvendinamų priemonių.
 Dviejų etapų konkursas.
•
Investavimo skaidrumas
 Socialiniai ekonominiai partneriai: priemonių pristatymas ir aptarimas; atrankos kriterijų derinimas.
 Konkursinis atrankos būdas.
 Finansinės priemonės.
•
Investicijų kokybės ir efektyvumo didinimas
 MTEPI: sumanios specializacijos sritys.
 Inovacijų paklausos skatinimas.
 Intervencijos logikos pagrįstumas.
•
Regionų augimo skatinimas
 Investicijos regionuose: tiesioginė ir netiesioginė parama.
Moksliniai tyrimai,
eksperimentinė plėtra
ir inovacijos (MTEPI)
1,126 mlrd. Lt
Pramonės įmonių
energetinis
efektyvumas
86,989 mln. Lt
Kultūros ir gamtos
paveldo objektų
rinkodara ir
ženklinimas
120,951 mln. Lt
Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumas
1,835 mlrd. Lt
Žmogiškųjų išteklių
konkurencingumo
skatinimas
368,978 mln. Lt
TIKSLINĖS INVESTICIJOS – MVĮ
•
Labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) kategorijai priklauso įmonės,
 kuriose dirba mažiau kaip 250 asmenų ir
 kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR, ir (arba) bendra metinė balanso suma
neviršija 43 mln. EUR.
•
MVĮ kategorijoje mažoji įmonė apibrėžiama kaip įmonė,
 kurioje dirba mažiau kaip 50 asmenų ir
 kurios metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 10 mln. EUR.
•
MVĮ kategorijoje labai maža įmonė apibrėžiama kaip įmonė,
 kurioje dirba mažiau kaip 10 asmenų
 ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 2 mln. EUR.
Šaltinis: Bendrojo Bendrosios išimties reglamento 1 priedo 2 straipsnis.
Konsultacijos eko
klausimais
Netechnologinių eko-inovacijų
diegimas ir skatinimas
EKO –INOVACIJŲ
DIEGIMAS
Eco konsultantas LT (5 mln. Lt)
Eco-inovacijos LT (15 mln. Lt)
Technologinių eko-inovacijų
diegimas ir skatinimas
Eco-inovacijos LT + (300 mln. Lt)
ECO KONSULTANTAS LT (5 mln. Lt)
Veikla: konsultacijos MVĮ efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių
resursų tausojimo, eco-technologijų ir kt. eko-klausimais.
Intensyvumas: iki 85%; paramos dydis: iki 6 tūkst. Lt
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
Tinkamos išlaidos: konsultacijų išlaidos, kurios apmokamos taikant
fiksuotus įkainius arba fiksuotas sumas.
ECO-INOVACIJOS LT (15 mln. Lt)
Veikla:
• Aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių aplinkosaugos standartų reikalavimus diegimas ir (ar)
gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių rezultate pateiktos racionalaus išteklių naudojimo ir taršos
prevencijos inovacijų įvykdomumo analizė. (de minimis).
• Gaminio dizaino kūrimas, taikant ekologinio projektavimo priemones, atsižvelgiant į ekonominius, aplinkosauginius
ir socialinius aspektus; darnaus dizaino marketingo sprendimai; tokio dizaino registravimas. (de minimis).
Intensyvumas: iki 50%; paramos dydis: iki 100 tūkst. Lt.
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
Tinkamos išlaidos:
• Išlaidos, susijusios su aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių aplinkosaugos standartų
reikalavimus diegimu.
• Išlaidos, susijusios su gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų atlikimu.
• Eco – dizaino kūrimo išlaidos. (produkto ar paslaugos, projektavimas/kūrimas, siekiant patobulinti
produkto/paslaugos gyvavimo ciklą, pasirenkant atitinkamas medžiagas ir gamybos metodus, numatant
medžiagų/produktų pakartotiną panaudojimą, perdirbimą ar pan., resursų taupymo galimybes ir t.t. Ecoinovatyvaus dizaino sritys: produkto svorio mažininimas; pakuotės mažinimas; padidintos perdirbimo galimybės;
prailgintas ilgaamžiškumas; pakeitimas pavojingų medžiagų nepavojingomis ir kt.).
• Išlaidos susijusios su darnaus dizaino marketingo sprendimais.
• Išlaidos, susijusios su eco-dizaino registravimu.
ECO-INOVACIJOS LT + (300 mln. Lt)
Veikla: technologinių ekoinovacijų diegimas.
Intensyvumas: nuo 25 iki 35% MVĮ: 25% vidutinėms įmonėms; 35% mažoms ir labai mažoms;
35% vidutinėms įmonėms, jeigu veiklą vykdo regionuose, nurodytuose nacionaliniame teisės akte;
45% mažoms ir labai mažoms įmonėms, jeigu veiklą vykdo regionuose, nurodytuose nacionaliniame teisės akte.
45% vidutinėms įmonėms ir 55% mažoms ir labai mažoms įmonėms, jeigu įmonės numato įgyvendinti šias veiklas:
• atliekų antrinis panaudojimas: gamybinių atliekų panaudojimas tame pačiame procese, kuriame jos susidarė, arba kitiems
naudingiems tikslams pačioje įmonėje;
• atliekų perdirbimas: naujojo produkto gamyba iš atliekų įmonėje, kurioje šios atliekos susidaro.
Paramos dydis: iki 10 mln. Lt; pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
Tinkamos išlaidos:
• Išlaidos šių procesų modernizavimui (optimizavimui):
atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas,
regeneravimas), apšvietimas, šiluminės energijos gamyba ir tiekimas, ventiliacija, kondicionavimas, drėkinimas, šaldymo
energijos gamyba ir tiekimas; vandens, nuotekų valymas, kt.
• Išlaidos įrangos (įrengimų, kurie negamina atliekų arba mažai jų gamina; perprojektuotiems įrengimams arba gamybos
linijoms taip, kad sumažėtų atliekų; įrengimų, gerinančių eksploatavimo efektyvumą, taip pat įrengimų, panaikinančių
ištekėjimų, pratekėjimų bei išsiliejimų priežastis ir kt.) diegimui.
• Išlaidos, susijusios su technologijų, reikalingų energetinę vertę turinčių atliekų (pavyzdžiui, pakuočių, biologiškai
skaidžių atliekų, kt.), naudojamų energijai gauti, diegimui įmonėse, kai šias atliekas deginant atskirai ar kartu su kitomis
atliekomis ar kuru, gaunama energija būtų naudojama pirmiausia įmonių vidaus poreikiams tenkinti, o perteklinės energijos
atveju – ir kitų įmonių poreikiams tenkinti arba tiekiant į šalies energetinius tinklus.
• Išlaidos, susijusios su technologijų, reikalingų žaliavų, gaminio pakeitimui, atliekų antriniam panaudojimui bei
atliekų perdirbimui, diegimu įmonėse, siekiant kad gamybos procesų metu sumažėtų tarša bei gamtinių resursų sąnaudos.
• Darbo užmokestis, jeigu ši įmonė veiklą vysto regione. (Tinkamos finansuoti išlaidos yra numatytos darbo užmokesčio
išlaidos, susidariusios dėl pradine investicija sukurtų darbo vietų, apskaičiuotos per dvejus metus).
• Darbuotojų, dirbančių su įdiegtomis technologijomis, mokymai (kryžminis finansavimas) (de minimis).
AČIŪ UŽ DĖMESĮ

similar documents