Fællesfaglig og faglig skrivning

Report
Fællesfaglig og faglig
skrivning
Ideer til sammenhæng
Odense, oktober 2011
Birgitte Darger
Det frie Gymnasium (i projekt med Ørestad Gymnasium)
Hvad skal I høre om
1. Byggesten i arbejdet med skriftlighed:
a. Ligheder og forskelle mellem fag
2. Forsøg med transformationsskrivning
a. Fra rapport til synopsis
b. Fra enkeltfaglig opgave til fællesfagligt
produkt
3. Forsøg med at bruge skrivematrix
Tænke i ligheder og forstå
forskelle
Fokusere på hvad der er ens
- når fagene undersøger noget
- når en undersøgelse skal formidles i en
fagfaglig opgave, i en større opgave og
en synopsis
- når man vurderer en tekst som god
Forstå hvorfor der også er
forskelle
- Fordi de skriftlige krav hænger sammen med
fagets metoder
- Det skriftlige synliggør fagenes særtræk
- Forskellene ligger ikke så meget i fx mellem
en problemformulering og en
opgaveformulering men mellem fx
historiefagets opfattelse af kildehenvisninger
og samfundsfags teori-del
Undersøgelsen som
fællestræk
Alle de fællesfaglige skriftlige opgaver
(incl. AT) er i virkeligheden
undersøgelser:
A. Som der føres et argument for
B. Som der metakommunikeres om
(blandt andet i et metodeafsnit)
C. Som formidles i en form der overholder
kravene til den akademiske genre
DfG: AT og de store skriftlige
opgaver
1.g
3.g
2.g
AT6
AT1:Mundtlig fremlæggelse
AT2:Rapport og
synopsis
AT3 og
SRO
AT4
Da/His
opgave
AT5: Årsprøve
med synopsis
Eksempel: Samarbejde om
årsplanlægning 2.g
De store opgaver
• SRO + AT (”rapport” plus/omskrevet til
synopsis med fremlæggelse)
• Dansk-historieopgaven + AT (opgave plus
udvidet metodeafsnit)
• Rejse AT-projekt (synopsis med
delafleveringer)
Skrivedage til omskrivninger og enkeltfaglige
opgaver som kan støtte op i processen
AT-struktur på DfG
• 6 ugers forløb
• Kursusfase: læreren fylder viden på
• Dernæst projektfase: elevernes egen
undersøgelse af emnet + skriveproces
• Eventuel omskrivning fra rapport til synopsis
• Eventuelle fagfaglige delafleveringer der
indgår i omskrevet form i den endelige
produkt
AT-struktur
Aflevering
Kursusfase
Projektfase
Respons
Skriv
Instruks
Respons
Skriv
Skriveproces:
Instruks
Genaflevering som fx
synopsis
Summe-opgave
• Hvordan tænker du dine fag i forhold til
de fællesfaglige undersøgelser som
eleverne skal lave gennem gymnasiet?
• Fortæller du eksplicit eleverne om
ligheder og forskelle på fag?
• Hvad synes du virker?
Transformationsskrivning
• At omskrive fra en genre til en anden fx fra
rapporten til en artikel
• At omskrive fra en modalitet til en anden fx fra
ren skrift til en poster med billede og skrift
• At gå fra skriftlighed til mundtlighed
• At skrive med forskellige hensigter/modtagere
Fra rapport til synopsis
- Bygger på at undersøgelsen er den
samme i fx den større opgave og AT
- Lærer at skrive synopsis på en viden
- Lærer gennem omskrivning at fokusere
en større undersøgelse og sammenfatte
resultaterne
- Tilegner sig stoffet både gennem
skriftlighed og mundtlighed
Eksempel på
transformationsskrivning
fra fag til AT
- De skriver essay i dansk (at reflektere,
sammenfatte, se problemstillinger,
bruge eget sprog i forhold til emnet)
- Bruger derefter essayets refleksion som
afsæt for en problemformulering til den
større opgave i dansk og historie
Fordele ved
transformationsskrivning
- Får stoffet til at fæstne sig
- Giver stordriftsfordele
- Forskelle og ligheder bliver tydelige
fx at et metodeafsnit er en del af den
videnskabelige genre og ikke af et essay
- Synliggør skriveproces med undersøgelsen
som den ene del og præsentationen som den
anden
- At man kan arbejde med analysen som
argument på forskellige måder i fx både
rapport og synopsis
Summe-opgave
• Tal med din sidemand om hvordan du
kunne arbejde med
transformationsskrivning i dit fag.
• Vil det være bedst inden for faget selv:
hvilke skrive-genrer kan en
undersøgelse formidles i?
• Kan du koble dig til andre fag eller store
opgaver?
Visualisering af opgaven
• Transformationsskrivningen er en måde
at få greb om både stoffet og
skrivningen
• En anden måde kan være at ”se
opgaven for sig”
• Bruge en skrive-matrix, der gør
opgaven til et billede man skal fylde ud
Skrivematrix:
Visualisering af opgavens
struktur:
-
forside
resumé
indholdsfortegnelse
indledning
metodisk afsnit
analysedel
konklusion
litteraturliste
Til diskussion
• Overvej hvordan I kunne arbejde med
visualisering af en opgave.
• Hvad er fordele og ulemper?
• Kunne en planche opfylde samme
behov?

similar documents