دانلود

Report
‫با یاد پروردگار‬
‫حسهای ویژه‬
‫دکتر ظهیری‬
‫گوش (‪)Ear‬‬
‫• عضو اصلی شنوایی و حفظ تعادل است‪.‬‬
‫• بخش شنوایی‪:‬‬
‫مسئول جمع آوری ‪ ،‬هدایت‪ ،‬تقویت و تبدیل انرژی صوتی به انرژی‬
‫الکتریکی و انتقال آن به مغز است‪.‬‬
‫بخش تعادلی‪:‬‬
‫با گوش داخلی مرتبط است و تحت نظارت مخچه می باشد و پیام‬
‫هایی که از مخچه به عضالت منتقل می شود منجر به حفظ تعادل‬
‫می شود‪.‬‬
‫• از منظر مکانی گوش به ‪ 3‬قسمت تقسیم می شود‪:‬‬
‫گوش خارجی (‪ ،)External Ear‬گوش میانی (‪،)Middle Ear‬‬
‫گوش داخلی ) ‪)Internal Ear‬‬
)External Ear( ‫گوش خارجی‬
External ( ‫) و مجرای گوش خارجی‬Auricle( ‫• شامل الله گوش‬
)Acoustic Meatus
‫الله گوش (‪)Auricle‬‬
‫• ساختمانی غضروفی می باشد که با پوست پوشیده شده‬
‫• ارتعاشات صوتی را جمع کرده و به مجرای گوش خارجی منتقل‬
‫می کند‪.‬‬
‫• نرمه گوش (‪ :)Lobule‬قسمت تحتانی گوش می باشد که فاقد‬
‫غضروف است و محتوای بافت چربی و همبند می باشد‪.‬‬
‫مجرای گوش خارجی ( ‪External Acoustic‬‬
‫‪)Meatus‬‬
‫• مسیری ‪ S‬شکل و ‪ 2/5‬سانتی متری است که از الله گوش تا پرده‬
‫صماخ کشیده شده است‪.‬‬
‫• ‪1/3‬خارجی غضروفی و ‪ 2/3‬داخلی استخوانی است‪.‬‬
‫• محتوی غدد ویژه ای است که ماده مومی شکلی را به نام سرومن‬
‫(‪ )Seromen‬ترشح می کند که از نفوذ ذرات گرد و غبار به داخل‬
‫گوش جلوگیری می کند‪.‬‬
‫گوش میانی (‪)Middle Ear‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫فضایی به شکل مکعبی است که در داخل استخوان گیجگاهی قرار‬
‫دارد‪.‬‬
‫به این فضا حفره صماخی (‪ )Tympanic cavity‬گویند‪.‬‬
‫سطح درونی این فضا با مخاط ممتد با مخاط پوشاننده حلق مفروش‬
‫شده است‪.‬‬
‫حاوی استخوانچه های چکشی‪ ،‬سندانی و رکابی می باشد‪.‬‬
‫استخوانچه ها در حد فاصل جدار خارجی (پرده صماخ) و جدار‬
‫داخلی قرار دارند‪.‬‬
‫• این استخوانچه ها با هم مفصل شده و امواج صوتی را از گوش‬
‫خارجی به گوش داخلی منتقل می کند‪.‬‬
‫• این فضا دارای دو عضله به نام عضله کشنده پرده صماخ و رکابی‬
‫نیز می باشد‪.‬‬
‫• حفره صماخی دارای جدارهای فوقانی ‪ ،‬تحتانی‪ ،‬داخلی خارجی ‪،‬‬
‫قدامی و خلفی می باشد‪.‬‬
‫جدار خارجی‬
‫• پرده صماخ این جدار را می سازد‪.‬‬
‫• چرده صماخ از خارج توسط پوست و از داخل با مخاط پوشیده می‬
‫شود‪.‬‬
‫• پرده صماخ با زاویه ‪ 55‬درجه نسبت به مجرای گوش خارجی قرار‬
‫دارد‪.‬‬
‫جدار داخلی‬
‫• استخوانی می باشد‪.‬‬
‫• دارای دو سوراخ است‪ ،‬یکی در باال به نام سوراخ یا دریچه بیضی‬
‫(‪ )Fenestra vestibuli‬که قاعده استخوان رکابی بر روی آن‬
‫قرار دارد‪.‬‬
‫• دریچه دیگر در پایین قرار د ارد به نام سوراخ گرد یا دریچه‬
‫حلزونی (‪ )Fenestra cochlea‬که با پرده ای غشایی پوشیده شده‬
‫است‪.‬‬
‫جدار خلفی‬
‫• با سوراخی با سلولهای هوایی زائده ماستوئید استخوان گیجگاهی‬
‫مرتیط می شود‪.‬‬
‫جدار قدامی‬
‫• با شریان کاروتید داخلی مجاور است‪.‬‬
‫• با جدار طرفی حلق بینی بواسطه مجرای شنوایی (شیپور استاش )‬
‫مرتبط می باشد‪.‬‬
‫• عفونت های حلق از طریق این مجرا می تواند به گوش میانی منتقل‬
‫شود‪.‬‬
‫جدار فوقانی‬
‫• سقف حفره با کمک یک تیغه استخوانی نازک از حفره کرانیال جدا‬
‫می شود‪.‬‬
‫• این جدار با با پرده های مغزی و لوب گیجگاهی مغز مرتبط است‪.‬‬
‫جدار تحتانی‬
‫• کف حفره با ورید ژوگوالر داخلی مجاور است‪.‬‬
‫گوش داخلی ) ‪)Internal Ear‬‬
‫• در سمت داخل گوش میانی و در استخوان گیجگاهی قرار دا رد‪.‬‬
‫• بدلیل پیچ وخم زیاد به ‪ labyrinth‬موسوم است‪.‬‬
‫• شامل البیرنت استخوانی و البیرنت غشایی است‪.‬‬
‫البیرنت استخوانی‬
‫• شامل سه بخش است‪:‬‬
‫مجاری نیم دایره‪ ،‬دهلیز و حلزون‬
‫مجاری نیم دایره‬
‫• شامل سه مجرا در سه جهت فوقانی قدامی‪ ،‬خلفی و خارجی (افقی)‬
‫می باشد‪.‬‬
‫• این سه مجرا توسط ‪ 5‬سوراخ به دهلیز باز می شود (دو عدد از‬
‫مجاری دارای یک سوراخ مشترک هستند)‪.‬‬
‫دهلیز‬
‫• فضایی است در سمت داخل گوش میانی و حد فاصل حلزون و‬
‫مجرای نیمدایره قرار دارد و در خارج توسط سوراخ بیضی به‬
‫گوش میانی و در داخل به سوراخ گوش داخلی مرتبط می شود‪.‬‬
‫حلزون‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫شبیه حلزون است ‪ .‬لوله ای مارپیچی با قطر ‪ 3‬میلی متر است که‬
‫حول محور مخروطی ‪ 2/5‬دور پیچیده شده‪.‬‬
‫مجرای درونی آن با تیغه ای استخوانی بطور ناقص دو بخش می‬
‫شود‪.‬‬
‫بخش باالیی مجرای دهلیزی نام دارد و به سوراخ بیضی ختم می‬
‫شود‪.‬‬
‫قسمت پایینی مجرای صماخی نام دارد و به سوراخ گرد ختم می‬
‫شود‪.‬‬
‫درون این مجرا مایع پری لنف جریان دارد‪.‬‬
‫البیرنت غشایی‪:‬‬
‫• فضایی پر پیچ و خم است که در داخل البیرنت استخوانی قرار دارد‬
‫و با مایع اندولنف پوشیده می شود‪.‬‬
‫• این البیرنت دارای بخش های مجاری نیم دایره ‪ ،‬اوتریکول و‬
‫ساکول و حلزون می باشد‪.‬‬
‫مجاری نیم دایره‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫غشایی با قطری کمتر در درون مجرای نیمدایره ای استخوانی هم‬
‫نام خود است‪.‬‬
‫با ‪ 5‬سوراخ به اوتریکول ختم می شود‪.‬‬
‫هر کدام از مجاری در محل اتصال به اوتریکول اتساع یافته و‬
‫آمپول نام می گیرد‪.‬‬
‫در آمپول ساختمانی به نام تاج ) ‪ )Crista‬وجود دارد که نسبت به‬
‫حرکات مایع اندولنف حساس است و ابتدای رشته های عصب‬
‫تعادلی در آن قرار دارد‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اوتریکول و ساکول در دهلیز البیرنت استخوانی قرار دارد‪.‬‬
‫ایندو توسط مجرایی بهم متصل می شوند‪.‬‬
‫مجرای نیمدایره غشایی به اوتریکول باز می شود‪.‬‬
‫ساکول با مجرای ‪ Reunien‬به حلزون غشایی مرتبط می شود‪.‬‬
‫در دیواره داخلی اوتریکول و ساکول برجستگی هایی به نام ماکوال‬
‫وجود دارد که به ابتدای رشته های عصب تعادلی مرتبط می باشد‪.‬‬
‫حلزون‬
‫• لوله ای غشایی و نازک است که درون حلزون البیرنت استخوانی‬
‫قرار دارد‪.‬‬
‫• بر روی غشاء قاعده ای آن اجسام کورتی‪ Cortis organs‬قرار‬
‫دارد که عضو شنوایی است‪.‬‬
‫• عصب زوج ‪ 8‬مغزی( شنوایی تعادلی) از گوش داخلی منشا می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫• دارای دو قسمت است‪:‬‬
‫• شاخه حلزونی‪ :‬از سلولهای شنوایی اجسام کورتی پیام ها را‬
‫دریافت می کند‪.‬‬
‫• شاخه دهلیزی‪:‬‬
‫از سلولهای مژه دارواقع در تیغه های آمپوالی مجاری نیمدایره‬
‫غشایی و ماکوالی اوتریکول و ساکول آغاز می شود‪.‬‬
‫این دو همراه هم از سوراخ گوش داخلی وارد حفره کرانیال می شود‪.‬‬

similar documents