Før-læsning - Pædagogisk Udvikling

Report
Faglig læsning og forudsætninger herfor.
Indskoling
Link til arbejdsrum på PU´s hjemmeside
http://paedagogiskudvikling.esbjergkommune.dk
Formål for hele forløbet:
At alle lærere tager ansvar for at
læsning bliver et læringsredskab i
fagene
•
•
22. august 2013 kl. 14.oo – 16.00
Oplæg, refleksion og øvelser om læsning, ordforråd, mind-map og dialogisk
læsning
• 18. september 2013 kl. 14.00 – 16.00
• Erfaringsudveksling, oplæg, øvelse, refleksion i teams om førlæsning ,
teksttyper
•
•
•
31. oktober 2013 kl. 14.00 – 16.00
Erfaringsudveksling, oplæg, øvelse, refleksion i teams om under-læsning og
metoder hertil, teksttyper og TLC
26. november 2013 kl. 14.00 – 16.00
Erfaringsudveksling, oplæg, øvelse, refleksion i teams om efter-læsning og
metoder hertil.
Hvordan bruges skolens handleplan for læsning.
Dagens program
• Erfaringsudveksling: Dialogisk læsning – Mindmap
• Teksttyper
Den fortællende genre
• Førlæsning
Ordkendskabskort
Ordleg
• Opgave til næste gang
Mød en fra et andet team
Hvilke erfaringer gjorde du med
Dialogisk Læsning?
Hvordan gik arbejdet med:
Mind-map?
Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling
Oversigt teksttyper og genre
Fortællende tekst
Formål:
At underholde og danne
Fortællende tekster
• Fortællende tekster har en titel
• Struktur:
– Begyndelse: præsentation af tekstens personer, miljø
og situation
– Midte: spændingen stiger mod et højdepunkt
– Slutning
• Sprog
– Beskrivende tekst og handling. Derfor stillestående
verber i beskrivelserne og handleverber i handlingen
– Tidsangivelser, som fx om eftermiddagen, når, senere
og pludselig. De fører handlingen videre.
Berettende tekster
Formål:
At berette om, hvad der er sket
Berettende tekster
Faktuelle eller personlige beretninger
• Overskrift, der fortæller, hvad teksten handler om.
• Struktur:
– Præsentation af hvem, den handler om, og hvor den foregår.
– En række begivenheder, der følger efter hinanden. Kronologi
– En afslutning der runder beretningen af.
• Sprog
– Der er handling og derfor mange handleverber fx hopper, løber,
svømmer. Verberne står i datid.
– I præsentationen, som er en beskrivelse, bruges stillestående
verber fx er, har, består af lever mv
– Der er tidsangivelser, der fortæller hvornår handlingerne eller
begivenhederne sker. Fx nu, i går, senere, derefter
Instruerende tekster
Formål:
At fortælle, hvordan man gør noget
Instruerende tekster
• Struktur:
–
–
–
–
En overskrift, der signalerer målet ,ed teksten
Evt. en liste med materialer
En fremgangsmåde trin for trin
Ofte er der et foto, der viser slutproduktet, eller en
illustration, der viser den trinvise fremgangsmåde
• Sprog:
– Handleverber i bydemåde, fx hak, kog, skriv, gå.
– Korte præcise sætninger. Måske indgår der ord, der
angiver reækkefølge, fx først, derefter, til sidst.
– Ofte præcis angivelse af antal, mængde og
ingredienser eller materialernes tilstand (fx ½ dl koldt
vand, 3 stiftpiskede æggehvider).
Beskrivende/informerende tekster
Formål:
At formidle faktuel information om et emne
Beskrivende/informerende tekster
• Struktur
– En overskrift, der viser, hvad eller hvem der beskrives,
fx fodboldspilleren Ronaldo.
– Et afsnit, der præsenterer emnet.
– Nogle afsnit, der beskriver emnet fra forskellige
kriterier, fx hvem hans familie er, hvor han er vokset
op, hans fodboldkarriere, hans interesser osv.
• Sprog
– Der er ingen handling i teksten, men megen
beskrivelse. Derfor er der mange stillestående verber,
er, har, består af, lever, kaldes, bor, ligger. De står ofte i
nutid
Teksttyper og titler
Fortællende tekst
Berettende tekst
Instruerende tekst
Beskrivende/informerende tekst
På skovtur med min far
Sådan laver du et kastanjepindsvin
Det fortryllede pindsvin
Pindsvin, et dyr i Danmark
Strategier for god læsning
FØR læsningen
40%
UNDER læsningen
50%
EFTER læsningen
10%
Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling
Før læsning
• Elevernes viden og erfaringer har betydning
for indholdet af undervisningen.
• Skal sikre at eleverne knytter forbindelse
mellem deres viden og det de præsenteres for
via teksterne.
Elisabeth Arnbak
Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling
Elever med andet modersmål end dansk
• Har ofte et ringe fagligt ordkendskab
• Andre informationskilder
• Selvoplevede erfaringer
• Sikre at der sker en kobling mellem deres
erfaringer og tekstens informationer
Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling
Før-læsning:
Arbejde med forforståelse: viden, ordniveau, kontekst
Mens-læsning:
Arbejde med tekstforståelse: Indholdsforståelse,
notater
Efter-læsning:
Arbejde med ny viden: Opsamling af tekstindhold,
evaluering og formidling
Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling
Aktiviteter ved før-læsning
• Få overblik over teksten. (Overblikslæsning)
• Finde den rigtige læsesti
• Aktiver baggrundsviden
• Mindmap
• Ordleg
• Ordkendskabskort
• Læseformål (fokuseret læsning)
• Vigtige ord
• Fagfaglige ord og begreber
Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling
Ordleg
Stav ordet højt
(stavemåde)
Giv en definition på ordet
Giv et synonym til ordet
Giv et antonym til ordet
Sig ordet i en sætning
Læs ordet
Sig ordets ordklasse
Find et ord der rimer
Hvad er det?
Egenskaber
Det er ikke…….
Fagtekst
Eksempler
Opgave til d.31.-10. 2013
• Aftal med en kollega hvordan I vil arbejde med
den fortællende genre
• Udvælg sproglige træk fra den fortællende
teksttype I vil sætte fokus på.
• Gør erfaringer med ORDKORT eller ORDLEG

similar documents