Presentation från konferensen (ppt). - Universitets

Report
2013-10-29
Cecilia George
Bedömning utan fullständig
dokumentation
Rapport av regeringsuppdrag
Avdelningen för bedömning av utländsk
utbildning
Bedömer utländska
- Gymnasieutbildningar
- Eftergymnasiala yrkesutbildningar
- Högskoleutbildningar
Krav för bedömning/erkännande i form av ett utlåtande:
• Avslutad utbildning
• erkänd utbildningsinstitution
• officiellt format/dokumentation som stämmer överens med
tidigare bekräftade ärenden
• Dokumentkrav: examensbevis + ämnesförteckning
Regeringsuppdraget
i UHR:s regleringsbrev 2013:
• ”Utreda och belysa behovet av att kunna bedöma utländska
examina för personer som saknar dokumentation samt föreslå
metoder som skulle kunna användas…”
• Uppdraget och en kostnadsberäkning för föreslagna metoder ska
redovisas senast den 31 oktober 2013
• Uppdraget omfattar ansökningar om bedömning av utländsk
gymnasial och akademisk utbildning
Ramverk
Lissabonkonventionen, European Area of Recognition Manual (EAR)
Best practise: ”Background paper” – beskrivning av utländsk
utbildningsbakgrund baserat på
• kunskaper om utbildningssystemet
• ”sworn statement” d v s sökandens egna uppgifter
• stöddokument
Förslag till metoder
• Beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund
(”Bakgrundsdokument”) kan utfärdas i ärenden med bristande
dokumentation för gymnasie- , akademisk – och
yrkeshögskoleutbildning.
• I vissa fall utfärdas dokumentet när vi inte kan verifiera befintliga
dokuments äkthet
• Dokumentet grundar sig på UHR:s expertkunskaper om
utbildningssystemet, sökandens uppgifter och vissa
stöddokument
• Information på baksidan av dokumentet beskriver metodiken,
ramverket (EAR) och dokumentets syfte, d v s att ligga till grund
för validering eller bedömning av reell kompetens
• Projektet föreslår också att berörda instanser ska få resurser att
kunna bedöma reell kompetens i den utsträckning som behövs
Beskrivning av utländsk
utbildningsbakgrund
• Samma krav som för utlåtande:
erkänd högskola, avslutad
utbildning.
• Beskrivningen av utbildningen
motsvarar information som ges
i Diploma Supplement
• Bedömning endast mot generell
examen
• Bakgrundsdokumentet syftar
till att underlätta validering
eller bedömning av reell
kompetens
Tack för uppmärksamheten!
Frågor?
**************
Cecilia George
Enic-Naric Sverige
Universitets- och högskolerådet
E-post: [email protected]

similar documents