ORBÁN TIBOR műszaki vezérigazgató

Report
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS
Pécs, 2012. május 9-11.
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS
TÁVHŐTERMELÉS
2011. JANUÁR ELSEJE UTÁN
Orbán Tibor
műszaki vezérigazgató-helyettes (FŐTÁV Zrt.)
alelnök (MaTáSzSz)
FONTOSABB
VÁLTOZÁSOK (TÖRVÉNYEK 1)
2011. január 1-től minden termelőre megmaradt a kötelező átvétel, de 15%kal csökkent az átvételi ár
[2011. február, Lázár-féle javaslatok: -25%, majd -35% az átvételi árból]
2011. évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról
o VET módosítása: KÁTV július 1-től, szervezett villamosenergia-piac
o Tszt. módosítása 2011. április 15-től:
• a termelt és a lakosságnak és KKI-nek szolgáltatott távhő árát 2011.
március 31-i árszinten befagyasztják
• az árak megállapításának új szabályait vezetik be: a távhőszolgáltatás díjait - mint legmagasabb hatósági árat - és azok
szerkezetét a MEH javaslatának (08.31-ig) figyelembe vételével az
energiapolitikáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg
• bővíti a MEH, és - a csatlakozási díjak megállapítására - szűkíti az
önkormányzatok képviselő-testületeinek feladatait, hatáskörét
• előírja a távhőszolgáltatók és a MEH által kiadott működési
engedéllyel nem rendelkező távhőtermelők részére új működési
engedélykérelmek benyújtását 2011. december 31-ig a MEH felé
2
FONTOSABB
VÁLTOZÁSOK (TÖRVÉNYEK 2)
2011. évi CXXVI. törvény a Tszt. és az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény módosításáról
o Tszt. fontosabb változásai 2011. október 1-től
• felhatalmazza a minisztert a távhőszolgáltatási támogatás
mértékének, továbbá a távhőszolgáltatási támogatásra való
jogosultság feltételeinek megállapítására
• kibővíti a MEH és pontosítja az önkormányzatok feladat- és
hatáskörét
A 2011. évi CLXXXII. törvény egyes energetikai tárgyú törvények
módosításáról
o Tszt. fontosabb változásai 2012. január 1-től
• részletesen meghatározza a távhőtermelők és a távhőszolgáltatók
részére a tevékenységek számviteli szétválasztásának
követelményeit,
• előírja, hogy a távhőszolgáltatási díj a bérlő vagy a használó által
történő megfizetéséért a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként
felel
3
FONTOSABB
VÁLTOZÁSOK (KORMÁNYRENDELETEK)
A 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a Tszt. végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (Vhr.) módosításáról (2011. július 7től):
o részletesen meghatározza a költségmegosztók használatának és a
költségek megosztásának szabályait (2011. szeptember 1-től
kezdődően)
A 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a villamosenergia-ellátással, a
földgázellátással és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek
módosításáról
o A Tszt. Vhr. fontosabb változásai 2012. január 1-től:
• meghatározza a MEH által kivethető bírság összegének felső
határát (a tárgyévet megelőző évi nettó árbevétel legfeljebb tíz
százalékában),
• meghatározza a közüzemi szerződés felmondása alóli mentességre
vonatkozó részletes szabályokat
4
FONTOSABB
VÁLTOZÁSOK (MINISZTERI RENDELETEK 1)
A 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet felhatalmazta az MVMP-t a távhőtermelők
és a kapcsolt erőművek „kedvezményes” földgázellátására
o az MVMP 2011. május 26-án tette közzé „kedvezményes” ajánlatát
Az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő
árának, valamint a lakossági felhasználónak és a KKI-nek nyújtott
távhőszolgáltatás díjának megállapításáról (hatályos 2011.10.01-től)
o tételesen, termelőnként meghatározza a távhőtermelők által a távhőszolgáltatók részére értékesített hőenergia díját, az értékesítőkre
vonatkozó követelményeket, valamint a díjalkalmazási feltételeket,
o rögzíti, hogy a végfelhasználó a távhőszolgáltatásért a 2011. március
31-én alkalmazott – legmagasabb hatósági árnak minősülő – díjakat
köteles fizetni,
o meghatározza a távhőtermelők és a távhőszolgáltatók nyereségkorlátját (a könyv szerinti bruttó eszközérték 2%-ában, a nem
megtérült termelők esetében 4,5%-ában),
o meghatározza a nyereségkorláton felüli nyereség esetén a „nyereségelvonás” szabályait.
o a rendelet az eddigiekben 4-szer módosult (dec., jan., feb., máj.)
5
FONTOSABB
VÁLTOZÁSOK (MINISZTERI RENDELETEK 2)
Az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról
(hatályos 2011.10.01-től, a támogatás forrása a villamos energia
végfelhasználói árába „kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj”
elnevezéssel beépített 1,20 Ft/kWh)
o tételesen, termelőnként, illetve szolgáltatónként meghatározza a
szolgáltatók által igényelhető támogatás mértékét (összegét),
o meghatározza a támogatás feltételeit, igénylésének, kifizetésének és
ellenőrzésének, valamint a jogosulatlan igénybevétel esetén a
visszafizetésének szabályait.
o a rendelet az eddigiekben 4-szer módosult (dec., jan., feb., máj.)
o a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet szerint 2012. január 1-től „a
végfelhasználó a távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltatásért a
távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános
forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű
- legmagasabb hatósági árnak minősülő - díjat köteles fizetni.”
6
NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA, TFCST
• Magyar Köztársaság Kormánya H/3839. számú
országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti
Energiastratégiáról
– Az Országgyűlés ……….. felkéri a Kormányt, hogy az
Energiastratégia alapján:
– vizsgálja meg a távhőtermeléssel kapcsolatos árszabályozási és
jogi rendelkezések végrehajtásának, valamint a
távhőszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók támogatásának
tapasztalatait, és ez alapján dolgozzon ki cselekvési tervet a
távhőszolgáltatás verseny-képességének biztosítására,
hatékonyságának fejlesztésére és a megújuló energiaforrások
bevonására
7
MATÁSZSZ TEVÉKENYSÉGEK
• Aktívan segítettük az új szabályozás kialakítását (már
amikor lehetett), és „finomhangolását”
• Felajánlottuk a regulátornak egy új, benchmark alapú
árszabályozás alapelveinek kidolgozását (pályáztatott
nyertes tanácsadó TIG-RES-Reál-Energo konzorcium)
• Részt vettünk a 2012/13. gázévi gázbeszerzés „MEHajánlás”-ának kidolgozásában
• A „MEH-ajánlás” szellemében – kisebb viharokat követően - közös
gázbeszerzést írtunk ki (pályáztatott nyertes tanácsadó EnergiQ
Kft., 170 millió m3/a pályáztatott mennyiség)
• Részt veszünk a TFCsT kidolgozásában
8
KÁT ÉS KÁTV UTÁN
9
KÁTV jelölés forrása: Dr. Stróbl Alajos
KAPCSOLT ENERGIATERMELÉS
Nettó hazai villamosenergia-termelés összesen
Kapcsolt villamosenergia-termelés
40
Távhővel kapcsolt villamos energia
Kapcsolt termelés aránya a nettó hazai termelésben
35
30
TWh
25
20
15
21,8%
21,3%
21,2%
20,8%
10
20,3%
19,6%
20,7%
20,9%
15,1%
5
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
10
A KAPCSOLT
ENERGIATERMELÉS TÁRSADALMI
HASZNA
href=36%
href=60%
Kapcsoltan termelt hő
Kapcsolt villamosenergia-termelés
Kapcsoltan termelt hő
Kapcsolt villamosenergia-termelés
Tüzelőanyag-megtakarítás
Kapcsolt termelés tüzelőanyag-felhasználása
Tüzelőanyag-megtakarítás
Kapcsolt termelés tüzelőanyag-felhasználása
70
70
hREF,E=36%
50
40
2,1Mt
2,3Mt
2,4Mt
2,6Mt
2,5Mt
2,3Mt
2,4Mt
2Mt
30
hREF,E=60%
Megtakarított ÜHG-kibocsátás
1,8Mt
20
10
Hő, Tüzelőanyag PJ; Villamos energia TWh
Hő. Tüzelőanyag [PJ]; Villamos energia [TWh]
Megtakarított ÜHG-kibocsátás
60
60
50
40
30
0,5Mt
0,6Mt
0,6Mt
0,7Mt
0,7Mt
0,6Mt
0,6Mt
0,5Mt
20
0,4Mt
10
0
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
11
A TÁVHŐ MAGYARORSZÁGI
TÁRSADALMI HASZNA
A távhő ~2/3-át Magyarországon (ma még!) a 2004/8 EU direktíva szerinti
nagyhatékonyságú kapcsolt energiatermeléssel állítják elő. A ~6 TWh/a (ebből
KÁT-os ~5 TWh/a) távhővel kapcsolt villamos energia a hazai fosszilis erőművek
átlagos hatásfokát alapul véve megfelel
~35 PJ évi primerenergia-megtakarításnak
~2 millió tonna évi CO2-kibocsátás elmaradásának
~1 milliárd gnm3 évi földgázimport csökkenésnek
A kapcsolt energiatermeléssel, ezen belül a távhőszolgáltatáson alapuló
kapcsolt energiatermeléssel elérthez fogható mértékű primerenergiamegtakarítás és CO2-kiváltás konkrét műszaki intézkedésekkel az elmúlt
másfél évtizedben egyetlen más területen nem valósult meg!
Az eddigiekben még nem korszerűsített panelépületekben lévő ~500 ezer lakás
ésszerű korszerűsítésével elérhető összes primerenergia-megtakarítás ~6
PJ/év. Ennek egyszeri beruházási költsége legalább 750 mrd forint !
12
A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
VERSENYHELYZETE
A hőpiacon a termék helyettesíthetősége következtében éles piaci verseny van!
ÁFÁ-val együtt
Alapdíj jellegű költségek
ÁFA nélkül
120%
Versenyelőny
Versenyhátrány
Hődíj jellegű költségek
ÁFA
250 000
225 000
115%
200 000
110%
Fogyasztói teher Ft/év
Versenyhelyzet távhő/gáz
175 000
105%
100%
95%
90%
150 000
125 000
100 000
75 000
50 000
25 000
85%
0
Gáz-központi
80%
2009.júl 2009.szept. 2009.okt.
2010.jan.
2010.ápr.
2010.júl.
2010,okt.
2011.jan.
2011.júl.
Távhő
Gáz-központi
korszerűsített
Távhő korszerűsített
13
Csak a kedvezményes ÁFA biztosítja a versenyelőnyt (és csak a lakossági szektorban)!
A TÁVHŐDÍJ
SZERKEZETE (FŐTÁV)
Energián kívüli anyag és anyagjellegű
Személyi jellegű
Nyereség
Fejlesztési hányad
Egyéb (adók)
Értékcsökkenés
Mennyiségarányos energiadíjak (hő, gáz)
Kapacitásarányos energiadíjak (hő, gáz)
Villamos energia
250 000
Hődíj
Nem befolyásolható
Alapdíj
Befolyásolható
Fogyasztói teher Ft/év nettó
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Költségtételek
Tarifák
Szolgáltató ráhatása
A szolgáltatás nettó költségeinek ~70%-a energia, ~10%-a ÉCs és adók!
14
0
OLCSÓN TERMELT HŐ!
300 000
300 000
250 000
250 000
200 000
200 000
150 000
150 000
100 000
100 000
50 000
50 000
0
KÖZVETLEN (FORRÓVÍZKAZÁNOS) TÁVHŐTERMELÉS FÖLDGÁZBÁZISON NEM LEHET VERSENYKÉPES
ALTERNATÍVA!
Ha a távhő hőforrásai, mint nagyfogyasztók, nem jutnak olcsóbban földgázhoz, mint a közvetlen
gázfűtéssel bíró végfelhasználók (kisfogyasztó épületek), akkor a távhőrendszerek karbantartási és
működési költségeivel együtt (beleértve a távhőszolgáltatók általános költségeit is) a
távhőszolgáltatás sohasem lesz nyereséges a gázfűtéssel szemben a hőpiacon!
15
Ft/év
Átlaglakás távhőszámlája ÁFA nélkül 2010. VII.
Szeged
Mátészalka
Érd
Szekszárd
Sárvár
Szigetvár
Debrecen
Gyöngyös
Salgótarján
Szolnok
Nyírbátor
Kecskemét
Hajdúböszörmény
Sárospatak
Tiszavasvári
Sátoraljaújhely
Százhalombatta
Nyíregyháza
Mór
Tatabánya
Szombathely
Nyíregyháza
Baj
Sopron
Mohács
Pécs
Miskolc
Ajka
Hódmezővásárhely geotermikus
Kazincbarcika
Bp., XXI. ker.
Celldömölk
Siófok
Hajdúszoboszló
Cegléd
Oroszlány
Tiszaújváros
Győr
Siklós geotermikus
Mosonmagyaróvár
Bokod
Záhony
Ipari hő Pétfürdő
Csongrád geotermikus
Szentes geotermikus
Szarvas geotermikus
Paks
Zirc
Szentlőrinc
Keszthely
Balatonfüred
Nagykőrös
Kőszeg
Putnok
Dorog-Esztergom
Algyő
Kiskunfélegyháza
Sárbogárd
Szigetszentmiklós
Szentgotthárd
Vasvár
Komló
Berettyóújfalu
Makó
Ózd
Sopron
Kiskunhalas
Baja
Dunakeszi
Csorna
Tapolca
Szentendre
Dombóvár
Kaposvár
Kisvárda
Almásfüzitő
Püspökladány
Körmend
Nyergesújfalu
Komárom
Vác
Bonyhád
Dunaújváros
Gödöllő
Eger
Székesfehérvár
Hajdúnánás
Várpalota
Budaörs
Mezőhegyes
Nagyatád geotermikus
Budapest
Veszprém
Tata
Ft/év
A (SIKERES)
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ALAPJA AZ
(1)
Átlaglakás távhőszámlája ÁFA nélkül 2010. VII.
0
30.12.2006
19.12.2006
30.12.2006
08.12.2006
19.12.2006
08.12.2006
27.11.2006
27.11.2006
16.11.2006
16.11.2006
05.11.2006
25.10.2006
05.11.2006
14.10.2006
25.10.2006
03.10.2006
14.10.2006
22.09.2006
03.10.2006
11.09.2006
31.08.2006
22.09.2006
20.08.2006
11.09.2006
31.08.2006
09.08.2006
20.08.2006
29.07.2006
09.08.2006
18.07.2006
07.07.2006
29.07.2006
26.06.2006
18.07.2006
15.06.2006
07.07.2006
04.06.2006
26.06.2006
24.05.2006
13.05.2006
15.06.2006
02.05.2006
04.06.2006
24.05.2006
21.04.2006
13.05.2006
10.04.2006
02.05.2006
30.03.2006
21.04.2006
19.03.2006
08.03.2006
10.04.2006
25.02.2006
30.03.2006
14.02.2006
19.03.2006
03.02.2006
23.01.2006
08.03.2006
000
12.01.2006
25.02.2006
000
01.01.2006
14.02.2006
000
03.02.2006
000
tägliche Wärmeeinspeisung [MWh]
000
Daily heat input [MWh]
000
23.01.2006
000
12.01.2006
01.01.2006
35.000
30.000
Spitzenlast
(Heizwerke)
Peak load
Spitzenlast
(Heizwerke)
(heat only boilers)
25.000
20.000
industrial cogen)
Mittellast (KWK,
industrielle KWK)
Mittellast
(KWK,load (cogen,
Medium
industrielle KWK)
15.000
10.000
5.000
Grundlast
(Abfallverbrennung,
Grundlast
Base load
industrielle
Abwärme)
(Abfallverbrennung,
industrielle Abwärme)
000
0
(waste incineration,
industrial waste heat)
Napi átlagos hőteljesítmény-igény (MW)
A (SIKERES)
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ALAPJA AZ
OLCSÓN TERMELT HŐ!
Bécs
000
50.000
45.000
000
40.000
1 000
(2)
Budapest
1 200
Csúcsterhelés 1.119 MW
-6.5 oC külső hőmérsékletnél
Forróvízkazánok
Kapcsolt hőtermelés
Hulladékhasznosítás
800
600
400
200
0
Előtérbe helyeződik (helyeződne?) a kapcsolt és/vagy a megújuló és
hulladék(hő) bázisú hőtermelés!
16
A GÁZÁRAKRÓL
SOKADSZOR, DE NEM UTOLJÁRA
Kapacitásarányos díj
Egyéb mennyiségarányos díjtételek
Molekuladíj
4 000
3 500
3 000
+29
Ft/GJ
-55
Ft/GJ
-408
Ft/GJ
-3
Ft/GJ
+571
Ft/GJ
+377
Ft/GJ
Ft/GJ gáz
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Főtáv szp-i Főgáz ESz Főtáv szp-i Főgáz ESz Főtáv szp-i Főgáz ESz Főtáv szp-i Főgáz ESz Főtáv szp-i Főgáz ESz Főtáv szp-i Főgáz ESz
2010.jan. 20-100 2010.júl. 20 m3/h 2011.jan. 20-100 2011.júl. 20 m3/h 2011.okt. 20 m3/h 2012.jan. 20 m3/h
m3/h
felett
m3/h
felett
felett
felett
2010.jan.
2010.júl.
2011.jan.
2011.júl.
2011.okt.
2012.jan.
17
A regulátor beavatkozásai a szolgáltatók által a piacon kicsikart előnyöket általában felemésztik!
MI A TÁMOGATÁS CÉLJA?
•
•
Egy gazdasági tevékenység támogatása akkor lehet indokolt, sőt szükséges,
ha:
a. Az adott tevékenység fejlesztését gyorsítani kell.
b. A piaci árban meg nem fizetett, a társadalom és az állam számára
értéket képviselő előnyöket kell elismerni.
c. Egyes gazdasági szereplők – elsősorban a kistermelők – piacra
jutásának nehézségeit kell ellensúlyozni.
d. Nemzetközi kötelezettségeket kell teljesíteni.
e. Nemzetgazdasági célkitűzéseket kell megvalósítani.
f. Szociális problémák megoldását és más célokat kell közvetetten
támogatni.
A kapcsolt energiatermelés támogatása a fenti összes szempont alapján
indokolt (volt), kivéve az f) pontot, de eddig még arra sem sikerült jobb
megoldást találni.
18
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
• 2010-ben
Támogatott villamos energia (GWh)
Támogatott kapcsolt
Biotermikus
• Kapcsoltakra 135 mrd Ft
• Megújulókra 68,5 mrd Ft
Szél és víz
–
–
–
–
8 000
Támogatott villamos energia GWh
– KÁT-kassza 203,5 mrd Ft
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
Támogatott 7.275 GWh
Átlagár ~28 Ft/kWh
Piaci villanyár ~14 Ft/kWh
Támogatás 101,6 mrd Ft
• Kapcsoltakra 67,4 mrd Ft
• Megújulókra 34,2 mrd Ft
2 000
1 000
0
2007
2008
2009
2010
• 2011.júl.1-től (okt.1-től)
– „kapcsolt termelésszerkezetátalakítási díj” 1,20 Ft/kWh
• 44 mrd Ft 67,4 mrd Ft
19
HŐTERMELŐK
EREDŐ HŐÁRÁNAK ALAKULÁSA
AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (FŐTÁV)
2010 tény
2011.12.01. hatósági
2011.03.31. befagyasztott
2011.12.01. hatósági támogatott
5 500
3979
5 000
3681
Eredő hődíjak [Ft/GJ]
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
2567
1 000
2340
500
0
FŐGÁZ ESz 3053
buborék mérete a kiadott hőmennyiséggel arányos
A SIKERES TÁVHŐ ALAPJA AZ OLCSÓ HŐ!
20
VÁSÁROLT HŐ+FÖLDGÁZ-TÁMOGATÁS
Vásárolt hő
50 000
Földgáz Kapcsolt támogatás
Lakossági támogatás
45 000
40 000
6 182
35 000
MFt/a
30 000
6 560
6210
1716
(FŐTÁV)
4,2% áremelés
5 736
2998
9451
9690
2142
2929
4 274
25 000
20 000
15 000
36 308
38 351
Hatósági
2011.10.01
Hatósági
2011.12.01
41 380
27 488
10 000
5 000
0
Befagyasztott
2011.03.31
Hatósági
2012.01.01
LÁTHATÓ A REGULÁTOR TÖREKVÉSE A „FINOMHANGOLÁSRA”!
21
KISERŐMŰ ÁRBEVÉTELE
Hőár
Villanyár
45,00
40,00
35,00
Ft/kWh
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
22
KISERŐMŰ ENERGETIKAI
Árbevétel
Gázköltség
ÁRRÉSE
Energetikai árrés
45,00
40,00
35,00
Ft/kWh
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
15,36
15,27
15,99
12,52
12,45
12,28
8,66
5,00
2,06
0,00
-1,34
1,98
-4,67
23
KISERŐMŰ SPARK SPREAD
Villanyárbevétel
Gázköltség
Spark spread
35,00
30,00
Ft/kWh
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
7,08
7,31
8,48
5,09
4,88
4.60
0,00
-9,59
-12,77
-12,67
-12,26
-13,01
24
KISERŐMŰVEK
II. félév
I. félév
1 600 000
400 000
1 400 000
350 000
1 200 000
300 000
1 000 000
250 000
GJ
GJ
I. félév
HŐTERMELÉSE 2009-2011
800 000
II. félév
200 000
150 000
600 000
100 000
400 000
50 000
200 000
0
0
MVM 2009.
MVM 2010
MVM 2011
Zugló
2009
Zugló
2010
Zugló
2011
CHP
2009
CHP
2010
CHP
2011
Green-R Green-R Green-R
2009 2010 2011
25
KISERŐMŰVEK
I. félév
HŐTERMELÉSE 2009-2011
II. félév
I. félév
40 000
II. félév
300 000
35 000
250 000
30 000
200 000
20 000
GJ
GJ
25 000
15 000
150 000
100 000
10 000
50 000
5 000
0
0
Sinergy 2009
Sinergy 2010
Sinergy 2011
FŐTÁV-K 2009
FŐTÁV-K 2010
FŐTÁV-K 2011
26
A KAPCSOLT
ENERGIATERMELÉS
GAZDASÁGOSSÁGA
pG=2.643 Ft/GJ ; Tt: 10 év 12%
szigma=0,7
szigma=0,8
szigma=0,9
szigma=1,0
szigma=1,1
szigma=1,2
pG=2.965 Ft/GJ; Tt: 10 év 12%
pG=2.643 Ft/GJ;Tt: 10 év 5%
10 000
6 000
9 000
5 500
8 000
5 000
7 000
4 500
4 000
Hőár Ft/GJ
Szükséges hődíj növekmény (Ft/GJ)
6 500
3 500
3 000
2 500
2 000
GAZDASÁGOS
6 000
5 000
4 000
3 000
1 500
1 000
2 000
500
1 000
NEM
GAZDASÁGOS
0
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
Villamosenergia-ár csökkenés (Ft/kWh)
15,0
17,5
20,0
0
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Villamosenergia-ár Ft/kWh
30,00
35,00
40,00
Kapcsolt energiatermelésnél a termelt hő ára kisebb is lehet, mint a felhasznált tüzelőanyag ára!
Ugyanez fűtőművi (közvetlen) hőtermelésnél nem lehetséges!
27
A TELJESSÉG
KEDVÉÉRT…
EEX tőzsdei árak alakulása
Olajtermékek árainak alakulása
EEX éves FORWARD havi átlagok
Fűtőolaj és gázolaj jegyzésárak
(Forrás: Platt’s Oilgram Price Report „European Bulk” FOB Med. Basis Italy)
AvgOfSettlementPrice PEAK
140
1% kéntartalmú fűtőolaj
120
0,2% kéntartalmú gázolaj
brent
100
0,1% kéntartalmú gázolaj
€/MWh
brent [USD/barrel]; F és G [USD/tonna]
80
60
40
20
2011. október / 2008. július:
~85-90%
2011. november
2011. július
2011. szeptember
2011. május
2011. január
2011. március
2010. november
2010. július
2010. szeptember
2010. május
2010. január
2010. március
2009. november
2009. július
2009. szeptember
2009. május
2009. január
2009. március
2008. november
2008. július
2008. szeptember
2008. május
2008. január
2008. március
2007. november
2007. július
2007. szeptember
2007. május
2007. január
2007. március
2006. november
2006. július
2006. szeptember
2006. május
2006. január
0
2006. március
1 350
1 300
1 250
1 200
1 150
1 100
1 050
1 000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
AvgOfSettlementPrice BASE
2011. október / 2008. július:
~60-65%
28
MEGÚJULÓK
RENDSZERINTEGRÁCIÓJA
ÓBUDA, FALUHÁZ
(1)
•10 emeletes szalagház, 15 lépcsőház, 883 lakás
•2 hőközpont (5 + 10 lépcsőház)
•Átlagosan 88 m3 napi és 8 TJ éves HMV-fogyasztás
•Napkollektorok száma: 125 db
•Teljes kollektorfelület: 1.515 m2
•Szolártárolók térfogata: 100 m3
•A rendszer beruházási költsége: 263 MFt (=173
eFt/m2)
•Várt megtakarítás: hmv-hőigény 45-50%-a
•Hasznosított napenergia: 1.923 GJ/év (a hmvhőigénynek csak 24%-a!)
•Megtakarított távhődíj: 6,2 MFt/év
•Egyszerű megtérülés: 42,4 év (!)
29
MEGÚJULÓK
RENDSZERINTEGRÁCIÓJA
ÓBUDA, FALUHÁZ
(2)
• A körzet alaphőforrása egy gázturbinás fűtőerőmű (MVM É-B Fűtőerőmű Kft.,
csúcshőforrása földgáztüzelésű forróvízkazános fűtőmű (Főtáv)
• Az adott helyen a napenergia részben nagy hatékonyságú kapcsolt termelést vált ki.
•1 GJ kiváltott kapcsolt hő primer
energiában 0,3 GJ többletigényt
jelent, mivel a kieső kapcsolt
villamos energiát kondenzációban kell megtermelni.
•1 GJ kiváltott közvetlen hő 1,11
GJ megtakarítást jelent primer
energiában.
•A primerenergia-igény és a
CO2 emisszió nőtt!
• A fogyasztói teher akár még
nőhet is (gázturbinaüzem
nyári ellehetetlenülése!)
Kapcsoltan
Hasznosított
Kiváltott
termelt hő
napenergia
kapcsolt
aránya a
[GJ]
hő [GJ]
hőforrásban
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
46,6
81,5
201,8
235,6
246,3
259,9
241,2
240,5
110,3
174,9
105,7
-21,6
1923
CO2
Kiváltott Primerenergiakibocsátás
közvetlen felhasználás
változása
hő [GJ] változása [GJ]
[kg]
41%
58%
65%
19,1
47,3
131,2
27,5
34,2
70,6
-25,7
-26,1
-45,4
-1 444
-1 465
-2 547
96%
92%
95%
96%
72%
93%
74%
68%
59%
226,2
226,6
246,9
231,6
173,2
102,6
129,4
71,9
-12,7
9,4
19,7
13,0
9,6
67,3
7,7
45,5
33,8
-8,9
46,5
35,2
47,8
47,7
-31,2
17,3
-17,9
-19,5
6,6
2
1
2
2
-1
1593,1
329,6
35,4
611
976
682
673
749
969
-1 004
-1 092
372
1 984
30
Rendszerszintű megközelítés szükséges a társadalmi haszon alapján!
MEGÚJULÓK
RENDSZERINTEGRÁCIÓJA
BIOMASSZA KISERŐMŰ
1100 Ft/GJ = 13200 Ft/t tüag ár
1300 Ft/GJ = 15600 Ft/t tüag ár
Földgáztüzelésű FM
7 000
27,65 Ft/kWh
5 005 Ft/GJ
Termelt hő egységköltsége [Ft/GJ]
6 000
2 000 Ft/GJ
35,17 Ft/kWh
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
24,00
27,65 Ft/kWh
3 719 Ft/GJ
25,00
26,00
2 000 Ft/GJ
31,95 Ft/kWh
27,00
28,00
29,00
30,00
31,00
32,00
33,00
34,00
35,00
36,00
Villamosenergia-ár [Ft/kWh]
31
MEGÚJULÓK
RENDSZERINTEGRÁCIÓJA
FAJLAGOS BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK
eFt/kWt
2 000
eFt/m2
400
1 600
350
1 448
1 400
300
1 139
1 200
250
250
213
1 000
210
200
200
150
100
1 771
1 800
400
Fajlagos beruházási költség [eFt/kWe]
Fajlagos beruházási költségek [eFt/kW t; eFt/m2]
450
133
143
90
50
1 066
880
800
600
400
200
0
0
Biomassza
hőtermelés
Geotermikus
hőtermelés
KIs hőszivattyú Nagy hőszivattyú
Síkkollektor
Vákuumcsöves
kollektor
Biomassza kapcsolt
Depóniagáz
termelés
kapcsolt termelés
Biogáz kapcsolt
termelés
Pirolitikus erőmű
TSzH égetőmű
kapcsolt termelés
32
MEGÚJULÓK RENDSZERINTEGRÁCIÓJA
TERMELT HŐ EGYSÉGKÖLTSÉGE
12 000
10 272
10 049
Termelt hő egységköltsége [Ft/GJ]
10 000
8 000
9 056
7 099
6 063
6 000
2 639
2 000
3 710 3 781
3 782
4 000
4 029
2 779
3 584
0
33
MEGÚJULÓK RENDSZERINTEGRÁCIÓJA
TÁRSADALMI HASZON
Geotermikus FK helyett
Primer HS GM helyett COP=4,5
Primer HS FK helyett COP=4
Primer HS GM helyett COP=4
Geotermikus GM helyett
Primer HS FK helyett COP=4,5
1,2
1,0
0,8
Kiváltott fosszils (GJ/GJ)
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
30
35
40
45
50
55
60
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
-1,4
Helyettesítő erőmű hatásfoka (%)
34
MEGÚJULÓK
RENDSZERINTEGRÁCIÓJA
KÖVETKEZTETÉSEK
–
NEM A MEGÚJULÓK ELLEN!
 Rendszerszintű megközelítés szükséges a társadalmi haszon
alapján!
 Fosszilis bázisú közvetlen (táv)hőtermelés kiváltása esetén a
megújulók társadalmi haszna egyértelmű, gazdaságos
megvalósításuk azonban jelentős arányú támogatás nélkül
nem képzelhető el.
 Nagyhatékonyságú kapcsolt energiatermelés (vagy éppen egy másik
megújuló) kiváltása esetén a megújulók rendszerintegrációja
ellentétes a fenntartható fejlődés követelményeivel, támogatásuk
ilyen esetekben káros, tovább súlyosbítva a KÁT-megvonás hatásait.
 Az integrált (rendszerszintű) megközelítés térnyerése híján az
energiapolitikai célkitűzések (EU-s vállalások) nem lesznek
teljesíthetők, a támogatásokra fordított összeg egy része pedig
kidobott pénz lesz!
35
EGY SIKERES
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
Főbb mutatók
Hálózati hőveszteség
Vízpótlási szükséglet évente
A távhőrendszer működési megbízhatósága
Távvezetékhálózati károk (eset/km)
Kapcsolt energiatermelés aránya
Megújuló energiák aránya
Termelékenység (GWh/alkalmazott)
Nyereségesség
Távhő átlagára 2010-ben (€/MWh adókkal)
Összes távhőtermelés 2010-ben (TWh)
Összes távhőtermelés 2009-ben (TWh)
Tüzelőanyag 2009-ben (TWh)
Tüzelőanyag-megtakarítás 2009-ben (TWh)
Távfűtött lakásokban élők száma / összes (milló fő)
Finnország
Átmeneti
(200 cég átlaga)
gazdaságok
6-9%
15-40%
1
10-50
99,98%
≤99%
0,1
1-2
80%
30-60%
38%
0-10%
20
1-4
10-20%
Alacsony vagy ≤0
55,1
38,7
35,0
80
22
2,6 / 5,3
Budapest
9-10%
8-9
99,89%
0,2
67%
4%
5
1-3%
55,1
3,7
3,4
6,6
1,9
1,5 / 10
Néhány szükséges, de nem elégséges peremfeltétel:
Egyirányú, következetes energiapolitika, észszerű jogi szabályozók (pl. kötelező csatlakozás,
nehezített leválás), párhuzamos infrastruktúra hiánya, tudatos fogyasztói magatartás
(költségosztás, belső hőmérséklet), piaci árképzés, fizetőképes kereslet. VERSENYKÉPESSÉG!
Forrás: Finpro Hungary
36
A SIKERES
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS PILLÉREI
A távhőellátás az ingatlanok
értéknövelő tényezője
1. PILLÉR
Olcsó hő
Hatékony és fenntartható hőtermelés
kommunális hulladék
kapcsolt termelés
megújulók bázisán
2. PILLÉR
3. PILLÉR
Hatékony működés
Piacbővítés
Működési költségek
csökkentése
Korszerű vállalatirányítás
Profi munkatársak
Tulajdonosi
szemlélet
Új fogyasztók
Új termékek
Vevőközpontúság
Nemzeti Energiastratégia 2030
Távhőfejlesztési Cselekvési Terv
37
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
SZERESSÜK AZ ENERGETIKÁT!
SZERESSÜK A TÁVFŰTÉST!
Orbán Tibor
[email protected]
38

similar documents