Document

Report
บทบาท หน้ าที่ที่เกีย่ วข้ องกับห้ องปฏิบัติการเพือ่
สนับสนุนการส่ งออกสิ นค้ าเกษตรและอาหารใน
ตลาดอาเซียนของกรมวิชาการเกษตร
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย กรุ งเทพฯ
โดย กุลวิไล สุ ทธิลกั ษณวนิช
บทบาท หน้ าทีท่ เี่ กีย่ วข้ องกับห้ องปฏิบัตกิ ารเพือ่ สนับสนุน
การส่ งออกสิ นค้ าเกษตรและอาหารในตลาดอาเซียนของ
กรมวิชาการเกษตร


นโยบายของกรมวิชาการเกษตรทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
ห้ องปฏิบัตกิ าร เพือ่ สนับสนุนการส่ งออกสิ นค้ าเกษตร
และอาหารด้ านพืชในตลาดอาเซียน
การเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน
2
นโยบายของกรมวิชาการเกษตรทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
ห้ องปฏิบัตกิ ารเพือ่ สนับสนุนการส่ งออกสิ นค้ าเกษตร
และอาหารด้ านพืชในตลาดอาเซียน

ยุทธศาสตร์ กรมวิชาการเกษตรปี 2557-2561
และยุทธศาสตร์ งานวิจัยกรมวิชาการเกษตรปี 2559-2564
เพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพในการผลิตสิ นค้ าเกษตรด้ านพืชที่ปลอดภัย
และได้ มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพในการตรวจสอบคุณภาพและ
รับรองสิ นค้ าเกษตรด้ านพืชส่ งออก ตามมาตรฐานสากลและ
มาตรฐานประเทศคู่ค้า และรองรับการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน
3
การเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน





การพัฒนาห้ องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ ISO/IEC 17025
การควบคุมกากับดูแลห้ องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้ าเกษตรและ
อาหารด้ านพืชทีก่ รมวิชาการเกษตรให้ การยอมรับความสามารถ
การพัฒนาวิธีทดสอบ
การตรวจติดตามและเฝ้ าระวังคุณภาพสิ นค้าเกษตร
การเตรียมความพร้ อมเป็ นห้ องปฏิบัติการอ้างอิงด้ านสิ่ งปนปลอม
อาหารของอาเซียน
4
การพัฒนาห้ องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ
ISO/IEC 17025

ห้ องปฎิบัตกิ ารตรวจสอบคุณภาพสิ นค้ าเกษตรและอาหารด้ านพืช
- สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้ าพืช
- สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8
- สานักวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
5
การพัฒนาห้ องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ
ISO/IEC 17025

ห้ องปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้ าเกษตรและอาหารด้ านพืช
1. ห้ องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2. ห้ องปฏิบัติการสารปนเปื้ อน
3. ห้ องปฏิบัติการสารพิษจากเชื้อรา
4. ห้ องปฏิบัติการสารเจือปน
5. ห้ องปฏิบัติการสารพิษตกค้าง
6. ห้ องปฏิบัติการโภชนาการ
6
การพัฒนาห้ องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ
ISO/IEC 17025

ห้ องปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้ าเกษตรและอาหารด้ านพืช
7. ห้ องปฏิบัติการเคมีภาชนะบรรจุ
8. ห้ องปฏิบัติการสิ่ งปนปลอม
9. ห้ องปฏิบัติการกายภาพภาชนะบรรจุ
10.ห้ องปฏิบัติการกายภาพและประสาทสั มผัส
11.ห้ องปฏิบัติการ GMO
7
การควบคุม กากับ ดูแลห้ องปฏิบัตกิ ารทดสอบสิ นค้ า
เกษตรและอาหารด้ านพืชที่กรมวิชาการเกษตรให้ การ
ยอมรับความสามารถ
8
กรมวิชาการเกษตร โดยกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสิ นค้ า สานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้ าพืช
เป็ นหน่ วยงานให้ บริการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้ าพืชและผลิตภัณฑ์ เพือ่ ออกใบรับรองสุ ขอนามัยใน
การส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้ มีการจัดทาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการ
ควบคุม กากับ ดูแลห้ องปฏิบัติการทดสอบสิ นค้ าเกษตรและอาหารด้ านพืช
ในการยอมรับความสามารถห้ องปฏิบัติการเอกชนทีก่ รมวิชาการเกษตรให้
การยอมรับความสามารถ เพือ่ สร้ างเครือข่ ายห้ องปฏิบตั ิการทดสอบสิ นค้ า
เกษตรและอาหารด้ านพืช ในการรองรับภารกิจการถ่ ายโอนงานด้ านบริการ
ทดสอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553
9
ได้ ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไขการควบคุม กากับ ดูแลห้ องปฏิบัตกิ ารทดสอบสิ นค้ าเกษตร
และอาหารด้ านพืช พ.ศ. 2554 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 เพือ่ ใช้ ในการควบคุมกากับดูแล
ห้ องปฏิบัตกิ ารทดสอบสิ นค้ าเกษตรและอาหารด้ านพืชทีก่ รม
วิชาการเกษตรให้ การยอมรับ โดยพิจารณาความถูกต้ องตามหลัก
วิชาการ ความสอดคล้ องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ
ข้ อกาหนดของประเทศคู่ค้า
10
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555
หลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขการควบคุม กากับ ดูแลห้ องปฏิบัติการ
ทดสอบสิ นค้ าเกษตรและอาหารด้ านพืช ประกอบด้ วย






นิยาม (ข้อ ๓ ในประกาศฯ)
คุณสมบัติห้องปฏิบัติการทดสอบ (ข้อ ๔ ในประกาศฯ)
ขั้นตอนการยอมรับความสามารถห้ องปฏิบัติการทดสอบ (ข้อ ๕ - ข้อ
๑๐ ในประกาศฯ)
เงื่อนไข (ข้อ ๑๑ ในประกาศฯ)
การลดขอบข่ าย (ข้อ ๑๒ ในประกาศฯ)
การขยายขอบข่ าย (ข้อ ๑๓ ในประกาศฯ)
12
หลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขการควบคุม กากับ ดูแลห้ องปฏิบัติการ
ทดสอบสิ นค้ าเกษตรและอาหารด้ านพืช ประกอบด้ วย (ต่ อ)




การยกเลิกหรือเพิกถอน (ข้อ ๑๔ ในประกาศฯ)
การแจ้ งเตือน (ข้อ ๑๕.๑ ในประกาศฯ)
การพักใช้ (ข้อ ๑๕.๒ ในประกาศฯ)
การเพิกถอน (ข้อ ๑๕.๓ ในประกาศฯ)
13
คุณสมบัตหิ ้ องปฏิบัตกิ ารทดสอบ (ข้ อ ๔ ใน
ประกาศฯ)
๔.๑ เป็ นนิติบุคคล และได้ รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
๔.๒ ขึน้ ทะเบียนกับสานักงานมาตรฐานสิ นค้ าเกษตรและอาหาร
แห่ งชาติ
๔.๓ กรณีห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้ อ ๔.๑ และข้ อ ๔.๒ มีขอบข่ าย
รายการทดสอบทีเ่ กีย่ วข้ องยังไม่ ได้ รับการรับรองตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 จะต้ องมีการดาเนินงานทีส่ อดคล้องกับข้ อกาหนดการ
ยอมรับความสามารถห้ องปฏิบัติการทดสอบตามภาคผนวก
14
ขั้นตอนการยอมรับความสามารถห้ องปฏิบัติการ
ทดสอบ (ข้ อ ๕ - ข้ อ ๑๐ ในประกาศฯ)
ข้ อ ๕ ห้ องปฏิบัติการทดสอบยื่นคาขอตามแบบสมพ. ๗ พร้ อม
หลักฐานและเอกสารตามทีร่ ะบุในแบบสมพ. ๘ และ สมพ. ๙ ต่ อ สมพ.
กรมวิชาการเกษตร
แบบสมพ. ๗ คาขอให้ ยอมรับความสามารถห้ องปฏิบัติการทดสอบ
สิ นค้ าเกษตรและอาหารด้ านพืช
แบบสมพ. ๘ ข้ อมูลจาเพาะส่ วนทีข่ อให้ ยอมรับความสามารถ
ห้ องปฏิบัติการทดสอบสิ นค้ าเกษตรและอาหารด้ านพืช
แบบสมพ. ๙ ข้ อมูลทัว่ ไปของระบบบริหารจัดการ
15
ขั้นตอนการยอมรับความสามารถห้ องปฏิบัติการ
ทดสอบ (ข้ อ ๕ - ข้ อ ๑๐ ในประกาศฯ)
ข้ อ ๖ เมื่อได้ รับคาขอดังกล่าวแล้ว เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบคาขอ และ
คุณสมบัติของผู้ยนื่ ขอ หากเห็นว่ าถูกต้ องครบถ้ วนให้ แจ้ งให้ ผ้ยู นื่ คาขอ
ทราบและส่ งคาขอไปยังคณะกรรมการ เพือ่ ทวนสอบขอบข่ ายรายการ
ทดสอบทีไ่ ด้ รับการรับรอง
หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ าห้ องปฏิบตั ิการมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนถูกต้ องตามทีก่ าหนด จะให้ ความเห็นชอบยอมรับ
ความสามารถในขอบข่ ายรายการทดสอบที่ได้ รับการรับรองดังกล่าวและ
เสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายเพือ่ ออกหนังสื อ
การยอมรับความสามารถให้ กบั ผู้ขอ
16
ขั้นตอนการยอมรับความสามารถห้ องปฏิบัติการ
ทดสอบ (ข้ อ ๕ - ข้ อ ๑๐ ในประกาศฯ)
ข้ อ ๗ กรณีทหี่ ้ องปฏิบัติการทดสอบมีคุณสมบัตติ ามข้ อ ๔.๓ ให้
เจ้ าหน้ าทีส่ ่ งคาขอและเอกสารดังกล่าวไปยังคณะผู้ตรวจติดตามและ
ประเมินเพือ่ ดาเนินงานตามภาคผนวก หากห้ องปฏิบัติการทดสอบไม่
มีผลการเข้ าร่ วมในการเปรียบเทียบผลระหว่ างห้ องปฏิบัตกิ าร หรือ
โปรแกรมการทดสอบความชานาญ ต้ องทาการทดสอบตัวอย่ างเทียบ
ผล (Check Sample) ตามทีก่ รมวิชาการเกษตรกาหนด
17
ขั้นตอนการยอมรับความสามารถห้ องปฏิบัติการ
ทดสอบ (ข้ อ ๕ - ข้ อ ๑๐ ในประกาศฯ)
ข้ อ ๘ เมื่อห้ องปฏิบัติการทดสอบผ่ านเกณฑ์ ตามข้ อ ๗ คณะผู้ตรวจ
ติดตามและประเมินจะทาการตรวจสอบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องและทา
การตรวจประเมิน ณ สถานทีป่ ฏิบัติการโดยแจ้ งชื่อผู้ไปตรวจ
ประเมินและวันเวลาให้ ห้องปฏิบัติการทดสอบทราบล่วงหน้ า
ข้ อ ๙ เมื่อดาเนินการตรวจประเมินเสร็จสิ้น คณะผู้ตรวจติดตาม
และประเมินจะดาเนินการสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการเพือ่
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
18
ขั้นตอนการยอมรับความสามารถห้ องปฏิบัติการ
ทดสอบ (ข้ อ ๕ - ข้ อ ๑๐ ในประกาศฯ)
ข้ อ ๙ (ต่ อ) หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ าคุณสมบัติ
ครบถ้ วนถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขทีก่ าหนด จะให้
ความเห็นชอบยอมรับความสามารถห้ องปฏิบตั ิการ ใน
ขอบข่ ายรายการทดสอบดังกล่ าว และเสนออธิบดีกรม
วิชาการเกษตรหรือผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายออกหนังสื อการ
ยอมรับความสามารถ
19
ขั้นตอนการยอมรับความสามารถห้ องปฏิบัติการ
ทดสอบ (ข้ อ ๕ - ข้ อ ๑๐ ในประกาศฯ)
ข้ อ ๑๐ หนังสื อการยอมรับความสามารถห้ องปฏิบัตกิ าร
ทดสอบสิ นค้ าเกษตรและอาหารด้ านพืช มีอายุ ๓ ปี นับตั้งแต่
วันออกหนังสื อผู้ได้ รับหนังสื อการยอมรับความสามารถ
และสามารถต่ ออายุได้ คราวละ ๓ ปี ถ้ าประสงค์ จะขอต่ อ
อายุหนังสื อการยอมรับความสามารถ จะต้ องยืน่ คาขอก่ อน
หนังสื อการยอมรับความสามารถสิ้นอายุ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการในข้ อ ๕
20
เงื่อนไข (ข้ อ ๑๑ ในประกาศฯ)
ห้ องปฏิบัติการทดสอบทีไ่ ด้ รับการยอมรับความสามารถต้ องปฏิบัติ ดังนี้
ข้ อ ๑๑.๑ รักษาสถานภาพการได้ รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025 และ/หรือตามภาคผนวกในขอบข่ ายรายการทดสอบที่เกีย่ วข้ อง
ข้ อ ๑๑.๒ ส่ งมอบเอกสารหรือข้ อมูลต่ างๆหรือให้ ความร่ วมมือกับกรม
วิชาการเกษตรในการดาเนินการต่ างๆ
ข้ อ ๑๑.๓ แจ้ งให้ กรมวิชาการเกษตรทราบเมื่อได้ รับการร้ องเรียนเกีย่ วกับ
ผลการทดสอบ พร้ อมส่ งหลักฐานเอกสารที่เกีย่ วข้ องและแจ้ งผลการ
จัดการเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
21
เงื่อนไข (ข้ อ ๑๑ ในประกาศฯ)
ข้ อ ๑๑.๔ ต้ องทารายงานผลการทดสอบให้ ตรงกับข้ อเท็จจริง ห้ ามมิให้ ทา
รายงานผลการทดสอบขึน้ ทั้งฉบับหรือแค่ส่วนหนึ่งส่ วนใด เติมหรือตัด
ทอนข้ อความหรือแก้ไขด้ วยประการใดในรายงานอันเป็ นเท็จ เพือ่ ให้ ผู้หนึ่ง
ผู้ใดหลงเชื่อว่ าผลการทดสอบสิ นค้ าเกษตรและอาหารนั้นเป็ นไปตาม
มาตรฐาน
ข้ อ ๑๑.๕ ต้ องมีระบบการรักษาความลับของข้ อมูลและผลการทดสอบ
22
การลดขอบข่ าย (ข้ อ ๑๒ ในประกาศฯ)
กรมวิชาการเกษตรจะดาเนินการลดขอบข่ ายของห้ องปฏิบัตกิ าร
ทดสอบ เมื่อพบว่ าห้ องปฏิบัติการทดสอบไม่ สามารถรักษาขีด
ความสามารถในการดาเนินงานตามขอบข่ ายนั้นๆได้ หรือห้ องปฏิบัติการ
ทดสอบแจ้ งความประสงค์ ขอลดขอบข่ ายทีไ่ ด้ รับการยอมรับความ
สามารถ
23
การขยายขอบข่ าย (ข้ อ ๑๓ ในประกาศฯ)
ห้ องปฏิบัติการทดสอบสามารถขยายขอบข่ ายรายการทดสอบที่ขอให้ ยอมรับ
ความสามารถต่ อกรมวิชาการเกษตรได้ ทั้งนีใ้ ห้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
ตามข้ อ ๕
24
การยกเลิกหรือเพิกถอน (ข้ อ ๑๔ ในประกาศฯ)
กรมวิชาการเกษตรจะดาเนินการยกเลิกหรือเพิกถอนการเป็ น
ห้ องปฏิบัติการทดสอบทีก่ รมวิชาการเกษตรให้ การยอมรับ เมื่อปรากฏเหตุ
อย่ างใดอย่ างหนึ่ง ดังนี้
ข้ อ ๑๔.๑ ห้ องปฏิบัติการทดสอบมีความประสงค์ ขอยกเลิกการเป็ น
ห้ องปฏิบัติการทดสอบทีก่ รมวิชาการเกษตรให้ การยอมรับ
ข้ อ ๑๔.๒ ห้ องปฏิบัติการทดสอบเลิกประกอบกิจการ
25
การยกเลิกหรือเพิกถอน (ข้ อ ๑๔ ในประกาศฯ)
ข้ อ ๑๔.๓ ห้ องปฏิบัติการทดสอบเป็ นบุคคลล้มละลาย
ข้ อ ๑๔.๔ ห้ องปฏิบัติการทดสอบถูกเพิกถอนตามข้ อ ๑๕
เมื่อพบว่ าห้ องปฏิบตั ิการทดสอบฝ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ตามทีก่ าหนดไว้ ในประกาศนี้
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผู้ที่ได้ รับ
มอบหมาย สามารถแจ้ งเตือน สั่ งพักใช้ หรือสั่ งเพิกถอนหนังสื อได้
26
การแจ้ งเตือน(ข้ อ ๑๕.๑ ในประกาศฯ)
๑๕.๑ ห้ องปฏิบัติการทดสอบฝ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ ตามที่
กาหนดไว้ ในประกาศนี้ ครั้งที่ ๑ ให้ แจ้ งเตือนผู้ได้ รับหนังสื อการยอมรับ
ความสามารถเป็ นหนังสื อ
27
การพักใช้ (ข้ อ ๑๕.๒ ในประกาศฯ)
๑๕.๒ ห้ องปฏิบัติการทดสอบฝ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศนี้ ครั้งที่ ๒ ภายใน ๑ ปี นับแต่ ครั้งที่ ๑ ให้ พกั ใช้
หนังสื อการยอมรับความสามารถเป็ นเวลา ๖๐ วัน
28
การเพิกถอน (ข้ อ ๑๕.๓ ในประกาศฯ)
๑๕.๓ ห้ องปฏิบัติการทดสอบฝ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ ตามที่
กาหนดไว้ ในประกาศนี้ ครั้งที่ ๓ ภายใน ๑ ปี นับแต่ ครั้งที่ ๑ให้ เพิกถอน
หนังสื อการยอมรับความสามารถ
29
ภาคผนวก
ข้ อกาหนดการยอมรับความสามารถห้ องปฏิบัตกิ ารทดสอบ
สิ นค้ าเกษตรและอาหารด้ านพืชในขอบข่ ายรายการ
ทดสอบทีย่ งั ไม่ ได้ รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025
30
มาตรฐาน ISO/IEC 17025
เป็ นมาตรฐานทีร่ ะบุข้อกาหนดทัว่ ไปว่ าด้ วย
ความสามารถของห้ องปฏิบัติการทดสอบ
และห้ องปฏิบัติการสอบเทียบ
31
เกณฑ์ ให้ การยอมรับความสามารถห้ องปฏิบัติการ
ข้ อกาหนด/หลักเกณฑ์ สากล
(24 ข้ อกาหนด)
 4. ข้ อกาหนดด้ านการบริ หาร
4.1 - 4.14
5. ข้ อกาหนดด้ านวิชาการ
5.1 - 5.10
ข้ อกาหนดให้ การยอมรับ
(15 ข้ อกาหนด)
 4. ข้ อกาหนดด้ านการบริ หาร
4.1 4.2 4.4 4.5 4.8 4.13
5. ข้ อกาหนดด้ านวิชาการ
5.2 - 5.10
32
1. ข้ อกาหนดด้ านการบริหาร






องค์ กร
ระบบการบริหารงาน
การทบทวนข้ อตกลง
การจ้ างเหมาช่ วงงานทดสอบ
การรับข้ อโต้ แย้ งและข้ อร้ องเรียน
การควบคุมบันทึก
33
2. ข้ อกาหนดด้ านวิชาการ





บุคลากร
สถานที่และสภาวะแวดล้ อม
วิธีทดสอบ
เครื่องมือและการสอบเทียบ
การสอบกลับได้ ของการวัด
34
2. ข้ อกาหนดด้ านวิชาการ




การสุ่ มเก็บตัวอย่ าง
การจัดการตัวอย่ างทดสอบ
การประกันคุณภาพผลการทดสอบ
การรายงานผล
35
ห้ องปฏิบัติการทดสอบที่กรมวิชาการเกษตรให้
การยอมรับความสามารถ


ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการทดสอบสิ นค้ าเกษตรและอาหารด้ านพืชที่
ยืน่ ขอ และได้ รับการยอมรับความสามารถจากกรมวิชาการเกษตร
แล้ว จานวน 14 แห่ ง
รายชื่อห้ องปฏิบัติการทดสอบทีก่ รมวิชาการเกษตรให้ การยอมรับ
ความสามารถ พร้ อมรายละเอียดขอบข่ ายและรายการทดสอบ
สามารถดูข้อมูลได้ บน Web-site : http//www .doa.go.th/psco
36
การพัฒนาวิธีทดสอบ



วิธีทดสอบตามกฎระเบียบทีจ่ ะออกใหม่
วิธีทดสอบทีไ่ ม่ มีห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบเอกชนให้ บริการ
วิธีทดสอบทีใ่ ช้ ในการตรวจติดตาม แจ้ งเตือนและเฝ้ าระวัง
คุณภาพสิ นค้ าเกษตร
37
การตรวจติดตามและเฝ้ าระวังคุณภาพสิ นค้ าเกษตร

หาข้ อมูลการตรวจติดตามและเฝ้ าระวังตามกฎระเบียบทีจ่ ะออก
ใหม่
ข้ อมูลการตรวจติดตามคุณภาพสิ นค้ าส่ งออกตามกฎระเบียบของ
ประเทศคู่ค้า
38
การเตรียมความพร้ อมเป็ นห้ องปฏิบัติการอ้ างอิง
ด้ านสิ่ งปนปลอมอาหารของอาเซียน
จากการประชุ มหารือคณะผู้ทรงคุณวุฒิห้องปฏิบตั ิการอ้ างอิงด้ าน
วิเคราะห์ อาหารอาเซียน ครั้งที่ 3 /2556 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556
เห็นชอบให้ เสนอสาขา Extraneous Matter (Flith) ของสานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้ าพืช กรมวิชาการเกษตร ใน
การจัดตั้งเป็ น (ASEAN Food Testing Laboratory : AFRL) สาขา
ใหม่ ขณะนีอ้ ยู่ระหว่ างเตรียมการเพือ่ นาเสนอในคณะกรรมการ
ห้ องปฏิบัติการอ้างอิงด้ านวิเคราะห์ อาหารอาเซียน (AFTLC)
39

similar documents