Afrunding på AT1

Report
Afrunding på AT1
Hvad skaber det hele menneske?
(Fælles mindmap på tavlen)
Hvad skaber det hele menneske?

Hvilke af begreberne fra mindmap’et har
vi arbejdet med i AT1?

Hvilke af begreberne hører til andre
gymnasiale fag – og hvilke?
De faglige hovedområder

Det naturvidenskabelige
hovedområde

Det humanistiske hovedområde

Det samfundsvidenskabelige
hovedområde
3
Det naturvidenskabelige
hovedområde
Område, fx:

Kræfter og energi i naturen (fysik)

Levende væseners opståen, udvikling og
vekselvirkning med den øvrige natur (biologi)

Stoffers indre opbygning og forandringer som følge af
ydre påvirkninger (kemi)
Metoder, fx:

Forsøg, hvor der observeres og måles

Opstille hypoteser/teorier som eftervises
4
Det humanistiske
hovedområde
Område, fx:
 Historie og kultur (historie, oldtidskundskab)
 Litteratur og kunst (dansk, billedkunst, drama,
sprogfagene)
 Sprog og kommunikation (dansk, sprogfagene, m.fl.)
Metoder:
 Fortolkning (hermeneutiske metode)
 Tekstanalyse
5
Det samfundsvidenskabelige
hovedområde
Område, fx:
Sociale og politiske strukturer – nationalt og internationalt
(samfundsfag)
 Produktion og fordeling af ressourcer (samfundsfag og
erhvervsøkonomi)

Metoder:






Indsamling af data, som fortolkes
Observation og iagttagelse
Simuleringer – fx af roller på et hold
Spørgeskema
Statistik
Kilder
6

similar documents