Powerpoint

Report
Ledelsesinformation dag 3
Logistik
• Logistikbegrebet
- Kort definition:
Logistik omfatter de processer, der skal sikre, at virksomhedens
materialestrømmestyres ud fra et helhedssyn
- Uddybende definition:
Logistik er et helhedsorienteret styringssystem, der skal sikre den
nødvendige planlægning, gennemførelse og kontrol af en
effektiv materiale- og informationsstrøm fra råvareleverandør til
slutbruger samt bortskaffelse og genbrug af udtjente produkter –
alt sammen med det formål at tilfredsstille kundernes behov
Logistik
• Logistiksystemet i en produktionsvirksomhed
Logistik
• Virksomhedens logistik
•Indgående logistik (= indkøbsstyring)
•Intern logistik (= produktionsstyring)
•Udgående logistik (= distributionsstyring)
Logistik
• Logistikprocessen
Logistik
• Definition af værdikæde
• En værdikædeanalyse har til formål at forbedre
virksomhedens konkurrenceevne
Logistik
• Den udvidede værdikædemodel
Logistik
• Forsyningskædemodel
Logistik
• Logistikstrategi
- Forsyningsstrategi
producere selv, købe, samarbejde med leverandører
- Produktionsstrategi
sammensætning af produktionsresurser, tilrettelæggelse af
produktionsforløb
- Distributionsstrategi
distributionskanaler
Logistisk effektivitet
• Elementer i den logistiske effektivitet
- leveringsservice kontra logistikomkostninger
Logistisk effektivitet
• Trade-off
• Trade-up
Logistisk effektivitet
• Leveringsservice
-Leveringstid
-tiden fra en ordre modtages til ordren er fremme på
leveringssteddet
-Lagerservicegrad
-hvor stor en andel af indkomne ordrer der leveres direkte fra
færdigvarelageret
-Leveringsoverholdelse
- levering i rette tid, mængde og kvalitet
Logistisk effektivitet
•Leveringsservice fortsat
-Leveringsfleksibilitet
- evne til at klare uforudsete ændringer vedrørende leveringen
-Leveringsinformation
- evne til at informere kunderne om forhold vedrørende ordren og
leveringen
Logistisk effektivitet
• Logistikomkostninger
-Lageromkostninger
-omkostninger forbundet med at have et varelager
- Emballage- og pakkeomkostninger
-omkostninger til pakkematerialer, pakkemaskiner og lønninger
- Transportomkostninger
- interne transportomkostninger mellem afdelinger og ekstern
transport af råvarer fra leverandører og færdigvarer til kunder
Logistisk effektivitet
• Logistikomkostninger fortsat
-Administrative logistikomkostninger
- planlægnings- og kontrolomkostninger i forbindelse med
materialegennemløbet
-Mangelomkostninger
- omkostninger der opstår, når virksomheden ikke overholder sine
aftaler med kunderne
Logistisk effektivitet
• Analyse af logistisk effektivitet
– Formål: Klarlægge om virksomheden har det rette mix mellem på den
ene side leveringsservice og på den anden side logistikomkostninger
– Metode: Kvantitative metoder fx nøgletal og kvalitative metoder fx
undersøgelser blandt kunderne
– Særlige metoder: Gab-analyse og benchmarking
Logistisk effektivitet
• Analyse af logistikomkostninger
- Ved hjælp af indekstal
- der beregnes indekstal for de enkelte logistikomkostninger, der
sammenlignes med udviklingen i virksomhedens aktivitet
(omsætning/produktion).
- Ved hjælp af varelagerets omsætningshastighed
- varelagerets omsætningshastighed er I høj grad bestemmende for
de logistiske omkostninger.
- varelagerets omsætningshastighed afslører, om det er lagertiden
eller en ændret aktivitet, der er årsag til en ændring i varelageret.
Logistisk effektivitet
• Analyse af leveringsservice
- Ved hjælp af kvalitative analyser
- kvalitative analyser er baseret på subjektive vurderinger og
anslåede talstørrelser fx med udgangspunkt i opstilling af
målsætninger for A-B-C kunder og A-B-C varer.
- Ved hjælp af kvantitative analyser
- kvantitative analyser er baseret på eksakte talstørrelser fx nøgletal
for lagerservicegrad, leveringsoverholdelse og leveringsfleksibilitet.
Logistisk effektivitet
• Gab-analyse af logistisk effektivitet
- En Gab-analyse er en sammenligning af et opstillet mål med faktiske
præstationer.
- En Gab-analyse kan udarbejdes på alle de områder, hvor der er opstillet
mål for præstationen.
• Benchmarking af logistisk effektivitet
- Ved benchmarking sammenlignes egne præstationer med andres
tilsvarende præstationer (best practice).
Logistisk effektivitet
• Benchmarking
- Intern benchmarking
- sammenligning mellem afdelinger I virksomheden eller mellem
virksomheder i en koncern.
- Ekstern benchmarking
- sammenligning med de bedste virksomheder inden for samme
branche fx konkurrenter.
-Funktionel benchmarking
- sammenligning med de bedste virksomheder på området
uafhængig af branchetilhørsforhold.
Indkøbsstyring
• Indkøbsstyringens mål
• Forsyningsstrategi
- Hvilke varer ønsker virksomheden selv at fremstille, og hvilke varer
ønsker den at indkøbe udefra?
- Hvilken købsstrategi ønsker virksomheden at benytte for de varer,
den har besluttet sig for at indkøbe?
Indkøbsstyring
• Make or buy
•Beslutningskriterier ved afgørelsen af make or buy
-Kernekompetence
- Afhængighedsforhold
- Forsyningssikkerhed
- Omkostninger
Indkøbsstyring
• Outsourcing (buy)
- Fordele ved outsourcing:
-reduktion af kapacitetsomkostninger, færre samlede
omkostninger, fleksibilitet ved aktivitetsændringer
- Ulemper ved outsourcing:
- forøgelse af samlede omkostninger hvis forventede besparelser
ikke holder stik, kvalitetsproblemer, afhængighed af leverandører
Indkøbsstyring
•Insourcing
- Tilbagetrækning af tidligere oursourcede opgaver
- Årsager til insourcing:
- forventede besparelser ved outsourcing ikke opnået
- utilfredsstillende kvalitet
- problemer med forsyningssikkerhed
Indkøbsstyring
• Købsstrategi
- Tre overordnede typer:
-Konkurrencebaseret, samarbejdsbaseret, differentieret
• Konkurrencebaseret købsstrategi
- Varer indkøbes på normale markedsvilkår, hvor udbud og efterspørgsel
regulerer prisen
- Leverandørerne er virksomhedens modparter
- Anvendes fx når virksomhedens har en stærk forhandlingsposition
- Kaldes også for multiple sourcing
Indkøbsstyring
• Samarbejdsbaseret købsstrategi
- Leverandører opfattes som samarbejdspartnere
- Der opbygges et langsigtet og gensidigt tillidsforhold til leverandører
- Virksomheden forpligter sig til at købe de aktuelle varer hos
leverandøren
- Virksomhed og levarandør udveksler informationer om ordrer,
lagerbeholdninger, produktudvikling mm.
- Samarbejdsbaseret købsstrategi koster tid og penge
- Kaldes også for single sourcing
Indkøbsstyring
• Differentieret købsstrategi
-Kombination af konkurrencebaseret og samarbejdsbaseret købsstrategi
-Flerstrenget købsstrategi da nogle varer indkøbes på baggrund af
konkurrencebaseret strategi, mens andre indkøbes på baggrund af
samarbejdsbaseret købsstrategi
-Forskellige typer af differentieret købsstrategi:
Indkøbsstyring
• Indkøbsplanlægning
-Indkøbsmarketing
-analyse af forsyningsmarkedet med hensyn til materiale- og
leverandørmuligheder, prisudvikling, lovregulering mm.
-Leverandørvurdering
-vurdering af nye leverandørmuligheder og løbende kontrol af
nuværende leverandører mht. teknologi, viden, kapacitet,
kvalitet, økonomi, logistik, sociale og miljømæssige forhold mm
Indkøbsstyring
• ABC-analyse
-Anvendes fx ved fastlæggelse af differentieret indkøbs- og lagerstyring
-Er et analyseværktøj, der afdækker at fx nogle varer har større
økonomisk betydning for virksomheden end andre varer
-Bygger på 80/20-reglen, dvs. 80 % af et forhold kan forklares af 20 % af
andet forhold fx
- 80 % af dækningsbidraget kommer fra 20 % af varerne
- 80 % af omsætningen kommer fra 20 % af kunderne
- 80 % af lagerarealet optages af 20 % af varerne
- 80 % af leverandørgælden hidrører fra 20 % af leverandørerne
Indkøbsstyring
• ABC-analyse
- Varerne/kunderne eller andre faktorer opdeles i A – B – C varer/kunder
- Eksempel på ABC-analyse
-
- I eksemplet gælder 80/20 reglen ikke helt, da A-varerne “kun” dækker
77 % af vareforbruget
Lagerstyring
• Lagerstyringens mål
• Lagertyper
- Lager af råvarer, hjælpematerialer og komponenter (RVL)
- Lager af varer under fremstilling (VUF)
- Lager af færdigvarer (FVL)
- I en handelsvirksomhed findes kun ét lager også kaldet lager af
handelsvarer
Lagerstyring
• Lagermotiver
• Eksempler på lagermotiver:
- Yde en god leveringsservice
- Imødegå usikre forsyningsforhold
- Udjævne sæsonudsving
- Købe ind før priserne stiger
- Opnå attraktive kvantumsrabatter
- Spare ordreomkostninger
Lagerstyring
• Lagermotiv “god leveringsservice”
Lagerstyring
• Lagerdisponering
-To metoder: Indkøb efter bestillingspunkt og periodisk indkøb
• Indkøb efter bestillingspunkt
- Samme indkøbsmængde med forskellige indkøbsintervaller
- For hver varer fastsættes en minimumsbeholdning
- Når lagerbeholdningen når minimumsbeholdningen udløses et
indkøb
- Eventuelt etablering af sikkerhedslager for at undgå
mangelsituationer ved forsinkelser fra leverandører eller uventet
stor efterspørgsel
Lagerstyring
• Periodisk indkøb
-
Samme indkøbsinterval med forskellige indkøbsmængder
Bestilling af varer på fastsatte tidspunkter
For hver vare fastsættes en maksimumsbeholdning
Ved hvert indkøb fyldes op til maksimumsbeholdningen
Eventuelt etablering af sikkerhedslager for at undgå
mangelsituationer ved forsinkelser fra leverandører eller
uventet stor efterspørgsel
Lagerstyring
• Lagermodel
- Forenklet lagermodel:
-Forudsætninger:
- jævn afgang fra lageret
- konstant salg fra dag til dag
- konstant leveringstid
- konstant ordrestørrelse
Lagerstyring
Lagerstyring
• Det gennemsnitlige varelager
Lagerstyring
• Sikkerhedslager
- Formål med sikkerhedslager:
- opretholde høj lagerservicegrad
- undgå mangelsituationer
Lagerstyring
• Forenklet lagermodel med sikkkerhedslager
Lagerstyring
• Det gennemsnitlige varelager
Lagerstyring
• Optimal indkøbsstørrelse
Lagerstyring
• Sammenhæng mellem indkøb og lager
Lagerstyring
• Optimal indkøbsstørrelse – grafisk visning
Lagerstyring
• Optimal indkøbsstørrelse – Wilsons formel
•Forkortelser:
Lagerstyring
• Lager- og ordreomkostninger ved optimale
indkøbsstørrelse
Lagerstyring
• Gennemsnitlig tid mellem hver ordre
• Bestillingspunkt
Lagerstyring
• Lagerindretning
-To metoder: Fast lokation eller flydende lokation
• Fast lokation
- Varerne er fysisk altid placeret det samme sted på lageret
- Varerne er lette at finde
- Der kan opstå tom hyldeplads
• Flydende lokation
-Varerne er placeret, hvor der er plads
- Varerne findes ved opslag i lokationsregister
- Der kan opstå problemer med at finde varerne ved uoverensstemmelse
mellem fysisk lager og lokationsregister
Produktionsstyring
• Produktionsstyringens mål
• Produktionsfunktionens hovedopgave
-Omdanne råvarer og komponenter til færdigvarer i de rigtige
mængder, i rette kvalitet, til rette tid, til lavest mulige omkostninger
og under hensyntagen til bæredygtighed.
Produktionsstyring
• Produktionsstrategi
- Konkurrenceparametrenes indflydelse på kravene til
produktionsfunktionen
Produktionsstyring
• Produktionsformer
- Enkeltstyk- og projektproduktion
- Serieproduktion
- Masse- og procesproduktion
- Kundetilpasset masseproduktion
Produktionsstyring
• Enkeltstyk- og projektproduktion
- Ved denne produktionsform produceres en vare i et enkelt eller
ganske få eksemplarer
- Produktionen udløses af en ordre
- Produktet er tilpasset kundens individuelle behov
- Relativ lang produktionstid
- Stor fleksibilitet i produktionen
- Høje produktionsomkostninger
Produktionsstyring
• Serieproduktion
- En større eller mindre serie af ensartede
produkter igangsættes
- Kan gennemføres til relativt begrænsede
omkostninger ved store serier
- Stor kapitalbinding i lagre ved store serier
- Eksempler: Trykning af bøger, tøj, sko,
brændeovne, døre og vinduer.
Produktionsstyring
• Masse- og procesproduktion
- Produktionen sker i en fortløbende proces
- Anvendes oftest for standardvarer i store
mængder
- Produktionen er i vidt omfang automatiseret
- Giver lave produktionsomkostninger
- Produktionen kan ikke tilpasses kundernes
særlige behov
- Procesproduktion er en variant, hvor det er
umuligt at udskille det enkelte produkt i
produktionen fx mælk, maling og øl.
Produktionsstyring
• Kundetilpasset masseproduktion
- Kombinerer masseproduktion med
kundetilpasning af produktet
- Modulopbygget
- Først sidst i produktionsprocessen tilføjes
varianterne
- Relativt lave produktionsomkostninger
- Eksempler: Biler og køkkener
Produktionsstyring
•Manufacturing Ressource Planning - MRP
- Planlægningssystem til styring af materialegennemløbet og
kapacitetsudnyttelsen
- Planlægningssystemet tager udgangspunkt i de salgsprognoser, der er
udarbejdet for planlægningsperioden
- Planlægningssystemet bygger på push-princippet
Produktionsstyring
• MRP som et push-system
Produktionsstyring
• MRP
produktionsstyringssystem
Produktionsstyring
• Just in time – JIT
- Produktionssystem hvis formål er at reducere virksomhedens varelagre
samt tilpasse produktionen til ændringer i kundernes efterspørgsel
- Går i korthed ud på at producere varerne i det nødvendige antal, i den
rigtige kvalitet og i rette tid
- Der produceres ikke til lager
- Produktionssystemet bygger på pull-princippet
Produktionsstyring
• JIT som et pull-princip
Produktionsstyring
• JIT fortsat
- Idealmål for JIT
- intet spild
- ingen lagre
- ingen maskinnedbrud
- ingen omstillingstid
- kort leveringstid
Produktionsstyring
• LEAN
- Et produktionssystem baseret på tankegangen fra JIT
- Lean blev oprindeligt kaldt TPS og blev udviklet af Toyota
- Lean betyder “mager”, “at slanke”, “at trimme”
Produktionsstyring
• Lean fortsat
- Begrebsramme for Lean i tre niveauer
Produktionsstyring
• Lean - grundtanker
- MUDA – spild skal minimeres eller elimineres
- Følgende skal undgås/elimineres:
- overproduktion
- for meget ventetid
- unødvendig transport
- overforædling
- for store lagre
- unødvendige bevægelser
- genbearbejdning
- ikke udnyttet menneskelig potentiale
Produktionsstyring
• Lean – lean principper
- 5 grundlæggende principer for, hvad der skaber værdi for kunden
- specificer det, der giver værdi for kunden
- identificer samtlige trin i værdikæden
- skab flow i værdikæden
- indfør et træksystem
- foretag kontinuerlige forbedringer
Produktionsstyring
• Lean – værktøjer og teknikker
- Værktøjer og teknikker – til optimering af gennemløbstid, cyklustid og
værdiskabende tid
- løbende forbedringer (Kaizen)
- fiskebensdiagram
- proceskontrol (Pokayoke)
- varsling (Andon)
- informationstavler
- flow
- træk og kanban
- SMED-metoden
- orden med 5s
Distributionsstyring
• Distributionsstyringens mål
Distributionsstyring
• Lagerstruktur
- 4 forskellige lagerstrukturer: egne lagre, terminaler, lagerhoteller,
distributionscentre
• Egne lagre
- Decentraliseret
lagerstruktur
Distributionsstyring
• Egne lagre fortsat
- Centraliseret lagerstruktur
Distributionsstyring
• Terminaler
- Er omladningssteder, hvor varerne opbevares i kortere eller længere tid
- På terminaler opsamles småforsendelser fra forskellige virksomheder
med henblik på efterfølgende samtransport
Distributionsstyring
• Lagerhoteller
- Et lagerhotel er et sted, hvor virksomheder kan få deres varer opbevaret
i stedet for at have egne lagre.
- Et lagerhotel kan ud over selve opbevaringen også tilbyde fx ompakning
og emballering, kvalitetskontrol, transport til og fra lagerhotellet og
udarbejdelse af transportdokumenter.
- Ved anvendelse af et lagerhotel kan virksomheden undgå investeringer i
egne lagerfaciliteter og skal kun betale for det faktiske lagerforbrug.
Distributionsstyring
• Distributionscentre
- Benytes ofte om steder, hvor der er en koncentration af terminaler,
lagre eller lagerhoteller.
- Anlægges ofte ved knudepunkter for jernbane, motorveje eller havne.
Distributionsstyring
• Transportformer
- Fire transportformer: banetransport, vejtransport, flytransport,
skibstransport
• Banetransport
- Er især en fordel, når store godsmængder skal transporteres over store
afstande
- Er en langsom transportform
• Vejtransport
- Varerne kan leveres fra dør-til-dør
- Stor leveringspræcision
- Hurtig over korte afstande
Distributionsstyring
• Flytransport
- Hurtig og sikker transportform
- Velegnet til transport af varer med relativ høj værdi og lav volumen
- Dyr transportform
• Skibstransport
- Velegnet til internationalt at transportere store godsmængder over
lange afstande
- Afhængig af andre transportformer før og efter sejladsen
Distributionsstyring
• Valg mellem transportformer
- Faktorer, der er bestemmende for valg af transport
- emballage
- fragtomkostninger
- omkostninger til lagring
- forsikringsomkostninger
- renteomkostninger
- samlede distributionsomkostninger
Distributionsstyring
• TDC-formel (total distribution cost)
- Her er tale om trade-off mellem selve transportomkostningen og den
rente, der påløber under transporten
- TDC beregnes for alternative transportformer, og transportformen med
lavest TDC er mest lønsom
Distributionsstyring
• Egen transport kontra outsourcing af transport
- Valget mellem egen ditributionsfunktion (make) og anvendelse af
eksterne transportører (buy) er et strategisk valg
- Lønsomheden i valget kan belyses ved at beregne break-even-punktet
for transportbehovet
Distributionsstyring
• Break-even for transportbehov
Investering
• Investering
•Investeringskalkule
Investering
• Investeringsårsager
•Udskiftningsinvestering
•Ekspansionsinvestering
•Rationaliseringsinvestering
•Tvangsinvestering
•Velfærdsinvestering
Investering
• Investeringens nettobetalingsstrøm
•Investeringssum
Alle udbetalinger, der skal afholdes før aktivet er klar til brug
•Levetid
Fysisk eller teknisk levetid
•Scrapværdi
Forventet salgspris ved investeringsperiodens udløb
•Forventede ind- og udbetalinger
Forventet merindtjening som følge af investeringen
Investering
• Investeringens nettobetalingsstrøm
Investering
• Kapitalværdimetoden
• Investeringen er lønsom, hvis kapitalværdien er større end eller
lig med kr. 0.
Investering
• Kapitalværdimetoden
• Kalkulationsrenten fastsættes under hensyntagen til:
• Lånerenten eller markedsrenten
• Alternativrenten
• Risiko og tidshorisont
• Inflation
Investering
• Kapitalværdimetoden
Investering
• Kapitalværdimetoden
• Investeringskalkule ved brug af kapitalværdimetoden
Investering
• Intern rente

similar documents