Ladda ner presentation här

Report
Hot mot målet för nykter trafik
Gabriel Romanus, Tylösand 3 sept 2012
• Den svenska lagstiftningen om alkohol I
trafiken har starkt folkligt stöd. Den är inte
hotad.(Det gäller för övrigt även lagstiftningen
om alkohol i trafik på sjön.)
• Men det finns också ett starkt samband
mellan alkoholkonsumtionen i stort och
rattfylleri. Det betyder att hot mot den
allmänna alkoholpolitiken också är hot mot
målet för nykter trafik.
En ökning av alkoholkonsumtionen med en
procent kan väntas leda till en ökning av
rattfylleriet med 0,6 procent.
(Professor Thor Norström 1999)
Trends in alcohol consumption and
DWI, Norway
300
7
5
4
150
3
100
2
50
1
DWI NORWAY
ALCOHOL NORWAY
1990
1985
1980
1975
1970
1965
0
1960
0
1955
DWI PER 100 000
200
ALCOHOL CONSUMPTION IN LITRES
6
250
Trends in alcohol consumption and
DWI, Sweden
30
9
8
25
6
5
15
4
10
3
2
5
1
DWI SWEDEN
ALCOHOL SWEDEN
1990
1985
1980
1975
1970
1965
0
1960
0
1955
DWI PER 100 000
20
ALCOHOL CONSUMPTION IN LITRES
7
Svensk alkoholpolitik syftar till att både minska
den totala alkoholkonsumtionen och särskilt
riskabel konsumtion
• Tre grundpelare med stöd i forskningen:
1. Begränsa det privata vinstintresset genom
detaljhandelsmonopol
2. Högt pris på alkoholdrycker genom
dryckesskatter
3. Åldersgränser
• Men också andra inslag: Begränsa reklamen,
information, serveringslagstiftning, vård
Alkoholpolitiken har starkt stöd, både i
Riksdagen och hos allmänheten.Men:
• Viktiga inslag ifrågasätts av en stor del av den
moderata riksdagsgruppen
• Den kommersiella alkoholindustrin lobbar
intensivt mot delar av alkoholpolitiken
• Medierna speglar ofta att många journalister
är mer intresserade av alkohol än av
alkoholpolitik
• De politiska ungdomsförbunden är ofta mer
“alkoholliberala” än sina moderpartier
Konkret hot 1:
• Gårdsförsäljning, dvs att svenska
alkoholtillverkare ska få sälja sina produkter
direkt till besökare på ”vingården”, bryggeriet
eller destilleriet.
• Kan verka oskyldigt, men riskerar att leda till
att detaljhandelsmonopolet inte kan behållas
Konkret hot 2:
• Alkoholen blir successivt billigare om inte
skatten följer med inflationen
• Ett antal M- och C-ledamöter kräver nu en
”införselutredning” innan alkoholskatterna
höjs
• De säger inte hur den ska gå till, forskarna vet
redan en hel del om införseln
• Förslag: Höj skatten, och studera effekten, blir
den negativ kan man ju sänka igen
Konkret hot 3:
• Ett antal riksdagsledamöter vill sänka
åldersgränsen för inköp på Systemet till 18 år
• Vi vet att åldersgruppen 18-20 är en särskild
riskgrupp i trafiken
• När åldersgränsen för alkoholinköp höjdes i
USA till 21 år blev effekten en signifikant
minskning av trafikskadorna bland unga
Konkret hot 4:
• Alkoholindustrin tror inte på sambandet mellan
totalkonsumtion av alkohol och skador
• De drömmer om ökad försäljning och minskade
skador
• Timbro har t ex publicerat en rapport som
förordar minskade restriktioner, och menar att
ökad alkoholkonsumtion inte är så farlig
• Den internationella forskning, t ex ECAS-projektet
som studerar utvecklingen i femton europeiska
länder under femtio år, förmodas inte gälla
Sverige längre
Tänkbart hot:
• Data av låg eller diskutabel kvalitet kan leda
till att beslut om framtiden grundas på en
felaktig verklighetsbild.

similar documents