ujian mini

Report
1 P. RAMLEE LAWAN 1 YUSOF ISHAK
SENTIASA BERSAING
PENILAIAN FORMATIF
6 KEMAHIRAN
Kemahiran
Mendengar
 Mendengar
arahan
 Kuiz
 Melaksanakan
arahan
Kemahiran
Bertutur
Kemahiran
Membaca
 Unjuk-danUjar
 Bacaan
Lantang
 Penerangan
Berdasarkan
Gambar
 Mengenal
pasti isi
penting
Kemahiran
Menulis
Interaksi
Lisan
Interaksi
Penulisan
 Perbincangan
 Menulis
ayat yang
gramatis
 Dialog
 Bertransaksi
Alat Penilaian:
(1)RUBRIK
(2)SENARAI
SEMAK
(3)GAMBAR
(4)BORANG
(5)JURNAL
REFLEKSI
Kemahiran
Mendengar
Contoh Kefahaman Mendengar
Kemahiran
Mendengar
Contoh Kefahaman Mendengar
Kemahiran
Mendengar
Senarai Semak
Kemahiran Bertutur
Contoh Unjuk-dan-Ujar
Kemahiran
Bertutur
Contoh Perbualan Berdasarkan
Gambar
Kemahiran
Bertutur
Rubrik
Kemahiran
Membaca
Contoh Bacaan Lantang
Kemahiran
Membaca
Rekod Berterusan
Kemahiran
Membaca
Rubrik
Kemahiran
Membaca
Contoh Membaca Untuk Memahami
Kemahiran
Membaca
Rubrik
Kemahiran
Menulis
Rubrik
Jadual
Pengkhususan
Penilaian Sumatif
KEMAHIRAN
PERANCANGAN PERI HA BAGI 2014
MENDENGAR
BERTUTUR
MEMBACA
MENULIS
JUMLAH
MARKAH
PENGGAL
1
Quiz
Kefahaman
Mendengar
Unjuk-dan-Ujar
Bacaan
Lantang
Mengeja
2
Quiz
Kefahaman
Mendengar
(10%)
Unjuk-dan-Ujar (5%)
Bacaan
Lantang
(5%)
Menulis ayat mudah 20 %
Quiz
Kefahaman
Mendengar
(10%)
Unjuk-dan-Ujar (20%)
Bacaan
Lantang
Menulis ayat mudah 40 %
Kefahaman
Mendengar
(Gambar)
Unjuk-dan-Ujar
3
4
Perbualan Berdasarkan Gambar
Perbualan Berdarkan Gambar
(10%)
0%
Ujian Mini
Ujian Mini (10%)
Bacaan
Lantang
(10%)
Membina ayat
Ujian Mini (20%)
40 %
BAGAIMANA IBU BAPA DAPAT MEMBANTU?
(1)
Memantau kerja sekolah.
(2)
Membaca bersama anak anda dan
bertanyakan soalan-soalan berkenaan
cerita yang telah dibaca.
(3)
Mempersiapkan anak anda dengan topik
Unjuk-dan-Ujar.
(4)
Memberikan saranan kepada guru
berkenaan cara-cara membantu anak anda.
UJIAN BULANAN
(1)
Ujian Bulan Januari akan dijalankan
hari ini.
(2)
Ujian Bulan Februari akan dijalankan
pada Penggal 1, Minggu 9.
(3)
Markah Ujian Bulanan tidak
diambilkira.
(4)
Sekadar memantau pemahaman murid
bagi unit-unit Buku Mekar yang
dipelajari.
(1)
UJIAN MINI
Ujian Mini akan dijalankan pada Penggal 2 hingga 4.
(2)
Namun, markah Ujian Mini akan diambilkira pada Penggal 3
dan 4.
(3)
Ibu bapa akan diberikan Jadual Pengkhususan.
(4)
Memantau pemahaman dan pencapaian murid bagi komponenkomponen bahasa yang telah dipelajari.
Kata
Nama (Kata Nama Khas, Kata Nama Am, Kata Ganti Nama)
Kata
Kerja
Kata
Adjektif
Tanda

Baca
Dan Lain-Lain
TUGASAN SEPANJANG TAHUN 2014
(1)
Senarai Ejaan (Penggal 1 hingga 4)
(2)
Senarai Imlak (Penggal 4 sahaja)
(3)
Latihan Bahasa
(4)
Lembaran Kerja Mekar (Bertahap)
(5)
Latihan Bacaan dan Perbualan Berdasarkan Gambar
(6)
Latihan Kefahaman
(7)
Latihan Karangan
(8)
Jurnal Buku
(9)
Jurnal Nyanyian
(10)
Quiz Kefahaman Mendengar
PROGRAM-PROGRAM SEPANJANG 2014
(1) DRAMA & PERTUTURAN
•
Membina keyakinan diri
•
Memperbaiki sebutan
•
Didedahkan kepada cerita binatang
•
•
Menyerlah bakat dalam lakonan
Menyeronokkan
(2) PROGRAM BACAAN LUAS
•
Memupuk minat membaca
•
Didedahkan kepada cerita-cerita binatang
•
Menambah kosa kata
•
Memperbaiki bahasa Melayu
•
Memperkaya kefahaman
•
Jurnal Buku – menyokong sikap ingin tahu
•
Sumber: Buku dari perpustakaan dan E-buku
daripada lelaman NLB
PROGRAM-PROGRAM SEPANJANG 2014
(3) PROGRAM NYANYIAN
(4) BACAAN SENYAP
•
Membina keyakinan diri
•
Memperkaya kosa kata
•
Memupuk minat membaca
•
Menyerlah bakat dalam nyanyian
•
Kendiri
•
Menyeronokkan
•
•
Jurnal Lagu
Setiap hari Khamis dan Jumaat
di dewan
PROGRAM-PROGRAM SEPANJANG 2014
(5) SEHARI SEPATAH PERKATAAN
•
Membina keyakinan diri
•
Memperkaya kosa kata
•
Kendiri
•
Menyerlahkan sikap ingin tahu
•
Buku Nota Vokal disediakan – a, e, i, o, u
(6) BERMAIN-UNTUKMEMBACA (PLAY-TO-READ)
•
Khas untuk murid yang kurang mahir
berbahasa Melayu
•
Sesuai untuk murid daripada pelbagai
tahap
•
Memperbaiki bahasa Melayu
•
Menyeronokkan
PROGRAM-PROGRAM SEPANJANG 2014
(7) MINGGU DWI BAHASA
(8) AUDIOBLOG
•
Membina keyakinan diri
•
•
Memupuk rasa cinta kepada
budaya Melayu
Merekod bacaan lantang dan
perbualan berdasarkan gambar
•
Memuatnaikkan ke lelaman MC
Online
•
Menyeronokkan
•
Dengar bacaan mereka
•
Menyerlahkan sikap ingin tahu
•
Menilai bacaan rakan melalui blog
SOAL JAWAB

similar documents