Rektal ve Abdominal Kitleye Yaklaşım

Report
Abdominal
kitleye yaklaşım
Prof Dr Tahsin ÇOLAK
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi AD.
Abdominal kitleler

Anamnez

Fizik muayene
Hikaye (anamnez)

Nasıl oluştu

Lokalizasyonu

Beraberindeki
semptomlar
Akut
 Kronik
 İlerleyen

Hikaye

Nasıl oluştu
Üst abdomen
 Alt abdomen


Lokalizasyonu

Beraberindeki
semptomlar
Hikaye

Nasıl oluştu






Lokalizasyonu





Beraberindeki
semptomlar
Ağrı
Ateş
Abdominal distansiyon
GIS semptom
Üriner semptom
Obstetrik-jinekolojik semptom
Endokrin
Kardiyovasküler
hematolojik
Fizik muayene

İnspeksiyon



Oskülütasyon



Palpasyon

Perküsyon

Diğer manevralar
Abdomenin şekli
Skar
Yüzeyel lezyonlar
şişlikler
Fizik muayene

İnspeksiyon

Barsak sesleri



Oskülütasyon


Palpasyon

Perküsyon

Diğer manevralar


yok
Hipoaktif
Hiperaktif
Borborismus
Hassasiyet
Fizik muayene

İnspeksiyon



Oskülütasyon

Palpasyon

Perküsyon

Diğer manevralar

Hassasiyet
Rijidite
Kitlenin karakteri
Fizik muayene

İnspeksiyon

Oskülütasyon

Distansiyonun ayırıcı
sebebleri



Palpasyon

Perküsyon

Diğer manevralar

Gaz
Katı
sıvı
Fizik muayene

İnspeksiyon



Oskülütasyon

Palpasyon

Perküsyon

Diğer manevralar
Fothergill bulgusu*
Psoas bulgusu**
*Eğer bir kitle orta hattı geçmiyorsa ve rektus
Fleksiyonuyla yer değiştirmiyorsa bu rektus
hematomudur
**Kalçadan fleksiyon yapıldığında psos bölgesinde
Ağrı duyma , psoas inflamsyonlarında görülür
Abdominal kitle

Fizik muayene

Rektal tuşe
Pelvik muayuene

Enfektif

Enfeksiyona bağlı karın duvarı kitlelerini
yüksek doğrulukla (%90 veya daha yüksek)
bizi tanıya götürecek gerçek semptom ve
bulgular nedir?

Aniden ortaya çıkması
Enfeksiyoz semptomlar

Enfektif

Bacterial

Cellulitis


Abse




Folliculitis
Fronük
karbonkül
Viral
Fungal
Enfektif


Daha ileri tetkiklere ihtiyaç var mı ?
HAYIR
Enfektif


Tedavi seçenekleri
tıbbi




bakteriyal- antibiyotik
mantar- antifungal
viral (wart) kimyasalla yok et
Cerrahi



insizyon-drenaj
debritman
eksizyon
Malign

Maligiteye bağlı karın duvarı kitlelerini yüksek
doğrulukla (%90 veya daha yüksek) bizi tanıya
götürecek gerçek semptom ve bulgular nedir?

– Kronik, progresif
– invazif
– kitlenin karakteri





pigmente
Düzensiz sınırlı
sert
Malign





Bazal hücreli ca
Squamoz hücreli ca
Malign melenoma
Dermatofibrosarkom
Liposarkom
Malign

Daha ileri tanı yöntemlerine ihtiyaç var mı?

HAYIR
Malign


Tedavi
primer lezyonlar


Cerrahi-geniş eksizyon
Alternatif


radyoterapi
kemoterapi
Malign olmayan

Benign nedenlere bağlı karın duvarı kitlelerini
yüksek doğrulukla (%90 veya daha yüksek)
bizi tanıya götürecek gerçek semptom ve
bulgular nedir?

Kr. Progresif olmayan
Sert olmayan, non invazif
İnflamasyon bulgusu yok


Malign olmayan




Epidermal inklüzyon kistleri
Lipoma
Hemanjiom
Vasküler malformasyon
Malign olmayan

Daha ileri tanı yöntemlerine ihtiyaç var mı?

HAYIR
Malign olmayan

Tedavi seçenekleri
Eksizyon
Malign olmayan

Enfeksiyona, malign veya non-malign
nedenlere bağlı intra-abdominal kitleleri
yüksek doğrulukla (%90 veya daha yüksek)
bizi tanıya götürecek gerçek semptom ve
bulgular varmı dır?

YOK
Bölgelerine göre abdominal kitlelerin olası
nedenleri

Epigastrik bölge





Gastrik Tm
Hepatomegali/KC tm
Transvers kolon tm
Abdominal aorta anevrizması
Pankreatik tm
Enfeksiyöz

Daha ileri tetkiklere ihtiyaç var mı?

EVET


Abdominal USG
Kan biyokimyası
Enfeksiyöz



Tedavi seçenekleri
– Tıbbi
– Cerrahi


Tıbbi tedaviye cevap vermeyen hepatik apseler
Nekrotizan pankreatitler
Gastrik Tm.ler

Daha ileri tetkiklere ihtiyaç var mı?

EVET

EGD
Bölgelerine göre abdominal kitlelerin olası
nedenleri

Sağ hipokondrium





Hepatomegali/KC tm.
Hidrops safrakesesi
GIS maligniteleri
Kolon tm
IB tm
Bölgelerine göre abdominal kitlelerin olası
nedenleri

Sol hipokondrium



Gastrik tm
Splenomegali
Kolonik tm
Bölgelerine göre abdominal kitlelerin olası
nedenleri





Umbilikal
– IB tm
– Gastrik tm
– Pancreatik tm
– Abdominal aorta anev.
Bölgelerine göre abdominal kitlelerin olası
nedenleri

Sağ Lateral – Sol Lateral



Colonik tm
renal tm
adrenal tm
Bölgelerine göre abdominal kitlelerin olası
nedenleri


Hypogastrik/Suprapubik
– Erkekte, suprapubik kitle nedenleri:



uriner retansiyon – distandü olmuş mesane pelviste bir kitle
gibi hissedilir, çok nadiren asimetrik olur, perküsyon mat
değildir ve hastanın idrara çıkma hissi vardır
kolonik karsinoma ve dev mesane tm. Ve taşları nadir
nedenlerdir
– Kadında , nedenler:



hamilelik
ovarian / uterin kitleler
çok nadiren üriner retansiyon
Bölgelerine göre abdominal kitlelerin olası
nedenleri

Sağ iliak






Çekum ve çıkan kolon tm.leri
Appendix kitleleri
Sağ ovarian tm
IB tm
Psoas apsesi
iliac anevrizma
Bölgelerine göre abdominal kitlelerin olası
nedenleri

Sol iliak




Kolonik tm
Rekto-sigmoid tm
Kabızlık
Sol Ovarian tm
Yapılabilecek tanı koydurucu testler










– kan testler (Tam kan sayımı ve kan biokimyası)
– Abdominal x-ray
– Barium enema
– Abdominal Ultrasound
– Abdominal CT scan
– Angiografi
– Sintigrafiler
– EGD (esophagogastroduodenoscopy)
– Kolonoskopi
– Sigmoidoskopi
Üst GIS kanserini düşündüren bulgular



Acil araştırma için endikasyonlar:
disfaji – hangi yaşta olursa olsun
hangi yaşta olursa olsun dispepsi aşağdakilerin
semptomlardan bir veya daha fazlasıyla birlikteyse:




kusma
anemi
kilo kaybı
55Y ve üzeri hastalarda dispepsi yukardakilerden en
az bir ve 'high risk' kabul edilen aşağıdaki
semptomlardan en az biri:


bir yıldan daha kısa dispepsi
oluştuğundan beri devam eden semptomlar
Üst GIS kanserini düşündüren bulgular

Aşağıdaki risk faktörlerinden en az birisiyle
birlikte olan dispepsi





Üst GIS kanseri aile öyküsü (iki birinci derece
akrabasında üst GIS kanseri öyküsü olmayı tanımlar)
Pernisyöz anemi
Barrett's oesophagus
20 yıl veya daha eski peptik ülser cerrahisi
Atrofik gastriti, dispklazisi, intestinal metapazi olduğu
bilinmesi


sarılık
üst karında kitle
Alt GIS kanseri
kanserden şüphelenmek için acil bulgular-gudeline

Bu gudeline aşağıdaki semptom ve bulguların ilk defa bir
arada görüldüklerinde iki haftadan daha kısa bir sürede
araştırılmalıdır:

Tüm yaşlar:




palpable sağ taraf abdominal kitle
palpable rektal (pelvik olmayan) kitle
sık sık defekasyon yapmak ve/veya yumuşak kıvamda gaita gibi
barsak alışkanlığı değişikliğiyle BİRLİKTE olan rektal kanama
60 yaş üstü :


anal semptom OLMADAN sürekli rektal kanama
rektal kanama OLMADAN altı hafta devam eden sık sık
defekasyon yapmak ve/veya yumuşak kıvamda gaita gibi barsak
alışkanlığı değişikliği
Alt GIS kanseri
kanserden şüphelenmek için acil bulgular-gudeline

Tüm yaşlar:


açık bir neden OLMADAN oluşan demir eksikliği anemisi
(Hb < 11 g/dl erkekte veya < 10 g/dl postmenopozal
kadında)
Rektal kitle veya abdominal kitle olmadan oluşan
aşağıdaki semptomlarda kanser için çok az risk
taşırlar:



anal semptomlarla birlikte olan anal semptomlar
defekasyon sayısının azalması ve gaitanın sert olması
şeklindeki barsak değişikliği
intestinal obstüksiyon bulgusu olmadan oluşan karın ağrısı
örnek soru
Aşağıdakilerden hangisi sağ iliak bölgede olabilecek
kitle etyolojisinden biri değildir?
Çekum tümörü
Appendix tümörü
IB tümörü
Psoas apsesi
*Mide tümörü

similar documents