คลิกที่เพื่อดาวน์โหลด

Report
โหลด
ไฟล์วีดีโอจากยู
ทูบ
วิธก
ี ารดาวนโหลด
์
ไฟลวี์ ดโี อ
1. ใช้โปรแกรม Internet Download
Manager (IDM)
2. ใช้โปรแกรม YTD Video
Downloader
3. ใช้เว็บ keepvid
ใช้โปรแกรม Internet Download
Manager (IDM)
1. ติดตัง้ โปรแกรม Internet Download
Manager (IDM)
ลงในเครือ
่ งคอมพิวเตอรก
่
์ อน
2. เข้าเว็บเบราวเซอร
์
์ Internet Explorer
เข้าเว็บไซต ์ www.youtube.com
ใช้โปรแกรม Internet Download Manager
(IDM) (ตอ
่ )
3. พิมพชื
่ วีดโี อทีเ่ ราตองการดาวน
้
์ อ
์
โหลด
ใช้โปรแกรม Internet Download Manager
(IDM) (ตอ
่ )
4. คลิกเลือกวีดโี อทีต
่ องการดาวน
้
์
โหลด
ใช้โปรแกรม Internet Download Manager
(IDM) (ตอ
่ )
5. เมือ
่ เลือกวีดโี อ จะปรากฏแถบของ
IDM บนของหัววีดโี อ
ใช้โปรแกรม Internet Download Manager
(IDM) (ตอ
่ )
6. คลิกแถบ
บนของหัววีดโี อ
> จะปรากฏหน้าตาง
“ข้อมูลการ
่
ดาวนโหลดไฟล
”์
์
ใช้โปรแกรม Internet Download Manager
(IDM) (ตอ
่ )
7. คลิกเลือกทีเ่ ก็บไฟลวี์ ดโี อ
> คลิก “เริม
่ ดาวนโหลดไฟล
”์
์
ใช้โปรแกรม Internet Download Manager
(IDM) (ตอ
่ )
8. โปรแกรมจะทาการดาวนโหลดจนถึ
ง
์
100%
ใช้โปรแกรม Internet Download Manager
(IDM)
9. เมือ
่ ดาวนโหลดเสร็
จจะปรากฏ
์
หน้าตางนี
้
่
ใช้โปรแกรม YTD Video
Downloader
1. ติดตัง้ โปรแกรม YTD Video
Downloader
ลงในเครือ
่ งคอมพิวเตอรก
่
์ อน
2. เข้าเว็บเบราวเซอร
์
์ Internet Explorer
เข้าเว็บไซต ์ www.youtube.com
ใช้โปรแกรม YTD Video
Downloader
3. คลิกเลือกวีดโี อทีต
่ องการดาวน
โหลด
แลว
้
้
์
คัดลอก URL
ใช้โปรแกรม YTD Video
4. เขาโปรแกรม
้
Downloader
YTD Video Downloader
ใช้โปรแกรม YTD Video
Downloader
5. วาง URL ทีเ่ ราคัดลอกมาวางในช่อง
Paste URL จากนั้นกด
ใช้โปรแกรม YTD Video
Downloader
6. โปรแกรมจะทาการดาวนโหลดไปจนถึ
ง
์
100 %
ใช้เว็บ
keepvid
1. เข้าเว็บเบราวเซอร
์
์ Internet Explorer
หรือ Chrome
เข้าเว็บไซต ์
www.youtube.com
ใช้เว็บ
keepvid
2. ค้นหาวีดโี อทีต
่ องการท
าการดาวน์
้
โหลด
ใช้เว็บ
keepvid
3. เลือกวีดโี อทีต
่ องการท
าการดาวนโหลด
้
์
ใช้เว็บ
keepvid
3. เข้าเว็บเบราวเซอร
พิมพ ์
์
์
http://www.keepvid.com
ใช้เว็บ
หน้าตางของ
่
keepvid
keepvid
ใช้เว็บ
keepvid
4. คัดลอก URL จากวีดโี อทีเ่ ลือกมา
วางในช่องของโปรแกรม
keepvid จากนั้นกดปุ่ม
ใช้เว็บ
keepvid
ใช้เว็บ
keepvid
• 3GP คือ video สาหรับมือถือในยุค 3G
• FLV (*.flv) เป็ นไฟลวิ์ ดโี อชนิดหนึ่ง ซึง่ มา
จากโปรแกรม Adobe
Flash

similar documents