คลิกที่เพื่อดาวน์โหลด

Report
การติดตัง้
เครื่อง visual หรือ
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
Free Powerpoint Templates Page 1
Free Powerpoint Templates Page 2
1. เสียบสาย
Power ที่ ด้าน
หลังของเครื่อง
2. เสียบปลักที
๊ ่
เต้าเสียบปลักไฟ
๊
Free Powerpoint Templates Page 3
3. ต่อสาย VGA สายที่ 1 ที่ ช่อง RGB INPUT
และต่อสาย VGA สายที่ 2 ที่ช่อง RGB OUTPUT
Free Powerpoint Templates Page 4
สาย VGA สายที่ 1 ให้ต่ออีกด้านเข้ากับเครื่อง Notebook
สาย VGA สายที่ 2 ให้ต่ออีกด้านเข้ากับเครื่อง โปรเจคเตอร์
Free Powerpoint Templates Page 5
Free Powerpoint Templates Page 6
4. ต่อสาย VGA อีกด้านเข้ากับโน๊ ตบุค
๊
โหมดสลับการใช้งานเครื่อง visual
และ Notebook
โหมดสลับ RGB / TV
ปุ่ มเปิด/ปิด
ย่อภาพให้เล็กลง
ขยายภาพให้ใหญ่ขึน้
แช่ภาพให้ค้างไว้
Free Powerpoint Templates Page 7
5. กรณี จะสลับมาใช้ Notebook
กดโหมดสลับการใช้งาน
เครื่อง visual และ
Notebook เพื่อสลับไปใช้
งาน Notebook
Free Powerpoint Templates Page 8
6. กดปุ่ มสลับหน้ าจอที่ Notebook
Free Powerpoint Templates Page 9
7. เลือกแบบที่ 2 ดูได้ทงั ้ 2 หน้ าจอพร้อมกัน
Free Powerpoint Templates Page 1
8. ผลที่ ได้ ภาพจะแสดงตามเครื่องคอมพิวเตอร์
Free Powerpoint Templates Page 1
9. การควบคุมการใช้งานเมนูต่างๆผ่านรีโมท
ปุ่ มเปิด/ปิดเครื่อง
ปุ่ ม Zoom เข้า-ออก (หมุนซ้าย-ขวา)
โหมดสลับการใช้งานเครื่อง visual
และ Notebook
แช่ภาพให้ค้างไว้
ปุ่ ม capture และลบภาพ
Free Powerpoint Templates Page 1

similar documents