TRF Seminar 20 July 2013 - District Grants (ศรีฟ้า)

Report
สัมมนามูลนิธิโรตารี ภาค 3350
โรตารีสากล ปี 2556-57
“ 2013-14 District Grants ”
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2556
1
Rotary Foundation Grants
District Grants
Global Grants
Packaged Grants
2
ผูว้ า่ การภาคฯ
(District Governor)
คณะกรรมการทุน
สมทบของภาคฯ
ประธานมูลนิ ธิโรตารีภาคฯ
(DRFC Chair)
ประธานอนุ กรรมการทุนสมทบ
(DGSC Chair)
3
District Grants
 ทุนสมทบของภาคขนาดเล็ก (Small Fund)
 ระยะเวลาทาโครงการสั้น ตรงตามความต้องการ
ของชุมชน ทาได้ท้งั ในประเทศและทัว่ โลก
(Short-term Activities that address needs in both
your local community and communities worldwide )
4
 สนับสนุ น
- โครงการมนุษยชาติ (Humanitarian
Project) รวมถึง การเดินทางของทีม Volunteer เพื่อ
ไปบริการและ การช่วยเหลือฟื้ นฟูผปู ้ ระสบภัย
- ทุนการศึกษาทุกระดับ ไม่จากัดเวลา สถานที่
การศึกษา และวิชาที่เรียน
- การอบรมส่งเสริมอาชีพ (Vocational
Training) เช่น การส่งผูอ้ บรมหรือไปรับการอบรม
รวมถึงการเดินทางในต่างประเทศ
5
 ใช้เงิน DDF (District Designated Fund)
 ภาคฯ สามารถขอใช้ได้สงู สุด 50% ของเงิน DDF
ที่กลับมายังภาคฯ และไม่ได้สมทบจากมูลนิ ธิฯ
 ยืน่ เรื่องขอได้ ปี ละ 1 ครั้ง
 เงินสดที่นามาสมทบในการทา District Grants
ไม่ได้รบั การสมทบจากภาคฯ และมูลนิ ธิโรตารี
และ ไม่สามารถนาไปขอเป็ น PHF
6
ทุนขนาดเล็ก
โครงการ
ระยะสัน้
เงิน DDF
อบรม
ส่งเสริม
อาชีพ
District
Grants
โครงการ
มนุษยชาติ
ทุนการศึกษา
7
ขั้นตอนดาเนินการ
•
•
•
•
ภาคฯ ยื่นคุณสมบัติไปยังมูลนิ ธิฯ
สโมสรฯ จะต้องยื่นคุณสมบัติไปยังภาคฯ
สโมสรฯ ยื่นขอทาโครงการต่อภาคฯ
ภาคฯ รวบรวมและส่งโครงการของสโมสรต่าง ๆ
ไปยังมูลนิ ธิฯ เพื่อขอใช้เงิน DDF โดยผ่านทาง
Member Access
แบบฟอร์มโครงการโดยย่อ สามารถ download ได้จาก
website ของภาคฯ ที่ www.rotary3350.org
8
• District Grants หมายเลข DG1410136
• จานวนเงิน 27,260 เหรียญ
• 18 โครงการ
9
การยืน่ โครงการโดยละเอียด
• ภาคฯ จะแจ้งทุกสโมสรที่ยนื่ โครงการไว้แล้ว
- หมายเลขโครงการ
- จานวนเงินที่สโมสรจะได้รบั โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยนวันที่มลู นิ ธิฯ ส่งเงินมาให้
- ส่งแบบฟอร์มกรอกโครงการโดยละเอียดให้
สโมสร
10
• สโมสรกรอกแบบฟอร์มโครงการโดยละเอียด
• สโมสรเปิ ดบัญชีโครงการฯ หรือใช้บญ
ั ชีของ
สโมสรที่มีอยู่
• ส่งแบบฟอร์มและสาเนาหน้าบัญชีให้ภาคฯ
11
รายงานโครงการ
• ส่งรายงานโครงการให้ภาคฯ เมื่อดาเนิ นการ
เสร็จแล้วภายใน 2 เดือนหลังจากโครงการ
สิ้ นสุด
•
•
•
•
กรอกแบบฟอร์มรายงาน
รูปถ่ายการส่งมอบโครงการ
รายงานบัญชีรบั -จ่ายของโครงการ
หลักฐานการจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์
12
เงินเหลือจากโครงการ
เงินเหลือเกิน 20 เหรียญ ให้ส่งคืนภาคฯ
13
No. Club/District Activity Type Description
1
Bang Khen
Health: disease
2
Bangkok 70
Health: general
3
Bangkok
Banglamphu
Community
development:
general
4
Bangkok
Pattanakarn
Health: general
To provide help and save
live children born with
congential heart disease.
To arrange "Rotary One
Day" providing a variety of
activities such as dental
treatment, brush teaching,
ear treatment and
vocational training to
students at Vichuthit
School.
To help create community's
awareness and concern of
the environment by
providing knowledge to the
community how to sort out
the garbage and to produce
water fermentation from
garbage.
To help renovate toilet for
Daycare Child Center in the
community to be hygienic
and suitable for use.
Activity
location
Amount
Thailand
2000
Thailand
1600
Thailand
2000
Thailand
500
14
No. Club/District Activity Type Description
5
Bangkok
Ploenchit
6
Community
Charoen Nakorn development:
renovation
7
Prasrisuriyothai
Ayutthaya
Health: general
Community
development:
general
To supply milk to children
whose mothers are
infected by HIV disease.
To help renovate public
places such as cleaning and
painting dirty fences or
walls of public schools,
temples cooperating with
community in Rajburana
District, rotaracts and
interacts to improve the
scenery.
To promote waste
segregation in schools by
teaching students how to
seperate wet and dry
wastes and to provide
school with big bins made
of fine quality plastic for
storage of waste materials.
Activity
location
Amount
Thailand
1280
Thailand
2000
Thailand
2000
15
Activity
location
Amount
To help enhance the
community's economics:
support and provide
knowledge of planting
organic vegetables for self
consumption and sale,
produce microbial fertilizer
in community.
Thailand
880
To provide
Electrocardiogram Machine
to Thawoong Hospital,
Lopburi Province.
Thailand
1000
To provide check and
maintain oral health, teach
to brush teeth properly and
supply medical equipment to
community in Vadhana
District in cooperation with
Faculty of Dentistry of
Srinakharinwirot Unversity
Thailand
2000
No. Club/District Activity Type Description
8
9
Tharua
Community
development:
general
Pranarai Lopburi Health: general
10 Sukhumvit
Health: general
16
Activity
location
Amount
Thailand
2000
Thailand
2000
Health: general
To provide an infusion and
syringe pump for Inn-Buri
hospital in Singburi Province.
Thailand
1800
Community
development:
general
To supply necessary tools to
occupational groups in
community to enable them
earn a living to increase
incomes.
Thailand
600
No. Club/District Activity Type Description
Suan Luang,
11
Bangkok
Community
development:
general
Bangkok12
Ratchadapisek
Community
development:
general
Singburi
13
Veerachon
14 Banmi
To help campaign cleaning;
provide community with
knowledge of separation of
waste for further recycling,
waste management to
eliminate smell, composting
manure from rubbish for
households and microbial
fermentation and make use
of surplus to be artwork to
increase incomes.
To help improvement of
playground for sport and
multi-purposes for children
in Community of Ladprow
80.
17
No. Club/District Activity Type Description
To provide sattlelite,
television, receivers, media
15 Samphanthawong Education: literacy
materials and books for
schools in remoting areas.
16
BangkokRattanakosin
Health: general
17
Kasemrat
Klongtoei
Health: general
18 Bangrak
Community
development:
general
To provide air mattresses for
poor disable patients to
prevent them from decubitus
ulcer.
To provide
sphygmomanometer to
Public Health Community
Center to measure patient's
blood pressure
Project to provide Youth
Leadership Skills Training to
help young people between
15-20 years prepare
themselves for ASEAN
Economic Community in
2015 in aspect of thinking,
analysis, solution of problem,
efficient communication and
team work and to be good
citizens in future.
Activity
location
Amount
Thailand
2000
Thailand
600
Thailand
1000
Thailand
2000
18
[email protected]
081-869-2742
19
20

similar documents