Social- og sundhedsskolen Skive, Thisted, Viborg

Report
ELEV-RELATIONER
OG
KROPPEN I LÆRINGSRUMMET
HVAD HAR VI GJORT?
Pædagogiske og organisatoriske
forudsætninger
Socialkonstruktivisme
• 2007
Læringsstile
• 2008
Krop i læring
• 2008/2009
Anerkendende kommunikation
• 2010
Anerkendende og værdiskabende evaluering, Cooperative Learning
• 2011/2012
Kompetenceudvikling
Didaktiske
kompetencer
Classroom
management
Relationelle
kompetencer
Verbalsproglige
kompetencer
Kropssproglige
kompetencer
Kropsforståelser
I en positivistisk forståelse adskilles krop og kognition – kroppen bliver
et fysisk objekt, der modspiller for kognition. Descartes: ‘Cognito – ergo
sum’
I en fænomenologisk forståelse er kroppen en helhed – formidleren
mellem person og omverden.
• Krop og sansning er et erkendelsesrum for oplevelse og erfaring
(et anker i verden), som vi ikke kan sætte os ud over.
• Sansning er en konstruktionsproces, hvor den enkelte skaber mening
og betydning.
På tysk er der to begreber for ’krop’:
• Körper - den fysiske krop,
• Leib – den levende og sansende krop
Krop i læring - psykologiske vektorer
At have en krop.
At have en krop!
At være en krop?
Kropslig praksis
Ressource
Belastning
Domineret af vaner, der
hjælper en med at handle
Domineret af vaner, der
er vanskelige at forandre
Kropslig
Indlejret
praksis
Fagligt
Personligt
Krop som mod- og medspiller
Kroppen som modspiller
• Den er doven
• Den er urolig og ustyrlig
Kroppen som medspiller
• Som relations- og motivationsskaber
• Som fremmende for læring
Metode
Hand’l og du vil forstå – forstå og du kan handle
Kropslige
oplevelser/
erfaring
Experience
Refleksion
og begrebsdannelse
”Kan vi vide mere
end vi kan sige?”
HVILKE RESULTATER HAR VI OPNÅET?
Fortællinger fra undervisningen
•
•
•
•
Hvordan ser verden ud for den skizofrene?
Hvorfor skal demente have nærhed, de kan jo ikke huske
noget?
Hvordan takler jeg mødet med døden?
Flere fortællinger …
Krop i læring som relationsfremmende indsats
Fælles kompetenceudvikling for alle medarbejdere
Modsat udvikling i mindre interessegrupper.
Grundlag: Anerkendende kommunikation på skolen.
Funktionskæde-tænkning.
Dvs. Eleverne føler sig set hørt og forsøgt forstået
Modsat underkendelse: Hån, ydmygelser og forfølgende
Elevforudsætninger: at tage udgangspunkt i kropsligt lagrede
oplevelser og erfaringer, både ressourcer og belastninger
Modsat en primært kognitiv orienteret formidling
Metoder: at skabe vekselvirkning mellem ‘experience’ og
analyse/begrebsdannelse
Modsat det at blive i ‘experience’
Steder: at gøre det nemt at inddrage kroppen i undervisningen
Læringspladsen
‘Læringspladsen’
•
Den cirkelformede plads er udformet som en ‘kropslig
spilleplads’ med 3 yderbaser og 3 inderbaser med
forskellige kropslige og mentalt udfordringer imellem.
•
Denne udformning giver mulighed for at arbejde med vores
3 kropspositioner:
– Præstation
– Sundhed
– Oplevelse
Links til inspiration
•
•
•
•
•
•
•
Forummetoden
Hjemmeside med materiale og blog
Film introduktion
Film undervisere på kursus
Film om Jokerens rolle
Film om Aktørernes roller
Film om Medspillernes roller
•
•
•
Krop i Læring
Hjemmeside med materiale
Film
•
•
Læringsstile
Hjemmeside med materiale
•
•
•
Skills
Film om forberedelse
Film om praksisnær undervisning

similar documents