finder du her Hanne Schøn`s Pdf om skolereformen.

Report





Hanne Schøn
Socialrådgiver
Landsforeningen Autisme
Mor til 22-årig dreng med ASF
Og så alt det andet :-D







Inklusion
Skolereformen i hovedtræk.
Børn med særlige behov
Specialundervisning m.v.
Muligheder
De Sociale punkter
Spørgsmål.
•Inklusion handler om børns fællesskaber.
•Om at skabe trivsel.
•Skabe læring og udvikling for alle børn.
•Et læringsrum, hvor alle elever har mulighed for at
deltage, trives og lære.
fortsættes
•0-3 kl. kl. 14:00 > 30 timer
•4-6 kl. kl. 14:30 > 33 timer
•7-9 kl. kl. 15:00 > 35 timer
•Engelsk fra 1. kl.
•2 fremmedsprog (tysk/fransk) fra 5. kl.
•3. valgfrit fremmedsprog i 7. kl.
•Fordi fremmedsprog er vigtige for at begå sig globalt.
•Lære om sundhed og mad fra jord til bord.
•Lære at udvikle en idé fra proces til færdigt produkt.
•Styrke de innovative og kreative kompetencer.
•Folkeskolen skal afspejle at DK er et videns-
og produktionssamfund.
•De ældste elevers interesser og forudsætninger skal
imødekommes, så de motiveres for videreuddannelse.
•Fagligt dygtige
•Livsduelige = Samfundsværdi
•Forstår at DK er et videns- og produktionssamfund
•Motiveret for videreuddannelse
•Innovative og processtyrende
•Forstå sig på sundhed og samfund – også globalt
•Ydes inden for rammerne af den almindelige
undervisning.
•Kan organiseres, så der er større eller mindre
udskillelse af eleven fra den almindelig
undervisning.
•Ydes kun, hvis støttebehovet er minimum 9
undervisningstimer.
•Elevens behov er afgørende.
•Beslutningen træffes i samråd med forældrene.
•fortsættes
•Sprog
•Matematisk opmærksomhed
•Naturfaglige fænomener
•Kreative og musiske udtryksformer
•Krop og bevægelse
•Engagement og fællesskab
•fortsættes
•Alle temaer har færdigheds- og vidensmål, men er
ikke fagopdelt.
•Elevplanen skal indeholde:
• Individuelle mål
•Statusdel der viser udvikling/progression
•Opfølgningsdel, beskrive hvordan der skal
følges op.
•Forskellig struktur (fx ASF og ADHD)
•Konsekvenspædagogik (udflugt)
•Den Centrale Kohærens (årsagssammenhæng)
•Overblik – Struktur – Planlægning (
•Sanseforstyrrelser m.v.
•Affektsmitte (Sofus)
•Frikvarter – sammensætning
•Viden indsigt, forståelse og accept.
•Undervisningspligt – FS kap. 5
•Forældrepligt – FS § 35
•Undervisningspligt ikke skolepligt – GRL. § 76
•Sygemelding (over 2 uger) – FS § 39.2
•Fraværsprocent – (Bkg. om fravær)
•Hjemmeundervisning – FS § 23 & Bkg. om
Sygeundervisning
•Fritagelse for visse fag – FSS § 13
•Frit skolevalg – FS § 36.3
•Forældrepålæg – SEL § 57a
•Ungepålæg - SEL § 57b (12-17 år)
•PPR (FSS Kap. 2) – Fremgangsmåde og undtagelse.
•Skolens ”pusterum”
•Visitering til støtte – Indstilling/bevilling
•Socialpædagogisk friplads
•Visitering til støtte – Indstilling/bevilling
•Børnefaglig undersøgelse SEL § 50
•Børnesamtale SEL § 48
•Partshøring FVL § 19.2.1.
•Handleplan SEL § 140
•Udveksling af oplysninger SEL § 49a + 49b
•Opfølgning SEL § 70 (3 mdr. og 6 mdr.)
•Foranstaltningsmuligheder – fritagelse
•Fællesskab versus at have noget til fælles – El-cykel
•Være sammen med sine kammerater.
•SFI – Inklusionspanelet – kigger vi nærmere på.
•En undersøgelse over 3 år.
Fortsættes

similar documents