Nanopartikler i svejserøg

Report
Nanopartikler i svejserøg
Hvad er Nanopartikler
Ordet nano kommer fra græsk, hvor det betyder dværg.
Nano er en måleenhed svarende til en milliardtedel.
1 nanometer (nm) er én milliardtedel af én meter.
Nanopartikler er begrebsmæssigt relateret til nanoskalaen,
som udgør størrelser mellem 1-100 nm.
De er defineret, som partikler med mindst én fysisk
dimension i størrelsesordenen ca. 1 nm til 100nm
Nanopartiklers størrelse
Nanopartiklers mangfoldighed
En nanopartikel er defineret af ISO som enten:
• Plader eller flager (1 dimension i nanoskalaen)
• Rør/fibre (2 dimensioner i nanoskalaen)
• Partikler (3 dimensioner i nanoskalaen)
Nanopartiklers oprindelse
Partikler i nanostørrelse forekommer naturligt mange steder i
atmosfæren. Der skelnes mellem følgende 3 typer af partikler
• De naturlige Nanopartikler dannes uden menneskelig indblanding
såsom små partikler fra vulkanudbrud, skovbrande, proteiner og
DNA.
• De industrielle biprodukter dannes ved menneskelige handlinger.
Disse inkluderer sod og partikler fra køretøjers udstødning,
maskiner i industriel produktion og industrielle processer
(fx i svejserøg).
• De syntetiske nanopartikler designes med overlæg og fremstilles
med et bestemt formål.
Hvorfor kan nanopartikler være farlig
Når partiklers størrelse nærmer sig nanoskala ændres deres
egenskaber ofte. Stoffer på en så lille skala opfører sig simpelthen
fysisk, kemisk eller biologisk anderledes, end tilsvarende større
partikler gør.
Nanopartikler har en meget stor overflade i forhold til deres masse.
Når størrelsen af en partikel reduceres til nanostørrelse medfører det
en betydelig forøgelse af partiklens specifikke overfladeareal.
Det betyder, at der er relativt flere molekyler på overfladen, som kan
reagere med omgivelserne. Da det næsten udelukkende er
overfladen på en partikel, der er aktiv, medfører det, at nanopartikler
i sammenligning med større partikler er mere reaktive.
Eksponering i arbejdsmiljøet
Hver gang vi trækker vejret, indånder vi små partikler i nanoskala.
Udendørs kommer partiklerne primært fra ufuldstændig forbrænding
af fossile brændstoffer som fx diesel.
På arbejdspladsen findes også en række kilder til små partikler i høje
koncentrationer, som også primært er knyttet til forbrænding som fx
svejsning, lodning og slibning/polering.
Udsættelse for svejserøg, lodderøg samt partikler fra metalsmeltning
og støbning har i lang tid været forbundet med skadelige
sundhedseffekter på især luftveje, hjerte-kar- og
centralnervesystemet.
Nanopartiklers potentielle helbredseffekter
De største eksponeringsrisici for nanopartikler i arbejdsmiljøet opstår
ved indånding af luftbårne nanopartikler og aerosoler.
Der kan dels være tale om effekter i lungerne dels i resten af
kroppen ved spredning fra lungerne.
Inhalation af nanopartikler
Forebyggelse mod eksponering
APV
For at indkredse de områder på arbejdspladsen hvor der er særlig
risiko for, at nanopartikler kan slippe ud fra produktionsanlæg, skal
alle områder af virksomheden gennemgås.
Selve produktionen vil ofte skabe risici for eksponering, men der kan
være andre (mindre oplagte) områder, hvor risiciene er store.
Der er derfor brug for en gennemgang af hele virksomheden og alle
arbejdsgange, hvor nanopartikelholdige materialer håndteres eller
bearbejdes.
Forsigtighedsprincippet
Arbejdstilsynet anbefaler at bruge forsigtighedsprincippet.
Effektiv ventilation
Rumventilation
Rengøring/støvsugning –
Personlig beskyttelse

similar documents