Microsoft Office Project 2013

Report
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 1
2OP482
Manažerská informatika 2
Microsoft Office Project 2013 –
1. část
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 2
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Project Online
Projekty
Kalendáře
Úkoly
Zdroje
Náklady
Sledování průběhu
Zobrazení
9.
10.
11.
Sestavy
Tisk a další práce se
soubory
Nástroje
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 3
Kde najít


Učebnice na objednání ve školním
nakladatelství
Učebnice pro verzi 2010


http://knihy.cpress.cz/knihy/ucebnice/ucebnicepro-ekonomy/rizeni-projektu-v-microsoftproject-2010-ucebnice/
Cvičné soubory, domácí úkoly, prezentace

webové stránky Manažerské informatiky
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 4
Využití Projectu

Project 2013
http://office.microsoft.com/cs-cz/spravaprojektu-a-portfolii-microsoft-projectFX103472268.aspx
 http://office.microsoft.com/cs-cz/project/projectstandard-2013-software-pro-rizeni-projektuFX103996174.aspx


Project blog

http://blogs.office.com/project/
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Projekt

Definice projektu



organizované úsilí k dosažení určitého cíle
plán práce, který má na konci výsledek
Znaky projektu

cíl projektu
dosáhnout požadované parametry provedení
 v daném termínu (nebo před ním)
 v rámci rozpočtových nákladů




jedinečnost projektu
zdroje
organizace

projekt není v organizaci jediný
Snímek 5
2OP482 Manažerská informatika 2
2
PROJEKTY
Project
Snímek 6
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Řízení projektů

Manažerské činnosti






definování
plánování
vedení – řízení lidských zdrojů
sledování – kontrola stavu a postupu
ukončení – ověření
Příklady projektů








výstavba nové budovy
stěhování firmy či domácnosti
instalace nového zařízení
vývoj a nasazení nového informačního systému
zavedení nového studijního programu či formy studia
zvyšování kvalifikace pracovníků
konference na odborné téma
prodej nového výrobku
Snímek 7
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Pojmy projektového řízení

Úkoly




Kalendáře







pracovní
materiálové
nákladové
kapacita zdroje (možnost přetížení)
Náklady



výchozí
úkolů
zdrojů
Zdroje


součásti projektu
každý úkol má odhadnutu dobu trvání
mezi úkoly vazby, časová omezení
přiřazeny úkolům či zdrojům
náklady na užití či dle jednotek spotřeby (a náklady na použití zdroje)
Sledování projektu


výchozím stavem směrný plán
aktualizace časů dokončení, nákladů
Snímek 8
2OP482 Manažerská informatika 2
Projekt Start


Rekonstrukce zasedací
místnosti na školící
počítačovou místnost
Etapy



rekonstrukce místnosti
seminář Start –
uvedeného nového
software na trh (vlastní
seminář 24. 6. 2025)
opakující se porady
vedení
Project
Snímek 9
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Zdroje

Interní zdroje

zaměstnanci firmy

Eva Kolínská – vedoucí oddělení
programování
Marie Sladká – sekretářka ředitele
 Petr Novák – ředitel firmy
 Milan Smetana – vedoucí oddělení

reklamy

Jan Dvořák, Eva Benešová,
František Janda – vedoucí ostatních
oddělení firmy


zasedací místnost
Externí firmy


Petronius: firma zajišťuje
v projektu dva údržbáře
Vinicius: firma zajišťuje
v projektu zedníka a dva malíře
Snímek 10
2OP482 Manažerská informatika 2
Materiál

3 materiálové zdroje
koberec
 rozeslání pozvánky
 síťový kabel

Project
Snímek 11
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 12
1. etapa

východiska









koncepce vybavení místnosti
sestavení rozpočtu vybavení
koncepci a rozpočet musí schválit ředitel firmy
výběr a objednání nábytku
dodání nábytku (lhůta dodání 3 týdny)
výběr a objednání počítačů a dataprojektoru (lhůta dodání 2 týdny)
rekonstrukce místnosti









místnost prázdná (původní nábytek do rekreačního střediska na Šumavě)
linoleum (změna na koberec)
zazdění průchozích dveří
montáž podhledu
elektroinstalace
vymalování
položení koberce
větrání místnosti po dodání nábytku (5 dní)
instalace počítačové sítě a počítačů
příprava rezervačního software
zahájení provozu místnosti
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 13
2. etapa
webová prezentace semináře
 přihlašování na seminář
 objednání občerstvení
 návrh a externí dodávka letáků k semináři
 rozeslání letáků
 výroba propagačních materiálů
 seminář
 tisková zpráva o semináři

3. etapa

opakující se porady vedení
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 14
Seznámení s aplikací Project
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 15
První úkol

Vložíme první úkol

Název úkolu: koncepce vybavení místnosti
(v definici tabulky Obtékání textu Ano)
ID úkolu je 1
 Doba trvání: 1t

Způsob zobrazení: Soubor, Možnosti, Upřesnit, Možnosti zobrazení
Karta Úkol, Naplánovat automaticky
 Zahájení – dle informací o projektu
Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu:
zahájení projektu 1. 4. 2025

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Automatické plánování

Karta Úkol, skupina Úkoly, Režim,
Naplánovat automaticky
Snímek 16
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 17
Druhý úkol
Název úkolu: rozpočet vybavení místnosti
 Doba trvání: 2 d


Zobrazení hodin:

Soubor, Možnosti, Obecné, Formát data:
středa,
28. 1. 2009 12:33
Předchůdci úkolu č. 2: 1
 Názvy zdrojů: Sladká

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 18
Tabulka
Přidání sloupce na konec: Kalendář úkolů
 Název tabulky: Zobrazení, Data, Tabulky
 Definice tabulky

v souboru projektu
 v globální šabloně


Zobrazení, Data, Tabulky, Obnovit výchozí
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 19
Modifikace Ganttova digramu

Písmo

Formát, Formát, Styly textu
 Vše:

Arial, 8 b
Obtékání textu

Zobrazení, Data, Tabulky, Další tabulky, Upravit
 Název:
 Použít
Obtékání textu: Ne
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 20
Modifikace Ganttova diagramu

Uložení zobrazení

Zobrazení, Zobrazení úkolů, tlačítko Ganttův
diagram, Uložit zobrazení
 Ganttův
diagram 2 – Drobné
(zobrazení je uložené v projektu i v globální šabloně)
 Tabulka
se vytváří automaticky:
Ganttův diagram 2 – Drobné Tabulka 1
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Uložení projektu
Tlačítko Uložit
 CTRL S


encian.mpp (Microsoft Project project)
Snímek 21
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 22
Nastavení Projectu

Soubor, Možnosti

karta Obecné
 Zobrazení
projektu, Formát data:
středa 28. 1. 2009, 12:33

karta Plán
 Možnosti
kalendáře pro tento projekt: Všechny nové projekty:
 Výchozí
zahájení: 8:00
 Výchozí dokončení: 17:00
 Možnosti
 Nově
plánování pro tento projekt: Všechny nové projekty:
vytvořené úkoly: Automaticky naplánované
 Možnosti
výpočtů pro tento projekt: Všechny nové projekty:
 Výchozí
nabíhání pevných nákladů: Na začátku.
2OP482 Manažerská informatika 2
Nový projekt
Soubor, Zavřít
 Soubor

Nový
 Nový z
existujícího
 Nový ze
sešitu
aplikace
Excel

Project
Snímek 23
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Průvodce importem







Další
Nové mapování. Další
Jako nový projekt. Další
Úkoly. Zahrnout do importu
záhlaví. Další
Název a Doba trvání v obou
sloupcích. Další
Uložit mapování:
Mapování tabulky exportu
úkolů 2
Dokončit
Snímek 24
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Importované úkoly
Snímek 25
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 26
Ganttův diagram 2 - Drobné

Úkol, Zobrazení, spodní část tlačítka Ganttův
diagram, Ganttův diagram 2 – Drobné

při prvním aplikaci se kopíruje z globální šablony
do projektu
Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu
28. 4. 2025 (8:00 dle výchozího zahájení)
 Úpravy

optimalizovat šířku sloupců Název úkolu,
Zahájení, Dokončení
 plně zobrazit sloupec Dokončení – posun příčky

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 27
Úprava tabulky
Na konec přidáme sloupec Kalendář úkolů
 Lze doplnit vlastní pole



Projekt, Vlastnosti, Vlastní pole
Vlastní pole
pro úkoly
 pro zdroje
 pro projekt

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Doba trvání v hodinách
Projekt, Vlastnosti, Vlastní pole
 Typ: Číslo
 Přejmenovat:
Doba trvání v hodinách
 Vzorec:

ProjDurValue([Doba trvání])/60

Vložíme sloupec do
tabulky: klepneme do
sloupce Zahájení, INS,
Doba trvání v hodinách
Snímek 28
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 29
Úpravy
Vložení sloupce: Insert
 Odstranění sloupce: Delete
 Změna parametrů: z místní nabídky na názvu
sloupce: Nastavení pole


Zarovnání dat: Doprava
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 30
Doplnění zdrojů
Úkol 24 výběr a objednání propagačních
materiálů … Sladká
 Úkol 28 průběh akce uvedení … 3 zdroje:
Novák; Kolínská; Sladká


Ve sloupci indikátory ikona přetížení
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 31
Indikátor účasti zdroje Sladká




Projekt, Vlastnosti, Vlastní pole
Typ: Číslo
Číslo4 přejmenujeme na Sla
Vzorec: InStr(1;[Názvy zdrojů];"Sladká")

Sloupec Sla vložíme
před sloupec Režim
úkolů

Výsledek je 0 či jiné
číslo
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 32
Grafický indikátor
Projekt, Vlastnosti, Vlastní pole
 Grafické indikátory
 Podmínka:

Nerovná se
0
červené
kolečko

Nastavení pole, Zarovnání dat – Na střed
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 33
Další grafické indikátory

Kol (Číslo2, Kolínská, zelené kolečko)


Nov (Číslo 3, Novák, žluté kolečko)


před sloupec Sla
údr (Číslo 5, údržbáři, modré kolečko)


před sloupec Sla
za sloupec Sla
Šířku sloupců zminimalizujeme
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 34
Aktualizace zobrazení
Zobrazení GD2 – Drobné zaktualizujeme
v globální šabloně
 Úkol, Zobrazení, Ganttův diagram, Uložit
zobrazení, Aktualizovat aktuální zobrazení

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Filtr

Úkoly, které má realizovat
Sladká:
ikona nabídky ve sloupci Sladká
 zrušíme zaškrtnutí pole 0

Snímek 35
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 36
Zvýrazňovací filtr
Zobrazení, Data, ikona nabídky Bez
zvýraznění, Nový zvýrazňovací filtr
 Filtr nazveme Ředitelství


Vypnutí filtru: zadáním Bez zvýraznění
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 37
Osnova
Označíme úkoly 18 – 29
 Úkol, Vložit, Vložit souhrnný úkol


název: akce uvedení nového software na trh

Úkoly 1 – 17: rekonstrukce zasedací místnosti

Souhrnný úkol projektu:

Formát, Zobrazit či skrýt, Souhrnný úkol projektu
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 38
Úprava zobrazení
Doplnění sloupce Číslo osnovy
 Úprava pořadí sloupců


(před sloupec indikátorů)
úpravou definice tabulky
 Zobrazení,
Data, Tabulky, Další tabulky, Upravit
 V rámci prvního řádku ID klepneme do tlačítka Vyjmout
řádek
 Klepneme na druhý řádek a do tlačítka Vložit řádek ze
schránky


tažením zá název sloupce
Zobrazení uložíme: Ganttův diagram 3 - Osnova
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 39
Časová osa
Úkol 1.13 větrání
 Úkol, Vlastnosti, Přidat na časovou osu

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 40
Prvky Projectu

Zobrazení

Ganttův diagram, Používání úkolů, Týmový
plánovač a Seznam zdrojů
Tabulka
 Filtr
 Mapování
 Pole

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 41
Seznam zdrojů

Formát, Formát, Styly textu – Arial, 8 b

Doplníme skupinu
RED: Novák, Sladká
 PRG: Kolínská

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 42
Řazení
Zobrazení, Data, Seřadit, Seřadit podle
 vybereme Název, zaškrtneme pole Trvale
přečíslovat zdroje a klepneme do tlačítka
Seřadit

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 43
Seskupení

Zobrazení, Data, Seskupit podle, Nová
skupina podle
Název: Typ a skupina
 seskupení podle Typu
 Potom podle Skupina


Další nastavení

Soubor, Možnosti, Zobrazení, Možnosti měny
 Desetinná
místa: 0
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 44
Vlastní pole pro zdroje





Projekt, Vlastnosti, Vlastní pole
typ Text
Text1 přejmenujeme na Grafický indikátor
Vzorec: Název
Grafické indikátory – 4 podmínky:





Je
Je
Je
Je
rovno
rovno
rovno
rovno
Kolínská: zelená kulička
Novák: žlutá kulička
Sladká: červená kulička
údržbáři: modrá kulička (zdroj nevyužit)
Sloupec zařadíme před sloupec Typ, zarovnáme
na střed
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 45
Zobrazení
Seznam zdrojů 2 – Skupiny
Optimalizujeme šířku sloupců
 Sloupec Typ přesuneme za Základní kalendář
 Zobrazení uložíme


Zobrazení, Zobrazení zdrojů, Seznam zdrojů,
Uložit zobrazení: Seznam zdrojů 2 – Skupiny
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 46
Zobrazení Používání úkolů


K úkolům uvádí práci a zdroje realizující úkol
Úprava zobrazení:



Formát, Formát, Styly textu: Arial, 8 b
Formát, Zobrazit či skrýt, Číslo osnovy
Zobrazení uložíme: Zobrazení, Zobrazení úkolů,
spodní část tlačítka Používání úkolů, Uložit
zobrazení: Používání úkolů 2 – Práce
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 47
Týmový plánovač

pro jednotlivé zdroje v pravé části jsou
graficky znázorněny úkoly dle časové osy
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 48
Týmový plánovač: úprava
Poklepeme na časovou osu: v kartě Střední
úroveň, Velikost: 400 %
 Uložení zobrazení: Zobrazení, Zobrazení
zdrojů, spodní část tlačítka Týmový plánovač,
Uložit zobrazení: Týmový plánovač 2 - Širší

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 49
Přepínání zobrazení
Z místní nabídky názvu zobrazení na levém
kraji zobrazení můžeme vybrat základní
zobrazení či jejich modifikace
 Z místní nabídky názvu zobrazení můžeme
zobrazit Panel zobrazení


Další zobrazení později:

Síťový diagram, Kalendář, Časová osa, Používání
zdrojů, Diagram závislostí, Diagram zdrojů,
Seznam úkolů, Kalendáře
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 50
Organizátor



Zobrazení a tabulky se ukládají do globální
šablony
Další prvky lze nakopírovat do globální šablony
či jiného projektu organizátorem
Soubor, Informace, Organizátor
2OP482 Manažerská informatika 2
3
KALENDÁŘE
Project
Snímek 51
2OP482 Manažerská informatika 2
2 Kalendáře
8:00 – 12:00,
13:00 – 17:00
23:00 – 3:00, 4:00 – 8:00
(pracuje se v nocích z pondělí na
úterý až z pátku na sobotu,
tj. v pondělí 23:00 – 0:00,
v sobotu 0:00 – 3:00, 4:00 – 8:00,
v ostatní dny 0:00 – 3:00, 4:00 –
8:00, 23:00 – 0:00),
0:00 – 24:00
Project
Snímek 52
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 53
Informace o projektu


Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu
Soubor, Možnosti, v kartě Upřesnit v sekci Obecné:
Dotazovat se na informace o projektu u nových projektů
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Informace o projektu

od data zahájení projektu

od data dokončení projektu
Snímek 54
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 55
Mřížka
Typ: čára
 Barva:

Zahájení projektu: přerušovaná olivově zelená
 Dokončení projektu: přerušovaná červená
 Datum stavu: plná modrá
 Aktuální datum: plná oranžová

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 56
Převod týdnů a dnů na hodiny
1 den = 8 hodin
 1 týden = 40 hodin
 1 měsíc = 20 dnů = 20 * 8 = 160 hodin

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 57
Změnit pracovní čas

karta Projekt, Vlastnosti, Změnit pracovní
dobu
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Kalendář Firemní

Vytvořit nový kalendář:
Firemní (kopie
Standardního kalendáře)
8 – 12, 13 – 17
 záložka Pracovní týdny

 Podrobnosti
Snímek 58
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Výjimky: svátky

Nový rok
Snímek 59
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 60
Výjimky: svátky











Velikonoční pondělí
Svátek práce
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
21. 4. 2025
1. 5. 2025
8. 5. 2025
5. 7. 2025
6. 7. 2025
28. 9. 2025
28. 10. 2025
17. 11. 2025
24. 12. 2025
25. 12. 2025
26. 12. 2025
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 61
Úprava úkolu Koncepce vybavení
místnosti
kalendář Firemní
 zdroj: Kolínská
 Seznam zdrojů 2 – Skupiny

kalendář Firemní přiřadíme všem zdrojům
 zadáme sazby:

 standardní
sazba: 200 Kč/hodina
 přesčasová sazba: 300 Kč/hodina

Soubor, Možnosti, Upřesnit, Obecné

výchozí standardní a přesčasová sazba (200 a
300 Kč/hodina)
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 62
Náklady

na účast Kolínské

40 hodin * 200 Kč/h = 8000 Kč
zobrazení Používání úkolů
 synchronizace: Zobrazit vybrané úkoly (karta
Zobrazení, Lupa), Ctrl Shift F5
 Nastavení časové osy na dny

pondělí 28. 4. 2025 … práce 8 hodin
 čtvrtek 1. 5. 2025 … svátek – nepracovní čas
 pondělí 5. 5. 2025 … práce 8 hodin

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 63
Kalendář Rodiče
pro Kolínskou a Jandu
 kopie kalendáře Firemní
 karta Pracovní týdny


Květnové svátky 2025 – nahrazení:
 14.

4. – 27. 4.: pondělí až pátek 8 – 12, 13 – 18
Květnové svátky 2025 – čerpání:
 28.
4. – 11. 5.: pondělí až středa 8 – 12, 13 – 18
pátek: nepracovní čas
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 64
Úprava kalendáře – školní výlet

2 výjimky do kalendáře Rodiče

Pracovní sobota 17. 5. 2025
 Pracovní

časy: 8 – 12, 13 – 17
Volné pondělí 19. 5. 2025
 Nepracovní

Kolínská – kalendář Rodiče
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 65
Úprava kalendáře Kolínské

nástup až v 9 hodiny, vynechání polední
přestávky: Výjimka:

Pracovní doba bez přestávky
 28.
4. 2025
 Pracovní
čas: 9 – 18
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 66
1.1 koncepce vybavení místnosti

pondělí 28. 4. 9 hod – úterý 6. 5. 12 hod
pondělí 28. 4. 2025: 9 hodin
 úterý 29. 4. 2025: 9 hodin
 středa 30. 4. 2025: 9 hodin
 čtvrtek 1. 5. 2025: 0 hodin
 pátek 2. 5. 2025: 0 hodin
 pondělí 5. 5. 2025: 9 hodin
 úterý 6. 5. 2025: 4 (zbývající) hodiny

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 67
Úprava kalendáře – náhradní volno
práce ve státní svátek 8. 5., náhradní volno
12. 5. a 13. 5.
 výjimka pro kalendář Kolínská:


Pracovní svátek: 8. 5. 2025
 Pracovní

čas 8 – 12, 13 – 17
Květnové náhradní volno: 12. – 13. 5.
 Nastavit
na nepracovní čas
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 68
Úprava GD3 - Osnova

Časová osa


Nástroje GD/Formát, Formát, Rozložení


Nepracovní čas dle kalendáře Kolínské
Zarovnat pruhy na celé dny
Časová osa – Nepracovní čas, Kreslení, Před
pruhy úkolů
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 69
Zobrazení Kalendář
Zobrazení, Zobrazení úkolů, Kalendář
 tlačítko Kalendář, Uložit zobrazení:
Kalendář 2 – Kolínská
 Zobrazení, Data, Filtr: Používající zdroj –
Kolínská

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 70
Kalendář – úprava
Časová osa, karta Stínování dat, Zobrazit
pracovní čas pro kalendář Kolínská
 Stínování výjimek

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Kalendář 2 – Kolínská
Snímek 71
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 72
Doba trvání
na úkolu pracuje i údržbář – každý odpracuje
40 hodin
 poklepeme na úkol, v kartě Zdroje doplníme
zdroj údržbáři


doba trvání je 48 hodin – 1,23 týdne
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 73
Spolupráce zdrojů – Koncepce
Změnit pracovní dobu
 Vytvořit nový kalendář: Koncepce


Pracovní týdny – výchozí: pondělí až pátek do 19 h
Úkolu koncepce vybavení místnosti přiřadíme
kalendář Koncepce
 karta Upřesnit: Plánování ignoruje kalendáře
zdrojů: Doba trvání je opět 40 h

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 74
Limity realizace

Limity realizace úkolu Úkol 1, kterému jsou
přiřazeny Zdroj 1 a Zdroj 2.
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 75
Limity realizace – příklad





nový prázdný projekt
základní kalendář Projekt – kopii Standardního
Projekt – základní kalendář projektu
do kalendáře státní svátky: 1. a 8. 5. 2025
nový základní kalendář Úkol 1:


pondělí – nepracovní čas
sobota a neděle – pracovní den
zahájení projektu: 30. 4. 2025
 Úkol 1: 2 dny, kalendář Úkol 1
 úkolu přiřadíme Zdroj 1 a Zdroj 2

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Limity realizace - příklad
Zdroj 1: dovolená 2. 5. a 9. 5.
 Zdroj 2: dovolená 5. 5. a 6. 5.

Snímek 76
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 77
Limity realizace: s přesností na hodiny








nový prázdný projekt
základní kalendář Západní, je kopií kalendáře
Standardní
pracovní čas 9 – 13 a 14 – 18
Západní – základní kalendář projektu
zahájení projektu 29. 4. 2025 v 9 h
Úkol 2 pouze dopoledne 9 – 13 h – nový základní
kalendář Úkol 2 (všechny dny 9 – 13)
Úkol 2 – 5 hodin, kalendář Úkol 2, Zdroj
pro Zdroj definujeme pracovní dobu 8 – 12, 13 – 17
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Limity realizace:
Snímek 78
s přesností na hodiny
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 79
Přepočty časových jednotek
nový prázdný projekt
 zahájení projektu 29. 4. 2025
 pracovní doba: 8 hodin


Soubor, Možnosti, Plán, Denně hodin 8
Úkol 1 – 1 den
 Doba trvání v hodinách:

ProjDurValue([Doba trvání])/60
 vložíme před sloupec Zahájení

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 80
Přepočty časových jednotek

Denně hodin: 10
Úkol 1: 0,8
 Úkol 2: 1 den


Denně hodin: 6
Úkol 1: 1,33 dne
 Úkol 2: 1,67 dne
 Úkol 3: 1 den

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 81
Zobrazení karty Plán
Soubor, Možnosti, karta Plán
 Projekt, Vlastnosti, Změnit pracovní dobu –
tlačítko Možnosti

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 82
Fiskální rok
Soubor, Možnosti, Plán, Možnosti kalendáře –
Začátek fiskálního roku: červenec
 Číslování fiskálních roků podle kalendářního
roku jejich začátku
 Nastavení časové osy:


V kartě Nejvyšší úroveň:
V
poli Zobrazit vybereme Tři úrovně (nejvyšší, střední
a nejnižší).
 V poli Jednotky vybereme Roky.
 Zrušíme zaškrtnutí pole Použít fiskální rok.
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 83
Fiskální rok 2

V kartě Střední úroveň:
V poli Jednotky vybereme Měsíce.
 V poli Popisek vybereme I 2009.
 Zrušíme zaškrtnutí pole Použít fiskální rok.


V kartě Nejnižší úroveň:
V poli Jednotky vybereme opět Měsíce.
 V poli Popisek vybereme I 2002.
 Ponecháme zaškrtnutí pole Použít fiskální rok.
 V poli Zarovnání vybereme Doleva.

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 84
Fiskální rok 3

Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu




Soubor, Možnosti, Plán, Možnosti kalendáře: Denně
hodin: 24
Úkol: kalendářní rok 2015 – 365 dnů



Datum zahájení: 1. 7. 2025 0:00
Kalendář: 24 hodin
Naplánovat ručně
sloupec Zahájení: 1. 1. 2015
Úkol: fiskální rok 2015 – 365 dnů
2OP482 Manažerská informatika 2
4
ÚKOLY
Project
Snímek 85
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 86
Vazby mezi úkoly

termín konání úkolu je ovlivněn:
kalendářem projektu, úkolů, zdrojů
 vazbami mezi úkoly
 nastavením režimu plánování a typu omezení
úkolu


informace o konfliktech při plánování –
Průvodce plánování: Soubor, Možnosti, Plán,
Zobrazit plánovací zprávy
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Typy vazeb mezi úkoly
Snímek 87
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 88
Typy vazeb mezi úkoly

FS (Finish – Start, Dokončení – Zahájení)



SS (Start – Start, Zahájení – Zahájení)



koncepce vybavení místnosti – rozpočet vybavení místnosti
stěhování nábytku do nového domu – ukládání věcí do
nastěhovaného nábytku
FF (Finish – Finish, Dokončení – Dokončení)




rozpočet vybavení místnosti – schválení koncepce a rozpočtu
vybavení
dokončení základů domu – hrubá stavba domu
datum dokončení předchůdce určuje datum dokončení následníka
podhled – elektroninstalace
příprava na zkoušku – doprava na zkoušku
SF (Start – Finish, Zahájení – Dokončení)


datum zahájení předchůdce určuje datum dokončení následníka
stravování v novém bytě – zapojení sporáku
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 89
Nastavení režimu plánování úkolů

Pro nově zakládané projekty:



Pro nové úkoly v aktuálním projektu máme tři možnosti:




SOUBOR, v Možnostech v kartě Plán - Možnosti plánování pro tento
projekt: Všechny nové projekty.
Do pole Nově vytvořené úkoly vybereme Ručně naplánované či
Automaticky naplánované.
SOUBOR, Možnosti, Plán - Možnosti plánování pro tento projekt: na
aktuální projekt a vybereme režim.
Klepneme do tlačítka režimu nových úkolů ve stavovém řádku a
režim vybereme.
V kartě ÚKOL v sekci Úkoly klepneme do tlačítka Režim plánování a
vybereme režim.
Pro jednotlivé již vytvořené úkoly můžeme změnit režim:


v kartě ÚKOL v sekci Úkoly klepnutím do tlačítka Naplánovat ručně
nebo Naplánovat automaticky nebo
poklepáním na úkol a změnou hodnoty pole Režim plánování v kartě
Obecné.
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 90
Odlišnosti režimů
Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu:
Datum zahájení 12.5.2025
 ve stavovém řádku: Ručně plánované
 Úkol 1, 2 dny, zahájení 14.5.2025
 Úkol 2, 2 dny, zahájení 14.5.2025,
Předchůdci: 1
 ve stavovém řádku – režim nových úkolů –
Automaticky plánované
 Úkol 3, 2 dny, Předchůdci: 2

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 91
Odlišnosti režimů – pokračování
Úkol 4, 2 dny, Předchůdci: 3. Úkol je zahájen
20.5.2025
 ve stavovém řádku: Ručně plánované
 Úkol 5, 2 dny, Předchůdci: 2;4. Úkol je
zahájen 26.5.2025
 Prodloužíme dobu trvání pro úkol 1 a 2 na 4
dny. Dokončení úkolu 2 červeně podtrženo
 Klepneme na úkol 2. Úkol, Plán, Respektovat
propojení.

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 92
Odlišnosti režimů 3

Úkol 4 dočasně vyřadíme. Úkol, Plán,
Deaktivovat. Úkol 5 – Respektovat propojení.

Posun úkolů: Úkol, Úkoly, tlačítko Přesunout
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 93
Omezení úkolů

projekt plánovaný od data zahájení se zahájením projektu
12. 5. 2025
pružná
středně
pružná
pevná

projekt plánovaný od data dokončení s dokončením projektu
17. 5. 2025
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Omezení úkolů

pružná



středně pružná





co nejdříve
co nejpozději
dokončit po dni včetně
dokončit před dnem včetně
zahájit po dni včetně
zahájit před dnem včetně
pevná


musí být dokončen
musí být zahájen
Snímek 94
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 95
Vkládání úkolů, vlastnosti

Vložení dočasného úkolu
před úkol 1.2 – Insert – 2 dny
 úkol odstraníme Delete


Uplynulá doba
1.13 větrání … 5 ud
 2.2 přihlašování na uvedení … 15 ud


Milník
úkoly o nulové době trvání
 Informace o úkolu, Upřesnit, Označit úkol jako
milník

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 96
Vkládání úkolů, vlastnosti

Zvýraznění změn

Nástroje GD/Formát, Formát, Styly textu –
Změněné buňky

Změna zahájení: Projekt, Vlastnosti,
Informace o projektu – zahájení 31.3.2025

Konání úkolu je ovlivněno:
vazbami mezi úkoly
 nastavením typu omezení úkolu

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 97
Vložení vazby

v grafické části GD:

vazba mezi úkolem 1.1 a 1.3: v grafické části
GD:
 táhneme
z prhu úkolu 1.1 na pruh úkolu 1.3
 vytvoříme vazbu i mezi 1.2 a 1.3


sloupec Předchůdci u úkolu 1.3: 2;3
v tabulce:

do řádku úkolu 1.4 do sloupce Předchůdci
zapíšeme ID předchůdce: 4
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 98
Vložení vazby

v informacích o úkolu

u úkolu 1.6 – karta Předchůdci: schválení koncepce a rozpočtu vybavení
 lze zvolit i typ vazby
 promítne se o grafické části GD
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 99
Vložení vazby

ve formuláři
Ganttův diagram 3 – Osnova + Formulář úkolů
 úkol 1.6
 Zobrazení, Rozdělení, zaškrtneme Podrobnosti


Nástroje formuláře úkolů/Formát, Podrobnosti,
Předchůdci a následníci … mezi úkolem 1.6 a 1.7
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 100
Vložení vazby

pomocí tlačítka Propojit úkoly
označíme úkoly 1.7 a 1.8
 Úkol, Plán, Propojit úkoly … nebo Ctrl F2

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 101
Typy vazby

úkol 1.2 lze zahájit již 2 dny po zahájení 1.1
vytvoříme vazbu v grafické části
 poklepeme na vazbu

 Zahájení

– zahájení SS
Úkol, Plán, Rozpojit úkoly
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 102
Prodleva
Předstih – se záporným znaménkem
 Zpoždění


úkol 1.2 začíná až 2 dny po zahájení úkolu
1.1


poklepeme na vazbu, Závislost mezi úkoly,
prodleva 2 dny
mezi 1.4 a 1.5 prodleva 2 týdny
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 103
Výpočet prodlevy: DEM_03_05


prodleva je vypočítána na základě kalendáře
následníka
Př.:






nový projekt, zahájení 31.3.2025
úkol 1 … 1 den
úkol 2 … 1 den, navazuje na úkol 1 se zpožděním 2
dny
kalendář Volné úterý … Pracovní týdny, Podrobnosti,
nepracovní čas v úterý
úkol 2 … kalendář Volné úterý
úkol 1 bude zahájen 31.3.2025, úkol 2 až v pátek
4.4.2025
2OP482 Manažerská informatika 2
Doplnění vazeb
Project


Snímek 104
sloupec Předchůdci za Zahájení,
sloupce zarovnáme zprava
Nástroje GD/Formát, Sloupce,
Zarovnat text doprava
2OP482 Manažerská informatika 2
Kritická cesta
Project
Snímek 105
začátek projektu: 31. 3. 2025
dokončení: 18. 6. 2025
1. větev
úkol 1.4 výběr a objednání počítačů s dobou trvání
úkol 1.5 dodání počítačů a dataprojektoru
prodleva
doba trvání
celkem 1. větev
2. větev
úkol 1.11 výběr a objednání nábytku
úkol 1.12 dodání a montáž nábytku
prodleva
doba trvání
úkol 1.13 vyvětrání
úkol 1.14 instalace sítě
celkem 2. větev
3 pracovní dny
9 pracovních dnů
1 pracovní den
13 pracovních dnů
3 pracovní dny
14 pracovních dnů
1 pracovní den
3 pracovní dny
1 pracovní den
22 pracovních dnů
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 106
Zobrazení kritické cesty

Nástroje GD/Formát, Formát, Styly textu


Kritické úkoly, Barva: červená
Do zobrazení doplníme sloupec Časová
rezerva zahájení
před sloupec Předchůdci
 ČRZ zobrazíme v GD: Nástroje GD/Formát, ve
skupině Styly pruhů zaškrtneme Časová rezerva


Nástroje GD/Formát, Styly pruhů, Formát,
Styly pruhů

doplníme nový řádek Kritický – úkoly typu
Kritický, barva – červená
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Cesta úkolu




předchůdce: oranžová barva
řídící předchůdce: žlutá barva
následník: fialová barva
řídící následník: světle fialová barva
Snímek 107
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 108
Zobrazení Časová osa
Zobrazení, Rozdělené zobrazení, Časová osa
 označíme úkoly
 tažením umístíme do časové osy


Umístění jednotlivých úkolů na časovou osu:
Úkol, Vlastnosti, Přidat na časovou osu
 z místní nabídky úkolu Přidat na časovou osu
 v Informacích o úkolu, Obecné, Zobrazit na
časové ose

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 109
Časová osa



Nástroje časové osy/Formát, Zobrazit či skrýt, Formát
dat – zrušíme zaškrtnutí Data úkolů
Tažení přesuneme texty milníků, aby se nepřekrývaly
Nástroje časové osy/Formát, Zobrazit či skrýt


Překrývající se úkoly
Posun a lupa
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 110
Časová osa

Nástroje časové osy/Formát, Písmo, Barva
pozadí … červená
schválení koncepce a rozpočtu vybavení
 výběr a objednání nábytku
 dodání a montáž nábytku
 instalace sítě
 instalace počítačů
 vyvětrání (40 % velmi světlá červená)
 výběr a objednání počítačů, dodání počítačů a
dataprojektoru (azurová z motivu)

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 111
Umístění úkolů do řádků

1. řádek





koncepce vybavení místnosti (1.1)

schválení koncepce a rozpočtu vybavení
(1.3)
výběr a objednání počítačů (1.4)
dodání počítačů a diaprojektoru (1.5)






rozpočet vybavení místnosti (1.2)
zazdění dveří (1.6)
podhled (1.7)
elektroinstalace (1.8)
vymalování (1.9)
položení koberce (1.10)
instalace počítačů (1.15)
4. řádek




příprava rezervačního software (1.16)
výběr a objednání nábytku (1.11)
dodávka a montáž nábytku (1.12)
vyvětrání (1.13)





objednání občerstvení (2.3)
rozeslání pozvánek (2.6)
webová prezentace uvedení (2.1)
přihlašování na uvedení (2.2)
průběh akce uvedení software (2.11)
tisková zpráva o uvedení (2.12)
7. řádek


akce uvedení nového software na trh (2)
6. řádek


instalace sítě (1.14)
5. řádek

3. řádek



2. řádek


rekonstrukce zasedací místnosti (1)

návrh letáků k uvedení (2.4)
8. řádek

výběr, objednání propagačních materiálů
(2.7)
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 112
Omezení úkolu

2. 11 průběh akce uvedení softwaru – musí
být zahájen v úterý 24.6.2025

Informace o úkolu, Upřesnit, Typ omezení, Musí
být zahájen – Datum omezení: 24.6.2025 8:00
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 113
Časová rezerva


4 dny
Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu,
posuneme zahájení z 31.3.2025 na 4.4.2025

Úkol 1.9 vymalování má být dokončen před
30.4.2025 … Dokončit před dnem

Ruční přepsání dat


sloupec Zahájení  Zahájit po dni (před dnem)
sloupec Dokončení  Dokončit po dni (před dnem)
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Kontrola úkolů

Úkol, Úkoly, Zkontrolovat
Snímek 114
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 115
Co nejpozději. Konečný termín

1.10 položení koberce – v rámci časové
rezervy co nejpozději: Informace o úkolu,
Typ omezení: Co nejpozději


z úterý 22.4.2025 na středu 7.5.2025
oprava koberce do pondělí 5.5.2025 …
Informace o úkolu, Konečný termín 5.5.2025
zelená šipka v grafické části GD
 nedodržení termínu – varovná značka ve sloupci
indikátorů

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 116
Rozdělení úkolu

1.4 výběr a objednání počítačů – po prvním dnu
přestávka v délce 4 pracovních dnů



Úkol, Plán, Rozdělit úkol – datum přerušení 14.4.2025 –
zahájení pokračování 18.4.2025 (úkol dokončen
22.4.2025)
úkolu přiřadíme zdroj: Kolínská 25 %
provedeme kontrolu v Používání úkolů
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 117
Přerušení úkolu – nastavení
GD3 – Osnova
 Způsob zobrazení: Nástroje GD/Formát, Styly
pruhů, Formát, Rozdělení
 Úkol lze přerušit několikrát
 Termín dokončení lze upravit tažením v
grafické části
 Přerušenou část lze připojit
 Tažením za pravou hranu úkol prodlužujeme
 Přerušení lze zadat v Používání úkolů
zadáním nulové práce pro zdroj

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Opakovaný úkol

Úkol, Vložit, Úkol, Opakovaný úkol

Úkol, Plán, Zmenšit odsazení úkolu
Snímek 118
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 119
Opakovaný úkol
Zahájit po dni (včetně)
 Odstranění úkolu

dílčího – označení dílčího úkolu a Delete
 souhrnného – označení souhrnného úkolu a
Delete


Přiřazení zdrojů – Zdroj, Přiřazení, Přiřadit
zdroje
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 120
Vlastnosti úkolů a jejich editace
základní úpravy: v Ganttově diagramu
 doplnění úkolu: Insert nebo Úkol, Vložit, Úkol
 klávesa Delete maže obsah buňky nebo celý
úkol
 vyplnění stejných hodnot:

z místní nabídky Vyplnit dolů
 Ctrl D
 Úkol, Úpravy, Vyplnit dolů


Přesunutí hodnoty tažením myší, s Ctrl
kopírování obsahu buňky
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 121
Vlastnosti úkolů a jejich editace

Editaci buňky ukončíme




Enter: o řádek níž
Shift Enter: o řádek výš
Tab: doprava
Shift Tab: doleva
Hledání: Úkol, Úpravy, Najít nebo Ctrl F
 Nahradit: Nahradit, Ctrl H
 Vlastnosti úkolu: okno Informace o úkolu:


Obecné, Předchůdci, Zdroje, Upřesnit, Poznámky,
Vlastní pole
2OP482 Manažerská informatika 2
5
ZDROJE
Project
Snímek 122
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 123
Typy zdrojů

pracovní



úkoly plní vykonáváním práce
náklady jsou odvozeny ze
spotřebovávaného času
(doba trvání * počet
jednotek)
členění







obecné
konkrétní

neživé (stroje, zařízení)
dostupnost

materiálové
živé (lidé)



kalendářem
tabulkou dostupnosti

plní úkoly svým
spotřebováním
nemají kalendář, nepřihlíží ke
kalendáři projektu
náklady jsou odvozeny ze
spotřeby (daná počtem
jednotek, jednotky slovně)
dostupnost nelze omezit ani
kalendářem, ani tabulkou
dostupnosti
nákladové

vyvolávají náklady, které
nelze přiřadit pracovním ani
materiálovým zdrojům
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 124
Vložení zdrojů

ze systému Project Server


ze společného sdíleného fondu zdrojů


Zdroj, Přiřazení, Fond zdrojů, Fond zdrojů
organizace
např. v novém prázdném projektu na sdíleném
disku
lokálně v rámci projektu
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 125
Zdroje v projektu

Soubor, Možnosti, Upřesnit, Obecné
Výchozí standardní sazba: 200 Kč/h
 Výchozí přesčasová sazba: 300 Kč/h


vložení zdrojů: Seznam zdrojů 2 – Skupiny

zatím Kolínská, Sladká, Smetana, Adamec, Novák
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 126
Doplnění zdrojů

Zobrazení, Data, Seskupit podle, Žádná skupina
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Informace o zdroji
poklepáním na zdroj
 Shift F2
 Zdroj,
Vlastnosti,
Informace

Snímek 127
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 128
Dostupnost zdroje

Maximální počet jednotek
do 13. 4. 2025 – 0 %
 od 14. 4. 2025 – 50 %


zobrazení dle data

Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu
 Aktuální
datum
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Poznámky ke zdroji
Snímek 129
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 130
Přiřazení zdrojů

Možnosti
v dialogovém okně Přiřadit zdroje
 v Informacích o úkolu, karta Zdroje
 pomocí formuláře Zdroje a předchůdci a Zdroje a
následníci
 v tabulce úkolů ve sloupci Názvy zdrojů

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 131
Přiřazení zdroje k úkolu
1.1 koncepce vybavení místnosti
Kolínská a 1 údržbář … 50 %
 přidáme sloupec Práce … 80 hodin


Project při změně
přiřazení jednotek
fixuje práci 
oba zdroje nejprve
odebereme a
znovu přidáme
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 132
Zdroj pro úkol 1.2 rozpočet vybavení
místnosti

v okně Přiřadit zdroje Možnosti seznamu
zdrojů

Filtrovat podle
 Skupina

… RED
Sladká 100 % … 2 dny
 2 * 8 = 16 hodin *
200 Kč/h = 3 200 Kč
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 133
Zdroj pro úkol 1.3 schválení
koncepce a rozpočtu vybavení



Informace o úkolu, karta Zdroje
odstraníme stávající zdroj
přiřadíme zdroj Novák 25 %
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 134
Zdroj pro úkol 1.5 dodání počítačů a
dataprojektoru
Zobrazení, Rozdělené zobrazení, Podrobnosti
 Formulář úkolů
 Nástroje formuláře úkolů/Formát,
Podrobnosti, Zdroje a předchůdci


Kolínská 25 % … práce 2 hodiny
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 135
Zdroj pro úkol 1.6 zazdění dveří

ve sloupci Názvy zdrojů

zedníci 50 %
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 136
Přiřazení materiálového zdroje

úkol 1.10 položení koberce
údržbáři 50 %
 koberec … jednotky 92 m2

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 137
Přiřazení nákladových zdrojů
v Informacích o úkolu ve sloupci Náklady
 souhrnnému úkolu 1 rekonstrukce zasedací
místnosti

papír: 500 Kč
 toner: 200 Kč
 telefon: 200 Kč

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Vložení zdrojů /1
Snímek 138
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Vložení zdrojů /2
Snímek 139
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 140
Diagram zdrojů

Diagram zdrojů 2 – Filtrované zdroje

Nástroje diagramu zdrojů 2/Formát, Formát,
Styly pruhů
 Filtrované
zdroje: Zobrazit jako – Pruh: pro přetížené,
přidělené i navržené rezervace, plný vzorek
 Zdroje: Navržené rezervace – Zobrazit jako: Pruh,
šrafovaný 8. vzorek
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 141
Diagram zdrojů pro Smetanu
Smetana, týden od 7. 4. 2025
 Zobrazení, Data, Nový filtr: Interní zdroje

(Skupina je rovno RED, PRG, DIS, KON, ANA, REK)
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 142
Diagram zdrojů pro zdroj Sladká
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 143
Grafy přiřazení zdrojů






GD3 – Osnova, označíme úkol 1.15 a 2.1
Přiřadit zdroje, Graf
zobrazíme Diagram zdrojů 2 – Filtrované zdroje
stav 5. – 19. 5. 2025
Styly pruhů, Vybrané úkoly, Zobrazit jako: Pruh, 8. vzorek
Velikost časové osy GD 80 %
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Týmový plánovač 2 - Širší
Snímek 144
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 145
Přetížení a vyrovnání zdrojů

analyzujeme v Používání zdrojů
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 146
Vyrovnání

Zdroj, Vyrovnání, Možnosti vyrovnání
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Důsledky vyrovnání

do GD3 – Osnova doplníme sloupec
Vyrovnání – zpoždění:
2.4 … 3 uplynulé dny
 2.6 … 1 uplynulý den
 2.7 … 5 uplynulých dnů

Snímek 147
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 148
Vyrovnaný Ganttův diagram
Styly textu – Arial, 8b
 Zobrazit či skrýt – Číslo osnovy
 upravíme šířky sloupců
 Vyrovnaný GD 2 – Osnova

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 149
DEM: Důsledky vyrovnání zdrojů
úkol A … 2 dny … Aleš
 úkol B … 2 dny … Blanka
 úkol AB … 10 dnů … Aleš i Blanka, priorita 400
 zahájení 7. 4. 2025
 zrušíme zaškrtnutí Vyrovnat pouze v rámci
časové rezervy

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 150
DEM: Důsledky vyrovnání zdrojů
na začátek vložíme úkol 0 … 3 dny
 návaznost FS úkolu A a B na úkol 0
 Aleš a Blanka přetíženi  vyrovnáme

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 151
Změna doby trvání, jednotek,
přiřazení, práce

Práce v hodinách = Doba trvání v hodinách *
Jednotky přiřazení
GD3 – Osnova
 Úkol 1.16 příprava rezervačního software
Práce = (5 dnů * 8 počet hodin denně) *
(0,25 + 0,25) = 20 hodin

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 152
Pevné jednotky
Doba trvání = Práce / Jednotky
přiřazení = 20 / 100 % = 20 h = 2,5 d
Doba trvání = Práce / Jednotky
přiřazení = 10 / 50 % = 20 h = 2,5 d
Práce = Doba trvání * Jednotky
přiřazení = 10 d * 8 h * 50 %
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 153
Pevná doba trvání
Jednotky přiřazení = Práce / Doba
trvání = 30 h / 40 h = 0,75
Práce = Doba trvání * Jednotky
přiřazení = 10 * 8 * 50 % = 40 h
Práce = Doba trvání * Jednotky
přiřazení = 5 * 8 * 100 % = 40 h
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 154
Pevná práce
Doba trvání = Práce / Jednotky
přiřazení = 10 / 50 % = 20 h = 2,5 d
Jednotky přiřazení = Práce / Doba
Doba trvání = Práce / Jednotky
trvání = 20 h / 80 h = 0,25
přiřazení = 20 / 100 % = 20 h = 2,5 d
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 155
Plánování řízené úsilím
Jednotky přiřazení každého zdroje
= Celkové jednotky přiřazení /
Počet zdrojů = 0,5 /3 = 0,165
Doba trvání = Práce / Jednotky
Práce = Doba trvání * Jednotky
přiřazení = 20 / 100 % = 20 h = 2,5 d přiřazení = 40 * 100 % = 40 h
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 156
Přesčasová práce

1.11 výběr a objednání nábytku


3 dny, Sladká na 50 %  práce 12 hodin
Používání úkolů 2 – Práce
za sloupec Práce doplníme Práce v přesčase
 vpravo: Nástroje používání úkolů/Formát,
Podrobnosti, Přidat podrobnosti
 Styl podrobností: Dostupná pole: Přesčasová
práce: Zobrazit
 upravit šířky sloupců

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 157
Přesčasová práce

k úkolu 1.11 … do sloupce Přesčasová práce
… 4 hodiny
přesčasová práce rovnoměrně rozdělena 
doba trvání 2 dny
 vpravo: Přidat podrobnosti: Běžná práce
 GD3 – Osnova – rezerva 1 den  posuneme
zahájení projektu ze 4. 4. na 7. 4. 2025

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Zpoždění přiřazení






zrušíme přerušení úkolu 1.16
zobrazení Používání úkolů 2 – Práce
Shift F2
úkol 1.16: Janda zahájí práci až 8. 4.
sloupec Zpoždění přiřazení
doba trvání úkolu se zvýší z 5 na 6 dnů
Snímek 158
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 159
Rozvrh práce Jandy

Zkrácení práce Jandy o 1 den (typ Pevné jednotky)





Změna práce z 10 na 8 hodin (Používání úkolů 2 – Práce)
Smazání hodnoty 2 h v řádku Práce nebo Běžná práce v poslední den
14. 4. 2008
V dialogovém okně Informace o přiřazení snížení hodnoty Práce z 10 na
8h
 Doba trvání úkolu jen 5 dnů
Zkrácení práce Jandy o další den



Práce na úkolu se snížila z 8 na 6 hodin
Smažeme hodnotu 2h v řádku Práce nebo Běžná práce 11.4.2025
V okně Informace o přiřazení snížení hodnoty Práce z 8 na 6 h
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Rozvrh práce Jandy
Snímek 160
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 161
Rozvrh práce zdroje

Práce jednotlivých zdrojů dosud z doby trvání úkolu
a jednotek přiřazení – zdroje pracovaly
rovnoměrně.
Jiné rozvrhy:

pro 20 dnů


4. den (sloupec 2)
rovnoměrný: 10 h
 zatížení na konci nebo špička: 1,5 h
 dvě špičky: 5 h

procenta se
vztahují k max.
denní kapacitě
zdroje
2OP482 Manažerská informatika 2
Dem-04-02
Project
Snímek 162
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 163
Graf průběhu v různých rozvrzích
práce
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 164
Hypertextový odkaz




Seznam zdrojů 2 – Skupiny: Uložit zobrazení:
Seznam zdrojů 3 – Odkazy
Zobrazení, Data, Tabulky, Hypertextový odkaz
Seskupit podle: žádná skupiny
Základ hypertextového odkazu: Soubor, Informace,
Upřesnit vlastnosti



http://min.vse.cz/min/encian/
Hypertextový odkaz: Janda … Janda/index.htm
Ctrl+K
2OP482 Manažerská informatika 2
6
NÁKLADY
Project
Snímek 165
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 166
Náklady realizace projektu
Celkové náklady = náklady na dílčí úkoly +
náklady na souhrnné úkoly
 Celkové náklady na úkol = Pevné náklady
úkolu + Náklady zdrojů na použití + Náklady
zdrojů podle jednotek práce

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 167
Typy nákladů

podle objektu

náklady na úkol


náklady na úkol bez ohledu na přiřazení zdrojů
náklady na zdroj




pro každý zdroj lze definovat až pět tabulek nákladových sazeb
diferenciace dle data účinnosti
náklady na zdroj = náklady na použití zdrojů (za každý úkol) + náklady podle počtu jednotek
práce
sazby nákladů pracovních zdrojů



podle průběhu nabíhání nákladů


na začátku (zahájení úkolu či zahájení používání zdroje)
průběžně




standardní
přesčasová
podle stupně dokončení úkolu
podle stupně dokončení práce
na konci
podle nabíhání v konfrontaci plánu a skutečnosti





plánované
podle směrného plánu
skutečné náklady
odchylka skutečných nákladů od rozpočtových nákladů
náklady, které zbývá čerpat (rozdíl směrného plánu a skutečnosti)
2OP482 Manažerská informatika 2
Možnosti měny
Project
Snímek 168
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 169
Náklady na úkol
Ganttův diagram 4 – Náklady
 Zobrazení, Data, Tabulky: Náklady


Zobrazení, Data, Tabulky, Uložit pole jako novou
tabulku: Ganttův diagram 4 – Náklady
 Nástroje
GD/Formát, Zobrazit či skrýt, Číslo osnovy
 šířky sloupců
 do
sloupce Nabíhání pevných nákladů: Na začátku
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 170
Úprava nákladů

Upravíme hodnotu pole Nabíhání pevných nákladů pro úkoly:




souhrnný úkol projektu Start: Průběžně
1.1 koncepce vybavení místnosti: Průběžně
1.7 podhled: Na konci
Pevné náklady vyplníme do příslušného sloupce pro úkoly:











1.1 koncepce vybavení místnosti: 200 Kč
1.5 dodání počítačů a dataprojektoru: 677 783 Kč
1.7 podhled: 9 000 Kč
1.8 elektroinstalace: 1 200 Kč
1.12 dodání a montáž nábytku: 211 907 Kč
2.5 dodání letáků: 3 200 Kč
2.8 dodání propagačních materiálů: 6 800 Kč
2.11 průběh akce uvedení software: 5000 Kč
3.1 porada vedení 1: 50 Kč
3.2 porada vedení 2: 50 Kč
3.3 porada vedení 3: 50 Kč
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 171
Nabíhání pevných nákladů

Na začátku:


Průběžně:


Náklady jsou rozpočteny na jednotlivé dny, např.
když úkol 1.1 koncepce vybavení místnosti trvá 4
dny a pevné náklady úkolu jsou 200 Kč, budou
náklady započteny každý den ve výši 200/4 = 50 Kč
Na konci:


Náklady platíme předem v den zahájení úkolu
Náklady platíme až v den dokončení
Celkové náklady projektu nyní činí 976 240 Kč.
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Náklady na zdroj
v informacích
o zdroji
 náklady
na údržbáře:

Snímek 172
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 173
Aplikace sazby B

na úkol 1.7 podhled:

v Používání úkolů 2 – Práce poklepeme na řádek
údržbáři  Informace o přiřazení:
 Tabulka
nákladových sazeb: B
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 174
Náklady na pracovní zdroje

v Seznamu zdrojů 2 – Skupiny

pro zdroj malíři:
 standardní
sazba: 150 Kč/h
 přesčasová sazba: 200 Kč/h
 náklady na použití: 500 Kč (dovoz materiálu)

pro zdroj zedníci:
 standardní
sazba: 150 Kč/h
 přesčasová sazba: 200 Kč/h
 náklady na použití: 500 Kč (dovoz materiálu)

pro zdroj Sladká:
 standardní
sazba: 150 Kč/h
 přesčasová sazba: 200 Kč/h
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 175
Kontrola hodnot (GD4 – Náklady)

náklady úkolu 1.1 koncepce vybavení místnosti

pevné náklady 200 Kč
Kolínská 20 * 200 Kč 4 000 Kč
údržbáři 20 * 150 Kč 3 000 Kč
celkem 7 200 Kč

celkem 2 000 Kč






náklady úkolu 1.11 výběr a objednání nábytku
 Sladká v standardní době 8 * 150 Kč 1 200 Kč
 Sladká v přesčasové době 4 * 200 Kč 800 Kč
výpočet nákladů údržbářů (vliv účinnosti nákladů)
 úkol 1.8 elektroinstalace (do 20. 4.) 16 * 150 + 1 200 Kč 3 600 Kč
 úkol 1.10 položení koberce (od 21. 4.) 4 * 200 Kč 800 Kč
výpočet nákladů údržbářů dle jiné nákladové sazby B
 úkol 1.7 podhled (aplikace sazby B) 32 * 100 + 9 000 Kč 12 200 Kč
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 176
Náklady na materiálové zdroje

v Seznamu zdrojů 2 – Skupiny
náklady na použití rozeslání pozvánky 100 Kč
 materiálové náklady – Nabíhání – na začátku
 Standardní sazba:

 koberec
200 Kč
 rozeslání pozvánky 15 Kč
 síťový kabel 5 Kč
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 177
Nákladové zdroje

v Informacích o úkolu, karta Zdroje:

pro souhrnný úkol 1 rekonstrukce zasedací místnosti
 papír:
500 Kč
 toner: 200 Kč
 telefon: 200 Kč

pro souhrnný úkol 2 akce uvedení nového software
na trh
 papír:
500 Kč
 toner: 200 Kč
 telefon: 200 Kč

Celkové náklady projektu: 987 915 Kč
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 178
Nabíhání nákladů

Používání úkolů 3 – Náklady
(z PÚ2 – Práce, Zobrazení,
Zobrazení úkolů, Používání úkolů, Uložit zobrazení)

Nástroje používání úkolů/Formát, Podrobnosti
 zaškrtneme
Náklady
 zrušíme zaškrtnutí Práce

Nástroje používání úkolů/Formát, Podrobnosti
 Přidat
podrobnosti
 odstraníme
pole Běžná práce a Přesčasová práce a doplníme
pole Pevné náklady
Časová osa: Velikost 80 %
 vlevo přidáme za sloupec Název úkolu sloupce
Náklady a Pevné náklady

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Nabíhání pevných nákladů

průběžné

na konci
Snímek 179
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 180
Nabíhání nákladů na použití

Náklady na úkol 1.6 zazdění dveří se skládají
z položek




náklady na použití zdroje 0,5 * 500 Kč 250 Kč
8 hodin práce v standardní sazbě 8 * 150 Kč
1 200 Kč
celkem 1 450 Kč
Nabíhání nákladů pro zedníky: průběžně
Průběžnost je vztažena pouze k nákladům dle rozsahu práce,
nikoliv k nákladům na použití
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 181
3 varianty nabíhání nákladů na
použití zdroje

na začátku



průběžně



Náklady na použití zdroje i náklady dle rozsahu práce
budou vynaloženy první den úkolu
úkolu 1.6: 1450 Kč první den
Náklady na použití zdroje budou vynaloženy první den
úkolu
Náklady dle rozsahu
práce budou
vynaloženy postupně v jednotlivých dnech.
na konci


Náklady na použití zdroje i náklady dle rozsahu práce
budou vynaloženy poslední den úkolu
úkolu 1.6: 1450 Kč poslední den úkolu
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 182
3 varianty nabíhání nákladů pro
materiálový zdroj

na začátku

Náklady na použití zdroje i náklady dle rozsahu práce budou
vynaloženy první den úkolu.


úkol 2.6: budou plánovány náklady 1600 Kč první den
průběžně


Náklady na použití zdroje budou vynaloženy první den úkolu.
Náklady dle rozsahu práce budou vynaloženy postupně v
jednotlivých dnech.

úkol 2.6: budou plánovány náklady:



na konci

první den: 100 + 1500/2 = 100 + 750 = 850 Kč
druhý den: 0 + 1500/2 = 0 + 750 = 750 Kč
Náklady na použití zdroje i náklady dle rozsahu práce budou
vynaloženy poslední den úkolu.

úkol 2.6: budou plánovány náklady 1600 Kč poslední den úkolu.
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 183
Nabíhání nákladů nákladových
zdrojů


Seznam zdrojů 2 – Skupiny:
nabíhání u nákladových zdrojů na začátku
v Používání úkolů 3 – Náklady prohlédneme úkol 1
rekonstrukce zasedací místnosti
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 184
3 varianty nabíhání nákladů
nákladových zdrojů

na začátku


průběžně



Náklady za všechny jednotlivé zdroje naběhnou první den
úkolu.
Náklady nabíhají v jednotlivých úkolu.
V případě projektu Start by byly účtovány každý den
trvání souhrnného úkolu náklady (500 + 200 + 200)
Kč/28 dní = 32 Kč
(papír 18 Kč + toner 7 Kč + toner 7 Kč).
na konci


Náklady za všechny jednotlivé zdroje naběhnou poslední
den úkolu.
V případě souhrnného úkolu 1 rekonstrukce zasedací
místnosti by to bylo 28. den úkolu, tj. v pátek 19. 5.
2025.
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 185
Rozpočtové náklady

GD4 – Náklady


Celkové náklady: 987 915 Kč
Financujeme ze 2 zdrojů:
interní nákladový rozpočet: 900 000 Kč
 externí nákladový rozpočet: 100 000 Kč

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 186
Rozpočtové náklady – zobrazení

Seznam zdrojů 4 – Rozpočet (kopie Seznamu
zdrojů)
Seznam zdrojů
 Zobrazení, Seznam zdrojů, Obnovit výchozí –
načteme seznam zdrojů z globální šablony
 Nástroje seznamu zdrojů/Formát, Styly textu:
Arial, 8b
  Seznam zdrojů 4 – Rozpočet

 doplníme
sloupec Rozpočet, Rozpočtové náklady a
Rozpočtová práce
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 187
Rozpočtové zdroje

Používání úkolů 3 – Náklady – poklepeme na
souhrnný úkol a v kartě Zdroje přiřadíme
rozpočtové zdroje
náklady nelze vyplnit
 za sloupec Náklady vřadíme sloupec Práce a před
něj Rozpočtové náklady a Rozpočtová práce

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 188
Rozpočtové náklady – zadání
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
6
SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU
Snímek 189
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 190
Sledování průběhu

Směrný plán


až 11 směrných plánů (Směrný plán, Směrný plán 1, ...,
Směrný plán 10)
Typy sledování

zadání procenta dokončení projektu
úkoly dokončené na 100 %
 úkoly zčásti dokončené (0 nebo 0 – 100 %)
 úkoly zahájené po dni aktualizace projektu, tj. dokončené na 0 %





zadání procenta dokončení jednotlivých úkolů
zadání skutečných hodnot pro jednotlivé úkoly (upřesnění
zahájení, plánu dokončení, skutečné práce)
zadání celkové práce pro jednotlivá přiřazení zdrojů
zadání práce v rozdělení na časové jednotky pro
jednotlivá přiřazení zdrojů
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Směrné plány v projektu
Snímek 191
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Obsah směrného plánu

pole úkolu






(práce v jednotlivých dnech),
Náklady včetně hodnot v časových jednotkách,
pole zdroje



Zahájení,
Dokončení,
Doba trvání,
Práce včetně hodnot v časových jednotkách
Práce včetně hodnot v časových jednotkách,
Náklady včetně hodnot v časových jednotkách,
pole přiřazení zdrojů úkolům




Zahájení,
Dokončení,
Práce včetně hodnot v časových jednotkách,
Náklady včetně hodnot v časových jednotkách.
Snímek 192
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Uložení směrného plánu

Projekt, Plán, Nastavit směrný plán

Zahájení podle směrného plánu
Dokončení podle směrného plánu
Doba trvání podle směrného plánu
Práce podle směrného plánu
Náklady podle směrného plánu

Pomocné plány






Zahájení  ZahájeníX
Dokončení  DokončeníX
Snímek 193
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 194
Směrný plán k 1. 4. 2025

Projekt, Plán, Nastavit směrný plán




Nastavit směrný plán
Vymazat směrný plán
odchylka skutečnosti od
základního směrného plánu
pole lze vložit do jakékoli tabulky
porovnání směrného plánu a skutečnosti ve Sledovacím Ganttově
diagramu (Zobrazení, GD, Sledovací GD)
+ tabulka Odchylka
 Sledovací GD 2 – Odchylka
upřesněný plán
směrný plán
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 195
Sledovací GD2 – Odchylka: úprava





Před sloupec Název úkolu doplníme sloupec Ukazatele
Před sloupec Zahájení doplníme sloupec Doba trvání
podle směrného plánu
Před sloupec Zahájení doplníme sloupec Doba trvání
Změníme pořadí sloupců: Zahájení podle směrného plánu,
Zahájení, Odchylka zahájení, Dokončení podle směrného
plánu, Dokončení, Odchylka dokončení.
Na konec tabulky doplníme sloupce:





Práce podle směrného plánu, Práce, Odchylka práce,
Pevné náklady dle směrného plánu, Pevné náklady,
Náklady dle směrného plánu, Náklady, Nákladová odchylka.
zobrazíme Číslo osnovy
Upravíme vhodně šířku sloupců
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 196
Zpřesnění projektu k 4. 4. 2025


úkol 1.6 zazdění dveří bude trvat 1 den místo
plánovaných 2 … sloupec Doba trvání
Důsledky:

pro úkol 1.6 zazdění dveří



pro úkoly 1.7 – 1.9




Zahájení bude o den dříve (návaznost na dokončení úkolu 1.6).
Dokončení bude o den dříve.
Úkol 1.10 položení koberce sice navazuje na úkol 1.9, avšak má omezení
typu Co nejpozději, proto není změnou ovlivněn.
projekt Start (souhrnný úkol projektu)



Práce klesne na 4 hodiny (Práce), tj. sníží se o 4 hodiny (Odchylka práce).
Náklady klesnou na 850 Kč (Náklady), tj. sníží se o 600 Kč (Nákladová
odchylka).
Práce se sníží z 294 na 290 hodin.
Náklady klesnou z 987 915 Kč na 987 315 Kč.
Uvedený stav k 4. 4. 2025 nastavíme jako Směrný
plán 1
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 197
Procento dokončení projektu

projekt sledujeme k 15. 4. 2025:
Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu: Datum
stavu: 15. 4. 2025 (nebo Projekt, Stav, Datum
stavu)
 předpokládáme plnění úkolů dle plánu
 Projekt, Stav, Aktualizovat projekt

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 198
Sledovací GD 2 – Odchylka



Nástroje GD/Formát, formát, Mřížka: Mřížka: Datum stavu – plná modrá
barva
za sloupec Odchylka zahájení doplníme sloupec Zahájení – skutečnost, a
dále doplníme dále sloupce Skutečná doba trvání, Dokončení –
skutečnost, Skutečná práce, Náklady – skutečnost
Doplníme před sloupec Doba trvání podle směrného plánu sloupec
Dokončeno %
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 199
Procento dokončení jednotlivých
úkolů
1.7 podhled
 nastavení




z pásu karet: Úkol, Plán, Dokončeno 25 %
z dialogového okna: v Informacích o úkolu, karta
Obecné, Dokončeno %: 25 %
nebo: Úkol, Plán, Označit podle plánu, Aktualizovat úkoly
přímo v zobrazení
 ve sloupci Dokončeno %
 v grafické části: posunem %
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 200
% dokončení podhledu

Důsledky:





procento dokončení úkolu 1.7 podhled 50 na 25 % a celého projektu
z 20 na 19 %
skutečná doba trvání úkolu 1.7 podhled z 1 na 0,5 dne a celého
projektu z 10,89 na 10,62
skutečná práce na úkolu 1.7 podhled z 16 na 8 hodin a celého
projektu 122 na 114
skutečné náklady úkolu 1.7 podhled z 1600 na 800 Kč a celého
projektu z 22500 na 21700 Kč
Sladění s % dokončení projektu: Úkol, Plán, Označit
podle plánu
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 201
Směrný plán 2 – k 15. 4. 2025

1.7 podhled – pevné náklady nabíhají na
konci, nebyly ještě vynaloženy,
údržbáři upřesnili náklady:


místo 9000 Kč pouze 8000 Kč
(sloupec Pevné náklady)
nový směrný plán k 15. 4. 2025

Celkové náklady: 986 315 Kč
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 202
Týmový plánovač
dokončené a nedokončené úkoly barevně
odlišeny také v zobrazení Týmový plánovač
 Nástroje TP/Formát, Styly, Skutečná práce

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 203
Změny dle směrných plánů

Změny dle jednotlivých směrných plánů můžeme
rekapitulovat:


zobrazením sloupců Zahájení (Dokončení, Doba trvání,
Práce, Náklady) podle směrného plánu, plánu 1, plánu 2,
v zobrazení Ganttův diagram s více směrnými plány,
v němž jsou zobrazeny pruhy dle Směrného plánu,
Směrného plánu 1 a Směrného plánu 2
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 204
Ukazatele průběhu

Nástroje GD/Formát, Formát, Mřížka:
formátování barvy čáry
Ukazatele průběhu
průběhu a další
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Ukazatele průběhu

v souvislosti se směrným plánem

v souvislosti se skutečným plánem
Snímek 205
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 206
Využití ukazatelů průběhu: DEM











Nový projekt, zahájení 7. 4. 2025, datum stavu 11. 4. 2025
5 úkolů s dobou trvání 10 dnů
zobrazení Sledovací GD, tabulka Odchylky
před sloupec Zahájení přidáme Dokončeno %
Projekt, Plán, Nastavit směrný plán
úkol 4: Zahájení: 9. 4. 2025
úkol 5: Zahájení: 15. 4. 2025
Projekt, Stav, Aktualizovat projekt – k 11. 4.
úkol 2: Dokončeno 25 %
úkol 3: Dokončeno 75 %
Nástroje GD/Formát, Formát, Mřížka, Ukazatele průběhu




Zobrazit, K datu stavu projektu, Zobrazit ukazatele průběhu
v souvislosti se Směrným plánem
Uložíme jako Sledovací GD2
Zobrazit ukazatele průběhu v souvislosti se Skutečným plánem
Otevřít ve dvou oknech a uspořádat
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 207
Využití ukazatelů průběhu: DEM
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 208
Analýza ukazatelů vytvořené
hodnoty
EVA – Earned Value Analysis







Soubor, Možnosti, Zobrazení, Možnosti měny, Desetinná místa: 0
Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu, zahájení: 7. 4. 2025
zobrazení Sledovací Ganttův diagram
úkol 1 s dobou trvání 10 dnů
uložit zobrazení  EVA
úkol 1 realizuje zdroj Beneš (100 %)
zobrazení Seznam zdrojů – Beneš



zobrazení EVA, tabulka Náklady



standardní sazba: 1 000 Kč/h
náklady na použití: 2 000 Kč
pevné náklady: 6 000 Kč
nabíhání pevných nákladů: na začátku
zobrazení EVA, tabulka EVA Tabulka 1
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 209
Analýza ukazatelů vytvořené
hodnoty
Projekt, Plán, Nastavit směrný plán
Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu,
Datum stavu, 11. 4. 2025 (50 %)
 Nástroje GD/Formát, Formát, Mřížka, Datum
stavu: plný typ modré čáry
 Informace o úkolu, karta Obecné:
Dokončeno %: 40 %
 Před sloupec Doba trvání: BAC (Náklady dle
směrného plánu), BCWS, BCWP, ACWP,
Náklady – skutečnost, CV, CV%, CPI, SV,
SV%, SPI, VAC, EAC
 Náklady – skutečnost: 45 000 Kč


2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Graf ukazatelů vytvořené
hodnoty
Snímek 210
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 211
Jednotlivé ukazatele EVA 1

BAC (Budget At Completion) – rozpočtové náklady





6
2
80
88
000
000
000
000
Kč
Kč
Kč
Kč
8 000 Kč + 80 000 Kč * (5 d/10 d) = 8 + 80 000 * 50 % = 48 000 Kč
BCWP (Budget Cost of Work Performed) – rozpočtové náklady
provedených prací


10 * 8 * 1 * 1000
BCWS (Budget Cost of Work Scheduled) – rozpočtové náklady
plánovaných prací


pevné náklady úkolu
náklady na použití zdroje
náklady na práci zdroje
celkem
8 000 Kč + 80 000 Kč * 40 % = 8 000 + 32 000 = 40 000 Kč
ACWP (Actual Cost of Work Performed) – skutečné náklady provedených
prací


před vložením Skutečných nákladů ACWP = BCWP
aktualizace na 45 000 Kč
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 212
Jednotlivé ukazatele EVA 2

CV (Cost Variance) – nákladová odchylka


CV%


BCWP/BCWS = 40 000/48 000 = 0,83
VAC (Variance At Completion) – odchylka nákladů


SV/BCWS = -8 000/48 000 = -16,67 = -17 %
SPI (Scheduled Performance Index) – prováděcí index


BCWP – BCWS = 40 000 – 48 000 = -8 000 Kč
SV%


BCWP/ACWP = 40 000/45 000 = 0,89
SV (Scheduled Variance) – prováděcí odchylka


CV/BCWP = -5 000/40 000 = -12,5 = -13 %
CPI (Cost Performace Index) – nákladový index


BCWP – ACWP = 40 000 – 45 000 = -5 000 Kč
CV/BCWP * BAC = -5 000/40 000 * 88 000 = -0,125 * 88 000 = -11 000 Kč
EAC (Estimated At Completion) – odhad nákladů

BAC – VAC = 88 000 – (-11 000) = 88 000 + 11 000 = 99 000 Kč
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 213
Ukazatele EVA v projektu Start
uložíme definici do globální šablony:
Zobrazení, Data, Tabulky, Uložit pole jako
novou tabulku – Aktualizovat aktuální tabulku
 v projektu Start vybereme zobrazení EVA
 Nástroje GD/Formát, Zobrazit či skrýt, Číslo
osnovy

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 214
Ukazatele EVA v projektu Start

BAC úkolu 1.7 podhled





BCWS
BCWP



12 200 Kč
0 Kč
800 Kč
neupřesněné, prosto shodné s BCWP
800 Kč
EAC

9 000 Kč
3 200 Kč
práce údržbářů v rozsahu 25 % (z 3200 Kč)
ACWP


pevné náklady (nabíhání na konci)
údržbáři v sazbě podle tabulky B
(2 dny x 8 hodin x 2 údržbáři x 100 Kč)
celkem
díky úsporám zkrácení jednoho z úkolů
směrný plán
948 951 Kč
987 915 Kč
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 215
Skutečné hodnoty pro jednotlivé
úkoly

skutečné hodnoty zahájení, dokončení a
práce
nabídku občerstvení firma pošle až v pondělí
21. 4. 2025  úkol 2.3 objednání
občerstvení nemohl být zahájen 14. 4. 2025
 aktualizujeme projekt ve středu 23. 4. 2025


Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu, Datum
stavu: 23. 4. 2025
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 216
Skutečné zahájení úkolu 2.3
Úkol, Plán, Označit podle plánu, Aktualizovat
úkoly
 zpozdíme zahájení o 1 týden

2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 217
Důsledek změny



nový stav k 23. 4. 2025 nastavíme jako Směrný
plán 3
Celkové plánované náklady zůstávají 986 315 Kč
souběh úkolů 2.3 a 2.7 – v případě aktualizace průběhu
dokončených úkolů Project již nesignalizuje přetížení zdrojů
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 218
Další sledování projektu
1.5 dodání počítačů a dataprojektoru je
plánováno na 7. – 8. 5. 2025
 pokud budeme souhlasit s dodávkou až po
12. 5. 2025, sníží cenu o 70 000 Kč

úkol má rezervu 5,25 dne
 v Informacích o úkolu, Upřesnit, Typ omezení:
Zahájit po dni (včetně) 12. 5. 2025

 12.
a 13. 5. má Kolínská volno, úkol bude zahájen
14. 5. 2025
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 219
Rekapitulace kritických úkolů

1.10
1.12
1.15
2.11
2.12

Za kritické považujeme i úkoly trvající 1 den:





položení koberce
dodání a montáž nábytku
instalace počítačů
průběh akce uvedení software
tisková zpráva o uvedení
Soubor, Možnosti, Upřesnit, Možnosti výpočtů: Úkol
je považován za kritický pokud… z 0 na 1  další
kritické úkoly:
 1.14
instalace sítě
 2.1 webová prezentace uvedení
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 220
Stav projektu k 31. 5. 2025
Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu,
Datum stavu: 30. 5. 2025
 Projekt, Stav, Aktualizovat projekt


Většina úkolů je již dokončena, nejsou
považovány za kritické (Časová rezerva
zahájení 0)
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 221
Upřesníme náklady

GD4 – Náklady

1.5 dodání počítačů a dataprojektoru
 nižší

o 70 000 Kč – tj. 678 183 na 608 183 Kč
1.12 dodání a montáž nábytku
 zvýšení

o 11 000 Kč – tj. 21 907 na 222 907 Kč
Skutečné náklady 917 765 (o 73 150 Kč méně)
– rozdíl najdeme ve sloupcích Odchylka a Zbývá:
ukazatel VAC vykazuje
plánovanou úsporu 62 437
Kč – vychází z předpokladu
stejné míry úspor u dosud
nedokončených úkolů
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 222
Směrný plán 4

stav k 30. 5. 2025 nastavíme jako Směrný
plán 4
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 223
Dokončení projektu



Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu, Datum stavu:
25. 6. 2025
Projekt, Stav, Aktualizovat projekt
 všechny úkoly dokončeny




Skutečné náklady: 927 315 Kč
úspora: 60 600 Kč
ve sloupci Zbývá: 0 Kč
Soubor, Informace
o projektu, Statistika
projektu
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 224
Přerušení projektu

Projekt, Stav, Aktualizovat projekt: Znovu
naplánovat nedokončenou práci jako
zahájenou

Nedokončené úkoly:
 nezahájené
… Zahájit po dni (včetně)
 nedokončené úkoly … zastaví – do pole Zastavení –
kdy byl projekt přerušen, do pole Pokračování …
datum pokračování projektu
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 225
Přerušení projektu: DEM




Nový prázdný projekt – zahájení 7. 4. 2025, datum stavu
16. 4. 2025
3 úkoly, doba trvání 5 dnů, vazby FS
Projekt, Stav, Aktualizovat projekt – Aktualizovat práci jako
dokončenou ke dni 16. 4. 2025
projekt přerušíme na týden do 23. 4. 2025: Znovu
naplánovat nedokončenou práci jako zahájenou s datem
23. 4. 2025
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 226
Ukazatele dokončení

Ukazatele dokončení: Dokončeno %, Dokončená práce %, Fyzicky dokončeno %

DEM:














zobrazení na 0 desetinných míst
zahájení projektu: 7. 4. 2025, datum stavu: 8. 4. 2025
Nástroje GD/Formát, Mřížka, Datum stavu: plná modrá čára
zdroje Drobná, Kos, standardní i přesčasová sazba 200 Kč/h
Drobná má dovolenou 7. – 11. 4. 2025 (Výjimky)
úkol 1 v délce trvání 10 dnů, zdroje Drobná a Kos
práce na úkolu 1 = 80 hodin * 2 = 160 h
doba trvání: 15 dnů
uložení směrného plánu
před sloupec Zahájení sloupce: Dokončeno %, Dokončená práce %, Fyzicky
dokončeno %, Náklady podle směrného plánu, BCWS, BCWP
aktualizace projektu k 8. 4. 2025
BAC (Náklady podle směrného plánu): 160 h * 200 Kč/h = 32 000 Kč
BCWS: 2 dny práce Kose: 2 * 8 * 200 Kč = 3 200 Kč
BCWP = BCWS, upřesníme Dokončenou práci 5%, BCWP = 1 600 Kč
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 227
Fyzicky dokončeno


výsledky práce nemusí odpovídat času strávenému
plněním úkolu
Fyzicky dokončeno % není vypočteno jako práce
odpovídající odpracovaným hodinám, zadáváme
sami



v našem případě 5  20 %
BCWP se nemění (počítán standardně z Dokončené
práce %), zůstává 1 600 Kč
Informace o úkolu, Upřesnit


Metoda výpočtu vytvořené hodnoty: Dokončeno % 
Fyzicky dokončeno %
BCWP = Náklady podle směrného plánu * Fyzicky
dokončeno %
= 32 000 * 20 % = 6 400 Kč
2OP482 Manažerská informatika 2
Project
Snímek 228
Fyzicky dokončeno

Metoda pro nové projekty:

Soubor, Možnosti, Upřesnit, Možnosti vytvořené
hodnoty: Výchozí metoda výpočtu vytvořené
hodnoty úkolu
 Dokončeno
%
 Fyzicky dokončeno %

similar documents