Ivana-Milas-Klaric-1.dan

Report
Zagreb, 12. i 13. ožujka 2014.
Doc.dr. sc. Ivana Milas Klarić
Pravni fakultet u Zagrebu



- ideja o AD naredbama – iz potrebe
odlučivanja pacijenata o prekidu/nastavku
života u terminalnoj fazi/tvs/koma
(medicinsko pravo, zdravlje, informirani
pristanak)
- sadržajno, AD se šire na odluke o osobnom
statusu, imovini i dr.
- odluke koje se donose u vrijeme kada je
osoba sposobna za odlučivanje , za
(buduće)stanje nesposobnosti odlučivanja







- Advance directives (AD), najčešće,drugi
nazivi, sinonimi:
- Advance (statements, agreements, refusals)
- Advance decisions to refuse treatment
- Prior directives
- Psychiatric advance directives (PAD)
- Mental health advance directives (MHAD)
- End of life AD ili do not resuscitate order
(DNR) , do not hospitalize orders (DNH)





- living wills ( danski: livstestamenter)
- psychiatric wills
-Patientenverfügung (verbindliche
Patientenverfügungen, Betreuungsverfügung
ili Sachwalterverfügung)
- RH – ne postoji cjelovito uređen institut,
hrvatski naziv – IMK – prijedlog: anticipirane
naredbe (dvojbe, razlozi)
Prijedlozi zakona: Obiteljski zakon, ZZODS



1. tzv. living will (do not orders – ne hraniti,
ne uključivati aparate za održavanje na životu
i sl.); širenje sadržaja na osobne i imovinske
odluke (odnose)
2. proxy directives (durable powers of
attorney, enduring powers of attorney, lasting
powers of attorney) – određivanje “osobe od
povjerenja”
3. u praksi, najčešće su AD kombinacija





- odnose se na sam sadržaj, ali i dokument s
takvim sadržajem; obvezujući karakter
- slično: advance statements – anticipirane
“izjave” – obvezujući karakter (npr. škotsko
zakonodavstvo – Mental health Act 2003.)
- DNR, DNH ( u pravilu odbijanje određenih
postupaka)
-end of life AD – odbijanje (ali i prihvaćanje)
postupaka = opt- in and opt-out directives
- PAD , MHAD – kod ovih AD su najčešća
ograničenja





- advance agreements – sporazum pacijenta i
liječnika (liječnik mora pristati) – sličnost s
tzv. crisis plans (cards) – dvojba o
obvezatnosti
- medicinski postupci koje osoba (ne)želi
primijeniti
- osobe koje je potrebno kontaktirati /koje je
zabranjeno kontaktirati
- podatci o alergijama na lijekove
- pristanak/zabrana upotrebe ranije
medicinske dokumentacije





- način primjene medikamenata
(oralno/intravenozno)
- vrste medicinskih ustanova
- alternativni oblici liječenja
- pristanak/odbijanje elektrokonvulzivne
terapije
-pristanak na mehaničko ograničenje
kretanja




- imenovanje osobe od povjerenja (attorney,
agent, donee, appointee) – 18 godina (+/-),
poslovno sposobna, za imovinu – da nije
bankrotirala
- više punomoćnika, različiti oblici djelovanja
- osoba koja sastavlja dokument (granter,
principal, donor, appointer)
- u pravilu, razlikuju se punomoći koje se
odnose na osobne stvari (zdravlje) i
imovinske odnose





- u pravilu, pisani oblik, vlastoručni potpis,
(svjedoci) za obvezujući učinak
- mogućnost izmjene i opoziva
- neka zakonodavstva predviđaju obnovu
- Registracija – uvid u registar i u sadržaj AD
- nastup učinaka






SAD (Patient Self- Determination Act 1991.)
Engleska (Mental Capacity Act) – 1986. (600),
1990. – 3500, 1997. – oko 9500
Škotska (Mental Health Care and Treatment Act
2003)- 2001/2002 = 5700 AD (4000 imovina, 200
osobne, 1500 oboje); 2005/2006 = 23 000 AD
(8000 imovina, 2000 osobne, 13 000 kombinacija)
Australija (The Powers of Attorney Act 1998)- oko
11% osoba ima neki od oblika AD – 46% njih ima
između 35 i 64 godine
Kanada



Njemačka – do kolovoza 2008. godine oko
1.5 milijuna AD
Austrija (obvezujuće i neobvezujuće;
obvezujuće moraju biti pismene, a svjedok
mora biti odvjetnik ili javni bilježnik; učinak
od 5 godina, a mogu biti obnovljene)
Danska, Norveška, Švedska , Finska,
Francuska




- oko 10-15 % (18% SAD)
- postotak se povećava u populaciji bolesnih
- osobe: boljeg ekonomskog statusa, višeg
stupnja obrazovanja, koji nisu pripadnici
manjinskih skupina (podaci za SAD)
- pitanje mogućnosti primjene – mali broj
registracija – tendencija porasta

Jesam li ja ista/isti kada sastavljam AD od
osobe koja bi odlučivala da je se može pitati ?
-
-
Preporuka VE CM/Rec (2009) 11 o načelima
koja se odnose na trajne punomoći i
anticipirane naredbe
Preporuka 1993 (2012) o zaštiti ljudskih
prava i dostojanstva uzimajući u obzir
prethodno izražene želje pacijenta



- 1. inicijativa za zaštitu nesposobnih
odraslih u okviru VE – 1995. – na trećoj
konferenciji za obiteljsko pravo u Cadizu
(Španjolska) – Preporuka (99)4 kao rezultat
- moguće širenje sadržaja AD – uvelike u
okviru obiteljskopravnih instituta:
- Posredovanje prije razvoda braka- posebice
jer cilj postupka nije isključivo pomirenje,
nego i dogovor oko pojedinih učinaka koji se
odnose na bračne drugove i mlt. djecu

- roditeljska skrb , posvojenje

- uzdržavanje

- imovinski odnosi (bračni ugovor)

- SKRBNIŠTVO /SUSTAVI POMOĆI (određenje
skrbnika/pomoćnika, više skrbnika, način
njihovog djelovanja; medijacija u skrbništvu)




- ne postoji institut (posebni propisi)
- mjesto u zakonodavstvu? – medicinski
propisi, pravna zaštita osoba s duševnim
smetnjama, obiteljski zakon (skrbništvo i dr.)
- primjer svojevrsne AD – Zakon o uzimanju i
presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu
liječenja – ako ne postoji pisano protivljenje!!!
- za punoljetne osobe koje nisu sposobne za
rasuđivanje – izjavu daje zakonski
zastupnik(skrbnik)!!!???









- jednostrani pravni posao
- p. posao inter vivos (iznimno mortis causa)
- strogo osobni pravni posao
-u pravilu, strogo formalni
- opozivi
-sadržaj: pravna dopustivost, moral, objektivna
mogućnost
- valjano očitovanje: načelno samo osoba s
poslovnom sposobnošću (v. oporuka)
- registracija
- informirani pristanak dan ranije nego je to
uobičajeno



Imenovanje osobe u postupku lišenja
poslovne sposobnosti
Imenovanje skrbnika
Imenovanje osobe koja će imati roditeljsku
skrb


Načelo nediskriminacije kod anticipiranih
naredbi – trebale bi vrijediti jednako,
neovisno o invaliditetu
Starije osobe – porast broja i potrebe pomoći

similar documents