Cerebralt lymfom

Report
Kasuistikk
• Dame født på 50-tallet
• Tidligere stort sett frisk
• Oktober 2010: kraftsvikt, nedsatt finmotorikk
og styringsvansker i ve hånd,ve facialisparese,
neglekt ve side, hodepine.
• Vekttap på 14 kg siste 3 år
• Tretthet og slitenhet siste tiden
• Undersøkelser:
– CT caput; metastasesuspekt lesjon i hø. Parietallapp
-MR caput: to lesjoner som kan representere lymfom
eller metastaser
Ct thorax og abdomen: negative funn
mammografi: normale funn
gynekologisk undersøkelse: normale funn
Henvist til nevrokir. for biopsi/ kirurgi, reiser hjem i
påvente av operasjon. Startet med Medrol
• Reinnlegges pga parestesier og økte styringsvansker i
ve hånd, hodepine, Medroldosen økes
• Nytt CT caput som viser vekst av tumor og ødem
• Bildene vurderes av nev. kir og det mistenkes abscess->
Medrol seponeres, pas overflyttes til nevr. kir. avd.
• 12.11.10:Operert med kraniotomi og reseksjon av
tumor cerebri, histologi viser Cerebralt lymfom
• Ingen nytilkomne nev. utfall etter operasjonen, fortsatt
nummenhet ve. side og lett nedsatt finmotorikk ve
hånd
• Diagnose: cerebral non-hodgkins lymfom, diffust
storcellet B-celle lymfom i CNS
• Beinmargsbiopsi:
• Behandling ved DNR med 5 høydoser
Metothrexat + 2 høydoser cytarabin
• Behandling ved DNR og oppfølging ved lokal
hematologisk avdeling
• Sluttnotat DNR mars 2011:
– MR kontroll: ytterligere reduksjon i tidligere
lymfomlesjoner, nå ingen gjenværende
kontrastoppladning
– Ikke aktuelt med strålebehandling da pas er i
tilnærmet komplett remisjon
– Gjennvunnet kraft i ve o.ekstremitet
– Putefølelse under beina, bivirkning av behandling
• Videre oppfølging ved lokal hematologisk
avdeling
• Hyppige kontroller hver 3 mnd og MR caput
kontroll hver 5-6 mnd
• Siste MR caput kontroll i des 2012: ingen tegn til
tumorresidiv, uforandrede forhold.
• Sist kontroll i april 2013: fin form, ingen nye
nevrologiske symptomer, av og til litt
balanseproblemer og lette ve sidige utfall som
tidligere, det palperes ingen lymfeknuter,
• Planlegger siste MR kontroll i des 2013

similar documents