Palliative care

Report
Palliative care
Dr.payupon Sriaphai
เมื่อไหร่ ถึงจะหมดทางรักษา
• แพทย์ได้ ทำกำรรักษำเต็มควำมสำมำรถเท่ำที่ เทคโนโลยีที่มีอยู่ ไม่มี
อะไรจะทำให้ ได้ อีก
• แพทย์หมดหน้ ำที่ในกำรให้ กำรดูแลแล้ ว
• ผู้ป่วยควรกลับไปดูแลตนเอง/เสียชีวิตที่บ้ำน
• ไม่ควรสูญเสียทรัพยำกรให้ แก่ผ้ หู มดหนทำงรักษำ
• กำรแพทย์ในปั จจุบนั ที่สนใจแต่มิตทิ ำงกำย ดูแลโดยผู้เชีย่ วชำญเฉพำะ
โรคแบบแยกส่วน กำรขำดควำมตระหนักในกำรดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ ำย
Palliative care
• เรำไม่เคยบอกผู้ป่วยว่ำ “เรำไม่มีอะไรจะทำให้ ได้ อีก
• เรำจะทำทุกอย่ำงเพื่อช่วยให้ คณ
ุ อยูอ่ ย่ำงมี ควำมหมำยที่สดุ ในเวลำที่
เหลือ
• เรำจะอยูก่ บั คุณจนกว่ำเวลำนันจะมำถึ
้
ง
• ตำยอย่ำงเจ็บปวดเต็มไปด้ วยเครื่ องพันธนำกำร
How we die
• ตำยอย่ำงเจ็บปวดเต็มไปด้ วยเครื่ องพันธนำกำร
• ตำยท่ำมกลำงคนแปลกหน้ ำ
• ตำยอย่ำงไร้ ศกั ดิศ์ รี
เพราะอะไร
• แพทย์ละเลยกำรดูแล แบบองค์รวม
• แพทย์และพยำบำลขำด ประสบกำรณ์กำรจัดกำร อำกำรในระยะ
สุดท้ ำย
• อุปสรรค์เรื่ องกำรใช้ MO
• ขำดระบบบริกำรสุขภำพที่ ครอบคลุม palliative care
Palliative care
• Evidence-based
treatment
• กำรจัดกำรอำกำรที่มี่ประสิทธภิำพ
• Comfort และ cure สำมำรถ
ทำควบคูก่ นั
• • ไมใช่กำรดแลเฉพำะ ผู้ป่วยที่ยตุ ิ
curative treatment
• ไมใช่ “กำรยอมแพ้
• ไมใช่ - Care of the elderly
- Care of Chronic
diseases
Palliative care
•Palliative care ≠ EOL
•
•
•
•
•
•
มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีก้ำวไกล แต่ palliative care ก้ ำวช้ ำ
ไม่คอ่ ยมีอยูใ่ นหลักสูตรกำรเรี ยนกำรสอน
แพทยพ์ยำบำลขำดประสบกำรณ์
สังคมขำดควำมตระหนักเรื่ องกำรตำยดี
ผู้ป่วยขำดกำรเข้ ำถึงข้ อมูล ไม่มีโอกำรร่วมตัดสินใจ
ปั ญหำกำรเข้ ำถึงยำ opioids
ทาไมเราต้ องทา
• 12 % ของผู้ป่วยในโรงพยำบำลต้ องกำรPC services
(Edmonds, Pall Med 2000 )
• ค่ำใช้ จ่ำยส่วนใหญ่เกิดขึ ้นในโรงพยำบำล
• PC programs จะช่วยเพิ่มคุณภำพกำรดูแลและป้องกันกำรตรวจ
และกำรรักษำที่ไม่จำเป็ นและไม่เป็ นที่ต้องกำรของผู้ป่วย ( Raftery ,
Pall Meกำรรd 1996 ; Smith, J.Pall Med 2003 )
• กำรเปลยี่นผำ่่ นเป้ำหมำยกำรรักษำ (transition of care)
ั ขนึ ้ในโรงพยำบำล
ส่วนใหญม่กเกดิ
• •
• ประหยัดค่ำใช้ จ่ำย
- ช่วยในกำรเปลี่ยน setting of care จำก ICU ไปสู่ lower care
settings
- ลด LOS & กำรใช้ ICU (Miller, NEJM 1996 )
- ลดกำรตรวจหรื อกำรรักษำที่ไม่จำเป็ นและมีคำ่ ใช้ จ่ำยสูง
• ช่วยในกำรควบคุมอำกำรปวดและอำกำรไม่สขุ สบำยอื่นๆ
• ช่วยกำรทำงำนของ primary team
- ควำมเชี่ยวชำญเรื่ องกำรจัดกำร
- กำรสื่อสำรเรื่ องเป้ำหมำยกำรดูแล
- ประสำนกำรบริ กำรต่ำงๆแก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว
• Nursing home 7 แหง่ใน UK (2007) ร่วมกันพั ฒ
ั นำกำรดูแล
แบบ PC
• วำงแผนกำรดูแล สื่อสำรกับผู้ป่วยและครอบครัว nursing home
team และ GPs เพื่อลดกำรเข้ ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล ในช่วง
สุดท้ ำยของชีวิตและให้ ตำยดี
• หลังกำรพัฒนำกำรดูแลแบบ PC พบ
- DNR เพิ่มขึ ้นจำก 8% เป็ น 71%
- มีกำรวำงแผนกำรดูแลในระยะสุดท้ ำยเพิ่มขึ ้น จำก 4% เป็ น 55%
- ลดอัตรำกำรตำยทรี่ พ.และลดกำรเขำรักษำในรพ. ที่ไม่จำเป็ นลดลง 50
และ 40% ตำมลำดับ
•
•
•
•
•
•
•
•
ยอมรับควำมตำยเป็ นมิตขิ องชีวิต ไม่เร่ง/ยืดเวลำ
ปลดเปลื ้องอำกำรปวดและอำกำรไม่สขุ สบำย
ดูแลให้ ผ้ ปู ่ วยมีชีวิตอยูอ่ ย่ำง active มำกที่สดุ
ประสำนกำรดูแลด้ ำนสังคมและจิตวิญญำณ
จัดหำระบบกำรช่วยเหลือแก่ครอบครัว
ใช้ กำรทำงำนเป็ นทีม
ส่งเสริ มให้ มีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดี
ให้ กำรดูแลแต่ระยะแรกของโรค สำมำรถให้ กำรดูแลร่วมกับกำรรักษำโรค
Core component of palliative care
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ผู้ป่วยและครอบครัวเป็ น unit care
Holistic
สหสำขำวิชำชีพ
support services
Advace care plan
Community health service
Bereavement services
จิตอำสำ
กำรให้ คำปรึกษำทำงโทรศัพท์
มีโอกำสรักษำในกรณีที่มีภำวะแทรกซ้ อนที่รักษำได้
มีกำรจัดกำรอำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
• ขอขอบคุณ รศ.พญ.ศรี เวียง ไพโรจน์กลุ ศูนย์กำรุณรักษ์ โรงพยำบำล
ศรี นครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

similar documents