หน่วยที่ 4 cpu - WordPress.com

Report
Start
Fetch next
Instruction
Execute
Instruction
Fetch Cycle
Execute Cycle
Halt
Intel
Intel
AMD
AMD
แบบฝึ กหัดท้ายหน่วยที่ 4
เบอร์ CPU
8080
8086
80286
80386 DX
80386 SX
80486 SX
Pentium
Pentium Pro
Pentium II
Pentium III
Pentium IV
ทำงำนที่ควำมถี่ ( MHz) ขนำดของ CPU
ขนำดกำรอ้ ำงอิงหน่ วยควำมจำ
แบบฝึ กหัดท้ายหน่วยที่ 4
ส่วนที่ 1
Processor
Platform
Vendor String
CPU Type
Family
Model
Stepping ID
Name String
ส่วนที่ 2
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
ส่วนที่ 3
L1 I-Cache
L1 D-Cache
L2 Cache
L2 Speed
………………
………………
………………
……………
Internal clock
System clock
System Bus
Multiple
………………
………………
………………
………………
ส่วนที่ 4
MMX
SSE
SSE2
SSE3
MMX+
3D Now!
3D Now!+
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
แบบฝึ กหัดท้ายหน่วยที่ 4

similar documents